3. Система освіти в Україні

Система освіти – це сукупність навчальних і навчально-виховних закладів, які відповідно до законів забезпечують загальну середню і вищу освіту, здобуття спеціальності або кваліфікації, підготовку або перепідготовку кадрів.

Структура освіти включає: дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту.

Дошкільна освіта і виховання здійснюється у сім’ях та дошкільних закладах освіти у взаємодії з сім’єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання. Дошкільними закладами освіти: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки.

Загальна середня освіта – цілеспрямований процес засвоєння систематизованих знань про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної та практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.

Загальна середня освіта має три рівні: початковий, ос­новний, старший. Навчання здійснюється у загальноосвітній школі трьох ступенів: перший – початкова школа (1-4 класи), другий – основна школа (5-9 класи), третій – старша школа (10-11 (12) класи), як правило, з профільним спря­муванням навчання.

Крім середньої загальноосвітньої школи функціонують різні типи загальноосвітніх навчальних закладів:

- Спеціалізована школа (школа-інтернат) - загаль­ноосвітній навчальний заклад І-ПІ ступенів з поглиб­леним вивченням окремих предметів та курсів;

- Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад П-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю (переважно гуманітарного);

- Ліцей - загальноосвітній навчальний заклад ПІ сту­пеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою;

- Колегіум - загальноосвітній навчальний заклад III ступеня філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілю;

- Загальноосвітня школа-інтернат - загальноосвіт­ній навчальний заклад з частковим або повним утриман­ням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги;

- Спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) - загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребу­ють корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- Загальноосвітня санаторна школа (школа-інтер­нат) - загальноосвітній навчальний заклад І-III сту­пенів з відповідним профілем для дітей, які потребу­ють тривалого лікування;

- Школа соціальної реабілітації - загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат);

- Вечірня (змінна) школа - загальноосвітній нав­чальний заклад II-III ступенів для громадян, які не ма­ють можливості навчатися в школах з денною формою навчання.

Позашкільна освіта та виховання спрямовуються на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному самовизначеннні. До позашкільних закладів освіти належать: палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, бібліотеки та інші заклади.

Професійно-технічна освіта зорієнтована на здобуття професії, перепідготовку, підвищення професійної кваліфікації. Відповідними закладами освіти є: професійно-технічні училища, професійно-художні училища, професійні училища соціальної реабілітації, училища-агрофірми, училища-заводи, вищі професійні училища, навчально-виробничі центри, центри підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсові комбінати, інші типи закладів, що надають робітничу професію.

Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації. Вищими закладами освіти є: технікуми (училища), коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети.

Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації:

1. Технікум, училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади.

2. Коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади.

3-4. Інститут, консерваторія, академія, університет.

Післядипломна освіта забезпечує одержаннянової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі раніше здобутої у закладі освіти і досвіду практичної роботи, поглиблення професійних знань, умінь за спеціальністю, професією.

Література для самоосвіти:

- основна: /1,2,6,7,8,9,10/

- допоміжна: /2,3,9,17,18,21,22,23,24,31/

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  Наверх ↑