СЛОВНИК

Екологічне право – система правових норм, якими регулюються суспільні відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів (екологічні відносини). ( В.В. Копєйчиков. Правознавство.-К.: Юрінком Інтер, 1999.- с.327).

Екологічні права та обов’язки громадян України – система юридично закріплених за громадянами повноважень і зобов’язань в екологічній сфері. ( В.В. Копєйчиков. Правознавство.-К.: Юрінком Інтер, 1999.- с.328).

Право природокористування – процес раціонального використання людиною природних ресурсів для задоволення різних потреб та інтересів.

 ( В.В. Копєйчиков. Правознавство.-К.: Юрінком Інтер, 1999.- с.329).

Природно-заповідний фонд – це ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну наукову, естетичну та іншу цінність, а тому виокремлені з метою збереження природного середовища, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та екологічної безпеки України. ( В.В. Копєйчиков. Правознавство.-К.: Юрінком Інтер, 1999.- с.332).

Надра – частина земної кори, розташована під поверхнею суходолу та дном водоймищ; простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння. ( В.В. Копєйчиков. Правознавство.-К.: Юрінком Інтер, 1999.- с.338).

Екологічне правопорушення – протиправне діяння (дія або бездіяльність), що порушує встановлений в Україні екологічний правопорядок. Е. п. є підставою для застосування до винних у його скоєні фізичних і юридичних осіб юридичної відповідальності – адміністративної, кримінальної, цивільно-правової і дисциплінарної. Різновидами Е. п. Є відповідні адміністративні проступки і кримінальні злочини. Зміст Е. п., яке тягне за собою застосування юридичних санкцій, розкривається через особливості його складових елементів: суб’єкта, об’єкта, суб’єктивної та об’єктивної сторін. Суб’єктами Е.п. можуть бути підприємства, установи і організації, посадові особи і громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства. Суб’єктивну сторону Е.п. Становить вина у формі умислу або необережності. Об’єктом Е.п. є встановлений в Україні екологічний правопорядок. Е.п. характеризується: протиправністю діяння (бездіяльності), що тягне за собою порушення екологічного правопорядку; заподіянням шкоди або загрозою заподіяння її у сфері охорони навколишнього природного середовища і природокористування; причинним зв’язком між протиправним діянням (бездіяльністю) і шкодою від цього діяння (бездіяльності). (В.В. Головченко, В.С. Ковальський Юридична термінологія: довідник – К.: Юрінком Інтер, 1998 – с.48).

Екологічний моніторинг - стан навколишнього природного середовища з метою прогнозування змін у довкіллі, розробки рекомендацій для прийняття управлінських рішень, проведення екологічної політики. (Див. також Екологічне право, Екологічне правопорушення, Екологічні права і обов’язки громадян України). (В.В. Головченко, В.С. Ковальський Юридична термінологія: довідник – К.: Юрінком Інтер, 1998 – с.49).

Надра – це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння. (Кодекс України про Надра – Київ, 2000 –с. 133).

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑