-Властивості сполук Е(ОН)х залежно від хімічної природи елемента Е

Хімічні елементи утворюють велику кількість простих і склад­них речовин. Прості речовини складаються з атомів одного елемен­та, складні – з атомів двох або кількох елементів.

Залежно від типу хімічного зв'язку між атомами прості речо­вини поділяються на метали та неметали. Для металів характерний металічний зв'язок, для неметалів – ковалентний. Серед відомих 106 елементів 83 належать до металів. Поділ простих речовин на метали та неметали досить умовний, оскільки деякі з них за фізич­ними властивостями – метали, але за хімічними їх не можна від­нести до типових металів.

Прості речовини – форма існування елементів у природі. Один і той самий елемент може утворювати декілька різних простих ре­човин – алотропні видозміни. Здатність елемента утворювати від­повідні алотропні видозміни зумовлена будовою атома, що визначає тип хімічного зв'язку, будову молекул та кристалів. Алотропні видозміни розрізняються складом простої речовини даного елемента (Оксиген О2 і озон О3), а також розміщенням атомів у молекулах або кристалах (Карбон у вигляді графіту та алмазу).

Складні багатоелементні речовини поділяються на групи за кількістю елементів, що входять до їх складу (бінарні, тринарні тощо), або на класи за хімічними властивостями – функціональни­ми ознаками (оксиди, основи, кислоти, солі тощо), які цим речови­нам властиві в хімічних реакціях. Поділ складних речовин за фун­кціональними ознаками більш раціональний і набагато полегшує вивчення їхніх хімічних властивостей. Найважливішими класами неорганічних сполук є: оксиди, основи, кислоти, амфотерні гідро­ксиди та солі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  Наверх ↑