-КОРОТКИЙ ЗМІСТ

Реакції між іонами відбуваються лише тоді, коли внаслідок Їхньої взаємодії утворюється малорозчинна або летка сполука або слабкий електроліт.

Утворення у розчині стійких комплексних іонів (катіонів, аніонів або нейтральних комплексів) зумовлює зміщення іонної рів­новаги вправо, внаслідок чого реакції між електролітами відбува­ються практично до кінця.

Взаємодія солі з водою, яка призводить до утворення слабкого або погано розчинного електроліту, називається гідролізом солі. Гідроліз можна визначити як реакцію обмінного розкла­дання солі водою або як процес, обернений реакції нейтралізації.

Гідролізу зазнають солі, що утворюються за участю слабких кислот і основ. Солі, які є похідними сильних кислот і основ, не гідролізують, оскільки їх іони (катіони й аніони) не зв'язують іони води (ОН– або Н+), а отже, і не зміщують її іонну рівновагу.

Типові випадки гідролізу солей.

1. Сіль, утворена слабкою основою і сильною кислотою. Солі слабких основ і сильних кислот гідролізують з утворенням слабкої основи (якщо це сіль однокислотної основи) або основних солей. При цьому утворюється вільна сильна кислота, а розчини таких солей мають кислу реакцію (рН < 7); наприклад, NН4Сl.

2. Сіль, утворена слабкою кислотою і сильною основою. Прикла­дом таких солей є КСN, СН3СООК та ін. Внаслідок гідролізу солі утворюється деякий надли­шок іонів ОН– і тому розчини солей, утворених сильною основою і слабкою кислотою, мають лужну реакцію (рН >7).

3. Сіль, утворена слабкою основою і слабкою кислотою. Гідроліз таких солей відбувається досить повно, оскільки внаслідок гідро­лізу утворюються дві малодисоційовані або малорозчинні речовини.

Багато які солі цього типу гідролізують необоротно. Розчин солі внаслідок її гідролізу може мати такі значення рН: ≈ 7; > 7; < 7. Ці значення визначаються константою дисоціації більш силь­ного електроліту (кислоти або основи).

Кількісно, як і про­цес дисоціації електроліту, гідроліз солі оцінюють за ступенем гідролізу h і константою гідролізу Кг. Ступінь гідролізу солі є відношенням концентрації гідролізованої солі до її загальної концентрації.

– Ступінь гідролізу тим більший, чим менша концентрація розчину солі.

– Гідроліз солі зростає з підвищенням температури розчину, оскільки при цьому зростає КН2О).

– Чим слабкішою є кислота, аніон якої утворює сіль (чим менша Кдис.кисл), тим повніше гідролізуватиме сіль.

Ці висновки справедливі для випадків гідролізу солей, утворе­них слабкою основою і сильною кислотою або слабкою основою і слабкою кислотою.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  Наверх ↑