Тема 7.2.Функції і роль кредиту.

Питання про функції кредиту є найбільш дискусійним в теорії кредиту. Розбіжності з приводу кількості та змісту функцій обу­мовлені не тільки відмінністю в трактуванні сутності кредиту, але й відсутністю єдності у визначенні методологічних підходів до їх аналізу. Багато економістів дослідження функцій кредиту як еко­номічної категорії замінюють аналізом функцій одного з його еле­ментів, при цьому найбільш часто функції кредиту порівнюються з функціями банків. Поширене також виділення функцій, виходя­чи з особливостей окремих форм кредитних відносин. Деякі авто­ри розглядають функцію кредиту як конкретну форму його руху.

Результатом відсутності єдиної методологічної основи аналізу є поява великої кількості функцій, які виділяються різни­ми економістами. В економічній літературі обґрунтовується пра­вомірність таких функцій, як акумуляція тимчасово вільних коштів; розподіл акумульованих коштів між галузями, підприєм­ствами і населенням; регулювання грошового обігу шляхом заміни реальних грошей кредитними операціями; економія вит­рат виробництва; опосередкування кругообігу фондів тощо. Ча­сто виділяють грошову (емісійну) і контрольну (стимулюючу) функції кредиту. Оскільки із суті кредиту випливає, що за його допомогою відбувається перерозподіл вартості на умовах повер­нення, то можна сказати, що кредит виконує функцію перероз­поділу вартості у процесі відтворення. Перерозподільча функція кредиту полягає в тому, що тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб за допомогою кредиту передаються в тимчасове користування підприємств, господарських товариств і населення для задоволення їхніх виробничих або особистих потреб. Такий перерозподіл дає можливість прискорити залучення матеріаль­них ресурсів у виробниче і особисте споживання. Тому в цій функції перерозподіляються не тільки грошові кошти, а й ма­теріальні ресурси.

Іншою функцією кредиту є створення ним нових грошей для грошового обігу — антиципацій на (емісійна) функція, яку вико­нує тільки банківський кредит. Методом кредитної експансії (розширення кредиту) та кредитної рестрикції (звуження креди­ту) регулюється кількість грошей в обігу, причому вилучення грошей з обігу за допомогою кредиту досягається значно важче, ніж їх випуск в обіг.

Контрольна функція кредиту полягає в тому, що в процесі кредитного перерозподілу коштів забезпечується банківський контроль за діяльністю позичальника. Можливість такого кон­тролю випливає з самої природи кредиту. Треба зазначити, що, вступивши у кредитні відносини, одержувач кредиту також має здійснювати контроль за своєю діяльністю, з тим, щоб своєчасно і повністю повернути кредитні ресурси.

Зворотність кредиту дає змогу не тільки виявити порушення процесу виробництва чи реалізації продукції, а й зацікавлює підприємства, суб'єктів господарювання не допускати їх, оскіль­ки такі порушення призводять до виплат "зайвих" відсотків бан­ку, до обмеження або повного припинення видачі кредитів.

Тісний зв'язок між усіма функціями кредиту дає змогу дати певну характеристику і його суті.

Функція — це специфічний прояв суті кредиту, що відображає лише окремі її ознаки, які відрізняють кредит від інших економічних категорій (рис. 7.2.1.).

Рис. 7.2.1. – Функції кредиту

У своїй перерозподільній функції кредит, який характеризується високою мобільністю, активно впливає на всі процеси суспільного відтворення. Насамперед відіграє роль в організації грошових розрахунків — готівкових ті безготівкових. Він також допомагає суб’єктам господарювання збільшувати обсяги виробництва, забезпечувати безперебійність кругообігу основного і оборотного капіталу, та уникати кризових явищ. Особлива значна роль кредиту в задоволені тимчасової потреби в коштах, обумовленої сезонністю виробництва та реалізації продукції.

В умовах тривалої економічної, особливо інвестиційної кризи в Україні кредит відіграє значну роль у відновленні діяльності підприємств, допомагає їм змінити асортимент продукції. Кредит сприяє розвитку реформованого сільського господарства України.

Дедалі більшого значення набуває кредит у забезпеченні населення якісним житлом, побутовою технікою, створенні можливостей для отримання освіти та задоволення інших соціальних потреб.

Проте на сучасному етапі в Україні роль кредиту в його перерозподільчій функції поки недостатня. Пояснюється це насамперед дефіцитом позичкового капіталу в країні. Через дефіцит власного капіталу для України на сучасному етапі має велике значення розвиток кредиту у міжнародній сфері, зокрема кредитні відносини з Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑