-Електростатична міжмолекулярна взаємо­дія.

Електростатичну взаємодію між молеку­лами поділяють на оріентаційну, індукційну і дисперсійну.

Орієнтаційна (диполь – ди­польна), взаємодія виявляється між полярними молекулами. Внаслідок хао­тичного теплового руху молекули при збли­женні орієнтуються так, що різнойменне за­ряджені кінці їхніх диполів притягуються (рис.15,а). Чим більш полярні мо­лекули, тим сильніше вони притягуються і тим сильніша орієнтаційна взаємодія.

Індукційна взаємодія молекул зумовлена дією їх індукованих диполів. Якщо зустрічаються полярні і неполярні молекули, то полярні молекули спричинюють поляризацію неполярних, тобто виникнення (індукцію) диполів (див. рис.25,б). Між постійним диполем полярної молекули і індукованим диполем неполярної молекули виникає індукційна взаємодія.

При взаємодії двох полярних молекул під дією їх електричних полів у них виникають додатково індуковані диполі. Тому за­гальна взаємодія складається з оріентаційного і індукційного ефектів.

Дисперсійна взаємодія характерна для двох не­полярних молекул і виявляється за рахунок їх миттєвих мікродиполів (див. рис.25,в), які виникають внаслідок руху електронів в атомах, а також коливань ядер. Синхронні поява і зникнення мікродиполів різних молекул супроводяться їх притяганням.

Слід зазначити, що при взаємодії молекул виявляються певною мірою всі три види взаємодії і загальна енергія притягання між молекулами є сумою орієнтаційної, індукційної і дисперсійної взаємодій.

Порівняно з ковалентним зв'язком електростатична міжмолеку­лярна взаємодія досить слабка. Так, наприклад, енергія дисоціації молекули Сl2 на атоми становить 243кДж/моль, а енергія субліма­ції кристалів Сl2 – 25кДж/моль.

Електростатична міжмолекулярна взаємодія відіграє важливу роль при конденсації газів і перетворенні їх у рідкі та тверді тіла, зумовлює явище адсорбції тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  Наверх ↑