64. Сутність інституціональної теорії розвитку.

Увага у інституціоналізмі зосереджена не на явищах і процесах, ак на цінностях, традиціях, культурі.перешкодою ек розв в цій моделі розглядається неефективність інст. Структури ек сист. Основу теорем концепції заклав Норт, він визначав інститут як певні»правила гри» у сусп.. ек розв у цій теорії залежать від успішності ек операцій та угод, яка своєю чергою, залежить від діючого механізму гарантування угод ро купівлю – продаж, укладених партнерами.Алгоритм розвитку за інст. Теорією: процес флуктуації→ деструктивний процес→конструктивний процес. Інст заперечують необхідність прямого держ втручання в ек, вони пропонують створення сприятливих інституційних умов, що срияють розкриттю потенціалу та можливостей розв особистості.

До складу інфраструктури ринку входять:

1. Фінансово-кредитна інфраструктура — установи, які зай­маються акумуляцією тимчасово позичених грошових ресурсів і перетворюють їх на кредити, а саме: банки, фондові та валютні біржі, інвестиційні фонди та компанії, кредитні, страхові й гаран­тійні установи, кредитні спілки, фонди громадських об'єднань.

2. Організаційно-технічна інфраструктура — товарні біржі, торгові доми, лізингові компанії, асоціації підприємств, транспортні комунікації, засоби зв'язку. Деякі організаційні форми виконують функції загальної коор­динації ринкових зв'язків (асоціації, торгові палати), інші — є спеціальними державними органами (служби контролю за стан­дартами та цінами, податкові інспекції тощо).

3. Інформаційно-аналітична інфраструктура інформацій­ні, консультативні, юридичні фірми, бізнес-центри і бізнес-інкубатори, аудиторські організації. Актуальну проблему створення ефективно діючої ринкової інфраструктури держава може вирішити через: підвищення якос­ті вже наявних інститутів посередництва; сприяння збільшенню кількості суб'єктів інфраструктури та урізноманітненню їхньої діяльності; сприяння формуванню інфраструктури, зорієнтованої спеціально на сектор малого та середнього бізнесу.

Розвиток підприємництва потребує створен­ня розвинутої системи інформаційно-кон­сультаційного забезпечення та інфраструк­тури, що підтримує її діяльність.

З метою створення ефективної системи підготовки, перепідго­товки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької ді­яльності в межах системи державної підтримки бізнесу здійснює­ться цілий комплекс заходів. Держава сприяє розробленню навчальних планів, програм і методичних посібників для підготовки підприємців залежно від рівня їхньої базової підготовки, термінів навчання, для підви­щення кваліфікації вчителів та викладачів, використання держав­них телерадіоканалів для навчання широких верств населення основ підприємницької діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  Наверх ↑