ТЕМА 7 Правовий статус валютної біржі в Україні

1.       Порядок і умови торгівлі іноземною валютою.

2.        Загальні засади функціонування Української Міжбанківської валютної біржі.

3.        Категорія членства на валютній секції УМВБ.

4.        Види біржових валютних операцій.

5.        Правила проведення торгів на валютній секції УМВБ.

5.1.  Оформлення попередніх зав членами УМВБ.

5.2.  Визначення ринкового курсу.

5.3.  Оформлення та реєстрація угод.

6.      Основні технології проведення торгів на УМВБ.

1. Порядок та умови торгівлі іноземною валютою

Суб'єкти міжбанківського валютного ринку, якими єнбу, уповноважені банки (комерційні банки) та уповноважені фінансові установи, що отримали ліцензію НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями (далі - суб'єкти ринку), купують на УМВБ іноземну валюту для власних потреб і за дорученням клієнтів виключно у випадках і на підставах, передбачених Правилами здійснення операцій на мі жбан ківсь кому валютному ринку України, затвердженими постановою Правління НБУ від 18.03.1999 № 127.

Суб 'єктиринку мають право здійснювати такі операції

1)     Купувати іноземні валюти за гривні без наявності зобов'язань у цих іноземних валютах для власних потреб та за кошти, що їм належать;

2)     Операції купівлі-продажу іноземної валюти за іноземну валюту на міжнародних валютних ринках або на міжбанківському валютному ринку України;

3)     Операції з купівлі іноземних валют за іноземні валюти без наявності зобов'язань у цих іноземних валютах для власних потреб за кошти, що їм належать, та за дорученням клієнтів-резидентів, які є суб'єктами господарської діяльності України, на підставі договорів комісії

4)     У разі наявності в їх клієнтів зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют, пропозиції якої на міжбанківському валютному ринку України немає або вона обмежена, мають право за згодою клієнта здійснювати за його кошти в гривнях купівлю іншої іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, яка надалі використовуватиметься для купівлі потрібної клієнту іноземної валюти на міжнародних валютних ринках;

5)     За згодою клієнта здійснювати вільний або обов'язковий продаж іноземної валюти (якщо на міжбанківському валютному ринку України попиту на цю валюту немає або він обмежений) шляхом купівлі за цю іноземну валюту іншої іноземної валюти на міжнародному валютному ринку з подальшим продажем останньої за гривні на міжбанківському валютному ринку України.

Суб'єктам ринку забороняється здійснення безготівкових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти першої групи Класифікатора за іноземну валюту інших груп Класифікатора, (за винятком проведення такої операції на міжнародних валютних ринках).

Укладення і підтвердження угод з купівлі-продажу іноземних валют за гривні проводиться виключно під час проведення торговельної сесії, яка є визначеним проміжком часу, що встановлюється та змінюється на підставі постанови Правління НБУ.

Підстави для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

1. Підставою для купівлі іноземної валюти при розрахунках з нерезидентами за торговельними операціями вважаються такі документи:

■ договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України;

        Вантажна митна декларація, якщо товар ввезений на територію України (вантажні митні декларації, за якими здійснене митне оформлення тимчасово ввезених вантажів під зобов'язання про їх зворотне вивезення не є підставою для купівлі іноземної валюти);

       Акт (здавання-приймання тощо) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності;

       Документи, що передбачені для: документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за зовнішньоторговельним договором).

       Довідка податкового органу, у якому резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням суми іноземної валюти, що купується за зовнішньоторговельним договором (строк дії довідки 90 днів і продовженню не підлягає). Цю довідку клієнт подає уповноваженому банку у разі купівлі іноземної валюти за гривні за зовнішньоторговельним договором, сума якого перевищує 10 тис. Доларів США, а також у разі купівлі будь-яких сум в іноземній валюті з метою перерахування цих коштів на користь нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах.

На документах, на підставі яких була куплена іноземна валюта, робиться відмітка банку, яка має містити дату купівлі іноземної валюти, її суму, номер реєстру, що є підставою для здійснення операції, а також має засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або печатки банку

2. Підставою для купівлі іноземної валюти резидентами (юридичними особами та фізичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, крім постійних представництв нерезидентів) при здійсненні неторговельних операцій вважаються такі документи:

А) заявки з розрахунком витрат:

        На відрядження за кордон;

        На експлуатаційні витрати транспортних засобів, що виконують рейси за кордон;

Б) документи, які мають силу договору і можуть використовуватись контрагентами-нерезидентами згідно з міжнародною практикою:

       Для оплати участі в міжнародних виставках, конгресах, симпозіумах, конференціях та інших міжнародних зустрічах;

       Для оплати за навчання, лікування, патентування;

       Для сплати митних платежів;

       Для відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів іноземних держав;

В) укладені трудові договори (контракти) з нерезидентами;

Г) виконавчі документи, що видані на виконання рішень, передбачених Законом України "Про виконавче провадження";

Д) угоди між пенсійними фондами про переказ за межі України пенсій в іноземній валюті;

Е) угоди між поштовими адміністраціями про сплату за межі України поштових переказів;

Ж)         копії позовних заяв до суду або господарського суду в Україні за позовами, що подаються в іноземній валюті, із зазначенням ціни позову для сплати державного мита;

Іноземна валюта, що придбана у встановленому порядку на міжбанківському валютному ринку, має бути використана резидентом не пізніше ніж за п'ять робочих днів після дня зарахування її на його поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти. При цьому в заяві про купівлю іноземної валюти резидентом-покупцем іноземної валюти обов'язково має бути зазначено, що він доручає банку у випадку, якщо придбана іноземна валюта не буде перерахована ним за призначенням у вищезазначений строк, продати її. Якщо за такою операцією виникне позитивна курсова різниця, то вона направляється до Державного бюджету, негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента

Уповноважені банки зобов'язані продавати без доручення клієнтів усі надходження на користь клієнта в іноземній валюті, що підлягають згідно з чинним законодавством України продажу на міжбанківському валютному ринку України, протягом п'яти банківських днів, починаючи з дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.

Суб'єкти мі жбан ківсь кого валютного ринку здійснюють операції з купівлі-продажу іноземних валют за вільним договірним курсом за кожною операцією без обмеження розміру маржі та комісійної винагороди.

2.  Загальні засади функціонування Української Міжбанківської валютної біржі

Українська міжбанківська валютна біржа (далі - УМВБ) була створена відповідно до Постанови Правління НБУ "Про Українську міжбанківську валютну біржу" від 08.06.1993 № 50 як постійно діючий центр по проведенню на території України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти уповноваженими комерційними банками. Для цього були об'єктивні підстави, оскільки надання підприємствам та комерційним банкам права здійснювати операції які передбачали розрахунки в іноземній валюті, вимагало створення внутрішнього між банківського валютного ринку.

Міжбанківська валютна біржа є правонаступницею Валютної біржі Національного банку. Вона не займається комерційною діяльністю і не має на меті отримання прибутку. В її складі функціонують валютна секція (процедуру торгівлі на якій, з огляду на предмет вивчення, розглянемо більш детально), фондова секція та секція банківських металів ("біржа золота").

У постанові про створення УМВБ її було зараховано до суб'єктів міжбанківського валютного ринку України. Проте, на даний час, відповідно до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України від 18.03.1999р. УМВБ позбавлена такого статусу. Це цілком логічно, оскільки за своєю природою вона є організатором торгівлі на валютному ринку, елементом його

Інфраструктури.

Основні функції УМВБ:

1)     Зосередження попиту і пропозиції на валютні ресурси;

2)      Встановлення єдиного ринкового курсу гривні за безготівковими операціями банків;

3)      Забезпечення додаткових гарантій при здійсненні валютних операцій;

4)      Організація торгів з купівлі-продажу іноземної валюти;

5)      Організація і проведення розрахунків в іноземній валюті і в гривнях за угодами;

6)      Визначення поточного курсу іноземних валют до гривні;

7)      Збирання й аналіз інформації про процеси, що відбуваються на валютному ринку та ін.

3.  Категорія членства на валютній секції УМВБ

Членами валютної секції можуть бути банки, що отримали ліцензію НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями згідно з чинним законодавством та відповідають вимогам, які ставляться біржею відповідно до принципів та процедур, передбачених Правилами членства у валютній секції УМВБ, затвердженими протоколом Біржового комітету УМВБ від 16.07.1997р. № 30.

На УМВБ встановлюється єдина категорія членства у валютній секції - "дилер-брокер", який надає послуги з укладання біржових угод для своїх клієнтів та укладає біржові угоди за свій рахунок і від свого імені.

Для набуття членства у валютній секції банки повинні надати Управлінню моніторингу та регулювання пакет обов'язкових документів (заяву, реєстраційну картку, нотаріально завірені копії установчих документів, нотаріально завірену копію ліцензії на здійснення операцій з валютними цінностями, копії щоквартальних балансів і звіти про фінансові результати за два останні роки у письмовому та електронному вигляді, аудиторський висновок за останній рік роботи). Крім обов'язкових, біржа залишає за собою право вимагати від кандидатів додаткові документи.

На УМВБ ставляться певні вимоги до фінансового стану членів та кандидатів у члени валютної

Секції.

1.     Розмір статутного фонду повинен відповідати мінімальним вимогам НБУ до статутного фонду банку для отримання ліцензії на здійснення валютних операцій.

2.      Діяльність банку за останні два роки (чи за весь період діяльності у випадку, якщо він менший від двох років) та протягом усього періоду його членства повинна бути беззбитковою.

3. Банк повинен дотримуватися обов'язкових нормативів Національного Банку України, встановлених для комерційних банків.

Член валютної секції зобов'язаний терміново повідомляти Управління моніторингу та регулювання про всі суттєві зміни свого складу та стану (зміни у керівному складі, зміни у складі засновників, які володіють більше ніж 5% статутного фонду, довготермінові вкладення, що перевищують 10% усіх активів, продаж активів, обсяг яких перевищує 10% від сумарної вартості активів) протягом 10 днів після того, як вони відбулися.

Прийняття до членів валютної секції здійснюється за рішенням Біржового комітету, який на черговому засіданні розглядає заяви претендентів, проводить реєстрацію членів валютної секції, публікує їх списки та видає відповідне свідоцтво. Ухвала про прийняття до членів валютної секції набуває сили після офіційної реєстрації кандидата у списку членів валютної секції біржі. Така реєстрація здійснюється лише після того, як кандидат перекаже відповідну суму (вартість брокерського місця, яка становить 10 тис. Грн.) На рахунок біржі.

Придбання брокерського місця є необхідною умовою членства у валютній секції. Брокерське місце - це право проведення операцій на сегменті ринку, який обслуговує валютна секція. Член секції може мати лише одне брокерське місце на торговому майданчику ("місце в "піті"), яке стає його власністю.

Допускається перепродаж брокерського місця та здавання його в оренду за погодженням з дирекцією біржі. Однак, слід мати на увазі, що після продажу членом валютної секції свого брокерського місця (передачі права власності)) він автоматично втрачає статус члена валютної секції, а при здачі в оренду - втрачає можливість брати участь у торгах та використовувати здане в оренду місце.

Безпосередніми учасниками торгів є трейдери - представники членів валютної секції які уповноважені укладати угоди на торгах за їх дорученням і не мають права працювати від свого імені як фізичні особи.

Кожен трейдер повинен бути акредитованим. Для цього член валютної секції повинен подати на кожного трейдера доручення встановленої форми на право укладення угод у секції та кваліфікаційний атестат (ліцензію трейдера), який видається за результатами практичного навчання і складання іспитів на біржі. Термін дії кваліфікаційного атестату - один рік. Після акредитації трейдер одержує нагрудний знак (бедж), який відповідає реєстраційному номеру брокерського місця члена ваютноїсекції, якого він представляє, і використовується для ідентифікації трейдера під час торгів. Трейдеру також видається перепустка, яка відповідає його статусу та дає право вільного допуску до залу, де проводяться торги.

Член валютної секції має права, реалізацію яких гарантує біржа:

       Брати участь у біржових торгах;

       Обслуговувати клієнтів на основі договорів на обслуговування;

       Вносити на розгляд дирекції біржі пропозиції з питань проведення торгів;

      При виникненні суперечок з біржею чи з іншими членами валютної секції розв'язувати їх в арбітражному комітеті біржі.

Член валютної секції зобов'язаний:

       Виконувати вимоги Правил та положень біржі;

       Виконувати вимоги до фінансового стану;

       Своєчасно сплачувати відповідні внески та збори, регламентовані в збірнику тарифів біржі;

       Своєчасно виконувати власні зобов'язання та зобов'язання своїх клієнтів за укладеними угодами;

       Мати в штаті трейдерів, що отримали кваліфікаційний атестат;

      Надавати для перевірки співробітникам Управління моніторингу і регулювання фінансову документацію згідно з рішенням дирекції біржі щодо необхідності проведення такої перевірки;

      Проводити розрахункові операції за угодами, укладеними на біржі тільки через Кліринговий дім (банк, що здійснює розрахунки за угодами, укладеними на біржі та є гарантом їх виконання).

Передбачена відповідальність за порушення своїх зобов'язань щодо укладених угод, правил біржової торгівлі, розголошення конфіденційної інформації та інших випадків, що можуть завдати шкоди діяльності біржі та іншим членам секції.

Призупинення та виведення з складу членів валютної секції можливе в у випадку:

      Подання відповідної заяви при відсутності у нього зобов'язань перед Кліринговим домом та біржею;

       На підставі ухвали арбітражного комітету біржі при невиконанні зобов'язань за укладеними угодами перед Кліринговим домом або біржею. У такому випадку банк, членство якого припинено, не може бути прийнятий у секцію знову раніше, ніж через один календарний рік;

       Визнання даного члена валютної секції банкрутом;

       Невиконання Правил і положень біржі;

       Недотримання стандартів етичної та професійної поведінки, затверджених Біржовим комітетом;

       Несплати відповідних зборів чи внесків протягом п'яти робочих днів;

       Анулювання чи закінчення строку дії ліцензії на здійснення валютних операцій;

       Продажу свого брокерського місця.

Ухвалу про виведення з членів секції приймає лише Біржовий комітет, про що дирекція біржі повідомляє всіх членів секції письмово протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

4. Види біржових валютних операцій

На міжбанківському валютному ринку України купівля-продаж валют здійснюється у формі касових або строкових валютних операцій.

Касові валютні операції застосовуються, насамперед, для своєчасного одержання іноземної валюти, необхідної для здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.

В Правилах здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України передбачено, що валютні операції з іноземними валютами I групи Класифікатора та операції з купівлі-продажу безготівкових іноземних валют за гривні уповноважені банки та фінансові установи мають право здійснювати лише на умовах:

       "тод" - поставка валюти відбувається сьогодні;

       "том" - поставка валюти відбувається наступного робочого дня;

       "спот " - поставка валюти відбувається на другий робочий день з дня укладення угоди.

Строкові валютні операції проводяться з метою заздалегідь встановити курс, за яким

Здійснюватимуться розрахунки у майбутньому.

В п.1.5. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" до окремого виду деривативів віднесено валютні деривативи - стандартні документи, які засвідчують право продати та/або купити валютну цінність на обумовлених умовах у майбутньому.

Відповідно до п. 2.1 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, банки мають право за дорученням та за рахунок коштів клієнтів-резидентів, які є суб'єктами господарської діяльності України (з метою хеджування ризиків зміни курсів іноземних вают щодо інших іноземних валют, що виникають під час виконання цими клієнтами-резидентами зовнішньоекономічних договорів), проводити операції з купівлі-продажу іноземних вают першої групи Класифікатора за іноземні валюти першої групи Класифікатора на міжнародних валютних ринках за угодами, укладеними з банківськими установами, на умовах "форвард" (розрахунки здійснюються в строк більший, ніж через два робочих дні з дня укладення угоди).

Проведення операцій з іншими деривативами, баовим активом яких є іноземна валюта першої групи Класифікатора (ф'ючерс та опціон), не дозволяється.

Механізм випуску та обігу форвардних валютних контрактів в Україні врегульовано в Правилах випуску та обігу ваютних деривативів, затверджених постановою Правління НБУ від 07.07.97р. № 216.

Форвардний валютний контракт - це угода між двома банками, яка має на меті запобігання ризиків щодо змін у майбутньому курсів валют та процентних ставок за депозитами в іноземній валюті. Дві сторони угоди зобов'язані визначити певну процентну ставку та курс на певний період часу для узгодженої суми валюти, починаючи з визначеної контрактом майбутньої дати розрахунків (мінімум один місяць з дати укладення угоди). Форвардні валютні контракти укладаються на первинному ринку за стандартною формою.

Мета форвардних валютних контрактів - здійснити хеджування зміни депозитних ставок або мінімізувати ризики за змінами курсів валют.

Рівень ризику за форвардними валютними контрактами є різницею між узгодженою сторонами процентною ставкою за форвардним валютним контрактом та ставкою залучення кредитів першокласними лондонськими банками (ЫВОЯ) чи її аналогом, на дату розрахунків за цим контрактом, або різницею між курсом валюти за форвардним валютним контрактом та ринковим спот-курсом валюти на дату розрахунків за цим контрактом.

Форвардний валютний контракт повинен містити такі обов'язкові реквізити:

1)     Номер контракту;

2)     Мі сце та дата укладення;

3)     Офіційні назви та реквізити сторін;

4)     Вид та сума валюти, що є предметом укладення контракту;

5)     Процентні ставки та курс валюти контракту (до касового курсу встановлюються надбавки (репорт, ажіо) або знижки (депорт, дизажіо);

6)     Дати платежу та поставки валюти;

7)     Інші реквізити, що визначають права та відповідальність сторін.

Покупцями і продавцями форвардних валютних контрактів можуть бути банки-резиденти та банки-нерезиденти України.

Продаж (передача)) зобов'язань за форвардним валютним контрактом іншим особам здійснюється продавцем лише за умови згоди покупця форвардного валютного контракту, у будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації)) форвардного контракту. Продаж (передача) зобов'язань за форвардним валютним контрактом іншим особам може бути здійснена покупцем без погодження з іншими сторонами форвардного контракту у будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації)) форвардного контракту.

Претензії щодо виконання форвардного валютного контракту можуть бути пред'явлені лише емітентові контракту.

5. Правила проведення торгів на валютній секції УМВБ

Учасниками торгів на УМВБ є трейдери, які представляють членів біржі на торгах, уповноважені укладати угоди за рахунок та за дорученням члена біржі. Біржові торги проводяться відповідно до законодавства, Статуту та Правил проведення торгів на валютній секції УМВБ, затверджених Біржовим комітетом, протокол від 16.07.1997р. № 30.

Валютна секція біржі проводить наступні операції:

       Організовує торги та реєструє угоди з купівлі-продажу іноземної валюти між членами валютної секції;

       Визначає поточний курс іноземної валюти до гривні.

До злу торгів допускаються:

1.     Безпосередні учасники торгів - трейдери;

2.      Члени Біржового комітету, Ради директорів біржі;

3.      Уповноважені співробітники біржі, що відповідають за проведення торгів (біржовий реєстратор, біржовий наглядач, маклер та інші);

4.      Представники НБУ, Державної комсії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства фінансів та інші особи за погодженням з Радою директорів біржі (представники засобів масової інформації а також постійні та разові відвідувачі)).

Розрахунки за результатами торгів на валютній секції біржі здійснює кліринговий дім згідно з правилами розрахунків. Уповноважений представник клірингового дому знаходиться на торгах, починаючи з моменту подання попередніх заявок членами валютної секції до закінчення останньої торгової сесії та виконує наступні функції:

1)      Надає курсовому маклеру біржі підписаний загальний реєстр залишків валютних коштів членів валютної секції на їхніх коррахунках в кліринговому домі раом з сумами встановлених для них лімітів. Кліринговий дім здійснює контроль за дотриманням цих лімітів;

2)     Надає курсовому маклеру біржі підписаний загальний реєстр залишків гривневих коштів членів валютної секції на коррахунку в кліринговому домі раом з сумою встановлених для них лімітів;

3)     Підтверджує укладення угод, підписуючи біржові свідоцтва та реєстр укладених угод.

Операції на біржі здійснюються членами валютної секції через своїх представників, які діють на

Підставі доручення. Трейдерам забороняється проводити операції на біржі від свого імені та за свій рахунок.

Біржові торги іноземною валютою відбуваються під час торговельної сесії тривалість якої визначається постановою Правління НБУ. Про всі зміни щодо місця і часу проведення торгів дирекція повідомляє кліринговий дім та членів валютної секції не пізніше ніж за 2 дні до їх проведення.

Проведення торгів та визначення поточного курсу іноземної валюти до гривні здійснює спеціально уповноважений співробітник біржі - курсовий маклер. До зау, де проводяться торги, допускаються тільки трейдери та співробітники біржі, які беруть участь в організації та проведенні торгів.

5.1.  Оформлення попередні заяв членами УМВБ

Етапи підготовки до укладення угоди:

1)      Клієнт приймає рішення про купівлю або продаж іноземної валюти і обирає члена валютної секції через якого будуть здійснюватись угоди. Продавцем або покупцем валюти може бути підприємство, банк, який має ліцензію НБУ на здійснення операцій з іноземною валютою. В зв'язку із тим, що значна частка угод має спекулятивний характер, операцій банкам встановлюється ліміт на здійснення операцій з валютою;

2)     Укладення угоди між клієнтом і учасником торгів;

3)     Блокування коштів клієнта для виконання угод. Оскільки учасник біржових торгів несе фінансову відповідальність за невиконання клієнтом своїх зобов'язань, він має право блокувати певну суму перед початком торгів. На УМВБ з 01.10.1998р. Встановлена вимога щодо 100-відсоткового забезпечення коштами завок на купівлю іноземної валюти уповноваженими банками;

4)      Формування завки клієнта. Для купівлі або продажу іноземної валюти клієнт подає учаснику торгів заявку, де заначає ваюту, розмір угоди і запропонований ваютний курс (якщо заявка "лімітована"), за яким він згідний її купити чи продати. Якщо заявка "нелімітована", то заначається, що ваюта може бути куплена (або продана) за поточним біржовим курсом. В завці на купівлю ваюти клієнт заначає мету її купівлі, наприклад, для проведення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, виплату дивідендів та ін.

Перед початком торгів трейдери подають курсовому маклеру попередні завки на купівлю- продаж іноземної ваюти. Прийом попередніх завок закінчується за 30 хвилин до початку торговельної сесії.

Не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку торговельної сесії повноважний представник клірингового дому повинен надати маклеру підписаний Загаьний реєстр заишків гривневих та ваютних коштів членів валютної секції на коррахунках в кліринговому домі разом із сумами встановлених для них лімітів. Ця інформація приймається як основа при проведенні торговельної сесії

Розмір мінімаьної суми завки на купівлю та/або продаж іноземної ваюти (лот) встановлюється біржовим комітетом. Суми, вказані в заявках, повинні бути кратними мінімаьним сумам завок на купівлю та/або продаж.

5.2.  Визначення ринкового курсу

Після закінчення прийому попередніх завок перед початком торгів курсовий маклер оголошує стартовий курс торгів, сумарний обсяг поданих завок на продаж, сумарний обсяг поданих заявок на купівлю і різницю між ними. Дана різниця між пропозицією та попитом є вихідною для початку торгів.

За оголошеним маклером стартовим курсом проводиться збір додаткових заявок. Трейдери мають право подавати в ході торгів додаткові заявки, збільшуючи або зменшуючи раніше заявлені ними суми купівлі т^або продажу іноземної валюти. Подані додаткові заявки обов'язково повинні зменшувати абсолютне значення різниці між пропозицією та попитом. Знак різниці в ході торгів змінюватись не може. Після подачі трейдерами за стартовим курсом усіх додаткових заявок курсовий маклер оголошує нове значення курсу.

Якщо сукупний обсяг поданих заявок на продаж більший сукупного обсягу поданих заявок на купівлю, тобто знак різниці між ними додатній (+), маклер підвищує курс гривні; якщо обсяг на купівлю більший обсягу на продаж, різниця між ними від'ємна, маклер знижує курс гривні.

В разі, якщо під час проведення торгів у банку недостатньо гривневих коштів або лімітів для нетто-купівлі і сплати комісійної винагороди біржі за поточним курсом, трейдер зобов'язаний зменшити заявку банку на купівлю на кількість лотів, на купівлю яких недостатньо гривневих коштів, або збільшити заявку банку на продаж так, щоб ліквідувати недостатність гривневих коштів. Одиниця зміни курсу іноземної валюти до гривні встановлюється курсовим маклером в ході торгів.

Після оголошення курсовим маклером нового курсу проводиться черговий збір додаткових заявок. Після подачі всіх додаткових заявок маклер оголошує нове значення курсу. Дана процедура зміни курсу і збору додаткових заявок продовжується доти, доки сукупні обсяги поданих заявок на продаж та купівлю зрівняються (різниця 0). Момент, коли сукупні обсяги заявок на продаж та купівлю співпадають, називається фіксингом. Усі заявки на продаж та купівлю задовольняються по єдиному курсу - курсу фіксингу.

5.3. Оформлення тареєстраціі угод

Усі заявки (первинні та додаткові), подані учасниками біржових торгів, враховуються ними в операційному листі, який після закінчення торгів підписується трейдером та здається курсовому маклеру.

Після закінчення біржових торгів укладені на них угоди оформляються біржовим свідоцтвом та реєстром укладених угод.

Кожне біржове свідоцтво оформляється в трьох примірниках і підписується курсовим маклером, трейдером, та повноважним представником клірингового дому. Роздрукований в реєстр укладених угод, підписується уповноваженими особами біржі та уповноваженим представником клірингового дому, який повинен бути присутній при проведенні торгів та який по закінчені торговельного дня перевозить реєстр та біржові свідоцтва в кліринговий дім.

В разі виникнення суперечок між членами валютної секції та біржею, сторони вирішують їх шляхом переговорів або виносять на розгляд арбітражного комітету УМВБ.

Біржа утримує з членів валютної секції комісійну винагороду за проведення операцій, розмір якої встановлюється рішенням Біржового комітету. Згідно з п. 2.27 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, валютні біржі, при проведенні безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, отримують комісійну винагороду від клієнтів у гривнях.

Біржа складає щоденний баланс, подає НБУ квартальні та річні звіти, а також звіт за результатами торгів не пізніше як через 4 години після їх закінчення.

Всі операції з купівлі-продажу іноземної валюти реєструються на УМВБ з висвітленням:

       Обсягів купівлі і продажу іноземної валюти (із зазначенням операцій, здійснених за рахунок членів біржі та за рахунок клієнтів);

       Ринкового валютного курсу за укладеними угодами.

Розрахунки учасників торгів за угодами, укладеними на валютній біржі, здійснюються на підставі біржових свідоцтв відповідно до встановленого порядку розрахунків за біржовими операціями з іноземною валютою, яким визначаються:

       Банк, який відкриває рахунки для учасників біржових торгів і бере участь у розрахунках;

      Терміни здійснення розрахунків за угодами;

  Відповідальність учасників торгів і валютної біржі за порушення порядку і терміну здійснення розрахунків.

6. Основні технології проведення торгів на УМВБ

Технології, що застосовуються при проведенні біржових торгів, викладені в одному з локальних документів УМВБ - Технології проведення торгів на Українській міжбанківській валютній біржі, затверджені Біржовим комітетом 29.09.2000р.

Проведення торгів на УМВБ здійснюється:

1) За формою:

     Голосові торги (торги "з голосу");

     Електронні торги;

2)  За технологіями:

Безперервного подвійного аукціону (за цією технологією укладаються угоди в біржовій електронній системі торгів "БЕСТ");

     Одностороннього аукціону з проведенням торгів за формою "з голосу";

     Фіксингу з проведенням торгів за формою "з голосу";

В режимі "обговорення умов" угоди (за цією технологією укладаються угоди в біржовій електронній системі торгів "БЕСТ" при проведенні електронних торгів);

"по-домовленості" (за цією технологією укладаються угоди в біржовій електронній системі торгів "БЕСТ" при проведенні голосових торгів).

Безперервний подвійний аукціон. В торгах приймають участь учасники біржового ринку - продавці та покупці. В основу цієї технології торгів покладено принцип "огёег driven market" - ринок конкуруючих між собою заявок, за яким угода укладається автоматично при перехрещенні умов зустрічних заявок.

Технологія безперервного подвійного аукціону передбачає термінове повне або часткове виконання заявки після її подачі, при наявності в торговому просторі однієї або кількох зустрічних заявок, що співпадають з нею по ціні. Якщо нова завка, що утворилась в результаті виставлення або коригування попередньої заявки у бік підвищення конкурентності, перехрещується по ціні з найкращою з протилежних заявок, то одрау ж укладається угода, яка дорівнює по обсягу найменшому обсягу з цих двох завок. Угод а здійснюється по ціні раніше поданої завки.

Якщо завка виконана частково, її виконана частина видаяється з торгового простору та заноситься до реєстру угод. Для частини заявки, що заишилась, ця процедура може повторюватися до тих пір, поки не буде вичерпано весь обсяг цієї завки, чи не будуть виконані усі зустрічні завки, що перехрещуються з нею по ціні. При цьому, невиконана частина цієї заявки, що залишилась, продовжує брати участь в аукціоні, і для визначення пріоритету часу та пріоритету обсягу невиконаної частини використовується початковий термін надання та обсяг завки.

Завка, що задовольняє по ціні зустрічні завки, виконується згідно прийнятого набору правил по пріоритетах ціни, часу надання та обсягу завки. Під час торгової сесії першими виконуються завки згідно :

1)  Пріоритету ціни завки:

      На купівлю - в порядку зменшення завлених цін;

      На продаж - в порядку збільшення завлених цін;

      Виконується по ціні завки, що була введена раніше зустрічної завки:

2)   Пріоритету часу:

      При рівності заявлених цін у першу чергу виконуються завки, що були подані раніше;

3)  Пріоритету обсягу:

     При рівності усіх вищенаваних умов, у першу чергу виконуються завки з найбільшим обсягом.

Односторонній аукціон. За цією технологією в торга приймає участь один учасник-продавець та декілька учасників-покпців. Форма проведення - голосові торги. Аукціон проводить маклер.

В ході аукціону ціна підвищується за пропозиціями покупців (збільшення покупцями ціни може відбуватися лише у розміра, кратних кроку аукціону). Зниження ціни нижче за початкову може відбутися за рішенням продавця, а зниження ціни не нижче за початкову покладається на маклера.

Покупець повідомляє про готовність купити лот підняттям своєї аукціонної картки. У раі, коли після оголошення ведучим запропонованої ціни кілька покупців одночасно піднімають свої аукціонні картки, ведучий наиває нову ціну.

Торги з продажу лота вважаються закінченими після трираового оголошення маклером чергової ціни та удару молотка, при цьому переможцем визнається той покупець, аукціонний номер якого маклер на вав останнім.

Фіксинг. В торгах приймають участь учасники біржового ринку (продавці та покупці)) через своїх уповноважених осіб - трейдерів. Форма проведення торгів - голосові. Всі учасники можуть подавати заявки як на купівлю, так і на продаж.

За цією технологією спочатку здійснюється накопичення первинних завок, а потім подаються додаткові завки аж до моменту, коли сукупні обсяги заявок на продаж та купівлю співпадуть.

"Обговоренняумов"угоди. Ця технологія є анаогом дилінгу. Режим "обговорення умов" угоди дозволяє:

     Подавати як "адресні" (адресовані конкретному учаснику-контрагенту) завки, так і "безадресні";

    Укладати угоди за ціною, що виходить за цінові ліміти;

     "обговорювати" інші параметри угоди (строк, обсяг і т.д.) Та виставляти додаткові умови;

     Подавати декілька заявок однакового спрямування від свого імені;

     Проводити розрахунки як самостійно, так і через рахунок біржі в банку;

    Якщо до поданої трейдером "безаресної" завки виявили зацікавленість декілька контрагентів, то трейдер має право вибрати контрагента сам незаежно від встановлених пріоритетів.

Укладання угод "по-домовленості". За цією технологією можуть укладати угоди учасники, які працюють в піті (піт - це місце в заі, де проводяться торги виключно "з голосу"). Цей режим подібний на режим "обговорення умов" угоди.

Література

Основна

Бобкова А.Г., Моісеєв Ю.О. Біржове право: Навчаьний посібник. - Київ: Центр навчаьної літератури, 2005. -200с.

Сідар.В. Біржове право: конспект лекцій. - Тернопіль, 2004. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. Ющенко В.А. Ваютне регулювання: Навчаьний посібник/ В.А.Ющенко, В.І.Міщенко. - Київ: "Знання", 1999.-359 с.

Додаткова

Гуріна М. Зміни в порядку організації та здійснення ваютно-обмінних операцій на території України// Вісник податкової служби України. - 2005.- жовтень (№39).- С.53-56.

Делас В.А. Неторговельні ваютні операції комерційних банків// Фінанси України. - 2005.- №9.- С.135-139.

Карманов Є. Про правову природу ваютних операцій // Укранське право. - 2000. - №.1. - С 45. Матвєєв П. Договори ваютного форварда: сучасна практика і проблеми правозастосування // Юридична Україна. - 2005. - № 7. - С. 41-47.

Матвєєв П. Правова природа ваютного форварду // Юридична Україна. - 2005. - № 6. - С. 38-42. Москалев С.В. Ваютные форвардные сделки и фьючерсные контракты// Деньги и кредит.- 2005.- №2.- С.55-61.

Радченко Н. Купівля іноземної ваюти на Між банківському валютному ринку України // Головбух.

-2002. - № 36. - С.27-30.

Слав'янська Н.Г. Теоретичні аспекти хеджування валютних ризиків/ НГ.Слав'янська, Л.П.Анохіна// Актуальні проблеми економіки. - 2003.- №11.- С.78-91.

Нормативні акти

Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436-ІУ. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-ІУ.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності. Закон України від 01.06.2000р. № 1775-

ІІІ.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України від 12.07.2001р. № 2664-ІІІ.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю. Декрет КМУ від 19.02.93р. № 19-53. Положення про організацію торгівлі банківськими металами на валютному ринку України. Постанова Правління Національного банку України від 24.02.1998р. № 65.

Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою. Постанова Правління НБУ від 10.08.2005р. № 281.

Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею- продажем іноземних валют та банківських металів. Постанова Правління НБУ від 10.08.2005р. № 281. Класифікатор іноземних валют. Постанова правління НБУ від 02.10.2002р. № 378. Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею- продажем іноземних валют та банківських металів. Постанова Правління НБУ від 10.08.2005р. № 281.

Правила проведення торгів на Валютній секції Української міжбанківської валютної біржі. Затверджено Біржовим комітетом УМВБ, Протокол № 30 від 16.07.1997р.

Правила членства у Валютній Секції Української міжбанківської валютної біржі. Затверджено Біржовим комітетом УМВБ, Протокол № 30 від 16.07.1997р.

Правила проведення торгів на Секції банківських металів УМВБ (Біржі золота). Затверджені Протоколом Біржового комітету УМВБ від 20.02.1998р. № 1 (35).

Правила проведення торгів на фондовій секції УМВБ. Затверджені Протоколом Біржового комітету УМВБ від 16.07.1997р. № 30.

Технології проведення торгів на УМВБ. Затверджено Біржовим комітетом УМВБ 29.09.2000р.

16 Масленников В.В. Биржевое дело: Учеб. Пособие. -М., 2000. - С. 19.

1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑