ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ВАРІАНТ1

Тема: Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна

1. Актуальність, предмет і завдання курсу. Релігієзнавство і теологія (богослов'я).

2. Зародження і розвиток релігієзнавства: загальна характеристика.

3. Місце релігієзнавства в системі гуманітарних наук.

Література

1. Воецкая Т.В. В поисках истины. - Одесса: Маяк, 1996.

2. Васильєв Л.С. История религий Востока: Учебное пособие. -М.: Книжный дом "Университет", 1998.

3. Уроки релігієзнавства. Урок перший //Людина і світ. - 1992.-№ 9.10.

4. Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. -М.: Издательский Дом "NotaBene", 1998.

5. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие и учебный сло­варь - минимум по религиоведению. - М.: Гардарика, 1998.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. В актуалізації предмета вивчення дисципліни релі­гієзнавства виділіть світовий і український аспекти, які визначають важли­вість вивчення цієї науки. Визначення предмета і завдань курсу вимагає ви­користання конспекту лекцій. Поясніть, що таке теологія, які спільні та від­мінні риси вона має з релігієзнавством. При цьому особливо цінними будуть Ваші власні судження.

До 2-го питання. Покажіть, що першопочатки релігієзнавства заро­джувались в глибокій давнині, зокрема в античних часах. Потім простежте з XIX століття зародження й розвиток релігієзнавства уже як окремої галузі знань, називаючи імена вчених, їхні праці та основні ідеї.

До 3-го питання. Спочатку окресліть зв'язки релігієзнавства з такими гуманітарними науками як філософія, історія, психологія, культурологія, по­літологія, історія культури та відповідними навчальними предметами. Далі роз'ясніть, в загальних рисах, як релігієзнавство допомагає в розвитку інших гуманітарних наук, їх вивченню в системі освіти. При цьому доречно помір­кувати взагалі над проблемою викладання інших релігієзнавчих дисциплін ("християнська етика", теологічні курси, Закон Божий тощо).

ВАРІАНТ 2

Тема: Поняття релігії та її еволюція

1. Поняття релігії. Основні релігієзнавчі концепції.

2. Походження релігії. Чинники її виникнення та існування.

3. Історичні форми і типи вірувань та релігій.

Література

1. Українська культура: історія і сучасність. - Львів: Світ, 1994.

2. Истины и Жизни: Учеб. пособие. - М.: Издательская група "ФОРУМ - ИНФРА - М", 1997.

3. Артеменко И.И., Моця А.П. Боги созданы людьми. - К.: Политиз­дат Украины, 1989.

4. Мень А. История религии: В 2 кн. - М.: Издательская група "ФОРУМ - ИНФРА - М", 1997. -Кн. 1: В поисках Пути.

5. Капустин Н.С. Особенности эволюции религии (на материалах древних верований и христианства). - М.: Мысль, 1984.

6. Франко І. Радикали і соціалізм // Зібрання творів у п'ятидесяти томах. -К.: Наукова думка, 1986. -Т.45.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Даючи визначення поняттю релігія, доцільно виді­ляти три складові, які знайдете в рекомендованій статті Івана Франка. Можна схарактеризувати кожну із них детальніше. Не лише перерахуйте основні ре­лігієзнавчі концепції, а й коротко викладайте їх зміст, особливо з точки зору пояснення суті релігії.

До 2-го питання. За даними науки поясніть час і причини виникнен­ня релігії. Покажіть, що походження пов'язане зі становленням людини. При формулюванні основних факторів не лише виникнення, а й існування релігії, важливо зосередитися на поясненні саме духовних аспектів цього процесу, характеристиці їх співвідношення та взаємозв'язку.

До 3-го питання. Історичні форми релігії варто характеризувати за схемою: ранні, пандемонізм, політеїзм, генотеїзм, монотеїзм, абстрактний монотеїзм. При цьому треба показати відносність цих форм та їх тісний взає­мозв'язок. Назвавши основні типи релігії, ілюструйте цю класифікацію поси­ланням на відповідні віросповідання. Зверніть увагу, що одна і та ж релігія може належати одночасно до кількох типів.

ВАРІАНТ 3

Тема: Релігія і культура

План

1. Релігія - фундаментальний елемент культури, iff зв'язок зі сферою духовної культури.

2. Релігія і мистецтво. Релігія і наука.

3. Релігія і культура українського народу: загальна характеристика.

Література

1. Религии мира. Пособие для учителей. -М.: Просвещение, 1994.

2. Українська культура: історія і сучасність. -Львів: Світ, 1994.

3. Українська культура. Лекції за ред. Дмитра Антоновича. —К.: Либідь, 1993.

4. Антоненко В. Мистецтво, релігія і дійсність. -К.: Знання, 1973.

5. Киселёв Ю.А., Полякова Н.П. Наука и религия: историко-культурный очерк. -М.: Наука, 1988.

6. Угринович Д.М. Искуство и религия (теоретический очерк). -М.: Политиздат, 1982.

7. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие. -М.: Гардарика, 1998.

8. Яковлев Є.Г. Мистецтво і світові релігії. -К.: Вища школа, 1989.

9. Свідзинський А. Самоорганізація і культура. -К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 1999.

10. Лісовий В. Філософія і метафізика // Генеза. -1994.-№2.-С.75-76.

11. Околітенко Н. Матеріалізм чи матеріалістичне мислення // Освіта. -1996.-6 березня.

12. Пишик Ю. Релігія в системі культури // Вільне слово. -1994.-№ 1.

13. Вчені про релігію//Наша віра.-1995.-Ч. 11 .-С. 11.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Спочатку визначтеся в поняттях релігії і культури. Далі покажіть, що релігія є не просто складовою частиною культури, а її фун­даментальним, засадничним елементом. В якому сенсі можна розуміти тезу академіка Д. Ліхачова: позарелігійної культури не існує? За великим поділом культури на матеріальну та духовну предметно покажіть, що релігія дотична до обох частин, але особливо тісно пов'язана з духовною культурою.

До 2-го питання. Воно є конкретизацією і поглибленням попередньо­го. Зверніть увагу, чому релігія особливо тісно пов'язана з мистецтвом. Як вони взаємодіють і взаємозбагачуються? Чи може релігія гальмувати розви­ток мистецтва і в якому сенсі? Співвідношення між релігією та наукою слід розглядати в історичному розвитку та змінності, і не лише по лінії протисто­яння, взаємозаперечення, а й взаємодії. Чому П.Тейяр де Шарден вважав, що релігія і наука — дві фази єдиного процесу пізнання світу? Як пояснити релі­гійність багатьох великих учених? При викладанні цього питання намагайте­ся передусім пояснити, як наука і мистецтво, пов'язані з творчими зусиллями людини, сполучаються з релігією, що має догматичну основу.

До 3-го питання. Його об'ємність вимагає структурного визначення. Краще викладати за такою послідовністю: релігійність українців; рівень впливу релігії (зокрема, християнства) на культурний поступ; вершинні дося­гнення української культури в їх відношенні до релігії; сфери й жанри куль­тури, що зазнали найбільшого релігійного впливу. Використовуйте передусім рекомендовані курси української культури.

ВАРІАНТ 4

Тема: Структура і функціональність релігії

1. Структура релігії. Церква.

2. Релігія і суспільно-політичний розвиток людства.

3. Функції релігії.

Література

1. Дулуман Е.К. Релігія як соціально-історичний феномен. —К.: Знання, 1974.

2. Липинський В. Релігія і церква в історії України. -К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

3. Радугин А.А. Введение в религиоведение. Курс лекций. -М: Изд-во "Центр", 1996.

4. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие. -М.: Гардарика, .1998.

5. Лісовий В. Філософія і метафізика // Генеза.-1994.-№2.-С.75-76.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Поясніть, що структура релігії обумовлюється складністю цього явища. Далі слід коротко описати такі структурні елементи як релігійна свідомість з її рівнями, догмати, релігійний культ і релігійна ор­ганізація (зокрема церква). Визначте не лише поняття церкви, а й її основні ознаки. Особливу увагу приділіть ролі церкви в житті релігійної людини. Чи можна цілком ототожнювати релігію і церкву?

До 2-го питання. Радимо спочатку зафіксувати тезу про тісний зв'язок релігії не лише з духовністю, а й із суспільно-політичною практикою людства. Далі на конкретних прикладах із історії слід показати, як релігії впливали на соціальні рухи, становлення держав, розвиток права, перебіг окремих політичних подій та інші процеси. Уникайте при цьому однобічних і поверхових тверджень та оцінок.

До 3-го питання. Наголосіть, що функціональність релігії є її сутнісною ознакою. Перераховуючи функції релігії (а їх може бути чимало), пояс­нюйте кожну із них на конкретних прикладах, давайте і власне трактування. Чи можуть ці функції виконувати інші інституції суспільства і якою є та фун­кціональність в порівнянні з релігійною?

ВАРІАНТ 5

Тема: Ранні форми релігії

1. Тотемізм. Фетишизм. Магія.

2. Анімізм. Шаманізм.

3. Землеробські культи.

Література

1. Воецкая Т.В. В поисках истины. -Одесса: Маяк, 1996.

2. Капустин Н.С. Особенности эволюции религии. -М.: Мысль, 1984.

3. Токарев С. Ранние формы религии.-М.: Политлитература, 1964.

4. Токарев С. Религия в истории народов мира. -М.: Политлитера­тура , 1986.

5. Релігієзнавчий словник. -К.: Четверта хвиля, 1996.

6. Философский энциклопедический словарь. -М., 1983.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Варто розпочати висвітлення із загальної характе­ристики родоплемінних релігій в контексті усього розмаїття релігій. Спро­буйте висловити власну думку на предмет, чому взагалі виникають релігійні уявлення і чому за родоплемінного суспільного устрою виникають щонай­перше тотеми, фетиші, важливе місце займає магія.

До 2-го питання. Розкриваючи зміст питання, зверніть увагу, що пер­вісний анімізм ще називають культом предків. Поясніть, чому пам'ять про них і пошанування предків було завжди і є нині важливими для кожної люди­ни зокрема і суспільства загалом. Характеризуючи шаманізм підкресліть, що це є перехід до професійного служіння культу. Спробуйте визначити, які із його елементів мають місце і в нашому сьогоденні.

До 3-го питання. Охарактеризувавши зміст землеробського культу загалом, спробуйте підібрати приклади найяскравішого втілення його в істо­ричному минулому людства. Зверніть увагу на багатство культури, народже­ної в епоху землеробських культів.

ВАРІАНТ 6

 Тема: Особливості релігій давніх цивілізацій

1. Релігії Стародавнього Єгипту і Месопотамії.

2. Релігія еллінів.

3. Релігія Стародавнього Риму.

Література

1. Крижанівський О. Історія стародавнього світу: курс лекцій. -К.: Либідь, 1996.

2. Токарев С. Ранние формы религии. -М.: Политлитература, 1990.

3. Григоренко Ю. Сатана там правит бал. -К., 1991.

4. Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусстве» Древнего Востока.-М.: Политиздат, 1976.

5. Донини А. Люди, идолы, боги: очерк истории религии. -М.: Поли­тиздат, 1962.

6. Кун И. Легенды и мифы Древней Греции. - М., 1995.

7. Шантели де ля Соссей. Иллюстрированная история религий. -М., 1992.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Тисячолітня історія Єгипту з багатою, самобутньою культурою та релігією створюють неабияку складність для їх повного роз­криття, тому варто відразу орієнтуватися лише на висвітлення найголовнішо­го. Зверніть увагу, що для древніх єгиптян характерне ототожнення царської влади (тобто прирівняння фараонів) із владою богів, тому їх правління не бу­ло обтяжене законами. Розкажіть про виділення служителів культу - у особ­ливу касту жерців, їх роль у набутті та розвитку наукових знань. Підкресліть факт політеїстичності релігії єгиптян з особливим пошануванням божеств -Ра, Птаха, Озіріса, Ізіди. Спроба релігійної реформи Ехнатона.

Подібна багатоманітність характерна і для Месопотамії. Тут періоди­чно змінювалися державні утворення: Шумер, Аккад, Вавілон, Ассірія і від­повідно кожна із держав мала свої пантеони богів. Окрему увагу приділіть розгляду божественних законів "Me", космогонічним міфам та верховним божествам.

До 2-го питання. Еволюція Еллади пройшла у кілька етапів, так само змінювався дещо і релігійний культ. Однак вже з гомерівських часів характе­рним с олюднення (антропоморфність) богів еллінів. Інша риса - зв'язок між смертними людьми та пантеоном богів за посередництва напівбогів - без­смертних людей - героїв. Зверніть увагу на багату міфологію, а також на про-низання релігійної свідомості ідеями порядку, міри, гармонії, естетики. Окремо розгляньте культи Аполона та Діоніса, піфагореїзм та орфізм.

До 3-го питання. Простежте різні стадії на шляху становлення релігії давнього Риму, від пережитків тотемізму (легенда про засновників Риму -Ромула і Рема) до становлення пантеону богів через запозичення із грецької міфології. При цьому римляни найбільше шанували божества, що втілювали собою Мир, Доблесть, Справедливість, тобто не мали рис живих особистос­тей. Зверніть увагу на впливи релігій країн Сходу на Рим, після перетворення його у світову імперію.

ВАРІАНТ 7

Тема: Релігії стародавньої Європи

1. Друїди і релігія кельтів.

2. Германо-скандинавська релігія і міфологія.

3. Вірування древніх слов'ян.

Література

1. Токарев С.А. Религии в истории народов мира. - М.: Политлитература, 1976.

2. Мифологический словарь / Глав, редактор Е.М. Мелетинский. -М.: Сов. энциклопедия, 1990.

3. Энциклопедия для детей/ Глав, редактор М.Д.Асёнова. - М.: Аванта, 1997.- Т.6., 4.1: Религии мира.

4. Костомаров М. Слов'янська міфологія. - К.: Либідь, 1989.

5. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнст­ва.-К.: Глобус, 1996.

6. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського на­роду. - К.: Обереги, 1994.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Розкажіть про кельтів, їх розселення в Європі, осо­бливості культури, досягнення в освоєнні (розумінні) довколишнього світу. З'ясуйте, що відомо сучасній науці про релігійні уявлення, культи та пантеон богів кельтів. Зверніть увагу на особливо тісний зв'язок матеріальної та духо­вної культури кельтів, їх релігійних вірувань з живою природою. Окремо охарактеризуйте статус - і роль в суспільному та духовно-культурному житті кельтів їх жерців - друїдів.

До 2-го питання. Подайте спочатку історичну інформацію про най­давніше життя германських племен, визначте регіон їх прабатьківщини та простежте процес поширення в межах Європи. Розкажіть про космогонічні уявлення германців, пантеон богів, храми і культові обряди. Зверніть увагу як характеризували особливості культури та вірувань германців сучасні їм гре­цькі, римські та арабські географи та історики.

До 3-го питання. Розгляньте особливості дохристиянських вірувань слов'ян - міфологію, повір'я, демонологію, відунство, уявлення про смерть та загробне життя тощо.

Розкажіть про пантеон богів, назвіть головних з них та охарактери­зуйте їх значення (сфери впливу) в житті древніх слов'ян. Окрему увагу при­діліть святам річного циклу та розкрийте зміст основних ритуалів, обрядів та традицій.

В підсумку на підставі вище з'ясованого Вами спробуйте визначити, якими спільними рисами уподібнюються релігії народів стародавньої Європи.

ВАРІАНТ 8

Тема: Християнство у першому тисячолітті

1. Виникнення християнства та його культурно-історичний контекст.

2. Становлення християнської церковної організації. Монастирі.

3. Вселенські собори. Отці церкви.

Література

1. Лінч Джозеф Середньовічна церква. -К.: Основи, 1994.

2. Крывелёв И. История религий: В 2-х томах. - М., 1975-1976.

3. Степовик Д. Релігії світу. - К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993.

4. Свенцицкия И.С. Раннєє христианство: страницы истории. - М.: Изд. Политлитература, 1987.

5. Кубланов М.М. Новый завет: поиски и находки. - М.: Политиздат, 1968.

6. Ренан Ернест. Життя Ісуса. - К., 1994.

7. Емелях Л. Происхождение христианских таинств. - М.: Политиз­дат, 1978.

8. Ліндсей Джек. Коротка історія культури: У 2-х т. - К.: Мистецтво, 1995.

9. Сидоров А.И. Христианство // Преподавание истории в школе.-1990. - №5.

10. Мессорі Вітторіо. Гіпотеза про Ісуса. - Л.: Свічадо, 1998.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Розкажіть про особливість умов суспільно-політичного життя на Близькому Сході в час зародження християнства. По­дайте біблійну оповідь про народження Ісуса Христа та його місію приходу у світ. Розтлумачте значення грецького слова "Христос" та як основні біблійні перекази Старого і Нового Заповітів. Поясніть зміст основних вірувань хрис­тиян, пов'язаних з іменем Христа.

До 2-го питання. Прослідкуйте, як відбувалося становлення засадничих основ церковної організації християнства. Яким було життя перших хри­стиянських громад та як поступово формувалася Церква. Важливо при цьому розглянути окремо, які були умови життя християн та як відбувалося ство­рення церковної організації у Західній Європі та на Близькому Сході, на те­риторії Візантійської імперії. Зверніть увагу на процес створення окремих єпископій - патріаршеств та на причини, що вели їх до певної самоізоляції, самозамкненості.

Розгляньте, за яких обставин і чому відбувався процес виникнення чернецтва. В яких особливостях це відбувалося на тернах Римської єпископії, назвіть головні конгрегації. Визначте головні відмінності монастирського життя Східного християнства.

До 3-го питання. З'ясуйте час, місце проведення та головні питання, що виносилися на розгляд перших Вселенських Соборів. Подумайте, яке значення вони мали в історії становлення християнського вірування. Зверніть увагу на процес розколу християнства та щодальшого віддалення його Схід­ної та Західної гілок.

Назвіть імена та розкажіть про найважливіші діяння отців церкви, ви­значте якою є їх роль у формуванні основоположних принципів церковного життя православ'я та католицизму.

ВАРІАНТ 9

Тема: Християнська етика

1. Нагірна проповідь Христа - наріжний камінь християнського вчен­ня про мораль.

2. Пояснення заповідей Закону Божого за християнськими катехізи­сами. Основні чесноти та обов'язки християнина.

3. Християнські моральні цінності в сучасному світі.

Євангіліє за Матвієм (5, 1-24), за Марком (12, 28-34), за Лукою (6, 20-49). Книги під назвою "Християнська етика", християнські молитовники різ­них видань, праці на тему християнської моралі О. Меня, журнал "Сучасність" №12 за 1999 рік..

Література

1. Катехізис. -К.: Либідь, 1993.

2. Божа наука. Катехизис. —Хмельницький, 1991.

3. Браєн Д. Вступ до філософії релігії. -К.: Основи, 1996.

4. Краус Вольфганг. Нігілізм сьогодні, або терплячість світової істо­рії.-К.: Основи, 1994.

Методичні рекомендації

До 1-го питання. Спершу варто показати зв'язок релігії і моралі. Далі необхідно викласти з детальними поясненнями положення нагірної проповіді Христа, яка міститься в Євангеліях. При цьому можна використовувати й ін­ші проповіді-промови та притчі Христа, які мають моральний зміст. Для по­яснення послуговуйтеся коментарями до Біблії та релігієзнавчою літерату­рою. Зверніть увагу, як Христос розвиває і поглиблює попередні моральні норми, що були в юдаїзмі.

До 2-го питання. В першу чергу необхідно виразно сформулювати десять заповідей Старого Завіту (декалог) і дві найбільші заповіді в християн­стві та прокоментувати їх моральний зміст. З основних чеснот та обов'язків пояснення потребують передусім віра, надія, любов, сім діл тілесного мило­сердя і сім діл духовного милосердя. Також доречно тут розкрити положення про сім основних гріхів в християнстві.

До 3-го питання. Воно вимагає особливо творчого підходу, бо тут можна викласти власне бачення стану і перспектив християнської моральнос­ті в сучасному світі. Радимо пояснити, чому нині продовжується процес де­моралізації, переоцінки традиційних моральних норм; якою може бути роль християнських церков у поліпшенні моральної атмосфери. Поштовхом до роздумів стануть матеріали зі списку рекомендованої літератури.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑