2.Облік розрахунків по нетоварних операціях.

 

Нетоварна дебіторська заборгованість виникає від іншої діяльності підприємства (тобто операцій інших, ніж продаж товарів, виконання робіт або надання послуг). Нетоварна дебіторська заборгованість відображається в обліку під відповідними назвами і не входить до складу товарної дебіторської заборгованості.

До нетоварних операцій відносяться розрахунки за виданими авансами, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки за нарахованими доходами, розрахунки за претензіями, розрахунки за відшкодуванням завданих збитків, розрахунки за позиками членам кредитних спілок, розрахунки з іншими дебіторами.

Підзвітні особи - це працівники даного підприємства, які отримали грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно наказу (розпорядження) керівника підприємства.

Претензія - вимога кредитора до боржника про сплату боргу, відшкодування збитків, сплату штрафу, усунення недоліків поставленої продукції або виконаної роботи.

Позика полягає в тому, що одна сторона (позикодавець) передає іншій стороні (позичальнику) у власність гроші або речі, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцю таку ж суму грошей чи рівну кількість речей того ж роду і якості.

Видача позики робітникам і службовцям підприємства:

- оформлюється в письмовій формі;

- здійснюється згідно заяви працівника;

- не є цільовою.

Проте, таке обмеження може бути встановлене статутом підприємства, колективним договором або безпосередньо договором позики і позика може видаватись на будь-який термін. На практиці дотримуються терміну не більше 10 років, оскільки він передбачений для банків щодо видачі споживчих кредитів громадинам. Можлива ситуація, коли працівник звільняється з місця роботи до погашення позики. В такому випадку слід звернутися до тексту договору позики та визначити, коли працівник зобов'язаний повернути гроші та яким чином. Відповідальність працівник може нести за несвоєчасне або не в повному розмірі погашення позики. Якщо повернення відбувається шляхом утримання із зарплати працівника, то підписується додаткова угода, в якій передбачено зобов'язання працівника повернути гроші.

На рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами” ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями, строк оплати яких припадає на поточний або наступний господарський рік.

По дебету рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображається виникнення дебіторської заборгованості, по кредиту - її погашення чи списання.

Авансові платежі постачальникам та іншим підприємствам оформлюють платіжними дорученнями, в яких міститься посилання на укладений договір.

Підзвітним особам готівка видається на підставі розпоряджень керівника. Список осіб, які мають право одержувати гроші в підзвіт господарські потреби, затверджується наказом керівника.

Працівники, які одержали готівку в підзвіт, зобов'язані подати бухгалтерії підприємства авансовий звіт про витрачені суми, до яких повинні бути додані всі виправдовуючі документи: акт закупівлі, акти списання представницьких витрат в межах передбачених норм з доданих відповідних документів на оплату рахунків ресторанів, кафе, готелів та чеки, квитанції, рахунки магазинів, готелів, залізничні, авіаційні та ін проїзні квитки. Обов'язковим реквізитом авансового звіту є резолюції керівника підприємства чи уповноваженої ним особи про затвердження вказаної суми витрат і їх підпис.

Направлення працівників підприємства у відрядження здійснюється керівником підприємства з оформленням наказу, в якому зазначається: пункт призначення, назва підприємства або організації, куди відправляється працівник, строк і мета відрядження. Наказ про направлення працівника відрядження є підставою для видачі йому відповідного посвідчення.

Важливими документами при відрядженні за кордон є: запрошення приймаючої сторони; укладений контракт; інші документи, які засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини (протокол про наміри); документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях чи симпозіумах, тематика яких збігається з основною діяльністю підприємства.

Після складання авансового звіту визначається різниця між сумою отриманого авансу і фактичними витратами. Якщо різниця позитивна, то це сума невикористаного авансу, а якщо від'ємна - то працівник витратив частину власних грошових коштів, тобто здійснив перевитрату авансової суми, яка повинна бути відшкодована працівникові без його заяви з каси підприємства. Винятки складають випадки, коли перевитрати були здійснені на цілі, не передбачені наказом. У такому випадку можливі наступні варіанти:

- суму перевитрат за авансовим звітом не відшкодовують і на авансовому звіті пишуть тільки ту суму, яка затверджена керівником;

- суму перевитрат відшкодовують за рішенням керівника з наступним приєднанням цієї суми до сукупного оподатковуваного доходу працівника.

Якщо підзвітна особа не надала звіти і необхідні виправдовуючі документи у встановлені строки або не повернула в касу залишки невикористаних сум авансів, бухгалтерія має право утримати таку заборгованість з нарахованої заробітної плати в порядку, встановленому чинним законодавством. Це положення застосовується лише щодо сум авансів, виданих в національній грошовій одиниці України на господарські потреби чи витрати на відрядження.

До обліку приймаються авансові звіти, які перевірені арифметично, за змістом (щодо необхідності витрат та відповідності до призначення авансу) і затверджені керівником підприємства. Бухгалтер опрацьовує авансовий звіт, проставляючи на документах і на звіті кореспондуючі рахунки, які відповідають призначенню авансу.

Підчистки, помарки, необумовлені виправлення, перекручення дат у посвідченні на відрядження та авансовому звіті не допускаються. Авансовий звіт обов'язково підписується підзвітною особою.

Підприємство, права якого порушені, звертається до порушника з письмовою претензією, яка підписується керівником і надсилається адресату рекомендованим (цінним) листом або вручається під розписку.

Претензія повинна містити:

- повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та юридичної особи, до якого вона пред'являється; дату пред'явлення і номер претензії;

- обставини, на підставі яких пред'явлена претензія; докази, які підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

- вимоги заявника;

- суму претензії та її розрахунок (якщо претензія підлягає грошовій оцінці), платіжні реквізити заявника;

- перелік документів, що додаються до претензії та інші докази.

Якщо в задоволенні претензії відмовлено або не був дотриманий строк відповіді на претензію, заявник вправі подати позов до арбітражного суду.

Підставою для запису операцій по рахунку 374 є акти приймання вантажу, рішення судових органів (арбітражу), письмова угода постачальників на пред'явлені претензії, виписки установ банку на суми, що надійшли в порядку задоволення претензій.

Взаємовідносини між членами кредитних спілок регулюються договором; оприбуткування членських внесків фіксується у відповідних документах - ПКО, виписці банку; повернення коштів в разі виходу учасника зі складу спілки - у ВКО, платіжному дорученні.

У відповідності до цивільного законодавства спільна діяльність без створення юридичної особи здійснюється на підставі договору між її учасниками. За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються шляхом об'єднання майна та зусиль спільно діяти для досягнення загальної господарської або іншої мети, що не протирічить діючому законодавству.

Договором визначаються:

- учасник, який здійснює ведення спільних справ;

- розміри грошових та майнових внесків кожного учасника;

- порядок розподілу між учасниками результатів спільної діяльності. Учасник, якому доручено ведення загальних справ, діє на підставі довіреності, виданої рештою учасників договору.

Майно, об'єднане учасниками договору для спільної діяльності, обліковується на окремому (відособленому) балансі в учасника, якому доручене ведення спільних справ.

Підтвердженням отримання внесків по спільній діяльності для учасників є авізо про оприбуткування майна учасником, що веде спільні справи, або первинний документ про отримання майна (копія накладної, квитанція до прибуткового ордеру тощо).

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Аналітичний облік при розрахунках з підзвітними особами ведеться за кожною підзвітною особою; за позиками членам кредитних спілок - за кожним членом спілки; по розрахунках з працівниками - за кожним працівником.

На суму виданих авансів підприємство-покупець (замовник) робить запис по дебету рахунку 371 у кореспонденції з рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" та ін. Після оплати поставлених матеріальних цінностей та закінчених робіт зарахована сума авансів відображається у покупця записом по кредиту рахунку 371 в кореспонденції з рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

По сумах претензій, пред'явлених постачальникам і підрядчикам, суму авансів списують проводкою: Д-т рах. 374, К-т рах. 371.

Повернуті постачальникам невикористані суми авансів: Д-т рах. 30, 31, К-т рах.371.

Раніше видані, але не повернуті аванси, відображають як сумнівні борги: Д-т рах. 944, К-т рах. 371.

Крім операцій, зазначених вище, необхідно звернути увагу на деякі особливості обліку розрахунків з підзвітними особами при відрядженнях за кордон. У відповідності до Положення про відшкодування витрат на службові відрядження в межах України та за кордон аванс на закордонні відрядження повинен видаватись у валюті тієї країни, до якої працівник відряджається, або у вільноконвертованій валюті.

По дебету рахунку 374 обліковуються суми пред'явлених підприємством претензій:

-по виявлених при перевірці в рахунках постачальників невідповідностях цін і тарифів, передбачених договорами, арифметичних помилках в пред'явлених постачальниками рахунках в кореспонденції з рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками". Якщо завищення цін або арифметичні помилки виявились після здійснення записів по рахунках обліку товарно-матеріальних цінностей або витрат за цінами, вказаними постачальниками, то у такому випадку рахунок 374 по дебету кореспондує з кредитом рахунків обліку відповідних товарно-матеріальних цінностей або витрат. В аналітичному обліку по рахунках товарно-матеріальних цінностей виправлення відображається за допомогою відхилень фактичної собівартості від вартості за обліковими цінами;

- по виявленій невідповідності якості ТМЦ постачальників технічним вимогам, обумовленим у договорах, в кореспонденції з кредитом рахунку 63;

- по нестачі вантажу постачальників в межах норм природного убутку, в кореспонденції з кредитом рахунку 63;

- за брак або простій, що виник з вини постачальників, в сумі, визнаній платниками або присуджених арбітражем, в кореспонденції з рахунками 24, 92 тощо;

- по сумах, помилково списаних установами банків з рахунків платників, в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів;

- по сумах штрафів, пені, неустойки, що стягується з постачальників, замовників за недотримання договірних обов'язків, в розмірах, визнаних платниками або присуджених арбітражем, в кореспонденції з рахунками фінансових результатів.

Рахунок 374 кредитується на суми платежів, що надійшли, в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів: Д-т рах. ЗО, 31, К-т рах. 374.

У випадках якщо пред'явлені претензії не визнані судовими органами і стягненню не підлягають, їх суми, як правило, відносять на ті рахунки, з яких вони були списані: Д-т 63,24,92, К-т 377.

Суми пред'явлених, але не визнаних платниками претензій, на рахунках бухгалтерського обліку не відображаються.

Видача позик робітникам і службовцям проводиться, як правило, з каси підприємства і оформлюється бухгалтерською проводкою: Д-т рах. 377, К-т рах. 30.

На рахунку 377 також обліковуються розрахунки з працівниками підприємства за товари, продані в кредит. Порядок обліку цих розрахунків залежить від вибору джерела погашення кредитів за товари, продані в кредит. Погашатись вони можуть, в залежності від умов договору, декількома способами:

- шляхом утримання із заробітної плати Д-т рах. 66, К-т рах. 377;

- шляхом внесення готівки в касу Д-т рах. 30, К-т рах. 377;

- шляхом перерахування коштів на банківські

рахунки Д-т рах.31, К-т рах.377.

Вартість майна, що передається учасниками для здійснення спільної діяльності, не списується з їх самостійного балансу, а відображається як короткострокові або довгострокові вкладення: рахунки 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції".

На рахунку 377 відображаються розрахунки в разі отримання збитків від діяльності: Д-т рах. 377, К-т рах. 722.

В міру погашення учасниками отриманого збитку : Д-т рах. 30, К-т рах. 377.

Відомості про розрахунки з підзвітними особами відображаються в журналі-ордері № 7, який одночасно є аналітичною відомістю суб'єктів, розрахунки з якими там відображені.

Обліковим регістром по інших субрахунках рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" е журнал-ордер № 8.

В балансі ф. № 1 дебіторська заборгованість по нетоварних операціях відображається в рядках 180 - 210 II розділу активу балансу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑