Додаток У

АКТ ЗАКУПІВЛІ № _____

«___» _________________ 200_ р. ____________________________________

Мною, ____________________________________________________________

Закуплено у _______________________________________________________

Паспорт серія ______ № ______________ виданий «___» _______________р.

Ким виданий ______________________________________________________

Проживає за адресою _______________________________________________

Такі товари:

 

№ п/п

Назва товару

Кількість

Ціна

Сума

 

 

 

 

 

 

 

Сума прописом ____________________________________________________

Гроші одержав _____________________________________________________

Гроші сплатив______________________________________________________

Додаток Ф

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

Від 30 листопада 1999 р. № 291

(зі змінами і доповненнями)

ПЛАН

РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ,

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ТА

ОРГАНІЗАЦІЙ

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

Клас 1. Необоротні активи

 

10

 

 

Основні засоби

 

101

Земельні ділянки

Усі види діяльності

 

102

Капітальні  витрати  на  поліп­шення земель

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

107

Робоча і продуктивна худоба

108

Багаторічні насадження

109

Інші основні засоби

 

11

 

 

Інші необорот­ні матеріальні активи

 

111

Бібліотечні фонди

Усі види діяльності

 

112

Малоцінні  необоротні  матері альні активи

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

114

Природні ресурси

115

Інвентарна тара

116

Предмети прокату

117

Інші необоротні матеріальні ак­тиви

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

 

12

 

 

Нематеріаль­ні активи

 

121

Права користування природни­ми ресурсами

Усі види діяльності

 

122

Права користування майном

123

Права на знаки для товарів і по­слуг

124

Права на об'єкти промислової вартості

125

Авторські та суміжні  з  ними

права

126

Виключено

127

Інші нематеріальні активи

13

Знос (амортизація) необо­ротних акти­вів

131

Знос основних засобів

Усі види діяльності

 

132

Знос інших необоротних мате­ріальних активів

133

Накопичена амортизація нема­теріальних активів

14

Довготермі­нові фінансо­ві інвестиції

141

Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Усі види діяльності

 

142

Інші інвестиції пов'язаним сто­ронам

143

Інвестиції непов'язаним сторонам

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

Усі види діяльності

 

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

153

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

154

Придбання (створення) нематеріальних активів

155

Формування основного стада

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

16

 

Довготермі­нова дебі­торська заборгованість

 

161

Заборгованість  за  майно,  що передано у фінансову оренду

Усі види діяльності

162

Довгострокові векселі одержав

163

Інша дебіторська заборгованість

17

Відстрочені податкові ак­тиви

171*

Відстрочений податок на прибуток

Усі види діяльності

172*

Відстрочені інші податкові активи

18

Інші необо­ротні активи

 

За видами активів

Усі види діяльності

19

Гудвіл при придбанні

 

За видами об'єктів інвестування

Усі види діяльності

 

 

191

Гудвіл

 

 

 

192

Негативний гудвіл

 

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

Усі види       діяльності

202

 

Купівельні  напівфабрикати  та комплектуючі вироби

203

Паливо

204

Тара й тарні матеріали

205

Будівельні матеріали

206

Матеріали, передані в переробку

207

Запасні частини

208

Матеріали  сільськогосподарсь­кого призначення

209

Інші матеріали

200*

Транспортно-заготівельні витрати

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

21

Тварини на вирощувані та відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощувані

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільсько-господарським виробництвом

212

Тварини на відгодівлі

213

Птиця

214

Звірі

215

Кролі

216

Сімї бджіл

217

Доросла худоба, що вибракувана з основного стада

218

Худоба, що прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швидко зношувані предмети

 

За видами предметів

Усі види діяльності

23

Виробництво

231*

Рослинництво

Усі види діяльності

232*

Тваринництво

233*

Промислове виробництво

234*

Допоміжне виробництво

235*

Витрати на утримання машин та обладнання

236*

Обслуговуючі виробництва та господарства (виробничі)

237*

Ремонт основних засобів та інших необоротних активів

238*

Незавершені будівельні контракти

239*

Проміжні рахунки

24

Брак у виробництві

241*

Витрати на брак

Галузі матеріального виробництва

242*

Витрати на утримання гарантійних майстерень

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

25

Напівфабрикати

 

За видами напівфабрикатів

Промисловість

26

Готова продукція

269*

За видами готової продукції. Готова продукція відвантажена

Промисловість, сільськогосподарські підприємства тощо

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

271*

Продукція рослинництва

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом

272*

Продукція тваринництва

273*

Продукція промислових виробництв

274*

Продукція допоміжних, обслуговуючих та інших виробництв

275*

Продукція, прийнята від населення для реалізації

276*

Насіння та садивний матеріал

277*

Корми

278*

Продукція сільськогосподарського виробництва відвантажена

28

 

Товари

 

281

Товари на складі

Усі види діяльності

 

282

Товари в торгівлі

283

Товари на комісії

284

Тара під товарами

285

Торгова націнка

288*

Товари відвантажені

289*

Транспортно-заготівельні витрати

29

  …………………….

 

 

 

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

Усі види діяльності

 

302

Каса в іноземній валюті

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Наверх ↑