Завдання для самоконтролю

1.                           Що Ви розумієте під поняттям “розвиток персоналу” організації?

2.                           Яка роль розвитку персоналу в забезпеченні конкурентоспроможності працівників та їх організації?

3.                           Сформулюйте основні завдання розвитку персоналу організації.

4.                           Дайте характеристику людського капіталу на особистому, мікро– і макроекономічному рівнях.

5.                           В чому полягають основні проблеми та перспективи розвитку професійно-технічної і вищої освіти?

6.                           Розкрийте сутність професійно-технічної освіти та курсового професійно-  технічного навчання.

7.                           Як Ви розумієте сутність вищої освіти? Визначіть зміст освітньо- кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр.

8.                           Яким чином здійснюється первинна професійна підготовка робітників на виробництві?

9.                           Приведіть визначення поняття “підвищення кваліфікації робітника”.

10.                       Коли здійснюється професійна перепідготовка робітників на виробництві?

11.                       Охарактеризуйте структуру післядипломної освіти керівників та фахівців з вищою освітою.

12.                       Визначіть основні риси програми “Магістр управління” (МВА).

13.                       Що Ви розумієте під поняттям “трудова кар’єра”?

14.                       Яка роль планування трудової кар’єри у забезпеченні розвитку персоналу організації?

15.                       Дайте визначення підсистеми професійно-кваліфікаційного просування робітників.

16.                       Обґрунтуйте сутність моделі партнерства з планування і розвитку кар’єри фахівців в організації.

17.                       Як Ви розумієте зміст поняття “резерв керівників” організації?

18.                       Розкрийте етапи формування резерву керівників в організації.

19.                       Коли проводиться робота з попереднього набору кандидатів до резерву керівників і які використовуються для цього джерела інформації?

20.                       Назвіть основні форми підготовки резерву керівників організації. Для чого здійснюється розвиток молодих фахівців з лідерським потенціалом?

Література

Закон України “Про професійно-технічну освіту”// Урядовий кур’єр. Орієнтир. Інформаційний додаток. – 1998. - №48-49.

1.                           Закон України “Про вищу освіту” // Голос України. – 2002. - №43.

2.                           Указ Президента України “Про стратегію реформуваня системи державної служби в Україні” від 14 квітня 2000 року № 599 /2000 // Урядовий кур’єр. – 2000. - №72.

3.                           Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки // Урядовий кур’єр. – 2002. - №100.

4.                           Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби” від 28 лютого 2001 р. №199 // Офіційний вісник України. – 2001. - №9.

5.                           Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб.  – К.: Знання – Прес, 2000.

6.                           Егоршин А.П. Управление персоналом. – 2-е изд. – Н. Новгород: НИМБ, 1999.

7.                           Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 1998.

8.                           Лукашевич М.П. Соціологія кар’єри: Навч. посібник / Мін-во освіти України; ХГІ ”НГА” – Х., 1999.

9.                           Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебн. пособие / Под. ред. П.В. Шеметова. – М.: ИНФРА – М, НГАЭиУ; Новосибирск, 2000.

10.                       Петрова Т., Щербак Л. Більше знати, щоб краще працювати // Праця і зарплата. – 2001. - №20.

11.                       Положення про професійне навчання кадрів на виробництві. Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 23.05.2001 р. №127/151 // Праця і зарплата. – 2001. - №16.

12.                       Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати: кол. монографія. – К.: Інститут економіки НАНУ,2001.

13.                       Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации / Учебно – практ. пособие. – М.: ЗАО «Бизнес - школа» «Интел – Синтез», 1997.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑