Зведений облік витрат і калькулювання собівартості продукції будівництва

Зведений облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт здійснюють на субрахунку рахунка 23 «Виробництво» (на­приклад, субрахунок 230 «Виконання будівельно-монтажних ро­біт (будівельних контрактів)») безпосередньо в журналі 5 або машинограмі, що його замінює. На рахунку 23 «Виробниц­тво» в журналі витрати групують відповідно до визначених об'єк­тів калькулювання. У цих регістрах об'єднано аналітичний і син­тетичний обліки витрат, а також відображено вартість робіт, ви­конаних власними силами будівельної організації й вартість ро­біт, прийнятих від субпідрядних організацій. Записи в журналі ведуть на підставі первинних документів, попередньо згрупова­них у відомостях розподілу матеріалів і заробітної плати (за каль­куляційними об'єктами) і різних інших рахунках. На підставі записів у журналі визначають фактичну собівартість зданих забудовникові робіт. Головним регістром обліку виконання будівель­но-монтажних робіт у натуральній і вартісній формі є журнал обліку виконаних робіт (типова форма № КБ-6), який веде відпо­відальна особа підрядника. Замовник здійснює контроль і техніч­ний нагляд за обсягами й вартістю виконаних робіт. Під час складання журналу використовують дані первинних бухгалтер­ських документів і зведених регістрів з обліку витрат будівельно­го виробництва.

На собівартість продукції відносять розподілені загальновиробничі витрати:

Дебет рахунка 23                                          Кредит рахунку 91

Витрати відокремлених допоміжних і другорядних вироб­ництв обліковують на окремих аналітичних субрахунках 232 «Допоміжні виробництва» рахунка 23, у журналі 5 або 5а, листках-розшифровках або в машинограмах, які їх замінюють, у роз­різі видів цих виробництв.

Калькуляційною одиницею у будівництві вважають окремий будівельний об'єкт, на який є кошторис або кошторисно-фінансо­вий розрахунок. Одиницями калькулювання можуть бути також метри квадратні житлової площі, одне ліжко-місце, одне шкільне місце тощо.

Прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, загальновиробничі розподілені витрати відображають за дебетом рахунка 23 «Виробництво», за кредитом рахунка 23 - суми фактичної вироб­ничої собівартості виконаних робіт (у дебет рахунка 90 «Собівартість реалізації». За кредитом субрахунків обліку витрат допо­міжних виробництв рахунка 23 із виконання некапітальних робіт у кореспонденції із дебетом рахунків 11 «Інші необоротні матері­альні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» й субрахунків обліку витрат основного виробництва списують со­бівартість виробів і робіт, виготовлених у допоміжних та друго­рядних виробництвах.

Відображення в бухгалтерському обліку підрядної організації опе­рацій, пов'язаних із будівництвом об'єктів, наведено у додатку А.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Наверх ↑