Тема 5 Правовий статус товарної біржі

1.       Поняття і функції товарної біржі.

2.        Основні правові засади організації і функціонування товарної біржі.

3.        Права і обов'язки товарної біржі.

4.        Категорія членства в товарній біржі.

5.        Органи управління товарною біржею та їх компетенція. Організаційна структура товарної

Біржі.

6.        Організація біржової торгівлі.

7.        Відповідальність за порушення правил біржової торгівлі.

8.        Правове регулювання біржового сільськогосподарського ринку.

1. Поняття і функції товарної біржі

Товарна біржа - це постійно діючий, організаційно оформлений ринок, на якому здійснюється торгівля великими партіями сировинних та продовольчих товарі, що мають родові ознаки і є якісно однорідними. Крім того, на товарній біржі продаються та купуються біржові контракти на партії товарів.

Товарну біржу в класичному розумінні можна розглядати з різних точок зору:

      Як економічну категорію, що відображає складову частину ринку, специфікою якого є особлива оптова форма торгівлі товарами з певними характеристиками: масовість, здатність до стандартизації, взаємозамінність;

      Ж місце, де регулярно в один і той самий час проводять торги певними групами товарів;

       Як об'єднання торговців і біржових посередників, які спільно оплачують витрати по організації

16

Торгівлі, встановлюють правила торгівлі, визначають санкції за їх порушення .

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про товарну біржу" від 10.12.1991р. Товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозиції на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.

Подібне визначення міститься в ст. 279 Господарського кодексу України: товарна біржа є особливим суб'єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозиції на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям.

Узагальнюючи зарубіжний і вітчизняний досвід, можна виділити основні і допоміжні функції товарних бірж:

А) організація ринку сировини за допомогою біржового механізму;

Б) виявлення та регулювання біржових цін;

В) розробка та стандартизація біржових контрактів;

Г) гарантування виконання угод, що досягається через специфічну біржову систему клірингу та розрахунків;

Д) біржове страхування (хеджування) учасників біржової торгівлі;

Е) арбітраж між учасниками біржових угод;

Є) узагальнення та публікація інформації про товари і ціни на них та ін.

2. Осн ов ні прав ові засади орган Рац ії і фу нкц іону в ання товарн ої біржі

Правове становище товарної біржі визначається в Законі України "Про товарну біржу",

 4 глави 30 Господарського кодексу України та в інших нормативно-правових актах. Зокрема, в Законі України "Про товарну біржу" в досить стислій формі регламентуються положення про створення та діяльність товарної біржі, порядок її реєстрації. Визначено основні принципи діяльності товарної біржі, її права та обов'язки, категорію членства в товарній біржі, загальні засади управління товарною біржею, поняття та ознаки біржових операцій.

Основні засади організації та функціонування товарної біржі визначено в ст.1

Закону України "Про товарну біржу" та в ст. 279 Господарського кодексу України:

     Товарна біржа діє на принципах самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні поточні та вкладні (депозитні)) рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням;

      Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку;

     Діяльність товарної біржі здійснюється відповідно до чинного законодавства України, статуту біржі, правил біржової торгівлі та біржового арбітражу.

Діяльність товарної біржі базується на таких принципах:

1)    Рівноправності учасників біржових торгів;

2)     Застосування вільних (ринкових) цін;

3)     Публічного проведення біржових торгів.

На товарній біржі забороняються:

      Купівля-продаж товарів (контрактів) однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін;

      Будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін;

       Поширення неправдивих відомостей, що можуть призвести до штучної зміни кон'юнктури.

Створення та державна реєстрація товарної біржі.

Товарна біржа створюється на засадах добровільного об'єднання зацікавлених юридичних і фізичних осіб. При цьому встановлюється обмеження для засновників товарної біжі, а саме: засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів (ч.2 ст.5 Закону України "Про товарну біржу" та ч.3 ст.279 Господарського кодексу України).

Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок її створення, склад засновників, їх обов'язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків. Засновники сплачують пайові внески.

Закон містить відсильну норму стосовно порядку реєстрації товарної біржі, вказуючи, що товарна біржа реєструється в порядку, встановленому для підприємств. Господарський кодекс відсилає до ст. 58, в якій встановлюється загальний порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання. Слід мати на увазі, що з 1 липня 2004р. В дію вступає Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003р., норми якого регулюють відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, в тому числі й товарних бірж.

Товарна біржа діє на основі статуту, який затверджується засновниками біржі. У статуті визначається:

       Найменування та місцезнаходження біржі;

       Склад з а снов ни ків;

       Предмет і цілі діяльності біржі;

       Види фондів, що утворюються біржею, та їх розміри;

       Органи управління біржею, порядок їх формування та компетенція, організаційна структура біржі;

       Порядок прийняття у члени біржі та припинення членства;

      Права та обов'язки членів біржі перед третіми особами, а також членів біржі перед біржею та біржі перед її членами;

       Порядок і умови застосування санкцій;

       Майнова відповідальність членів біржі;

       Порядок припинення діяльності біржі.

У статуті можуть передбачатися й інші положення, що стосуються створення та діяльності товарної біржі.

3.  Права та обов'язки товарної біржі

Права та обов'язки товарної біржі визначено у ст.ст. 3 та 4 Закону України "Про товарну біржу" тау ст. 280 Господарського кодексу України.

Товарна біржа має право:

      Встановлювати відповідно до законодавства власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;

      Встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, розмір плати за послуги, що надаються біржею;

      Встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, а також санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;

       Створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;

      Засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;

      Розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;

      Зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом сесії відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір;

      Укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за межами України;

       Вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;

       Видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання;

       Вирішувати інші питання, передбачені законом та статутом біржі.

Товарна біржа зобов 'жана:

       Створювати умови для проведення біржової торгівлі;

      Регулювати біржові операції

      Регулювати ціни на товари, що допускаються до обігу на біржі на основі співвідношення попиту та пропозиції

       Надавати членам і відвідувачам біржі організаційні, інформаційні та інші послуги;

      Забезпечувати збір, обробку і розповсюдження інформації що стосується кон'юнктури ринку.

4.  Категорія членства у товарній біржі

Членами товарної біржі є засновники, а також прийняті до її складу згідно із статутом біржі вітчизняні та іноземні юридичні й фізичні особи, які зацікавлені у придбанні, реалізації та обміні профільної для біржі продукції на постійній основі. У разі прийняття нового члена біржі на місце, що звільнилося, або, як виняток, на додатково створене місце, він набуває прав та обов'язків засновника.

Засновники біржі це члени ініціативної групи, що є організаторами її створення. Засновники біржі формують з власних внесків статутний фонд, призначений для придбання основних фондів, формування оборотних засобів та резервного фонду, достатнього для страхування ризиків.

Членство на біржі визначається паями, які забезпечують право на участь у біржовій діяльності та управлінні біржею, а також на першочергове користування її послугами. Вступний внесок члена біржі має дорівнювати вартості "біржового місця", що визначається, виходячи з попиту та пропозиції (ст. 8 Закону України "Про товарну біржу).

На вітчизняних товарних біржах, таких як Одеська, Вінницька, Українська аграрна біржа, практикується надання права неповного (асоційованою) членства. Неповне членство передбачає купівлю або оренду спеціального брокерського місця, що дає право проводити торгівлю лише певними товарами протягом обмеженого строк.

Невід'ємною частиною правового статусу членів товарної біржі є сукупність їх прав та обов 'яків. Члени товарної біржі мають право:

      Здійснювати біржові операції на біржі та одержувати за це винагороду;

       Брати участь у вирішенні питань діяльності біржі, бути обраними до її керівних органів;

      Здійснювати всі повноваження, що випливають із сплати пайового або вступного внеску;

       Відкривати брокерські контори;

       Продавати права на брокерське місце;

       Користуватись всіма послугами біржі.

Члени товарної біржі зобов'язані:

      Дотримуватися статуту біржі, правил біржової торгівлі, рішень загальних зборів членів біржі та біржового комітету (ради біржі));

      Проводити розрахунки за своїми угодами відповідно до правил біржової торгівлі та своєчасно інформувати біржовий комітет (раду біржі) про зміни у своєму фінансовому становищі, що можуть негативно вплинути на виконання їх зобов'язань перед третіми особами та біржею;

       Сплачувати членські внески;

       Подавати необхідну інформацію контролюючим органам біржі;

       Вести облік здійснюваних угод за формою, визначеною правилами біржової торгівлі;

       Не розголошувати конфіденційні відомості та комерційну таємницю.

Біржа повинна здійснювати контроль за діяльністю членів біржі, правомірністю їх біржових операцій та станом платоспроможності, для чого затверджує вимоги стосовно змісту та періодичності подання біржі відповідних звітів. У правилах торгівлі або в регламенті біржі містяться вимоги до членів біржі, основними з яких є: уникнення злиття інтересів члена біржі та його клієнта; додержання при укладенні договорів з клієнтами типових форм, що вироблені біржею; забезпечення у випадку наявності у члена біржі грошових коштів чи майна клієнта достатній їх захист, відокремлення їх від власного майна; мати достатні фінансові ресурси для виконання власних зобов'язань та ін.

5. Органи управління товарною біржею та їх компетенція. Органіаційна структура товарної біржі

Управління товарною біржею здійснюють:

1)    Загальні збори членів біржі;

2)     Біржовий комітет (рада біржі);

3)     Виконавча дирекція.

Організаційна структура різних бірж відрізняється мало: вищим органом управління є загальні збори членів біржі, які забезпечують реалізацію всіх прав та обов'язків біржі та її членів. Загальні збори - це свого роду внутрішньобіржовий законодавчий орган. Збори скликаються, як правило, один раз на рік і, відповідно до визначеної статутом компетенції, можуть виконувати такі функції:

      Здійснюють загальне керівництво біржею і біржовою торгівлею;

       Визначають цілі і завдання біржі, стратегію її розвитку;

      Затверджують і вносять зміни і доповнення до внутрішньобіржових нормативних документів;

      Обирають і відкликають голову і членів біржового комітету, ревізійної комісії, біржового арбітражу;

      Розглядають і затверджують правила біржових торгів, регламенти, положення, обов'язкові для виконання суб'єктами біржових правовідносин;

      Затверджують організаційну структуру біржі;

      Розглядають і затверджують річний звіт голови біржового комітету про результати фінансово- господарської діяльності бірж;

      Створюють, реорганізують і ліквідують філії та представництва, затверджують їх установчі документи;

      Затверджують рішення голови біржового комітету та біржового арбітражу про прийом нових членів та про виключення з членів біржі;

      Затверджують кошторис витрат на утримання біржового комітету та персоналу біржі, в тому числі визначають умови оплати посадових осіб біржі, її філій та представництв;

       Встановлюють розмір плати за брокерське місце, інші внески та порядокїх сплати;

       Приймають рішення про припинення діяльності біржі, призначають ліквідаційну комісію, затверджують ліквідаційний баланс;

Оскільки загальні збори членів біржі збираються один раз на рік, то для оперативного управління біржею обирається біржовий комітет (рада біржі), який є контрольно-розпорядчим органом поточного управління і вирішує всі питання її діяльності, крім1 тих, які можуть вирішуватися лише на загальних зборах членів біржі. Обирається комітет загальними зборами з числа членів біржі. Компетенція біржового комітету визначається в статуті. Як правило, на біржовий комітет покладаються такі функції:

      Заслуховування та оцінка звітів виконавчої дирекції;

       Внесення змін до правил біржової торгівлі;

       Встановлення розмірів внесків, грошових виплат і комісійних зборів;

       Підготовка рішень про прийом у члени або виключення з членів біржі;

       Визначення і встановлення розміру оплати для постійних і разових відвідувачів;

       Керівництво біржовими торгами;

      Розпорядження майном біржі та ін.

Як правило, із складу біржового комітету формується виконавча дирекція (правління), яка здійснює оперативне управління біржею та забезпечує виконання рішень загальних зборів і біржового комітету Виконавча дирекція виконує функції які не ввійшли до компетенції загальних зборів і біржового комітету:

      Здійснює поточне керівництво підрозділами біржі;

       Налагоджує комерційні зв'язки з клієнтами біржі;

       Готує і поширює між членами біржі інформацію;

       Контролює дотримання правил біржової торгівлі та ін.

Контролюючим органом товарної біржі є контрольна (ревізійна) комісія, яка обирається загальними зборами членів біржі. До складу ревізійної комісії не можуть бути обрані члени біржового комітету або виконавчої дирекції. Ревізійна комісія до скликання загальних зборів проводить документальну перевірку фінансово-господарської діяльності біржі, проведених операцій.

Контроль здійснюється за такими напрямками:

       Виконання затверджених кошторисів, дотримання нормативів і лімітів;

       Св оєчас ні сть плат ежі в до бюд жету;

      Дотримання біржею та її органами управління законодавчих актів, рішень загальних зборів членів біржі;

       Правильність ведення оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку й звітності та ін.

Виконавчі (функціональні)) та спеціалізовані підрозділи створюються для ведення поточної

Господарської біржової діяльності. Від них в значній мірі залежить ефективність роботи біржі.

Підрозділи біржі діють на основі положень, що затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або уповноваженим ними органом.

Котирувальна комісія здійснює котирування цін на біржові товари. При котируванні цін беруться до уваги всі угоди, укладені під час торгів даного дня. Котирувальні ціни визначаються на підставі аналізу цін біржових угод, цін продавців, покупців за єдиними критеріями та спеціальними методами.

Котирувальну комісію очолює один із членів біржового комітету. До її складу входять, як правило, кілька брокерів. Котирувальна комісія разом з арбітражною комісією встановлює рівень ціни у разі виникнення спірних питань.

Арбітражна комісія створюється біржею як постійно діючий своєрідний третейський суд для вирішення спірних питань, які виникають між учасниками угод, між учасниками і брокерами та відповідальними співробітниками служб біржі.

Арбітражна комісія вирішує спірні питання, пов'язані з проведенням торгів, дотримання законодавства та правил біржової торгівлі, виконанням угод.

Арбітражна комісія не має повноважень зобов'язувати сторони виконувати її рішення і по суті є узгоджувальною. Арбітражна комісія надає консультаційні послуги з питань, що входять до її компетенції, аналізує правову практику діяльності біржі.

Основними завданнями арбітражної комісії є:

       Сприяння захисту майнових прав та інших законних інтересів організаторів та учасників біржової торгівлі;

       Підвищення результативності біржових угод, посилення ролі договорів у господарських зв'язках, розвиток ділового співробітництва з партнерами біржі;

       Організаційно-правовий вплив на учасників біржових угод щодо дотримання законності при виконанні договірних зобов'язань;

       Об'єктивне вирішення біржових деліктів;

       Застосування санкцій до учасників угод, які порушують правила торгівлі та договірні зобов'язання та ін.

Розрахункова палата - єдиний розрахунково-фінансовий центр, який обслуговує біржову торгівлю, тобто реєструє, оперативно здійснює контроль і розрахунки за внутрішніми і міжбіржовими операціями, одержує гарантійні внески за контрактами, готує матеріали для котирувальної комісії.

Експертне бюро здійснює експертну оцінку техніко-економічних характеристик товарів, допущених до торгівлі на біржі. Експертизу здійснюють у разі подання заяви членів біржі, біржового комітету, котирувальної та арбітражної комісій, постійних і разових відвідувачів. Метою проведення експертизи є визначення якісних характеристик товару, його виду, походження, стану на момент експертизи, встановлення його приблизної вартості. Експертне бюро надає консультації із загальних та спеціальних питань у спірних випадках, приймає участь в розробці біржових стандартів, типових біржових контрактів, реєструє (приймає до обігу і котируваня) товари на біржі.

Інформаційно-довідковий відділ забезпечує членів та відвідувачів біржі інформацією про кон'юнктуру біржових товарів та умови торгівлі на біржі. Інформаційно-довідковий відділ виконує такі функції:

       Реєструє заявки на купівлю-продаж товарів на біржі та розповсюджує біржовий бюлетень;

       Надає консультації з питань брокерського складу біржі;

      Збирає інформацію про попит і пропозицію на біржі, ціни продавців і покупців, про заявки, що виставляються на торги;

       Контролює достовірність інформації на інформаційному табло;

       Надає консультації щодо правил укладання і реєстрації угод на біржі, правил біржової торгівлі, біржової практики, питань правового і податкового характеру;

       Консультує з питань цін біржових та позабіржових угод, цін на товари, які котируються і не котируються;

       Надає учасникам біржової торгівлі інформацію про поточний та очікуваний стан співвідношення попиту і пропозиції, кількості і складу укладених угод.

Комісія з торгової етик забезпечує дотримання учасниками біржових торгів встановлених правил.

Комісія з прийому нових членів аналізує фінансово-господарську діяльність осіб, які бажають стати членами біржі.

Видавничо-статистичний відділ публікує бюлетень та довідкові матеріали для учасників біржі, збирає, аналізує статистичні дані про діяльність біржі, розробляє рекламу.

Відділ технічних засобів та програмного забезпечення обслуговує технічні засоби біржі (інформаційне табло, засоби зв'язку), забезпечує розробку програмних матеріалів.

Відділ міжбіржових операцій здійснює координацію міжбіржової господарської діяльності, є посередником у торговому обміні через мережу товарних бірж.

Наведено лише орієнтовний перелік структурних підрозділів, що найчастіше створюються на товарних біржах.

6. Організація біржової торгівлі

Основним документом, що регламентує організацію біржової торгівлі, є правила біржової торгівлі, які розробляються і затверджуються кожною біржею окремо з врахуванням чинного законодавства. Зокрема, для всіх бірж, створених згідно із Законом України "Про товарну біржу", і на які поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.95 № 768 "Про заходи щодо розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні", обов'язковим є врахування положень, передбачених Типовими правилами біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією, затвердженими спільним наказом Мінсільгосппроду, Мінекономіки та Мінфіну від 03.04.1996р. № 103/44/62.

Згідно із ст. 17 Закону України "Про товарну біржу" в правилах біржової торгівлі визначається:

       Строк та місце проведення біржових операцій;

       Склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що ставляться до них;

       Порядок здійснення та реєстрації біржових операцій;

       Порядок визначення та розмір плати за користування послугами біржі;

      Відповідальність учасників та працівників біржі за невиконання або неналежне виконання правил біржової торгівлі;

      Інші положення, встановлені органами управління біржі.

Організація біржових торгів та їх ефективність залежать від багатьох чинників - спеціалізації біржі, особливостей біржового товару, механізму і технології ведення торгів.

Біржовий процес поєднує взаємопов'язані операції що виконуються в певній послідовності з урахуванням специфіки біржових торгів. Для всіх технологій проведення біржових торгів реальним товаром характерні такі операції

1)    Вивчення попиту і пропозиції товару за межами біржі і вихід брокера на біржу;

2)    Узгодження умов угоди між брокерами, які представляють продавця та покупця, укладення біржової угоди у процесі біржового торгу;

3)     Оформлення та реєстрація біржової угоди, розрахунок з біржею;

4)     Розрахунок клієнта з брокером за здійснення біржової угоди;

5)     Поставка та одержання товару, розрахунки між клієнтами брокерів.

Специфіка вітчизняного біржового ринку полягає в тому, що основна робота, яка визначає успіх і ефективність біржової торгівлі, здійснюється за межами біржі. Брокери вивчають реальний ринок, попит і пропозицію на ньому, шукають клієнтів, з'ясовують їх потреби, узгоджують з ними умови майбутніх угод і укладають угоди.

Процес біржової торгівлі включає в себе три послідовні операції підготовку біржових торгів, проведення біржових торгів, реєстрацію і оформлення угод на біржі.

Порядок підготовки біржових торгів.

Підготовка біржових торгів починається з подання брокерськими конторами в інформаційно- довідковий відділ біржі офіційних письмових заявок за встановленою формою на продаж чи купівлю товару. Такі заявки ґрунтуються на договорах доручення, укладених брокерськими конторами зі своїми клієнтами.

Заявки на купівлю чи продаж товару подаються брокерами на біржу до початку торгів. Форму заявки, час та спосіб її подачі визначає біржа.

Одночасно із заявкою на продаж брокер зобов'язаний надати довідку сертифікованого складу про наявність заявленої кількості товару та сертифікат якості незалежної інстанції по контролю за якістю. Разом із заявкою на купівлю- документ про сплату біржі гарантійного внеску. Біржа має право вимагати від покупця документи, що підтверджують наявність на його рахунку в банку необхідних коштів, чи гарантію оплати від банку.

У заявці обов'язково вказується строк її дії. Продовження строку дії чи зняття заявки, а також зміна інформації брокером проводиться письмово в строки, встановлені біржею.

Своєчасно подані заявки реєструються і вводяться в банк даних біржі. Біржа приймає заявки, якщо вони складені за встановленою формою і містять усю необхідну інформацію.

На основі заявок формується бюлетень продажу та купівлі на даний біржовий торг, позиції якого є підставою для оголошення інформації маклером, що веде торги. Бюлетень формується за групами продукції найменуваннями та за принципом зниження цін. Реквізитами бюлетеня може бути найменування, якісна характеристика, кількість, ціна, місцезнаходження сільськогосподарської продукції або місце поставки, умови оплати. Бюлетень формується з врахуванням базису поставки.

У заявках та в біржовому бюлетені не зазначається продавець чи покупець товару (це становить комерційну таємницю біржових угод), а лише номер брокерської контори, яка подала заявку. Якщо в інформаційному бюлетені допущено неточності, виправлення, що впливають на зміст заявки, брокер, що подає її, зобов'язаний повідомити про це біржу до початку торгів з метою усунення неточностей.

Біржа зобов'язана за добу до торгів підтвердити отримання заявки від брокера. Бюлетень заявок на продаж надається брокерам біржею за 2 години до початку торгів.

Брокери та їх клієнти повинні добре знати не тільки встановлений на біржі порядок подання заявок на участь у торгах, а й зміни їх умов та інформацію про зняття товарів з торгу.

На багатьох біржах існують правила, що встановлюють не тільки процедуру заявки товару на торги, а й процедуру зняття їх з біржових торгів. Ці правила запроваджено для того, щоб обмежити укладення позабіржових угод.

Якщо товар не продано на кількох торгах і брокер не зняв його з продажу, правила біржової торгівлі можуть передбачати вилучення такої заявки з біржового інформаційного каналу без згоди брокера після певної кількості торгів з участю зазначеного в ній товару (наприклад, після десяти торгів). Проведення біржових торгів з реальним товаром.

Місцем проведення торгів є торговий зал біржі. Біржа визначає місце в торговому залі для торгів окремими групами товарів. Зміна кількості та розміщення нових місць визначається не пізніше, ніж за десять днів до початку торгів. Інформація про це оприлюднюється у триденний строк.

Вхід у частину залу, де проводяться торги, дуже обмежений. На великих біржах запроваджено закритий пропускний режим. Як правило, присутніми під час торгів можуть бути лише брокери (учасники біржових торгів), маклери та їх помічники, представники органів управління біржі. Як виняток, присутніми можуть бути запрошені особи, а також акредитовані на біржі представники засобів масової інформації.

Дні та час початку біржових торгів визначаються біржею. На більшості вітчизняних бірж торгівля проводиться раз або двічі на тиждень. Щоденно торги проводяться на Українській аграрній біржі (перша торговельна сесія - з 1200 до 1300, друга торговельна сесія - з 1500 до 1600)

Торги реальною сільськогосподарською продукцією з негайною поставкою проводяться за таким регаментом:

Біржовий маклер, що веде торги, оголошує про початок біржового торгу, після чого послідовно називає номер позиції згідно з бюлетенем продажу даного біржового дня.

Брокери зобов'язані бути біля біржового кола в момент оголошення їх позиції біржовим маклером. Відсутність брокера у цей час розцінюється як неявка на торг, і запропонований ним товар знімається з торгів, що проводяться в цей біржовий день, а до брокера застосовуються санкції. Крім того, його брокерська контора відшкодовує витрати біржі, пов'язані з підготовкою торгів за зазначеною пропозицією.

Брокер, який діє за дорученням продавця (далі - брокер-продавець) піднімає реєстраційний номер, що підтверджує його присутність в залі. При відсутності продавця позиція, яку він заявив, знімається з торгів.

Брокер, який діє за дорученням покупця (далі - брокер-покупець) сповіщає про готовність купити товар за цією позицією бюлетеня за оголошеною ціною підняттям реєстраційного номера. Якщо інших

Покупців немає, угода вважається укладеною після оголошення маклера: "позиція №_ за ціною__________________________________________________________

Продана брокеру №   ". Інформація про продану позицію висвітлюється на табло.

Якщо покупців виявиться більше одного, між брокерами проводиться конкурентний торг на збільшення. Брокер-покупець, який запропонував найбільшу ціну, вважається стороною угоди. Якщо покупців на оголошену позицію за стартовими умовами не виявлено, брокер-продавець може запропонувати зниження ціни. При виявленні покупця маклер фіксує ціну продажу і оголошує продаж позиції. Якщо після запропонованої зниженої ціни продавець не виявляється, позиція знімається з торгів. У випадку, коли під час зниження ціни виявиться більше одного покупця, проводиться конкурентний торг на збільшення ціни.

При відсутності попиту на позицію брокер-покупець може запропонувати продавцю змінити умови продажу. Якщо брокер-продавець згоден, угода укладається на запропонованих умовах. Право вибору сторони угоди між брокером-покупцем, який згідний на купівлю позиції згідно із заявкою, і брокером-покупцем, що запропонував більш високу ціну, але лише на частину заявленої партії має брокер-продавець.

Після оголошення всіх позицій бюлетеня на продаж маклер надає можливість брокерам для заяв та пропозицій, що мають відношення до змісту торгів або їх процедури. Після цього оголошується бюлетень на купівлю, причому брокер, що виконав своє замовлення на купівлю під час торгів за бюлетенем на продаж, може зняти свою позицію тільки в обсязі укладених угод.

Торги реальним товаром з відстроченою поставкою проводяться за аналогічним регламентом по кожному місяцю виконання поставки.

Брокери, що уклали угоду, підписують тікет, в якому вказуються дані торгів, позиція бюлетеня, кількість, ціна, реєстраційний номер брокера, та здають його реєстратору. Непідписання тікету є порушенням правил торгівлі.

Біржовий маклер після оголошення всіх позицій бюлетеня при необхідності може зробити офіційні повідомлення біржі, після чого закриває торги. Учасники біржових торгів, що уклали угоди, запрошуються до біржових реєстраторів для оформлення біржового контракту.

Реєстрація та оформлення біржових угод.

Згідно із ст. 15 Закону України "Про товарну біржу" угода вважається біржовою якщо:

      Вона передбачає купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі;

      Якщо її учасниками є члени біржі;

      Якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.

Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі. Угода, укладена на біржових торгах, повинна бути зареєстрована та оформлена як біржовий контракт.

Якщо у процесі біржового торгу усна згода брокерів досягнута і зафіксована біржовим маклером, проте одна із сторін чи обидві сторони відмовляються оформити чи зареєструвати угоду, на них накладаються санкції за порушення правил торгівлі.

Біржовому контракту присвоюється реєстраційний номер, його форма та зміст затверджуються біржею. Контракт підписується брокерами, уповноваженими особами біржі та засвідчується печаткою біржі. Контракт оформляється в трьох примірниках: по одному для кожної із сторін угоди і один - для архівного зберігання на біржі. За клопотанням сторін біржа може видавати завірені копії контракту.

Після одержання клієнтами від брокерів укладеного та зареєстрованого біржового контракту клієнти зобов'язані виконати його відповідно до умов і правил біржової торгівлі. За відмову від виконання зареєстрованої на біржі угоди продавець чи покупець товару, крім санкцій що передбачені в самому контракті, може бути позбавлений права здійснювати операції на біржі, про що робиться оголошення на біржі. Відмова клієнта брокера виконати угоду після її реєстрації не звільняє від сплати біржового реєстраційного збору і винагороди брокеру.

7. Відповідальність за порушення правил біржової торгівлі

Біржа в межах своїх повноважень не лише регламентує взаємовідносини біржових посередників та їх клієнтів, а й застосовує санкції до біржових посередників, які порушують встановлені нею правила.

Відповідальність учасника біржової торгівлі перед біржею може передбачатися за вчинення таких порушень:

       Поширення неправдивих чуток з метою вплинути на рівень цін;

      Надання недостовірної інформації в заявці на участь в торгах, а також відсутність повноважень при укладенні угоди;

       Неявка брокера на торги;

       Відмова від реєстрації зафіксованої угоди;

       Недотримання порядку зняття заявки із сформованого біржового бюлетеня;

       Несплата суми реєстраційного збору протягом певного часу після закінчення строку його сплати;

       Порушення порядку та дисципліни на біржових торгах;

      Торгівля всупереч розпорядженням та намірам клієнтів;

       Маніпулювання цінами та спроби монополізації ринку через закупку товарів;

      Шахрайство, безвідповідальна поведінка, несумісна з принципами справедливої торгівлі, та невиконання зобов'язань;

     Укладення фіктивних угод чи видача розпоряджень, доручень брокеру на купівлю або продаж, які при їх виконанні не передбачають зміни власника.

За вчинення таких дій біржа передбачає санкції: від попередження до виключення з числа членів біржі (залежно від наслідків порушення). До учасників торгів можуть застосовуватись такі санкції:

1)    Попередження про неналежну поведінку;

2)     Випровадження із залу торгів з одночасним зняттям заявки з торгів;

3)    Позбавлення права участі в біржових торгах протягом певного часу або постійно (д искв алі ефі каці я);

4)     Відмова в реєстрації на даний біржовий торг;

5)     Штраф;

6)     Призупинення або позбавлення членства на біржі.

8.  Правове регулювання біржового сільськогосподарського ринку

Поява сільськогосподарських товарних бірж в Україні стала наслідком нових ринкових методів господарювання. Практика застосування в Україні нової форми оптової торгівлі, якою були перші сільськогосподарські аукціони, зумовила необхідність вдосконалення форм і методі в торгівлі.

Діяльність сільськогосподарських товарних бірж регулюється рядом постанов Кабінету Міністрів України, зокрема постановою КМУ від 17.11.1995р. № 916 "Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку", постановою КМУ від 05.08.1997р. № 848 "Про Концепцію розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції", постановою КМУ від 19.10.1999р. № 1928 "Про активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів" постановою КМУ від 20.07.2000р. № 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна" та ін.

Відповідно до наказу Мінагрополітики від 11.06.2002р. № 155 було затверджено Положення про Координаційну раду з питань біржового товарног ринку, основними завданнями якої є:

      Підготовка пропозицій про вдосконалення нормативно-правового забезпечення, запровадження пілотних проектів щодо функціонування та формування біржового ринку;

      Підготовка пропозицій щодо забезпечення формування та функціонування ф'ючерсного ринку, організації біржового деривативного ринку;

        Сприяння учасникам біржового ринку в міжнародній біржовій торгівлі, налагодження співпраці з товарними біржами близького і далекого зарубіжжя з метою просування продукції агропромислового комплексу на міжнародний ринок;

       Сприяння залученню іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для впровадження новітніх біржових технологій.

З метою здійснення моніторингу динаміки товаропотоків і цін при експорті, імпорті зерна та вдосконалення діяльності товарних бірж наказом Мінагрополітики від 01.08.2003р. № 259 затверджено Порядок надання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам щодо надання послуг з укладання та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних потреб, закладання зерна до державного резерву, їх реалізації з державних ресурсів і з державного резерву, що надходять у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, погашення податкової заборгованості, та угод поставки підприємствам агропромислового комплексу матеріально-технічних ресурсів, які придбаваються за рахунок коштів державного бюджету, проведення інтервенційних операцій на ринку зерна, а також з укладання та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів.

Висновок надається, якщо товарна біржа відповідає таким умовам:

1)     Відповідності установчих документів біржі вимогам Закону України "Про товарну біржу" та відсутності заборгованості перед державними загальними та спеціальними фондами;

2)     Наявності відокремленого приміщення для персоналу біржі, який забезпечує її функціонування (не менше 40 кв. М корисної площі), та приміщення для проведення торгів площею не менш як 100 кв.м, обладнаного електронним табло або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

3)     Наявності не менше 5 ліній міського та міжміського телефонного зв'язку;

4)     Наявності власних та прирівняних до них коштів не менше 100 тис.грн;

5)      Наявності не менше 10 осіб, що є членами біржі, діяльність яких передбачена чинним законодавством;

6)     Наявності електронної пошти та інших технічних та електронних засобів (власних або орендованих);

7)     Наявності органів управління і контролю, визначених Законом України "Про товарну біржу";

8)     Термін роботи біржі із сільськогосподарською продукцією та продовольством - не менше 1 року. Мінімальний обсяг реалізації сільськогосподарської продукції і продовольства має складати не менше 10 відсотків від загального обсягу річного товарообороту.

Станом на 01.01.2004р. Такий висновок отримали 30 товарних бірж, серед яких Українська аграрна біржа (м. Київ), Тернопільська агропромислова біржа, Вінницька товарна універсальна біржа, Донецька товарна біржа, Західно-Українська регіональна агропромислова біржа, Одеська товарна біржа, Придніпровська товарна біржа (м.Дніпропетровськ), Київська агропромислова біржа, Українська універсальна товарна біржа (м.Київ) та ін.

Враховуючи світовий досвід роботи бірж, зокрема практику створення спілок, асоціацій та інших об'єднань для координації діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, 1 квітня 1996 р., було засновано Національну асоціацію бірж України (НАБУ). Засновниками асоціації стали 23 найбільші на той час біржі України.

Основні завдання Національної асоціації бірж України:

       Сприяння формуванню ринкових відносин, розвитку біржової торгівлі шляхом запровадження нових та вдосконалення діючих технологій, систем науково-технічного обслуговування;

       Розробка навчальних програм для працівників бірж і брокерів, організація і проведення їх навчання та видача сертифікатів брокерам, організація стажування;

       Представництво та реалізація прав і законних інтересів учасників асоціації в органах державної влади та управління, судах, утому числі в іноземних, міжнародних та інших організаціях;

       Підготовка пропозицій щодо уніфікації нормативних документів, які регламентують біржову діяльність;

       Розробка типових правил торгівлі на товарних біржах, фінансових механізмів, які забезпечують виконання угод, укладених на біржах, які є учасниками асоціації

       Організація та сприяння розвитку інформаційних систем;

                     Розробка та подання проектів законодавчих актів та нормативних документів, які регулюють біржову діяльність.

Література

Основна

Бобкова АГ, Моісеєв Ю.О. Біржове право: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. -200с.

Дмитрукб.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: Навч. Посібник. - К.: Либідь, 2001.

Сідар.В. Біржове право: конспект лекцій. - Тернопіль, 2004.

Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2003.

Сохацька О.М. ф'ючерсні ринки: історія, сучасність, перспективи становлення в Україні. - Тернопіль: Економічна думка, 1999.

Додаткова

Воскобійник Ю.П. Правове забезпечення діяльності товарних бірж в Україні // Економіка АПК. - 2006. - № 1. - С. 122-129.

Моісеєвам. Навіщо Україні біржа: аграрні біржі //Пропозиція. - 2006. - № 2. - С. 24-32.

Міщукг. Товарні біржі України: тенденції та проблеми розвитку// Економіка України. - 2005. - № 4. - С. 47-53.

Беренштейн Б.Л. Напрями активізації біржового ринку // Економіка АПК. - 2005. - № 8. - С. 112­116

Пошкурлат А.В. Історія виникнення бірж на Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2004. - № 1. - С. 20-24

Нормативні акти

Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436-ІУ.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-ІУ.

Про товарну біржу. Закон України від 10.12.1991р. № 1956-ХІІ.

Про зерно та ринок зерна в Україні. Закон України від 4 липня 2002 року № 37-ІУ.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємці в. Закон України від 15.05.2003р.

Про додаткові заходи щодо стабілізації ринку зерна. Указ Президента України від 19.05.2003р. №

415.

Постанова КМУ "Про створення Аграрної біржі" від 26.12.2005 р. N 1285

Концепція розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.1997р. № 848.

Положення про механізм розрахунків під час закупівлі сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб та їх реалізації з державних ресурсів через біржовий товарний ринок. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1288.

Про активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.1999р. № 1928.

Положення про Координаційну раду з питань біржового товарного ринку. Наказ Міністерства аграрної політики України від 11.06.2002р. № 155.

Порядок надання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам щодо надання послуг з укладання та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних потреб, закладання зерна до державного резерву, їх реалізації з державних ресурсів і з державного резерву, що надходять у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, погашення податкової заборгованості, та угод поставки підприємствам агропромислового комплексу матеріально-технічних ресурсів, які придбаваються за рахунок коштів державного бюджету, проведення інтервенційних операцій на ринку зерна, а також з укладання та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів. Наказ Мінагрополітики від 01.08.2003р. № 259.

Перелік товарних бірж, яким надано висновок про їх відповідність вимогам... Наказ Мінагрополітики від 05.11.2003р. № 395.

Положення про порядок здійснення через біржовий товарний ринок контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів. Спільний наказ Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінфіну, ДПАУ від 26.04.2000р. № 52/63/90/221.

Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу активів, що перебувають у податковій заставі. Наказ ДПАУ від 24.03.2005 № 120.

Щодо звільнення товарних бірж від оподаткування прибутків. Лист Комітету ВРУ з питань фінансів та банківської діяльності від 04.02.2000р.

Про діяльність товарних бірж. Лист Міністерства юстиції України від 10.04.1998р. № 17-12/44.

1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑