4.Організація охорони і відновлення лісів.

Як національне багатство України ліси є предметом постійної уваги і піклування держави, а їх охорона, захист і відновлення — одним із основних обов'язків як користувачів, так і державних управлінських органів лісового господарства.

Правове регулювання використання і охорони лісів спрямоване на забезпечення оптимального рівня їх стану, найбільш раціональне використання в поєднанні з охороною і захистом лісів. Так, положення Лісового кодексу України забороняють введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, різного роду об'єктів, не забезпечених пристроями, що запобігають шкідливому впливу на стан і відтворення лісів (ст. 45). Місця будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть шкідливо впливати на стан і відтворення лісів, визначаються за умовами обов'язкового погодження їх відведення з місцевими радами , державними органами лісового господарства і охорони навколишнього природного середовища та за умови позитивного висновку екологічної експертизи щодо проектів цього будівництва. Використання земельних ділянок лісового фонду для робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства і використанням лісових ресурсів, згідно законодавства повинно вестися способами і методами, що не призводять до погіршення протипожежного та санітарного стану лісів і умов їх відтворення (ст. 37).

Підприємства, установи, організації і громадяни, яким передаються у користування земельні ділянки лісового фонду без права вирубування дерев і чагарників, зобов'язані забезпечити їх збереження і догляд за ними (ст. 44).

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 затверджені Санітарні правила в лісах України, які представляють собою сукупність норм здійснення санітарно-оздоровчих заходів та санітарних вимог, які встановлюються з метою охорони та захисту лісів при веденні лісового господарства, використанні лісових ресурсів та здійсненні робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства. Такі заходи повинні проводитись лісокористувачами з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвиткові патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається лісам шкідниками, хворобами, стихійними природними явищами та техногенними впливами.

Види, обсяги, терміни, місце та особливості проведення санітарно-оздоровчих заходів визначаються спеціалістами лісовпорядкувальних та лісопатологічних партій, спеціалізованих лісозахисних підприємств і станцій, державних органів лісового господарства.

Санітарно-оздоровчі заходи проводяться на основі відповідних планів, які щорічно складаються постійними лісокористувачами за участю спеціалістів лісозахисту. Плани санітарно-оздоровчих заходів затверджуються державними органами лісового господарства Автономної Республіки Крим та областей України.

З метою підвищення продуктивності лісів, поліпшення навколишнього природного середовища і добробуту народу України постійні лісокористувачі зобов'язані дбати про відновлення лісів на землях, які були вкриті рослинністю (згарищах, зрубах і т. ін.), на землях, непридатних для використання в сільському господарстві (яри, балки, піски тощо), низькопродуктивних — проводити лісорозведення.

Правила відновлення лісів і лісорозведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 1996 р. № 97, вимагають проведення цих робіт способами, що забезпечували б створення в найкоротші строки високопродуктивних лісів з господарсько-цінних деревних та чагарникових порід за спеціальними програмами і проектами, що розробляються державними органами лісового господарства. При цьому відновлення лісів і лісорозведення має здійснюватись відповідно до потенційних лісорослинних умов місцевості, де воно планується.

З метою поліпшення якісного складу лісів і підвищення їх продуктивності лісове законодавство вимагає від постійних та тимчасових лісокористувачів здійснення своєчасного та ефективного догляду за лісовими культурами, проведення санітарних (пов'язаних з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних деревостанів), лісовідновних (в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні властивості) рубок, проведення заходів, спрямованих на підвищення родючості грунтів (меліорації землі, запобігання заболоченості, засоленості, водній і вітровій ерозії фунтів), інших заходів щодо найбільш повного та ефективного використання ділянок лісового фонду.

Загальне правило охорони і захисту лісів сформульоване в Лісовому кодексі України для всіх лісокористувачів, яке повинно дотримуватись при здійсненні всіх видів лісокористування: всі ліси підлягають охороні і захисту від знищення і пошкодження, в тому числі від пожеж, незаконних (самовільних) порубок, дії шкідників і хвороб.

Забезпечення охорони та захисту лісів покладається на центральні та місцеві органи державної виконавчої влади, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, місцеві ради та постійних лісокористувачів.

Місцеві ради , Уряд Автономної Республіки Крим для охорони лісів від пожеж забезпечують координацію заходів, спрямованих на охорону лісів від пожеж в межах своєї території, організують пропаганду правил протипожежної безпеки, висвітлення проблем збереження лісів, щорічно організовують розробку і здійснення лісокористувачами заходів протипожежної безпеки у лісах, сприяють будівництву об'єктів протипожежного призначення, залучають до гасіння пожеж населення, протипожежну техніку і транспортні засоби підприємств, установ, організацій.

Охорону і захист лісів на території України здійснюють лісова охорона спеціально уповноважених державних органів лісового господарства і лісова охорона постійних лісокористувачів.

Службові особи лісової охорони з метою запобігання порушенням правил охорони і захисту лісів, зокрема здійснення заходів щодо підвищення протипожежної безпеки лісів, мають право для виконання своїх контрольних функцій відвідувати безперешкодно підприємства, установи, організації з приводу забезпечення ними належної охорони лісів, давати обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень лісового законодавства, вилучати у правопорушників знаряд­дя правопорушення і незаконно добуту лісову продукцію, доставляти осіб, що порушують лісове законодавство в місцеві органи влади або органи внутрішніх справ.

Контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів здійснюються Кабінетом Міністрів України, Міністерством охорони навколишнього природного середовища і Міністерством лісового господарства України та їх органами на місцях, місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування.

Громадський контроль здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища.

Завданням контролю є забезпечення додержання всіма державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами вимог лісового законодавства.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑