ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Релігієзнавство як наука: предмет, мета, завдання дисципліни

2. Походження релігії її еволюція. Типи та форми релігій.

3. Релігія і культура українського народу.

4. Ранні (первісні) форми релігії.

5. Землеробські культи древніх цивілізацій.

6. Національні релігії, їх загальна характеристика та особливості.

7. Брахманізм та індуїзм, їх філософський зміст та соціальна роль.

8. Іудаїзм: особливості релігії та роль в історії єврейського народу.

9. Філософський та морально-етичний зміст конфуціанства.

10. Релігійні та філософські аспекти даосизму.

11. Виняткові особливості синтоїзму.

12. Релігія зороастризму та реалізація його ідей в європейській філософії.

13. Загальна характеристика світових релігій, їх спільні та відмінні риси.

14. Буддизм: особливості віровчення та культу.

15. Філософський зміст буддизму та форми його реалізації у дзен-буддизмі та ламаїзмі.

16. Суспільно-політичні передумови зародження християнства та філософський зміст основних ідей.

17. Особливості життя та сповідання культу першими християнськими громадами. Чернецтво.

18. Формування християнської Церкви. Вселенські собори.

19. Формування Вселенського православ'я. Основні догмати та особливості культу.

20. "Кредо" католицизму та риси самобутності католицької церкви.

21. Передумови та причини виникнення реформаційного руху в середньовічній Європі.

22. Протестантизм: особливості віровчення та культу, їх філософський та соціальний зміст.

23. Основні напрямки протестантизму в минулому і сучасності.

24. Історія української православної церкни. Самобутність українського православного обряду.

25. Українська греко-католицька церква.

26. Християнство в сучасній Україні.

27. Біблія: священна книга християн та історико-літературна пам'ятка.

28. Філософія християнських моральних цінностей. Сутнісний зміст чеснот обов'язків християнина.

29. Іслам: історія виникнення, особливості вірування і культу.

30. Священні книги мусульман.

31. Вільнодумство та історія формування уявлень про свободу совісті. 

 

Лiтература

Библия (zip, 980k)

Коран (zip, 306k)

1. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство: Підручник. –К.: Наукова думка, 1995.

2. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. –К.: Вілбор, 1997.

3. Релігієзнавство / За ред. Рибачука. –К.: Освіта, 1997.

4. Релігієзнавство / За ред. Бублика. –К.: Юрінком Інтер, 1998.

5. Основы религиоведения / Под ред. А. Яблокова. –М., 1994.

6. Угринович О. Введение в теоретическое религиоведение. –М., 1991, 1996.

7. Еришев И. Религиоведение. –К., 1999.

8. Воецкая Т.В. В поисках истины. – Одесса: Маяк, 1996.

9. Васильев Л.С. История религий Востока: Учебное пособие. –М.: Книжный дом “Университет”, 1998.

10. Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. -М.: Издательский Дом “Nota Bene”, 1998.

11. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие и учебный словарь – минимум по религиоведению. - М.: Гардарика, 1998.

12. Артеменко И.И., Моця А.П. Боги созданы людьми. – К.: Политиздат Украины, 1989.

13. Капустин Н.С. Особенности эволюции религии (на материалах древних верований и христианства). - М.: Мысль, 1984.

14. Дулуман Е.К. Релігія як соціально-історичний феномен. –К.: Знання, 1974.

15. Липинський В. Релігія і церква в історії України. –К.: ПБП “Фотовідеосервіс”, 1993.

16. Радугин А.А. Введение в религиоведение. Курс лекций. –М.: Изд-во “Центр”, 1996.

17. Крижанівський О. Історія стародавнього світу: курс лекцій. -К.: Либідь, 1996.

18. Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока. –М.: Политиздат, 1976.

19. Донини А. Люди, идолы, боги: очерк истории религии. -М.: Политиздат, 1962.

20. Мазалов В.П. Католицизм – четверть века спустя после ІІ Ватиканского собора. – М.: Политиздат, 1989.

21. Горський В.Л. Адвентизм: історія і сучасність. – К.: Політвидав України, 1987.

22. Малахов И.А. Современный баптизм: идеология и деятельность. – М., 1987.

23. На ріках вавилонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавилону, Палестини. –К.: Дніпро, 1991.

24. Дарманський П.Ф. Земні джерела “Святого письма” –К.: Політвидав, 1985.

25. Фрезер Джеймс Джордж. Фольклор в Ветхом Завете. –М.: Политиздат, 1986.

26. Крывелёв И.А. Что знает история об Иисусе Христе. –М.: Из-во Советская Россия, 1969.

27. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего християнства. Античные критики християнства. –М.: Политиздат, 1990.

28. Свенцицкая И.С. Раннее християнство: страницы истории. – М.: Политиздат, 1987.

29. Герасимчук Лесь. Реставрація витоків // Вітчизна. –1990. -№ 3, 4, 5, 6.

30. Дулуман Є. Ісус Христос — ім’я і зміст слів // Людина і світ. –1998.-№7,8.

31. Артеменко И.И., Моця А.П. Боги созданы людьми. –К.: Политиздат Украины, 1989.

32. Брюс Фредерык. Документы Нового Завета: достоверны ли они? –Чикаго: SGP, 1990.

33. На ріках вавилонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавилону, Палестини. –К.: Дніпро, 1991.

34. Васильев Л. История религии Востока: Учебное пособие. –М.: Книжный дом “Университет”, 1983.

35. Ліндсей Джек. Коротка історія культури: У 2-х т. –К.: Мистецтво, 1995. -Т.1.

36. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. –К.: Генеза, 1997.

37. Климович Л. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. –М. : Политиздат, 1986..

38. Кримський Л. История арабов и арабской литературы, светской и духовной: Твори у 5 т. -К., 1974. –Т.4.

39. Білецький О. Давня Індія та її література //Голоси Стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури. –К.,1982.

40. Будда. Конфуций. Магомет. Франциск Азийский. Савонарола: Биографические очерки. –М.: Республика, 1995.

41. Балагушкин Е. Идеология современного кришнаизма. –М: Политиздат, 1984.

42. Индуизм: Традиции и современность / Отв. ред. А.Д. Литман, Р.Б. Рыбаков. –М.: Наука, 1985.

43. Мещеряков А. Древняя Япония: буддизм и синтоизм: проблема синкретизма. -М.: Политиздат, 1987.

44. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. –К.: Наукова думка, 1996.

45. Крывелёв И. История религий: В 2-х т. –М.: Мысль, 1973-1976.

46. Історія філософії України: У 3-х томах. -К.: Наукова думка, 1987. -Т.1.

47. Григулевич И.Г. Инквизиция. – М. .: Политиздат,1983.

48. Степовик Д. Релігії світу. –К.:ПБП “Фотовідеосервіс”,1993.

49. Мень А. История религии: В 2 кн. – М.: Издательская група “ФОРУМ – ИНФРА – М”, 1997. -Кн. 1: В поисках Пути.

50. Азимов А. В начале. Автор коментирует Библию. –М.: Политиздат, 1989.

51. Крывелёв И.А. Библия: историко-критический анализ. –М.: Мысль, 1983.

52. Токарев С.А. Религии в истории народов мира. –М.: Политиздат, 1983.

53. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие. –М.: Гардарика, 1998.

54. Энциклопедия для детей / Глав. ред. М.Д.Асенова. –М.: Аванта, 1997. - Т.6.Ч.2. Религии мира.

55. Критика иудейской религии. –М.: Из-во АН СССР, 1962.

56. Кубланов М.М. Новый завет: поиски и находки. –М.: Наука, 1968.

57. Боги, брахманы, люди. –М.: Мысль, 1969.

58. Гараджа В. Протестантизм. – М.: Политиздат, 1971.

59. Мчедлов М.П. Католицизм. – М.: Политиздат, 1974.

60. Митрохин Л.Н. Баптизм. – М.: Политиздат, 1974.

61. Беленский М. Иудаизм. –М.: Политиздат, 1974.

62. Поліщук Ю.Д. Баптизм колись і тепер. – Ужгород, 1976.

63. Косідовський Зенон. Біблійні оповіді. –К.: Політвидав, 1978.

64. Бакарурский Г.Л. Кризис и модернизация иудаизма. –М., 1980.

65. Косідовський Зенон. Оповіді евангелістів. –К.: Політвидав, 1981.

66. Масса М. Ислам: очерк истории. –М.: Политиздат, 1982.

67. Кочетов А. Буддизм. –М. : Наука, 1983.

68. Ислам: Краткий справочник. –М.: Наука, 1986.

69. Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. –М.: Политиздат, 1987.

70. Игнатович А. Буддизм в Японии: очерк ранней истории. –М., 1987.

71. Овчинников В. Сакура и дуб. –К., 1986.- Кн.1: Ветка сакуры.

72. Мельник В.І. П’ятидесятництво: нові тенденції. – К., 1988.

73. Буддизм: история и культура. –М. :Мысль, 1989.

74. Токарев С. Ранние формы религии. -М.: Политлитература, 1990.

75. Корнеев В. Буддизм — религия Востока. –М., 1990.

76. Григоренко Ю. Сатана там правит бал. -К., 1991.

77. Католицизм. – М.: Мысль, 1991.

78. Шантели де ля Соссей. Иллюстрированная история религий. -М., 1992.

79. Памфіл Юркевич. Вибране. –К.: Абрис, 1993.

80. Українська культура: історія і сучасність. - Львів: Світ, 1994.

81. Лінч Джозеф. Середньовічна церква. –К.:Основа, 1994.

82. Ренан Ернест. Життя Ісуса. –К., 1994.

83. Історія філософії України. Підручник. –К.: Либідь, 1994.

84. Українська культура: історія і сучасність. –К.: Світ, 1994.

85. Кун И. Легенды и мифы Древней Греции. - М., 1995.

86. Григорій Сковорода. Твори у двох томах. -К.: Обереги, 1994. -Т.1.

87. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь. –М.: Изд. “Республика”, 1996.

88. Історія релігій в Україні: Навч. посібник. –К.: Знання, 1999.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑