ПРИКЛАДИ РОЗПОДІЛУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ

Приклад 1. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на під­приємствах, що застосовують окремий субрахунок обліку транс­портно-заготівельних витрат.

Таблиця 4.1.

 

Зміст

Вартість запасів,

тис. грн.

(рахунки 20, 22, 28)

Транспортно-заготівельні

витрати, тис. грн

(окремий субрахунок)

1

2

3

1. Залишок на початок місяця

150

25

2. Надійшло за місяць

300

50

3. Вибуло за місяць (витраче­но, реалізовано тощо)

400

67*

4. Залишок на кінець місяця (ряд. 1 + ряд. 2 - ряд. 3)

50

8

 

 *Сума транспортно-заготівельних витрат, що за розподілом припадає на запаси, які вибули у звітному місяці, становить:

25+50

Х400=67

150+300

 

Приклад 2. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на під­приємствах роздрібної торгівлі, що застосовують оцінку товарів за цінами продажу, та окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат.

Таблиця 4.2

Зміст

Субрахунок 282 «Товари в торгівлі»,

тис. грн.

Субрахунок 286 «Транспортно-заготівельні витрати»,

тис. грн.

Субрахунок

285 «Торгова

націнка»,

тис. грн.

Продажна

вартість

(ф. 2 + ф. 3),

тис. грн.

1

2

3

4

5

1. Залишок на початок місяця

227

25

11

252

2. Надійшло за місяць

460

50

160

510

3. Вибуло за місяць (реалізовано)

487**

53

168

540

4. Залишок на кінець місяця (ряд. 1 +ряд. 2-

ряд. 3)

200

22

69

222

**Зменшення залишку на субрахунку 282 «Товари в торгівлі» відбулося на суму 487 тис. фн (168 + 319) внаслідок списання торгової націнки в кореспонденції з субра­хунком 285 «Торгова націнка» на суму 168 тис. грн і купівельної вартості товарів у коре­спонденції з субрахунком 902 «Собівартість реалізованих товарів» на суму 319 тис. фн.

Сума торгової націнки, що відноситься до реалізованих товарів (дебет субрахунку 282 «Товари в торгівлі», кредит субрахунку 285 «Торгова націнка» сторно), становить:

77+160

Х540=168

252+510

 

Сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до реалізованих товарів (відображається за дебетом субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» і кредитом субрахунку 289 «Транспортно-заготівельні витрати»), становить:

25+50

Х540=53

252+510

 

Собівартість реалізованих товарів (дебет субрахунку 902 «Со­бівартість реалізованих товарів», кредит субрахунку 282 «Товари в торгівлі») становить:

540-168-53 = 319.

У процесі збереження товару з різних причин, можлива втрата його первинної вартості, що потребує уцінювання товару. До то­го ж окремі товари можуть втрачати первинну вартість внаслідок своїх природних властивостей.

Уцінка товарів та перевищення балансової вартості товарів над їхньою справедливою вартістю відображають записом:

Дебет рахунка 946                                               Кредит рахунка 28

Якщо чиста вартість реалізації раніше уцінених товарів і това­рів із активами на дату балансу й далі збільшується, тоді на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попе­реднього зменшення, сторнується запис про попереднє зменшен­ня вартості цих товарів:

Дебет рахунка 946                                               Кредит рахунка 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Наверх ↑