ВАРІАНТ 11

Тема: Католицизм

1. Становлення католицизму, його структурування.

2. Особливості католицизму в порівнянні з православ'ям.

3. Сучасний реформований католицизм.

Література

1. Католицизм. - М.: Мысль, 1991.

2. Крывелёв И. История религий: В 2-х т. - М.: Мысль, 1975-1976.

3. Лінч Джозеф. Середньовічна церква. - К.: Основи, 1994.

4. Степовик Д. Релігії світу. - К.:ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

5. Мазалов В.П. Католицизм - четверть века спустя после II Вати­канского собора. -М.: Политиздат, 1989.

6. Мчедлов М.П. Католицизм. - М.: Политиздат, 1974.

7. Григулевич И.Г. Инквизиция. - М..: Политиздат, 1983.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Розпочніть з опису особливостей утвердження хри­стиянства у Західній Європі. Розкажіть про умови формування інституту пап­ства та поступове набуття ним могутності і впливовості не лише в релігійній, але й в сфері світського життя. Окремо охарактеризуйте процес становлення чернечих орденів, особливості їх життя, посвячення та обов'язки, які вони брали собі за мету, місіонерську діяльність.

До 2-го питання. Назвіть засадничі принципи віровчення католициз­му ("Кредо") та з'ясуйте елементи розбіжностей з віровченням православ'я. Окрему увагу приділіть тим проблемам, що визначають самобутність католи­цизму: догмат філіокве, догмат про чистилище, про Діву Марію, явище інду­льгенцій, особливий статус римських пап тощо. Зверніть увагу, що сама назва конфесії - католицька церква, означає всесвітня, і це повністю відповідає за­гальній тенденції, що утвердилася як практика її діяльності - до повної уніфі­кації богослужіння (разом із мовою ведення месси, якою у всіх країнах дов­гий час залишалася виключно латина) та чіткого централізованого підпоряд­кування всіх інституцій Церкви Папі римському.

До 3-го питання. Розкажіть про зусилля реформування католицизму, що проводяться, починаючи з XIX ст. "Оновлення" доктрини Фоми Аквінського і утвердження так званого неотомізму; перегляд раніше оголошених і повна відмова нині від практики піддання "анафемі" інакодумців; активна багатогалузева соціальна робота; широка популяризація і намагання реаліза­ції пацифістських та екуменічних ідей тощо.

ВАРІАНТ 12

Тема: Протестантизм

1. Виникнення протестантизму в епоху Реформації.

2. Основні течії протестантизму, загальна характеристика.

3. Баптизм.

Література

1. Крывелёв И. История религий: В 2-х т. - М. :Мысль, 1975-1976.

2. Гараджа В. Протестантизм. - М.: Политиздат, 1971.

3. Горський В.Л. Адвентизм: історія і сучасність. — К.: Політвидав України, 1987.

4. Малахов И.А. Современный баптизм: идеология и деятельность. -М., 1987,

5. Поліщук Ю.Д. Баптизм колись і тепер. - Ужгород, 1976.

6. Мельник В.І. П'ятидесятництво: нові тенденції. - К., 1988.

7. Степовик Д. Релігії світу. - К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

8. Митрохин Л.Н. Баптизм. - М.: Политиздат, 1974.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Висвітліть статус католицької церкви у середньові­чній Європі, набуття нею могутності та впливовості на світських володарів народів. Розкрийте суть таких явищ з практики середньовічного буття като­лицької церкви як "свята інквізиція", "полювання на відьом", торгівля індуль­генціями та покажіть, які ідеї виникають у XVI ст., як реакція на зловживання церкви. З'ясуйте зміст 95 тез Мартіна Лютера та дискусії, що зав'язалася між гуманістами та теологами-схоластами.

До 2-го питання. Розкажіть про реформування католицької церкви, появу нових церков, їх ставлення до Святого письма, до основних догматів католицизму, до традиційної церковної відправи, до статусу священика і ми­рян, до свят і обрядів тощо. Охарактеризуйте зміст ідей реформаторів-основоположників окремих напрямків протестантизму: Мартіна Лютера, Жа­на Кальвіна, Ульріха Цвінглі, Томаса Мюнцера. В загальних рисах опишіть основні протестантські церкви.

До 3-го питання. На прикладі баптизму розкрийте детальніше засадничі принципи вірувань та богослужіння протестантів, а також розкажіть про процес постійного множення протестантських церков - появу окремих напря­мків, деномінацій та сект. Дайте опис сучасного етапу християнства в Украї­ні, проаналізуйте діяльність чисельних традиційних церков та нових громад.

ВАРІАНТ 13

Тема: Біблія в історичному та культурному контексті

1. Походження і структура Біблії.

2. Сюжети Старого Завіту очима науковців: літературний, філософ­ський, історичний аспекти.

3. Життя Ісуса Христа за заповідями євангелістів та науковими ко­ментарями.

Першоджерела: Біблія, Новий Завіт, Євангеліє: різні видання

Література

1. На ріках вавилонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вави­лону, Палестини. -К.: Дніпро, 1991.

2. Азимов А. В начале. Автор коментирует Библию. -М.: Политиз­дат, 1989.

3. Дарманський П.Ф. Земні джерела "Святого письма" —К.: Політвидав, 1985.

4. Косідовський Зенон. Біблійні оповіді. -К.: Політвидав, 1978.

5. Косідовський Зенон. Оповіді євангелістів.-К.: Політвидав, 1981.

6. Лінч Джозеф. Середньовічна церква. -К.:Основа, 1994.

7. Фрезер Джеймс Джордж. Золотая ветвь. -М.: Политиздат, 1986.

8. Фрезер Джеймс Джордж. Фольклор в Ветхом Завете. -М.: Поли­тиздат, 1986.

9. Ренан Ернест. Життя Ісуса.-К., 1994.

10. Крывелёв И.А. Что знает история об Иисусе Христе; -М.: Из-во Советская Россия, 1969.

11. Крывелёв И.А. Библия: историко-критический анализ. -М.: Мысль, 1983.

12. Кубланов М.М. Новый завет: поиски и находки. -М.: Наука, 1968.

ІЗ. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего християнства. Античные критики християнства. -М.: Политиздат, 1990.

14. Свенцицкая И.С. Раннее християнство: страницы истории. - М.: Политиздат, 1987.

15. Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. -М.: Политиздат, 1987.

16. Герасимчук Лесь. Реставрація витоків // Вітчизна. -1990. -№ 3, 4, 5,6.

17. Дулуман Є. Ісус Христос — ім'я і зміст слів // Людина і світ. -1998.-№7,8.

18. Додаток до журналу "Людина і світ". -1990, -№1 (газетний фор­мат).

20. Артеменко И.И., Моця А.П. Боги созданы людьми. -К.: Политиз­дат Украины, 1989.

21. Брюс Фредерык. Документы Нового Завета: достоверны ли они? -Чикаго: SGP, 1990.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Спочатку зверніть увагу на місце Біблії в культур­ній спадщині людства. Поясніть, як походження цієї книги трактується в ре­лігійному й науковому розумінні. Коротко проаналізуйте історію створення книг Старого Завіту, потім Нового Завіту. Аргументуйте, в якому сенсі можна говорити про Біблію як видатну історико-літературну пам'ятку. Чому христи­яни запозичили книги Старого Завіту? Можна приділити увагу і проблемі перекладу Біблії на "священні" та сучасні мови.

До 2-го питання. Постарайтеся спочатку перерахувати найвідоміші сюжети - ті, які мали потужний культурний резонанс. Аналізуючи деякі з них, покажіть літературні вартості кожного, що зустрічаються в культурній спад­щині різних народів.

До 3-го питання. Використавши хоча б одно із 4-х Євангелій, треба розповісти про основні віхи земного життя Ісуса Христа та його науку в голо­вних положеннях. Зверніть увагу на ставлення Ісуса до юдаїзму. Покажіть, що відомо науці про історичність Ісуса Христа (інші писемні та археологічні джерела). В підсумку розкрийте неперехідне значення Ісуса Христа в житті людства.

ВАРІАНТ 14

Тема: Древо християнської релігії

1. Найдавніші християнські церкви. Характеристика православ'я.

2. Католицизм: особливості формування, догматики, віровчення, бо­гослужіння.

3. Протестантизм: історія і сучасність.

Література

1. Энциклопедия для детей /Глав, редактор М.Д. Асёнова. -М.: Аванта, 1998.- Т.6.Ч.2.: Религии мира.

2. Лінч Джозеф. Середньовічна церква. -К.: Основи, 1994.

3. Гордиенко Н.С. Современная православная церковь. —Л., 1986.

4. Крывелёв И. История религии: очерки: В 2-х т.-М: Мысль, 1975. -Т.1.

5. ГараджаВ. Протестентатизм. -М.: Политиздат, 1971.

6. Мень А. История религии: Учеб. пособие. В 2 кн:-М.: Издательс­кая группа «ФОРУМ-ИНФРА-М», 1997. -Кн.2: Пути християнства.

7. Мчедлов М.П. Католицизм. -М.: Политиздат, 1974.

8. Мазалов В.П. Католицизм - четверть века спустя после II Вати­канского собора. -М., 1989.

9. Степовик Д. Релігії світу. -К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

10. Бондаренко В. Вселенське православ'я //Політика і час. -1993. -№10,11.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Спочатку потрібно окреслити в загальних рисах становлення християнської церкви в її локальних структурах: перші патріар­хати, вірменська церква тощо. Далі зверніть увагу на особливості східного християнства, які закріпилися в пізнішому православ'ї. Поясніть фактори великого розколу в християнстві 1054 р. Покажіть сучасний стан православ'я та його перспективи, характеризуючи й окремі церкви.

До 2-го питання. Послідовність викладу рекомендується вже у фор­мулюванні питання. Крім особливостей треба показати еволюцію католициз­му при збереженні твердих консервативних засад. Варто звернути увагу на сучасну активність католицької церкви та її порівняльний стан.

До 3-го питання. Коротко опишіть виникнення третьої гілки христи­янського древа. Акцентувавши на широкому і швидкому розгалуженні проте­стантизму, виділіть спільні риси та особливості кожного із основних напрям­ків. Найбільше уваги рекомендується приділити баптизму. Поміркуйте, чи не відійшли деякі із протестантських конфесій аж занадто далеко від християн­ських основ, чи не "програє" протестантизм в порівнянні з традиційними, історично закоріненими, православ'ям та католицизмом.

ВАРІАНТ 15

Тема: Юдаїзм

1. Виникнення і становлення юдаїзму. Основні течії.

2. Священні книги. Особливості обрядовості. Роль релігії в історії єв­рейського народу.

3. Юдаїзм і Україна.

Література

1. На ріках вавилонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вави­лону, Палестини. -К.: Дніпро, 1991.

2. Історія релігії в Україні: Навч. посібник. -К.: Знання, 1999.

3. Энциклопедия для детей / Глав. ред. М.Д.Асенова. -М.: Аванта, 1997. - Т.6.Ч.2. Религии мира.

4. БеленскийМ. Иудаизм. -М.: Политиздат, 1974.

5. Бакарурский Г.Л. Кризис и модернизация иудаизма. -М., 1980.

6. Васильев Л. История религии, Востока: Учебное пособие. -М.: Книжный дом "Университет", 1983.

7. Критика иудейской религии. -М.: Из-во АН СССР, 1962.

8. Ліндсей Джек. Коротка історія культури: У 2-х т. -К.: Мистецтво, 1995. -T.I.

9. Степовик Д. Релігії світу. -К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

10.Токарев С.А. Религии в истории народов мира. -М.: Политиздат, 1983.

11.Феллер М. Пошуки, роздуми і спогади єврея, який пам'ятає своїх дідів, про єврейсько-українські взаємини, особливо ж про мови і ставлення до них. -Дрогобич: Відродження, 1994.

12. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. -К.: Генеза, 1997.

13. Кривенко С. З життя хасидів 1930-1935 pp. (на архівних матеріа­лах) //Родовід.-1994.-№7.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Виникнення і становлення юдаїзму потрібно роз­кривати в тісному зв'язку з історією єврейського народу. Варто виділити ос­новні етапи розвитку цієї релігії від найдавніших монотеїстичних форм до абстрактного монотеїзму, звернувши увагу на її взаємовпливи з елліністич­ним світом. Згадайте про течії, які існували в юдаїзмі в давнину (фарисеї, саддукеї, ессеї) та в нові часи (реформістська, консервативна, реконструктивістська).

До 2-го питання. Слід в загальних рисах охарактеризувати такі, зі­брання книг як Тора, Танаха, Талмуд, записи Кабалли. Опис обрядовості має включити інформацію про общини і синагоги, молитви, основні календарні свята в їх історичному розвитку. Далі поясніть, як юдаїзм виконував етнозберігаючу, культуроформуючу та державотворчу функцію стосовно єврейсько­го народу.

До 3-го питання. Використовуючи відповідну рекомендовану літера­туру, опишіть основні історичні стани в побутування юдаїзму в Україні, не оминаючи і трагічних сторінок. Головну увагу зосередьте на характеристиці хасидизму, що виник саме в Україні. Закінчуйте відповідь інформативною довідкою про релігійно-культурне життя євреїв в сучасній Україні.

ВАРІАНТ 16

Тема: Іслам

1. Виникнення і зміст ісламу.

2. Коран - священна книга мусульман і літературна пам'ятка.

3. Основні напрямки в ісламі.

Література

1. Ислам: Краткий справочник. -М.: Наука, 1986.

2. Васильєв Л. История религий Востока. —М.: Книжный дом "Университет", 1983.

3. Климович Л. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. -М.: Политиздат, 1986..

4. Кримський Л. История арабов и арабской литературы, светской и духовной: Твори у 5 т. -К., 1974. -Т.4.

5. Крывелёв И. История религий: В 2-х т. -М.: Мысль, 1975-1976.

6. Масса М. Ислам: очерк истории. -М.: Политиздат, 1982.

7. Спеповик Д. Релігії світу. -К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

8. Токарев С.А. Религия в истори народов мира. -М.: Политиздат, 1982.

9. Яворницький Д. Магомет //Всесвіт. -1992.-№3-4.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. З'ясуйте особливості власної долі та історичної мі­сії Мухаммеда, його мединський та мекканський періоди діяльності. Розка­жіть про роль святилища Кааба в становленні ісламу та розгляньте зміст уяв­лень мусульман про аллаха. В чому полягає суть "п'яти стовпів ісламу"?

До 2-го питання. Простежте історію створення Корану, розкажіть про його структуру та суть змісту. Подумайте, чи можна говорити про близь­кість Корану до священних книг християн та євреїв. З'ясуйте зміст основопо­ложної релігійно-культової системи ісламу — "шаріату". Розкажіть про істо­рію створення та значення для мусульманина Сунни. Окремо розгляньте ос­новні догмати ісламу.

До 3-го питання. Поясніть, що стало причиною розколу ісламу на рі­зні течії. Щонайперше розгляньте основні відмінності в поглядах суннітів та шіїтів, простежте географію охоплення цими течіями сучасного мусульман­ського світу. Зверніть увагу також на інші напрямки ісламу - хариджитизм, суфізм, ваххабізм.

Подумайте про роль ісламського фактору в політичній системі сучасного світу.

ВАРІАНТ 17

Тема: Буддизм

1. Виникнення і поширення буддизму, напрямки.

2. Особливості віровчення і культу.

3. Впливи буддизму на розвиток філософії й мистецтва.

Література

1. Буддизм: история и культура. -М. :Мысль, 1989.

2. Білецький О. Давня Індія та її література //Голоси Стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури. -К.,1982.

3. Васильєв Л. История религий Востока. -М. : Книжный дом "Университет", 1983.

4. Корнеев В. Буддизм — религия Востока. -М., 1990.

5. Кочетов А. Буддизм. -М.: Наука, 1983.

6. Крывелёв И. История религий: В 2-х т. -М.: Мысль, 1975-1976.

7. Игнатович А. Буддизм в Японии: очерк ранней истории. -М., 1987.

8. Степовик Д. Релігії світу. -К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

9. Будда. Конфуций. Магомет. Франциск Азийский. Савонарола: Биографические очерки. -М.: Республика, 1995.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Подайте основну інформацію про засновника буддизму Сіддхартху Гаутаму, зверніть увагу на зміст його "просвітлення". По­думайте, чи випадково ідеї буддизму народилися саме в Індії, в чому особли­вість соціальної структури Індії? Розгляньте, як буддизм виконує роль стабі­лізуючого, "примирюючого" чинника і чому це важливо саме для країн Схо­ду. Розкажіть про поділ буддизму на махаяну і хінаяну, а також дзен-буддизм, ламаїзм і тантризм.

До 2-го питання. Назвіть та розтлумачте зміст "благородних" істин буддизму. З'ясуйте сутність таких засадничих понять, як "карма", "сансара", "дхарма", "нірвана". Спробуйте співставити релігійну систему та філософсько-моральні настанови буддизму з основами інших релігійних вчень.

До 3-го питання. Простежте, як буддизм сприяв і впливав на розви­ток філософії (на прикладах особливостей життя буддиських монастирів). Зверніть окрему увагу на погляди буддизму щодо питань війни і миру, в чому його принципова відмінність від, наприклад, ісламу. Розгляньте впливи буд­дизму на розвиток різних галузей мистецтва у країнах Південно-східної Азії, а також певні запозичення європейською культурою.

ВАРІАНТ 18

Тема: Індуїзм

1. Виникнення, поширення, зміст індуїзму.

2. Особливості віровчення і обрядовості.

3. Впливи індуїзму на розвиток культури.

Література

1. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь, -М.: Изд. "Республика", 1996.

2. Боги, брахманы, люди. -М.: Мысль, 1969.

3. Балагушкин Е. Идеология современного кришнаизма. —М: Поли­тиздат, 1984.

4. Білецький О. Давня Індія та її література //Голоси стародавньої Індії. Айтологія давньоіндійської літератури. -К., 1982.

5. Васильєв Л. История религий Востока. -М.: Книжный дом "Университет", 1983.

6. Крывелёв И. История религий: В 2-х т. -М.: Мысль, 1973-1976.

7. Степовик Д. Релігії світу. -К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

8. Индуизм: Традиции и современность / Отв. ред. А.Д. Литман, Р.Б. Рыбаков. -М.: Наука, 1985.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Підкресліть, що індуїзм виник у тісній конкуренції та в умовах взаємозбагачення брахманізму і буддизму. Спробуйте пояснити особливу "вписуваність", природність індуїзму з притаманними йому особ­ливостями до умов життя індійського суспільства з його кастовим поділом. Поділ суспільства на замкненні соціальні групи з різними правами і обов'язками потребував багатоманіття богів, які б "нівелювали" протиріччя, а водночас задовольняли б різні потреби представників різних каст. Зважаючи на це, поясніть значення якостей, рис та здібностей, якими володіють боги індуїзму, особливо верховні: Брахма, Вішну, Шіва а також інші із улюблених індуїстами - Рама, Крішна, Лакшмі, Шакті, Кама тощо. Відокреміть особливу роль понять "карма" та "сансара" в індуїзмі.

До 2-го питання. Детальніше охарактеризуйте, які із власних причин, бажань, життєвих цілей індуїстів знаходять свою "реалізацію" у їх поклонінні окремим богам. Хто і задоволення яких інтересів шукає, наприклад, у бога Шіви, або Шакті, або Вішну.

Зверніть особливу увагу на особливості відправи релігійного культу - наявність окремої касти жерців, систему суспільних та домашніх святилищ, специфіку ритуального обряду тощо.

До 3-го питання. Покажіть, як особливості вірування індуїстів відби­лися на їх культурі. Яким є зміст культурного середовища (духовного і мате­ріального) індуїстів. Зверніть увагу на те, що філософське обгрунтування ін­дуїзму опирається на шість систем: сакх'я, йога, вайшешика, ньяя, міманса та веданта. Визначте зміст, якщо не всіх, то бодай найцікавіших з них та про­слідкуйте який вплив вони створюють на світське життя не лише Індії, але й світу: науку, філософію, мистецтво.

ВАРІАНТ 19

Тема: Традиційні релігії Китаю

1. Конфуціанство як релігія та філософське вчення.

2. Даосизм: загальна характеристика.

3. Вплив національних релігій Китаю на розвиток країни.

Література

1. Васильєв Л. История религий Востока. -М.: Книжный дом "Университет", 1983.

2. Крывелёв И. История религий: В 2-х т. -М.: Мысль, 1975-1976.

3. Степовик Д. Релігії світу. -К. :ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

4. Будда. Конфуцій. Магомет. Франциск Азийский. Савонарола. -М.: Изд. "Республика",! 995.

5. Токарев С.А. Религии в истории народов мира. -М.: Политиздат, 1976.

Методичні матеріали

До 1-го питання. Розпочніть із загальної характеристики конфуціанс­тва, звернувши увагу на те, що теорія Кун Фу-цзи та його послідовників є не стільки релігійною системою, як окремим філософським вченням морально-етичних настанов та принципів. Окрему увагу приділіть тлумаченню таких визначальних понять як "жень" (гуманність), "сяо" (синівське пошанування), а особливо "цзюн-цзи" (ідеально досконала, високоморальна людина).

До 2-го питання. Окремо розгляньте філософський та релігійний зміст даосизму, охарактеризувавши коротко легендарну постать його заснов­ника - філософа Лао-цзи.

З'ясуйте зміст понять "дао", "де" та "у-вей", а також спробуйте пояс­нити їх вплив на свідомість людини у визначенні й" соціальної поведінки.

Охарактеризуйте даоську теорію безсмертя та значення приписів в її реалізації. Зверніть увагу, який відбиток в повсякденному житті відігравали релігійні уявлення про шлях досягнення безсмертя - вироблення культури харчування, догляд за фізичним та психічним станом організму: комплекс фізичних вправ, систем правильного дихання, виховання волі тощо.

До 3-го питання. Спробуйте простежити як філософські та релігійні уявлення китайців впливають на їх соціальну поведінку. Тисячолітній досвід дотримання культів конфуціанства та даосизму виховали китайця соціально-смиренним, покірливим старшому за віком та посадою, працелюбним, завжди готовим до самоудосконалення. Разом з тим китайці створили самобутню культуру цілком орієнтовану на вдосконалення людини - ідеальної і тілесни­ми , і моральними якостями. Назвіть їх найголовніші досягнення в сферах медицини, гігієни здоров'я, харчування, хімії, астрономії, астрології тощо.

ВАРІАНТ 20

Тема: Синтоїзм

1. Виникнення, становлення і зміст національної релігії японців.

2. Синтоїзм і буддизм: мирне співіснування.

3. Впливи синтоїзму на японську культуру.

Література

1. Васильєв Л. История религий Востока. -М. :Книжный дом "Университет", 1983.

2. Крывелев И . История религий: В 2-х т. -М.: Мысль, 1975-1976.

3. Мещеряков А. Древняя Япония: буддизм и синтоизм: проблема синкретизма. -М.: Политиздат, 1987.

4. Овчинников В. Сакура и дуб. -К., 1986.- Кн. 1: Ветка сакуры.

5. Степовик Д. Релігії світу.-К. :ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

6. Токарев С.А. Религии в истории народов мира. -М.: Политиздат, 1976.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Оповідаючи про особливості синтоїзму, зверніть окрему увагу на те, що ця релігія немає ні священних книг, ні усталеного ре­лігійного канону. Виділіть виняткове значення міфів, зібраних у давньояпонських творах "Кодзікі" та "Ніхонські", зокрема передайте короткий зміст міфу про світотворення, пов'язаного із подружньою парою Ідзанагі та Ідзанамі. Підкресліть особливу соціально-політичну роль в житті японців богині Амаретасу.

До 2-го питання. Простежте процес проникнення буддизму в японсь­ке суспільство. Подумайте, в силу яких причин буддизм швидко адаптувався і, no-суті, доповнив синтоїзм. Визначте, які "прогалини", не забезпечені син­тоїзмом, заповнив собою буддизм в релігійних уявленнях японців. Поясніть важливу та особливу роль ідеї "Карми", що була внесена буддизмом до япон­ської релігійної системи.

До 3-го питання. З'ясуйте, як релігійні уявлення та вірування відби­лися на світській культурі, традиціях, церемоніалах японців. Охарактеризуйте значення пантеїстичного світосприйняття японців, як ця особливість реалізу­валася в самобутності їх духовної та матеріальної культури.

Окрему увагу приділіть соціальній значимості культу богині Аматерасу, зокрема її вплив на формування військово-лицарської культури саму­раїв та камікадзе.

ВАРІАНТ 21

Тема: Зороастризм

1. Формування та зміст зороастризму.

2. Авеста - священна книга та пам'ятка культури.

3. Зороастризм та культура Сходу.

Література

1. Васильєв Л. История религий Востока. - М. :Книжный дом "Университет", 1983.

2. Бойс М. Зороастрийцы: верования и обычаи. -М., 1988.

3. Крывелёв И. История религий: В 2-х т. - М.: Мысль, 1975-1976.

4. Степовик Д. Релігії світу. - К. :ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

5. Токарев С.А. Религии в истории народов мира. -М.: Политиздат, 1976.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Розкажіть про час та місце виникнення зороастриз­му, а також відомі свідчення про пророка Зороастра (Заратустру). Зверніть увагу на зміст проведених ним реформ та зв'язок світобудови із боротьбою добра і зла, світла і пітьми, життя і смерті.

До 2-го питання. Говорячи про тексти Авести—зібрання священних книг зороастризму і маздеїзму, спробуйте пояснити символічність дуалістичності (подвоєності) в трактовці світу, суспільства і людини. Окрему увагу приділіть змісту "вічної боротьби" Ахура-Мазди та Анхура Манью. Яку роль і які обов'язки покладає зороастризм на кожну людину, до чого спонукає і яким є ідеал життєвої позиції?

До 3-го питання. З'ясуйте в чому головна принципова відмінність зороастризму від інших давніх релігій. Яким чином і в якій формі ідеї Зороастра поширювалися в світі і зокрема проникали в Європу? Розкажіть про мані­хейство, павликіан, богомолів, катарів. Спробуйте визначити впливи ідей зо­роастризму на різні сфери світської культури.

ВАРІАНТ 22

Тема: Українське християнство

1. Дохристиянські вірування предків українців.

2. Становлення християнства в Русі - Україні та його вплив на духов­но-культурне життя.

3. Основні історичні віхи українського християнства.

Література

1. Історія християнської церкви на Україні (релігієзнавчий довідко­вий нарис). - Львів: Свічадо, 1992.

2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. - Львів, 1994.

3. Брайчевский М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К.: Нау­кова думка, 1988.

4. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. -К.: Либідь, 1998.

5. Митрополит Іларіон (І.Огієнко). Дохристиянські вірування укра­їнського народу. - К.: Обереги, 1994.

6. Огієнко І. Українська церква. - К.: Вид. Україна, 1993.

7. Панас К. Історія української церкви. - Львів: Свічадо, 1992.

8. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн. - К.: Ли­бідь, 1993.

9. Костомаров М.І. Слов'янська міфологія. - К., Либідь, 1989.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Зверніть увагу, що загальний характер вірувань українців дохристиянських часів пов'язаний найбільше із землеробськими культами. Характеризуючи зміст вірувань, розгляньте їх за рівнями ієрархії.

І рівень. Головні божества: Перун, Велес, Сварог, Ярило, Даждьбог;

II рівень. Вірування в абстрактні, але персоніфіковані поняття: Доля, Правда, Смерть, Суд, Лихо тощо;

III рівень. "Нижча" міфологія духів: домовики, лісовики, водяні, ру­салки, мавки тощо. Покажіть багатство народної культури мовної, обрядової, ритуальної, що пов'язані із дохристиянськими віруваннями.

До 2-го питання. Розкажіть про впровадження християнства в Київ­ській Русі, визначте при тому різні погляди на цю проблему, щодо часу та характеру поширення нової віри. Простежте, в яких сферах культурного та духовного життя відбулися зміни.

До 3-го питання. Подайте коротко історію християнства в Україні. Боротьбу за призначення митрополитом Київським українця в князівські ча­си. Захист українського православ'я від наступу католицизму в козацькі часи. Причини виникнення української греко-католицької церкви та її особливості. Нерівну боротьбу українських митрополитів із наступом Московської патрі­архії в XVII ст. та, зрештою, перепідпорядкування української церкви з-під Вселенського патріарха Московському. Створення Української автокефальної православної церкви в ході української революції поч. XX ст.

ВАРІАНТ 23

Тема: Українська греко-католицька церква

1. Передумови і наслідки утворення (УГКЦ).

2. Основні віхи в історії УГКЦ.

3. УГКЦ на сучасному етапі: стан і перспективи.

Література

1. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. -К.: Либідь, 1998.

2. Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної ду­мки в Україні: У 3-х кн.- К.: Либідь, 1994. - Кн.З.

3. Греко-католицька церква в 1944-1991 pp. Документи // УЇЖ. -1996. - №4.

4. Баран В. Влада і церква: з історії взаємин у 1945-1965 pp. /Сучасність. -1995. - №5.

5. Ульяновський В.І. Національна церква України: РПЦ? УПЦ? УАПЦ? // Трибуна. - 1991. - 4.11, 12.

6. Шевченко В. Кілька документальних свідчень про передумови за­провадження Берестейської унії // Сучасність. - 1996. - № 12.

7. Степовик Д. Релігії світу. - К. :ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

8. Панас К. Історія української церкви. - Львів: Свічадо, 1992.

9. Цегельський П. Греко-католицька церква в Києві // Київська ста­ровина. - 1996. - №1.

10. Київська старовина. - 1996. - №3.

11. Сучасність. - 1996. - №12.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Розпочніть з аналізу історичної доби II половини XVII ст. в Україні - часу, коли українські землі ввійшли до складу Речі По­сполитої: якого була, зокрема, політика польської шляхти в сфері духовно-релігійного та культурного життя.

Зверніть увагу на те, що православ'я опинившись, no-суті, поза зако­ном в польській державі (на українських землях) втрачає будь-яку підтримку з боку пануючих верств суспільства і залишається на утриманні простолюду. Саме за таких умов виникає феномен церковних братств в Україні, однак їх діяльність (а особливо ставропігійні права) викликають невдоволення з боку церковної ієрархії, це і обумовлює схильність останніх до ідеї унії. Розгляньте умови на яких в м. Бересті у 1596 р. створена була нова конфесія, якими були розбіжності догматичні та обрядові між традиційним українським право­слав'ям і новоствореною греко-католицькою церквою.

До 2-го питання. Розгляньте, як змінювалася роль УГКЦ в історії українського народу та яким було ставлення влади Російської імперії, а у XX ст. радянської влади до діяльності греко-католиків. Окрему увагу приділіть значенню УГКЦ в процесах національно-культурного відродження України кінця XIX початку XX ст. Назвіть найвидатніших діячів УГКЦ, які послідов­но працювали на здобуття української державності.

До 3-го питання. Розкажіть про історію відродження УГКЦ з 1990 р. після офіційної ліквідації її радянською владою у 1946 р. Яке місце та яку роль відіграє українська греко-католицька церква в сучасному релігійно-духовному житті України? Що Вам відомо про ідею екуменізму?

ВАРІАНТ 24

Тема: Автокефалія української православної церкви

1. Статус українського православ'я в середні віки.

2. Українська православна церква в складі Московського патріархату.

3. Утворення і розвиток УАПЦ.

Література

1. Історія церкви та релігійної думки в Україні: В 3-х кн. - К.: Либідь, 1994.

2. Історія християнської церкви на Україні (релігієзнавчий довідниковий нарис). - К., 1992.

3. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. -К.: Либідь, 1998.

4. Воронин О. Автокефалія української православної церкви - Кесінгтон, 1990.

5. Огієнко І. Українська церква. - К.: Вид. Україна, 1993.

6. Панас К. Історія української церкви. - Львів: Свічадо, 1992.

7. Зінченко А. Українське православ'я як національно-історичний феномен // Генеза. - 1994. - №2.

8. Шевченко О.М. Про підпорядкування Київської митрополії Мос­ковському патріархату наприкінці XVII ст.// УЇЖ. - 1994. -№1.

9. Пащенко В. Православ'я в новітній історії України. - Полтава, 1997.

10. Бурко Д. Митрополит Василь Липківський // Наша віра. - 1997. -№11.

11. Рюмашин В. Відродження української Автокефальної Православ­ної Церкви в умовах німецько-фашистської окупації (1941-1943 pp.)// Сучас­ність. - 1998. - №26.

12. Преловська Я. Надбання власної ієрархії Української автоекефальної православної церкви // Розбудова держави. - 1996. -№3.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Розкажіть про церкву як осереддя (захисника і опі­куна національно-культурного життя XVI- поч. XVII ст., саме тоді, як Украї­на, потрапивши до складу Речі Посполитої, зазнавала всіляких утисків. Звер­ніть увагу, що вся національна духовно-культурна сфера життя українців (освіта, письменництво, книгодрук, архітектура, малярство, музика, спів то­що) була пов'язана із українською православною церквою, тому захист своєї церкви був рівнозначний збереженню власної національності.

До 2-го питання. Простежте, як разом із втратою автономних прав Україна втрачала і національний характер своєї православної церкви. Після підпорядкування Київського митрополита Московському патріарху (нагадає­мо, з часів хрещення Русі Україна перебувала в ієрархічному підпорядкуванні Вселенському (Константинопольському патріарху), українцям заборонено було самостійний друк церковної літератури, заборонялися традиційні після-літургійні проповіді тощо. А після скасування у 1721 р. патріаршества і ство­рення Синоду Петром І, церква була фактично поставлена на службу імперії.

До 3-го питання. Розкажіть, як в ході революційного піднесення в Україні у 1905-1907 pp. та з 1917 року відбувається активізація громадської думки за створення окремої від Москви української православної церкви. З'ясуйте, чому відтягувався церковний собор з цього питання і поясніть при­чини швидкого приєднання до новоствореної у 1921 році української автоке­фальної православної церкви значного числа священиків і парафіян. Висвіт­літь, чому УАПЦ не вдовольняла радянську владу і була знищена у 1930 році.

ВАРІАНТ 25

Тема: Релігійні конфесії сучасної України

1. Православні церкви України, взаємини між ними.

2. Загальна характеристика неправославних християнських та інших конфесій.

3. Тенденції перспективи розвитку релігійної ситуації в Україні.

Література

1. Заставний Ф.Д. Географія України. -Львів: Світ, 1994. -Додаток 13.

2. Плохій С. Державна церква в Україні: ідеї, моделі, релігії // Суча­сність. -1995. -№7-8.

3. Ортирський І. Майбутнє християнства — у єдності //Київська ста­ровина.-1996.-№3.

4. Павлов С.В. , Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навчальний посібник. -К.: Артек, 1999.

5. Маринович М. Релігійна свобода в Україні // Людина і світ. -1997. -№5-6.

6. Рубрики "Конфесійна карта України" та "У Державному комітеті у справах релігій" в журналі "Людина і світ" за останній або поточний рік.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Релігійна ситуація в Україні може мінятися. Тому за основу потрібно взяти інформацію періодичних видань. Вимагається хара­ктеристика таких православних церков як УПЦ (Московського патріархату), УГЩ (Київського патріархату), УАПЦ за схемою: як утворилися, де резиден­ція глави церкви, хто очолює, чисельність, кількість парафій, сфера впливу, позиція церков, держави та ваша особиста стосовно об'єднання українського православ'я.

До 2-го питання. Тут слід зосередитися передусім на характеристиці Української греко-католицької церкви (УГКЦ), римо-католицької та основних протестантських конфесій за поданою до першого питання схемою. А далі в довідковій формі подавайте відомості про нехристиянські конфесії та їхнє місце і вплив в релігійному житті сучасної України.

До 3-го питання. Відповідь можна почати з характеристики релігій­них змін, які відбулися з 1989 р. в Україні і продовжуються по сьогоднішній день (як розвивалась релігійна ситуація). Тенденції і перспективи необхідно виразно формулювати, звернувши передусім увагу на проблеми: об'єднання українського православ'я; стосунки держави і релігійних конфесій; релігійне відродження і забезпечення свободи віросповідання; релігія і українська культура. В ході викладу посилайтеся на думки аналітиків, доповнюючи їх власною позицією.

ВАРІАНТ 26

Тема: Вплив релігії на розвиток української культури

1. Еволюція дохристиянських культурних пластів.

2. Християнські символи в архітектурі та образотворчому мистецтві.

3. Християнство і розвиток української літератури.

Література

1. Українська культура: історія і сучасність. - Львів: Світ, 1994.

2. Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича -К: Либідь, 1993.

3. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського на­роду - К: Обереги, 1994.

4. Огієнко Іван. Українська культура - К: Абрис, 1991.

5. Огієнко І.І. Українська церква - К: Вид. Україна, 1993.

6. Мокрий Володимир. Церква в житті українців - Львів-Кам'янець-Подільський: Просвіта, 1993.

7. Єфремов Сергій. Історія українського письменства - К.: Femina, 1995.

8. Макаров А. Світло українського барокко - К.: Мистецтво, 1994.

9. Шумицький М. Український архітектурний стиль// Наша віра -1993 - №17-18,21-22; 1994 - №8-9, 13-14.

10. Щербаківський В. Українське мистецтво - К.: Либідь, 1995.

11. Степовик Д. Українська ікона Х-ХХ століть. - К.: Мистецтво, 1996.

12. Попова Л.М. Деякі аспекти українського народного іконопису XIX ст.// Народна творчість та етнографія - 1989. - №2.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Спочатку варто звернути увагу на важливу теоре­тичну засаду: релігія є складовою культури, але одночасно справляє великий вплив на розвиток інших її галузей. Саму еволюцію ще язичницьких культур­них пластів найкраще показати на археологічних матеріалах та зразках української народної культури: фольклору, ужиткового мистецтва, обрядово­сті. При цьому важливо відзначити, які зміни сталися під впливом нової хри­стиянської релігії.

До 2-го питання. Звертаємо увагу, що висвітлення цього питання до­помагає краще "прочитувати", розуміти мистецькі твори. Передусім, слід пи­сати про ті символи, які завжди "на виду": кількість бань в церквах, храмовий інтер'єр, назви ікон тощо. Обов'язково слід вказати на українські стильові особливості в храмовій архітектурі та релігійному образотворчому мистецтві.

До 3-го питання. Необхідно окреслити віхи християнських впливів в процесі розвитку української літератури з найдавніших часів і до сьогодення. Зокрема про християнські мотиви в літературі Давньоруського періоду, в лі­тературі українського барокко XVII-XVIII, а також в модерній літературі ХІХ-початку XX ст. доцільно детальніше розглянути творчість одного із українських письменників, на вибір, де б особливо яскраво виявили б себе християнські мотиви, а також навести зразки літературних творів релігійної тематики.

ВАРІАНТ 27

Тема: Історичні форми критичного аналізу релігії

1. Зародження та розвиток релігійного вільнодумства.

2. Релігія і марксизм.

3. Наслідки політики "войовничого атеїзму" в Україні.

Література

1. Релігієзнавчий словник. - К.: Четверта хвиля, 1996.

2. Дзозеф Лінч. Середньовічна церква. - К.: Основи, 1994.

3. Поль Гольбах. Кишенькове богослов'я. - К., 1980.

4. Еразм Роттердамський. Похвала глупоті. Домашні бесіди. - К.: Основи, 1993.

5. Роберт Конквест. Жнива скорботи. - К.: Либідь, 1993.

6. Данильченко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті pp. - К.: Наукова думка, 1991.

7. Слободенко Е. Монастирі України: історія нищення //Київська старовина. - 1995. - №1.

8. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні (1917-1953): В 2т.-К., 1994.-Т.1.

9. Настольная книга атеиста. - М.: Политиздат, 1987.

10. Свободомыслие и атеизм в древности, средние века в эпоху Воз­рождения.-М.: Политиздат, 1986.

11. Лившиц Г.М. Французские просветители XVIII века о религии и церкви. - Минск, 1976.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Визначте поняття свободи совісті, подайте історич­ну ретроспективу релігійного вільнодумства та основні аргументи опонентів, офіційних релігійних вірувань. Наведіть приклади суперечностей з церквою окремих осіб, виявіть причини їх виникнення та наслідки такого протистоян­ня.

До 2-го питання. Окрему увагу приділіть найзапеклішому протисто­янню релігії, яке теоретично оформилося в марксизмі. Виявіть основні кон­цептуальні розбіжності світоосягнення (способу розуміння світу та місце і роль людини в ньому), що характеризують релігійне мислення і марксизм, як окрему світоглядну доктрину. З'ясуйте, на які пріоритети та цінності спираю­ться ці різні способи мислення.

До 3-го питання. Спробуйте охарактеризувати з власного досвіду та послуговуючись доступним інформаційно-статистичним матеріалом стан ре­лігійності сучасного українського суспільства. З'ясуйте, які релігійні конфесії мають найбільший вплив в сьогоднішній Україні та охарактеризуйте їх діяль­ність. Визначте, якою мірою загалом і особисто в Вашому житті, зокрема, співвідносяться морально-етичні повчання, які проповідуються Церквами як настанови праведного життя людини з одного боку, і з іншого - прагнення індивіда задовольнити своє право свободи совісті і залишитися вільним в об­ранні власної поведінки в сім'ї, колективі, суспільстві.

ВАРІАНТ 28

Тема: Свобода совісті в релігійному аспекті: історія і практика

1. Обгрунтування принципу свободи совісті в працях видатних мис­лителів епохи Відродження та періоду буржуазних революцій.

2. Вільнодумство і марксизм. Наслідки політики "войовничого атеїз­му" в Україні.

3. Забезпечення свободи совісті в сучасному світі і Україні.

Література

1. Настольная книга атеиста. — М.: Политиздат, 1987.

2. Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху Во­зрождения. - М.: Мысль. - 1986.

3. Гольбах Поль. Кишенькове богослов'я. - К.: Політвидав. України, 1980.

4. Роттердамський Еразм. Похвала глупоті. Домашні бесіди. - К.: Основи, 1993.

5. Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомысления. -Минск: Тетра Системе, 1997.

6. Лінч Джозеф. Середньовічна церква. Коротка історія. - К.: Осно­ви, 1994.

7. Лившиц Г.М. Французские просветители XVIII века о религии и церкви. - Минск: Вышэйшая школа, 1976.

8. Роберт Конквест. Жнива скорботи. - К.: Либідь, 1993.

9. Данильченко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С,В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. - К: Наукова думка, 1991.

10. Савельев В. Свобода мысли: история и теория. -М.: Политиздат, 1987.

11. Савельев В. Религия и свободомыслие в культурно-историческом процессе. -М.: Политиздат, 1989.

12. Уткін І. Гарантована свобода совісті. -К., 1989.

13. Слободенюк Е. Монастирі України: історія нищення // Київська старовина. - 1995. - №1.

14. Закон про свободу совісті та релігійні організації від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991.

15. Маринович Мирослав. До проблеми релігійної свободи в Україні: місцеві церкви і закордоні місіонери // Сучасність -№12.-1997.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. З'ясуйте і напишіть спочатку, що таке свобода сові­сті взагалі і свобода віросповідання зокрема. Виклад питання варто робити в такій послідовності: з яких позицій той чи інший мислитель обгрунтував сво­боду совісті й віросповідання (критики релігії взагалі чи лише церковної кри­тики тощо), зміст висловлювань та їх аргументовність, межі критичного став­лення до релігії, причини радикалізації поглядів в епоху буржуазних револю­цій. Намагайтеся не виривати думки і висловлювання із контексту, аби не спотворювати їх.

До 2-го питання. Коротко треба простежити зародження та розвиток вільнодумства. Чому з появою марксизму вільнодумство радикалізується аж до закріплення терміну "атеїзм" та активної пропаганди його змісту. Чим мо­жна пояснити непримиренне ставлення марксизму до релігії? В зв'язку з цим зверніть увагу на претензійну універсальність цього вчення. Чому марксизм почали називати "новою релігією"? Далі напишіть про практику атеїзму в країнах, де марксизм став пануючою ідеологією. Як це узгоджувалося з де­кларованою свободою совісті? На прикладі України покажіть жахливі наслід­ки політики "войовничого атеїзму".

До 3-го питання. На прикладах становища релігії в багатьох країнах покажіть неоднозначність забезпечення релігійного аспекту свободи совісті. Далі розкрийте зміст 35 статті Конституції України з відповідними комента­рями на зразках релігійного життя сучасної України. Під кінець вкажіть на проблеми практичної реалізації свободи віросповідання: релігія і освіта, реєс­трація релігійних об'єднань та їх права, культові споруди і музейна справа тощо.

ВАРІАНТ 29

Тема: Релігійна філософія

1. Поняття "релігійна філософія", її особливості та функції.

2. Основні риси та напрямки християнської філософії.

3. Релігійна філософія в Україні.

Література

1. Філософія: Підручник / За ред. Г.А.Заїченка та ін. —К.: Вища шко­ла, 1995.

2. Ващенко Г. Виховний ідеал. -Полтава: Полтавський вісник, 1994.

3. Жуковський В. Ісихаїзм і християнська містика //Київська старо-вина-1996.-№1.

4. Зарубіжна філософія XX століття: У 6 кн. -К.: Фірма "Довіра", 1993. -Кн.6.

5. Дейвіс Браєн. Вступ до філософії релігії. —К.: Основи, 1996.

6. Горський B.C. Історія української філософії. Курс лекцій. -К.: На­укова думка, 1996.

7. Киселёв Ю.А. Философия религии: Система — исторический очерк. -М.:Издательский дом "Nota Bene", 1998.

8. Історія філософи на Україні: У Зт., -К.: Наукова думка, 1987. -Т. 1.

9. Історія філософії України: Підручник. -К.: Либідь, 1994.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Спочатку варто показати відмінність між поняттями "філософія релігії" та "релігійна філософія", дати відповідні визначення. Далі розкривайте, чим, власне, займається релігійна філософія, які проблеми розг­лядає. Серед її функцій виділіть ті, які сприяють вивченню, поясненню і трак­туванню релігії, порозумінню між віруючими і безвірниками. Постарайтеся з'ясувати, чому релігія особливо пов'язана саме з філософією.

До 2-го питання. Виклад можна почати з того, що в середньовічній Європі філософія була тісно пов'язана з релігією. Сформулюйте, які спільні теми і проблеми були і є об'єктом та предметом дослідження християнської філософії. Серед течій необхідно схарактеризувати передусім ісихазм, томізм, неотомізм, наголосивши на їх використанні християнськими церквами.

До 3-го питання. За основу треба взяти тезу про те, що всі основні здобутки філософської думки в Україні, так чи інакше, пов'язані з християнс­твом. За курсами історії філософії треба коротко простежити це положення, починаючи з часів Київської Русі до XXI ст.: імена, твори, зв'язок філософсь­ких систем з християнством.

ВАРІАНТ 30

Тема: Розвиток християнської філософії в Україні

1. Релігійна філософія князівської доби.

2. Релігія в філософській системі Григорія Сковороди.

3. Нова та новітня релігійна філософія в Україні.

Література

1. Історія філософії України. Підручник.-К.: Либідь, 1994.

2. Історія філософії України: У 3-х томах. -К.: Наукова думка, 1987. -Т.1.

3. Григорій Сковорода. Твори у двох томах. -К.: Обереги, 1994. -Т.1.

4. Українська культура: історія і сучасність. -К.: Світ, 1994.

5. Памфіл Юркевич. Вибране. -К.: Абрис, 1993.

6. Горський B.C. Історія української філософії. Курс лекцій. -К.: На­укова думка, 1996.

7. Історія релігій в Україні: Навч. посібник. -К.: Знання, 1999.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Спочатку можна дати визначення релігійної філо­софії та назвати основні течії в християнській філософії. Далі слід показати, чому сам розвиток філософської науки в Україні-Русі пов'язаний із прийнят­тям християнства. Зверніть увагу, що навіть назви творів та жанрів літерату­ри філософського спрямування в князівські часи відбивали християнські впливи. Обов'язково згадайте "Слово про Закон і Благодать" митрополита Іларіона. Покажіть, чи далеко відійшла філософська думка того часу від хри­стиянства.

До 2-го питання. Із біографії Григорія Саввича Сковороди виберіть ті факти, які свідчать про глибоке зацікавлення філософа християнським вчен­ням, Біблією. Як Г.Сковорода трактував Святе Письмо? Викладіть суть і ос­нові положення його філософської системи і покажіть, яке місце в ній займа­ло християнство. Зверніть увагу, що із філософської спадщини людства Г.Сковорода брав саме ті ідеї, які використовувалися й теологами. Насамкі­нець покажіть, якими ідеями збагатив Г.Сковорода християнську філософію.

До 3-го питання. Необхідно передусім назвати найвідоміших пред­ставників християнської філософії ХІХ-ХХ століття, зосередившись на поста­тях Памфіла Юркевича, викладачів Київської Духовної Академії, Василя Липківського. Зверніть увагу на наступності тих філософських шкіл в Україні, які були пов'язані з християнською релігією (зокрема, так звана "філософія серця"). Можна також згадати про "київську школу" в російській філософії, про вплив християнства на світогляд багатьох видатних українців цього пері­оду.

ВАРІАНТ 31

Тема: Релігія і окультизм

1. Зародження і форми окультизму.

2. Відмінності між окультизмом і релігією.

3. Окультизм в сучасній Україні.

Література

1. Барле. Окультизм: Определение, методы, классификация, приме­нение (репринтне видання) -Л., 1991.

2. Григулевич И. Пророки новой истины: Очерки о культах и суеве­риях современного капиталистического мира. -М.: Политиздат, 1983.

3. Парное Е. Трон Люцифера: критические очерки магии и окульти-зма.-М, 1991.

4. Степовик Д. Релігії світу. -К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

5. Будьмо пильні: сатанізм. Парапсихологічна інтерпретація сатані­зму // Наша віра. -1998. -№1.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Визначте щонайперше зміст самого поняття окуль­тизм та час появи цього явища. Розкажіть про особливості форм окультизму, що виникали в античності, середньовіччі, в епоху Відродження, в Новий час. Зверніть увагу на коло тих проблем, які намагалися вирішити за допомогою містичних вчень окультизму. Чи змінювалися з часом ці проблеми, а також засоби та методи, до яких вдавалися окультисти з метою їх вирішення.

До 2-го питання. Розкриваючи поставлену проблему, розкажіть на скільки обгрунтованими і як саме обґрунтовуються теоретично і ідейно ті містичні дії, до яких вдаються служителі тієї чи іншої релігії, з одного боку, та, на противагу їм, окультисти. На конкретному прикладі якоїсь однієї, чи кількох форм окультизму визначте головні пріоритети окультних вчень і по­рівняйте їх із суттю місій, які виконуються релігіями.

До 3-го питання. Розкажіть про такі течії окультної філософії як тео­софія, антропософія. Окрему увагу приділіть постаті та вченню О.Блаватської, зокрема, з'ясуйте суть змісту її головної теоретичної теософ­ської праці "Таємна доктрина", а також діяльності О.Реріх, її так званого "синкретичного, гуманістичного вчення Агні Йога".

Розкрийте зміст діяльності окультистських об'єднань, як то сатанізм, біле братство тощо.

ВАРІАНТ 32

Тема: Релігія і підприємництво

1. Релігія і економічний розвиток: огляд історії взаємовпливу.

2. Роль протестантської етики в становленні підприємництва.

3. Релігія і бізнес в сучасному світі. Література

1. Бласко Георг. Економічне диво чи економічна загадка. -К.: Куль­турний центр "Світовид", 1992.

2. Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталізму. —К.: Основи, 1994.

3. Глущенко Е.В., Канцов А.И., Тихонравов Ю.В. Основы предпри­нимательства: Учеб. пособие. -М, 1996.

4. Кальвин Жан. Наставление в христианской вере. —М.: Издательст­во Росийского государственного Гуманитарного университета, 1997. -Т.1. -Кн. 1,2.

5. Белл Даніел. Щодо великої відбудови: релігія і культура в пост-індустріальну добу // Генеза.-1997.-№1.

6. Карашевский А. Між заможністю та бідністю // Критика.-2000.-1999. -№ 4.

7. Ткач С. Релігія і комерція // Людина і світ.-1999.-№ 10.

8. Шумилов О. Містичний ключ до України // Сучасність.-1999. -№12.

9. Інтерв'ю з Мішелем де Понсеном // Універсум.-1994.-№1-2.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Спочатку варто окреслити потенційні напрямки взаємовпливу між такими різними сферами як релігія і бізнес. Далі в загаль­них рисах простежте, як у різні епохи релігія впливала на економіку і навпа­ки. При цьому варто наголошувати, в якому світлі релігії трактували економічну діяльність, заохочували чи гальмували її. Корисними можуть бути при­клади економічної діяльності самих релігійних організацій.

До 2-го питання. Воно по суті є конкретизацією і поглибленням по­переднього. Спираючись на відповідні доктрини протестантизму (особливо кальвінізму) та дослідження Макса Вебера, слід предметніше показати, як протестантська етика сприяла розвитку ініціативи та підприємливості уже в капіталістичну епоху. Доречним (але без абсолютизації) тут буде співстав­ленім рівнів розвитку різних країн у відповідності з їх релігійною орієнтаці­єю.

До 3-го питання. Тут слід окреслити шляхи плідної співпраці та під­приємництва у сучасному світі і Україні, передусім вирішенні питань теоло­гічного обгрунтування економічних теорій, сплати податків, спонсорської діяльності, подолання економічної злочинності. Наголошуйте на великій ролі релігії в "облагородженні" бізнесової діяльності. Активно залучайте прикла­ди із зарубіжного досвіду. Висловте своє власне бачення перспектив позити­вного взаємовпливу релігії та бізнесу в Україні.

ВАРІАНТ 33

Тема: Релігія на порозі III-го тисячоліття

1. Наслідки секуляризації та відносність її здобутків.

2. Географія сучасних релігій: загальний огляд.

3. Фактори актуалізації релігії на початок III-го тисячоліття.

Література

1. Аверинцев. Софія-Логос. Словник. -К.: Дух і Літера, 1999.

2. Краус Вольфванг. Нігілізм сьогодні, або терплячість світової істо­рії. -К.: Основи, 1994.

3. Аскольдов С. Християнство і політика //Генеза.-1994.-№1-2.

4. Белл Даніел. Щодо великої відбудови: релігія і культура в постіндустріальну добу // Генеза. -1997. -№1.

5. Лісовий В. Філософія і метафізика // Генеза. -1994. -№2.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Радимо спершу окреслити картину вилучення і ви­тіснення релігій із різних сфер суспільного життя протягом XX ст. Далі треба подати "баланс" втрат і здобутків цих секуляризаційних процесів в загально­му вираженні (наприклад, у відокремленні школи і церкви). Зверніть увагу, в якому сенсі можна говорити про відносність цього процесу: чи справді релі­гія витіснена повністю, що прийшло навзамін тощо. Кожна з тез має підкріп­люватися конкретними фактами.

До 2-го питання. За континентами і частинами світу в цифровому ви­раженні опишіть географію сучасних релігій, тенденцій та перспективи її розвитку на найближчий період. Можна також згадати про зародження та поширення нових релігійних культів. Чи можна їх вважати релігіями?

До 3-го питання. Серед основних чинників піднесення значення і ро­лі релігії в сучасну епоху не забудьте назвати такі: загроза екологічної кризи і самознищення людства, деморалізація, нівелювання культурних надбань, психологічні навантаження. Кожен із факторів повинен пояснюватися таким чином, щоб простежувався його зв'язок із релігійною свідомістю та діяльніс­тю. Під кінець поміркуйте, наскільки реальними є шанси підвищення впливу релігії у XXI столітті.  

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Передусім треба вибрати варіант контрольної роботи і обов'язково відмітити його у викладача. Вибір здійснюється за принципом: дві останні цифри номера студентського квитка - це порядковий номер варіанту контрольної роботи. Якщо виходить число більше, ніж кількість тем, тоді враховується лише остання цифра ( передостання в разі нуля тощо)

Необхідно переписати або зняти копію номера варіанта, тему, план, список літератури і методичні рекомендації до кожного з питань.

Перед початком написання роботи варто зорієнтуватися, до якого розділу програми і тематичного плану дисципліни відноситься Ваша тема і враховувати це в ході роботи. Наприклад, темі контрольної можуть передувати такі попередні положення курсу, без засвоєння яких її належно не виконаєш.

Уважно вчитайтеся в назву теми, формулювання питань, методичні рекомендації. Від того, як формулюється питання, залежить зміст і спрямування викладу. В бібліотеці перегляньте літературу до контрольної роботи і визначтеся щодо її використання.

Радимо спочатку з'ясувати, які питання даної теми є в загальних курсах з релігієзнавства ( ці видання вказуються в списку основної літератури), в періодичних релігієзнавчих виданнях (передусім у журналі "Людина і світ") за останні 2-3 роки, а потім вже приступати до перегляду рекомендованої літератури.

Із джерел вибирайте ті матеріали, які стосуються суті питань плану, дозволяють розкрити їхній зміст, висвітлити тему загалом, бо саме в цьому полягає основне завдання контрольної. Можна робити виписки із джерел, щоб потім ними скористатися за відсутності книги вже при написанні роботи.

Писати роботу треба власноручно, українською мовою, розбірливо, в звичайному шкільному зошиті з берегами. Обсяг має складати не менше 24 сторінок.

Структура роботи і послідовність розміщення написаного наступні:

- номер варіанта і назва теми;

- план;

- невеликий вступ, в якому варто зазначити актуальність теми, мету, підходи її освоєння тощо;

- розгорнуті, посутні виділені відповіді на кожне питання плану з правильним посиланням на використану літературу внизу відповідної сторінки;

- цілком самостійно написані висновки по темі в логічному зв'язку з викладеним (1-2 сторінки);

- правильно складений список використаної літератури, куди внести лише джерела, опрацьовані студентом, із зазначенням видавництв і використовуваних сторінок з тексту джерела. Причому використано має бути (а тому і вказано у списку) не менше п'яти позицій.

Роботу необхідно правильно підписати, вказавши: предмет, прізвище, ім'я, по батькові студента, деканат, академічну групу та прізвище викладача, що має її перевіряти. Вона має бути здана у встановлений термін, задовго до складання заліку. Виклад має бути авторським, а не переписуванням текстів джерел, з них доцільно брати лише певні положення, ідеї, важливу інформацію, окремі цитати тощо.

Якщо при виконанні роботи виникатимуть проблеми і труднощі, радимо звертатися за консультацією до викладача (у встановлені дні).

Якщо робота на вимогу викладача виконуватиметься повторно, обов'язково враховуйте попередні зауваження, а незараховану роботу обов'язково подайте разом із виконаною повторно.

При написанні будь-якої із вказаних тем, перш ніж використовувати вказану спеціальну літературу, радимо звернутися попередньо до наступних підручників:

1. Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство: Підручник. —К.: Наукова думка, 1995.

2. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. —К.: Вілбор, 1997.

3. Релігієзнавство / За ред. Рибачука. -К.: Освіта, 1997.

4. Релігієзнавство / За ред. Бублика. -К.: Юрінком Інтер, 1998.

5. Основи религиоведения / Под ред. А. Яблокова. -М., 1994.

6. Угринович О. Введение в теоретическое религиоведение. -М, 1991, 1996.

7. ЕрохинИ. Религиовединие. —М., 1999.

Послуговуйтесь також іншими підручниками, що вийдуть у світ після видання цих рекомендацій.

Бажаємо успіху!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑