Запитання для самоконтролю

1.                           Назвіть види руху  персоналу фірми

2.                           Назвіть негативні наслідки плинності кадрів

3.                           Назвіть заходи фірми по пристосуванню кадрів до економічних змін шляхом скорочення складу постійного персоналу без звільнень

4.                           Розкрийте суть поняття “трилистник”, яке використовується при пристосуванні кадрів до економічних змін

5.                           Назвіть фактори, які викликають рух персоналу

6.                           За якими формулами розраховуються основні показники руху кадрів?

7.                           Повне пристосування працівників до середовища фірми в процесі адаптації називається: ___________________

8.                           Назвіть заходи фірми по пристосуванню кадрів до економічних змін при незмінному складі постійного персоналу, але з скороченим робочим часом

9.                           Ототожнення особистих цілей працівника з цілями підприємства в процесі адаптації називається: ___________

10.                       Назвіть типи переміщення працівників

11.                       Назвіть види адаптації персоналу за змістом та тривалістю

12.                       Назвіть заходи фірми по пристосуванню кадрів до економічних змін при постійному складі постійного персоналу та постійному робочому часі

13.                       Яким працівникам надається переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників?

14.                       Назвіть основні процеси руху кадрів

15.                       Назвіть стадії адаптації персоналу

16.                       Назвіть типи пристосування кадрів до економічних змін

17.                       Назвіть позитивні наслідки плинності кадрів

Література

1.               Егоршин А.П. Управление персоналом. – 2 изд. – Н. Новгород: НИМБ, 1999 – 624 с.

2.               Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровый менеджмент. Ч. 1. Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002. – 280 с.

3.               Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие/Под. ред. П.В. Шеметова. – М.: ИНФРА-М НГАЭиУ; Новосибирск: 1998. – 312 с.

4.               Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами –М.: “ИНФРА-М”, 1979. – 360 с.

5.               Прокопенко И.И. Управление производительностью: Практ. руководство: Пер. с англ. –К.: Тэхника, 1990. – 319 с.

6.               Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / Под научной редакцией Р. Марра, Г. Шмидта. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 480 с.

7.               Управление персоналом организации. Учебник / Под. ред. А.Я. Кибанова. 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 638 с.

8.               Управление персоналом: Учебник для вузов/Под. ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 423 с.

9.               Щекин Г.В. Теория кадровой  политики: Монографія. –К.: МАУП, 1977. –176 с.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑