Облік вилученого та неоплаченого капіталу.

Не зважаючи на те, що статутний капітал є величиною, яка повинна бути незмінною і дорівнювати сумі, зафіксованій у статуті, на практиці досить часто бувають випадки, коли частина капіталу вилучається (викуповуються в акціонерів раніше реалізовані акції з метою їх перепродажу або анулювання, повер­таються вклади засновникам, які вибувають з акціонерного товариства, повертаються паї тощо).

У зв'язку з тим, що безпосередньо не можна зменшувати розміру статутного капіталу, у цих випадках використо­вується регулюючий рахунок 45 «Вилучений капітал» із субрахунками.

Викуп акцій та повернення вкладів, паїв чи інших внесків засновникам, які вибули, погашається за рахунок раніше внесеного ними статутного капіталу. Погашення здійснюється грошима, цінними паперами, майном на суму, що зафіксована у боргових зобов'язаннях.

Викуп акцій оформляється записами:

Дт 451 «Вилучені акції» (за номінальною вартістю);

Кт 30 «Каса» або 31 «Рахунки в банках».

Повернення паїв і вкладів може здійснюватися у грошовій формі, погашенням векселями, облігаціями чи поверненням часток капіталу, які були внесені у вигляді позик.

При цьому можуть складатися записи:

Дт 452 «Вилучені вклади і паї»;

Кт 30 «Каса» або 31 «Рахунки в банках» (розрахунки грошима);

Кт 34 «Короткострокові векселі отримані» (розрахунки вексе­лями);

Кт 50 «Довгострокові позики» або 60 «Довгострокові позики» (розрахунки отриманням позики з наступним погашенням);

Кт 52 «Довгострокові зобов'язання за облігаціями»;

Кт 62 «Короткострокові векселі видані».

Вилучені акції можуть перепродуватися, що відображається в обліку такими проводками:

Дт ЗО «Каса»;

Кт 451 «Вилучені акції» (на номінальну вартість).

Вилучення вкладів і паїв із статутного капіталу:

Дт 46 «Несплачений капітал»;

Кт 452 «Вилучені вклади і паї».

У випадках, коли анулюються акції, на суму їх номінальної вартості робиться запис

Дт 40 «Статутний капітал»;

Кт 451 «Вилучені акції».

На різницю між викупною і номінальною вартістю (перевищує викупна):

Дт 421 «Емісійний доход»;

Кт 451 «Вилучені акції».

Неоплачений капітал характеризує заборгованість акціонерів за їх вкладами і паями у статутному капіталі. Для обліку такої заборгованості використовується рахунок 46 «Неоплачений капітал».

У дебеті рахунка 46 відображається заборгованість засновників господарського товариства та акціонерів за внесками і вкладами, а в кредиті - погашення заборгованості у статутному капіталі.

Як видно, погашення заборгованості може покриватися будь-якими активами або зобов'язаннями, що розширює можли­вості для створення акціонерних товариств чи підприємств інших організаційних форм. Основною вимогою при утворенні такої заборгованості є її погашення протягом року.

Синтетичний облік вилученого і неоплаченого капіталу ведеться в журналі 7 (за кредитом рахунків 45 і 46), аналітичний облік -у відомості чи книгах обліку довільної форми з відображенням сальдо на початок місяця, дебетового і кредитового обороту і сальдо на кінець місяця.

Облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій, вкладів і паїв та особами (юридичними і фізичними).

Неоплачений капітал обліковується за видами розміщених акцій, за кожним акціонером і засновником.

Треба звернути увагу на те, що рахунки класу 4 - капіталу, кореспондують, в основному, між собою та рахунками класу 3 -грошовими коштами та цінними паперами, і лише через рахунок 46 «Неоплачений капітал» здійснюється зв'язок з іншими рахун­ками класу 1, 2, 3, 5 і 6. Разом із тим через рахунок 46 переважно є доступ до рахунка 40 «Статутний капітал».

Отже, правильне і раціональне ведення цього рахунка має принципове значення для забезпечення інформації про власний капітал та його зміни.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑