Тема 1 Загальні положення біржового права

1.     Поняття та предмет біржового права

2.      Методи біржового права

3.      Джерела біржового права.

4.      Біржове законодавство

5.      Визначення поняття біржі. Види бірж

1.  Поняття та предмет біржового права

Біржове право є підгалуззю господарського права, що вивчає специфіку правового регулювання біржової діяльності. Біржове право України на даний час формується і вдосконалюється, що забезпечується прийняттям комплексу нормативних актів, які регулюють біржову діяльність. Біржове право тісно пов'язане з іншими галузями права, зокрема з фінансовим, цивільним, конституційним, адміністративним, податковим, банківським та інвестиційним правом.

Біржове право - це підгалузь господарського права, яка регулює відносини, що виникають з приводу створення та діяльності бірж, при здійсненні біржових операцій між учасниками торговельно- біржової діяльності.

Біржове право має свій предмет - правовідносини, що складаються між суб'єктами біржового ринку в процесі здійснення торговельно-біржової діяльності.

Здійснення торговельно-біржової діяльності, яка є одним з видів господарської діяльності, має на меті організацію та регулювання торгівлі шляхом надання послуг суб'єктам господарювання у здійсненні ними торговельних операцій спеціально утвореною господарською організацією - біржею (ст. 278 Господарського кодексу України від 16.01.2003р.).

2.  Методи біржового права

Враховуючи те, що біржове право є підгалуззю господарського права, йому притаманні ті ж методи правового регулювання, що й господарському праву:

1)                    Метод автономних рішень, що передбачає можливість прийняття суб'єктами біржової діяльності самостійно, але в межах закону, юридично значущих рішень;

2)                    Метод владних приписів, що передбачає прийняття державними органами юридичних рішень, які є обов'язковими для виконання учасниками біржової діяльності;

3)                    Метод узгодження, що передбачає необхідність прийняття юридично значущих рішень за згодою сторін шляхом компромісу, як це має місце, наприклад, при укладенні біржових угод;

4)                    Метод рекомендацій, що передбачає рекомендацію з боку держави в особі компетентних органів певного порядку дій в сфері біржової діяльності, що адресуються суб'єктам цієї діяльності як бажаний для суспільства варіант їхньої поведінки без обов'язку виконання рекомендацій).

Отже, має місце поєднання приватно-правових (автономних рішень, узгодження, рекомендацій) та публічно-правових (владних приписів) методів правового регулювання. Перші забезпечують захист приватних інтересів учасників біржової діяльності, а другі - захист суспільних інтересів в процесі її здійснення.

3.   Джерела біржового права. Біржове законодавство

Джерелом біржового права є біржове законодавство - сукупність нормативних актів, що регулюють біржові відносини. Основою біржового законодавства є Господарський кодекс України, Закон України "Про товарну біржу" від 10.12.1991р., Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991р., інші закони, а також численні підзаконні нормативні акти. Біржовому законодавству притаманні такі риси:

    Розгалуженість і велика кількість нормативних актів;

     Відсутність кодифікованого джерела (Біржового кодексу);

     Наявність в системі біржового законодавства значної кількості відомчих (наприклад, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку) і локальних (наприклад, Правила проведення торгів на Валютній секції Української міжбанківської валютної біржі)) нормативних актів.

4. Визначення поняття біржі. Види бірж

Біржа - це:

1)  Організаційно оформлений та регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля масовими товарами, що мають стійкі та чіткі якісні параметри.

2)  Юридична особа, зареєстрована в певній організаційно-правовій формі, яка організовує та проводить торги біржовим товаром відповідно до встановлених нею правил, реєструє угоди і проводить котирування цін на біржові товари;

3)     Приміщення, де проводяться біржові операції

4)   .

Існує багато критеріїв класифікації бірж. Розглянемо основні з них.

1.   Залежно від виду біржового товару у світовій практиці біржі поділяють на товарні, фондові, валютні, фрахтові та біржі праці.

На товарній біржі здійснюються операції з купівлі-продажу масових однорідних товарів з певними параметрами чи за зраками; характеризується регулярністю торгівлі у визначеному місці, уніфікацією основних вимог до якості товару, умов та термінів постачання.

На фондовій біржі укладаються угоди купівлі-продажу цінних паперів (акцій, облігацій, що емітуються державою, місцевими органами влади та підприємствами). Призначення фондової біржі - мобілізація тимчасово вільних коштів через продаж цінних паперів, встановлення їх ринкової вартості, переливання капіталу між галузями. Обслуговує в основному вторинний ринок цінних паперів.

На валютній біржі здійснюються угоди з валютними цінностями і визначається поточний курс вітчизняної грошової одиниці до іноземної валюти.

Фрахтова біржа- це постійно діючий ринок фрахтованих суден, де концентрується інформація про попит на тоннаж та його пропозицію, про рівень фрахтових ставок, про умови угод фрахтування тощо.

Біржа праці - це установа, яка надає посередницькі послуги на ринку праці між працівниками та підприємцями у здійсненні угод купівлі-продажу робочої сили; займається працевлаштуванням безробітних, а також осіб, які бажають змінити роботу; вивчає попит та пропозицію робочої сили, веде облік безробітних.

2.  За організаційно-правовою формою. Біржі можуть бути створені у формі:

    Акціонерних товариств (створення у формі акціонерного товариства є обов'язковою умовою для фондової біржі);

    Товариств з обмеженою відповідальністю;

    Інших господарських товариств.

3.  За формою участі у біржових торгах біржі поділяються на відкриті (публічні)) та закриті.

Біржа відкритого типу (публічна) - це біржа прямих, безпосередніх контактів виробників та

Споживачів; на ній діє вільний доступ до біржового кола продавців та покупців; продавець уособлює пропозицію, покупець - попит. На біржах відкритого типу в торгах беруть участь і брокери.

Біржа закритого типу - це біржа, на якій усі операції здійснюються тільки через брокерські контори, які створюються членами (учасниками) біржі. Діє заборона на доступ до біржового кола покупців та продавців. Передбачена спеціальна система збирання та попередньої обробки замовлень за межами біржі. Формуються спеціалізовані органи (посередники-професіонали), які обслуговують процес

Купівлі-продажу.

4.      За номенклатурою товарів, що є об'єктом біржового торгу, виділяють універсальні, спеціалізовані та вузькоспеціалізовані біржі.

На універсальних біржах торги ведуться за широким колом різноманітних біржових товарів.

Спеціалізовані біржі мають визначену спеціалізацію з окремими групами товарів. Наприклад, на товарно-сировинній біржі укладаються угоди купівлі-продажу переважно сировини та сільськогосподарської продукції (паливно-енергетичні ресурси, метали, бавовна, зерно, цукор, кава та ін.).

Вузькоспеціалізовані біржі спеціалізуються організації торгівлі лише одним видом товару (сирою нафтою, твердою пшеницею та ін.).

5.       За переважаючим видом біржових угод виділяють біржі реального (наявного) товару; строкові або ф'ючерсні; комплексні (змішані)).

На біржі реального (наявного) товару практикуються торговельні операції з товарами, що є у наявності, а не за зраками.

Ф'ючерсна біржа - це біржа, на якій укладаються ф'ючерсні та опціонні угоди з поставки товару та платежами у визначений угодою термін за ціною, що зафіксована, як правило, в момент укладення угоди.

Комплексна біржа - це біржа, де укладаються всі види угод - від спотових до опціонних.

6.     Залежно від місця та ролі в торгівлі, виконуваних функцій біржі поділяють на міжнародні, національні, міжрегіональні та регіональні.

Міжнародна біржа - це особливий вид постійно діючого оптового ринку, що охоплює кілька держав, де укладаються угоди купівлі-продажу на певні біржові товари. Міжнародні біржі обслуговують конкретні світові товарні та фондові ринки.

Основні особливості міжнародних бірж: забезпечення вільного переказу прибутку від біржових операцій; укладання спекулятивних угод, які дають можливість отримати прибуток на різниці котирувальних цін на біржах різних країн.

Міжнародні товарні біржі зосереджені головним чином у трьох країнах - Англії, США, Японії

.

Національні біржі діють у межах однієї окремої держави, враховують особливості розвитку виробництва, обігу та споживання матеріальних ресурсів, властивих цій країні.

Національні біржі можна умовно поділити на центральні та регіональні (локальні). Географічне положення бірж в Україні пов'язане з адміністративно-територіальним принципом управління. Значна частина бірж зосереджена у Києві, до участі у біржових торгах, що проводяться на них, залучаються продавці та покупці з різних регіонів України, тому їх можна зарахувати до центральних. Біржі, розташовані в обласних центрах, належать до регіональних, або локальних.

Література

Основна

Бобкова А.Г., Моісеєв Ю.О. Біржове право: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. -200с.

Дегтярева О.И. Биржевое дело. Учебник. - М.: Юнити, 2000.

Дмитрукб.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: Навч. Посібник. - К.: Либідь, 2001.

Сідар.В. Біржове право: конспект лекцій. - Тернопіль, 2004.

Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2003.

Додаткова

Беренштейн Б.Л. Напрями активізації біржового ринку // Економіка АПК. - 2005. - № 8. - С. 112­

Воскобійник Ю.П. Правове забезпечення діяльності товарних бірж в Україні // Економіка АПК. - 2006. - № 1. - С. 122-129.

Мамутов В. Про поєднання держрегулювання і ринкової саморегуляції // Економіка України. - 2006. - № 1. - С. 59-65.

Міщук Г. Товарні біржі України: тенденції та проблеми розвитку // Економіка України. - 2005. - № 4. - С. 47-53.

Моісеєвам. Навіщо Україні біржа: аграрні біржі //Пропозиція. - 2006. - № 2. - С. 24-32.

Пошкурлат А.В. Історія виникнення бірж на Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2004. - № 1. - С. 20-24

Скопич О. Становлення та розвиток фондових бірж в Україні // Збірник наукових праць Національної академії Державного управління при Президентові України. - 2004. - № 2. - С. 367-375

Чалдаєва Л.К. К вопросу об определении понятия „фондовая биржа" // Финансовый бизнес. - 2002. - № 1. - С. 16-20

Нормативні акти

Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436-ІУ. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-ІУ. Про товарну біржу. Закон України від 10.12.1991р. № 1956-ХІІ. Про цінні папери і фондовий ринок. Закон України від 23.02.2006р. № 3480-ІУ. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Закон України від 30.10.1996р. № 448/96-ВР.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності. Закон України від 01.06.2000р. № 1775-

ІІІ.

Про затвердження плану заходів з реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку України на 2006-2010 роки. Розпорядження КМУ від 07.03.2006 р. N 131-р

Концепція розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.1997р. № 848.

1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑