Завдання для самоконтролю

1.   В чому суть соціально-психологічних методів управління?

2.   Поясніть сутність функцій і ролей, які виконує керівник.

3.   Як співвідносяться поняття “посадовий статус” і “авторитет” керівника?

4.   Які риси характеризують діяльність ефективного менеджера?

5.   Охарактеризуйте якості керівника? Яким з них Ви надаєте пріоритетне значення?

6.   Як співвідносяться потреби, інтереси і мотиви?

7.   Які фактори зумовлюють трудову поведінку  персоналу?

8.   Що таке ціннісні орієнтації і чим зумовлюються їх відмінності у різних працівників?

9.   Що таке комунікація і спілкування? Охарактеризуйте компоненти структури спілкування.

10.           Які функції виконує спілкування в управлінні персоналом та за допомогою яких жанрів воно реалізується?

11.           В чому суть зворотного зв’язку та яке він має значення для ефективного управління?

12.           Чому для управління персоналом важливе значення має послідовність етапів ділового спілкування?

13.           Охарактеризуйте структуру комунікацій в організації.

14.           Чому в процесі спілкування виникають непорозуміння?

15.           Поясніть, чому емоційні стани працівників повинні бути предметом уваги керівника.

16.           Дайте оцінку стресам, факторам, які їх зумовлюють, та методам запобігання.

17.           Що таке конфліктна ситуація і конфлікт?

18.           Які бувають конфлікти і які причини їх зумовлюють?

19.           Охарактеризуйте методи розв’язання конфліктів.

20.           Охарактеризуйте стилі поведінки опонентів при розв’язанні конфліктів згідно з сіткою Томаса-Кілмена. Наведіть приклади ситуацій, де можливе застосування того чи іншого стилю.

21.           Що таке соціально-психологічний клімат і чим зумовлюється його значення в життєдіяльності організації?

22.           Які ознаки і критерії характеризують сприятливий соціально-психологічний клімат в організації?

23.           Обґрунтуйте вплив соціально-психологічного клімату на ефективність трудової діяльності.

24.           Чому виникають міжособистісні стосунки і в яких формах вони виявляються?

25.           Охарактеризуйте механізми регуляції соціально-психологічного клімату.

Література

1.   Мескон М.Х., Альбер М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: 1992, гл.6, 13.

2.   Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – К.: Лыбидь, 1990.

3.   Потеряхин А.Л. Психология управления. Основы межличностного общения. ВИРА – Р, - К.: 1999, гл. 1,3.

4.   Психология и этика делового общения / Под ред. Лавриненко В.Н. – М.: Культура и спорт «ЮНИТИ», 1997.

5.   Уткин Э.А. Конфликтология. Теория и практика, - М.: ЭКМОС, 1998.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑