Проблеми залучення інвестицій у туристичну сферу малих міст україни (на прикладі міста кам'янець-подільський)

Крушинська а.в., гавриш в.п.

Хмельницький університет управління та права

В статті досліджуються основні тенденції надходження інвестиційних ресурсів в економіку міста кам 'янець-подільський та проводиться аналіз проблем, пов 'язаних з підвищенням його інвестиційної привабливості. Пропонуються можливі шляхи їх розв 'язання та розширення механізму залучення інвестицій.

Серйозним викликом після руйнування радянської системи для багатьох малих міст україни стала втрата власного місця у великому економічному механізмі перерозподілу праці і капіталу на регіональному та національному рівнях. Для розробки та впровадження стратегій розвитку у нових економічних і соціальних умовах необхідні значні інвестиційні ресурси, залучення яких пов'язане з цілим рядом проблем. Одним із досить перспективних об'єктів інвестування виступає туристичний комплекс, діяльність якого, крім значних надходжень до бюджету, інтегрує роботу підприємств різного профілю з більше 30 галузей економіки. Кожне з 147 малих туристичних міст, перелік яких затверджено постановою кабінету міністрів україни - це величезний потенціал туристичного розвитку, який на сьогодні задіяний лише в незначній мірі. Закон україни "про туризм" визначає туристичну галузь як одну з пріоритетних галузей національної економіки і культури [5]. Проте, незважаючи на перспективність динаміка інвестицій в туристичну сферу залишає бажати кращого.

Питанням розвитку та оцінки туристично-рекреаційного комплексу присвячені праці вчених- економістів м. Мальської, в. Худо, в. Цибуха [4, 159], в.гуляєва [1, 33], і. Школи [8, 48] та ін. В економічній науці до проблеми розвитку інвестиційної діяльності зверталося чимало вітчизняних вчених-економістів, зокрема м. Білик, а. Гальчинський, в. Геєць, в. Гринькова, с. Захарін, в. Кифяк, а. Пересада, о. Ястремська, м. Крупка, о. Колосов, г. Харламова, о. Ковалюк, т. Майорова. Проте основною проблемою є те, що досі не розроблені науково-методичні засади визначення інвестиційної привабливості туристичної сфери тієї чи іншої території. Значні кроки у цьому напрямі зроблені т. Лужанською, н. Камповим [3, 23], в. Феєром [7, 80], але загальновизнаної методики, яку успішно могли б використовувати вітчизняні та зарубіжні інвестори для визначення доцільності та ефективності здійснення інвестиційних проектів у туристичній галузі, на сьогодні не існує.

Розглянемо сукупність проблем, що знижують інвестиційну привабливість туристичної сфери та шляхи їх подолання на прикладі міста кам' янець-подільського, яке виступає безперечним лідером у даному напрямку серед міст хмельницькій області. У ньому сконцентрований величезний потенціал для розвитку історико- архітектурного та культурно-пізнавального видів туризму, який представлений 200 пам'ятками історії та культури, в т. Ч. 111 державного значення.

Про важливість розвитку даної сфери для міста, як у економічному так і у соціальному плані свідчить щорічне збільшення доходів місцевого бюджету на 10 % за рахунок надходжень від туристичної та суміжних галузей економіки, при цьому у них задіяно не менше 30 % працездатного населення. Податкові відрахування основних суб' єктів туристичної діяльності до бюджетів усіх рівнів у 2007 р. Зросли порівняно з 2004 р. На 202,08 %. Важливим моментом є дослідження інвестиційної діяльності, основні показники якої відображено в табл. 1.

В період дослідження відслідковується тенденція збільшення обсягів інвестицій майже за всіма видами, окрім транспорту, фінансової діяльності, державного управління, освіти, а також в діяльність у сфері відпочинку та розваг. Протягом останніх років в місті спостерігається стійка тенденція зростання обсягів капітальних інвестицій. Так, в 2005 році в економіку міста залучено 176234 тис. Грн, в 2006 р. - 239868 тис. Грн. Капітальних інвестицій, що становить 136,1 % до обсягів 2005 р. За 2007 р. Підприємствами та організаціями всіх форм власності освоєно 239900 тис. Грн. Капітальних інвестицій, тобто суттєвих змін порівняно з 2006 р. Не відбулося, що можна пояснити в деякій мірі насиченням ринку міста інвестиційними ресурсами, тобто велика

Частка інвестиційних проектів вже реалізована.

Таблиця 1

__________ основні показники інвестиційної діяльності м. Кам'янець-подільський__________

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2007 р. У % до 2005 р.

Обсяг іноземних інвестицій: всього на кінець року, тис. Дол. Сша

7 844,30

8 955,00

9 679,70

123,40

Надходження за рік, тис. Дол. Сша

187,80

1 109,07

725,70

386,42

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, тис грн.

176 234,00

239 868,00

239 900,00

136,13

Інвестиції в основний капітал підприємств та організацій усіх форм власності та джерел фінансування - всього, тис грн.

149 078,00

209 160,00

210 000,00

140,87

Із загального обсягу інвестицій в основний капітал по видах економічної діяльності: промисловість - всього, тис грн.

49 771,52

73 366,19

73 621,02

147,92

Сільське господарство, мисливство і лісове господарство, тис грн.

667,65

-

-

-

Будівництво, тис грн.

10 172,47

21 750,59

21 722,93

213,55

Оптова та роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту, тис грн.

6 555,59

18 405,73

18 496,82

282,15

Готелі і ресторани (з урахуванням їдалень), тис грн.

197,14

-

-

-

Транспорт (включаючи пошту та зв'язок), тис грн.

8 293,06

7 322,52

7 324,84

88,32

Фінансова діяльність, тис грн.

872,68

336,29

337,58

38,68

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам, тис грн.

42 527,24

69 858,62

70 261,15

165,21

Державне управління, тис грн.

19 606,32

859,18

861,15

4,39

Освіта, тис грн.

7 727,93

7 112,79

7 191,08

93,05

Охорона здоров'я та соціальна допомога, тис грн.

751,76

9 832,06

9 864,97

1312,24

Колективні громадські та особисті послуги, тис грн.

1 934,61

316,04

318,47

16,46

З них діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту, тис грн.

1 721,70

130,54

131,85

7,66

Із загального обсягу інвестицій в основний капітал: на капітальне будівництво, тис грн

82 010,64

113 385,10

113 840,76

138,81

На придбання машин та обладнання, тис грн.

22 391,26

32 524,05

32 637,09

145,76

 

В структурі надходжень капітальних інвестицій за 2007 рік переважали власні кошти - 109634,3 тис. Грн, або 45,7 % загальної суми, значну частину надходжень забезпечили кредити комерційних банків - 57336,1 тис. Грн. (23,9 %), чимало інвестовано з державного бюджету - 19431,9 тис. Грн. (8,1 %) та місцевого бюджету - 4558,1 тис. Грн. (1,9 %), кошти на будівництво власного житла - 22550,6 тис. Грн. (9,4 %), найменше інвестовано вітчизняними інвесторами - 239,9 тис. Грн. (0,1 %), 26149,1 тис. Грн. (10,9 %) - інші джерела фінансування. Аналізуючи структуру інвестицій в динаміці, відмітимо досить значне зростання в галузях будівництва, оптової і роздрібної торгівлі, операцій з нерухомістю та особливо охорони здоров' я і соціальної допомоги. Фактором, що знижує інвестиційну привабливість м. Кам'янець-подільського є зниження інвестицій у сферах освіти, державного управління, фінансової діяльності, транспорту, колективних громадських та особистих послуг. Окремо слід відмітити зниження на 93 % інвестицій у сферу відпочинку та розваг, культури та спорту, зовсім не відображені інвестиційні надходження у готельне та ресторанне господарство, що є досить вагомим дестимулятором для потенційного інвестора у дану сферу.

Станом на 1.01.2008 р. В економіку міста від початку інвестування залучено прямих іноземних інвестицій на суму 9 679,7 тис. Дол. Сша, що становить 108,1 % до їх обсягу станом на 1.01.2007 р. За 2007 р. Надходження прямих іноземних інвестицій в економіку міста склали 725,7 тис. Дол. Сша. На одного мешканця міста припадає в середньому 95,7 дол. Сша. В місті здійснюється систематизована робота по залученню інвестицій в усі сфери міського господарства. У 2007 році розроблено інвестиційний паспорт міста, до якого увійшли 17 інвестиційних проектів та пропозицій різного господарського спрямування. За період 2003-2007 рр. Обсяг іноземних інвестицій зріс у 1,8 разів, з 5508,2 до 9679,7 тис. Дол. Сша, що є недостатньо високим показником і потребує пошуку додаткових джерел залучення іноземних інвестицій.

На місто кам' янець-подільський припадає 16 % від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, що вкладені в економіку хмельницької області. У структурі іноземного капіталу провідне місце посідає німеччина, на яку припадає 37,9 % усіх іноземних інвестицій здійснених у 2007 р., сполучене королівство - 24 % та ізраїль - 25,2 %, які почали нарощувати обсяг своїх капітальних вкладень в 2004 році.

Звичайно, наявність інвестиційних пропозицій, спрямованих на розвиток туристичної сфери міста є явищем, яке сприяє зростанню інвестиційної привабливості даної галузі, проте, у жодній з інвестиційних

Пропозицій не вказана орієнтовна вартість реалізації проекту, що ускладнює пошук інвесторів.

Основними проблемними питаннями надходження інвестицій в економіку міста є:

-         Недостатня конкурентоспроможність економіки міста на міжнародних ринках, що стримується повільним впровадженням новітніх технологій, незадовільною якістю активів та низькою їх прибутковістю, високим відсотком сплати за кредити, недосконалою бюджетною політикою та бюджетним плануванням;

-         Недосконалість інвестиційного законодавства;

-         Недостатнє висвітлення інформації про інвестиційну привабливість міста, суб'єктів господарювання, позитивного досвіду роботи інвесторів;

-         Недостатня розвиненість фінансових ринків і відповідно складність використання інвестиційних інструментів, таких як іпотека, лізинг, концесії та угоди про розподіл продукції;

-         Складність процедур отримання дозволів на будівництво, узгодження проектної документації та здачі в експлуатацію побудованих об'єктів.

Щодо інвестицій в туристичну сферу міста, то в даному напрямку існують наступні проблеми: 1) туристична галузь, незважаючи на те, що проголошена пріоритетним напрямом розвитку міста [6], не відображається у структурі інвестиційних надходжень, що суттєво ускладнює аналіз економічних процесів; 2) основну частину доходів від туристичної діяльності отримує готельне та ресторанне господарство, яке зосереджене у власності приватних підприємців, які в свою чергу не відображають в повній мірі свої грошові вкладення та прибутки; 3) органами управління не ведеться облік інвестиційних ресурсів, які надійшли в дану галузь і одержаних доходів, тому відобразити реальну ефективність інвестування з метою залучення, як вітчизняних так і іноземних інвесторів неможливо, що не сприяє зростанню інвестиційної привабливості міста.

Згідно матеріалів інвестиційного меморандуму м. Кам'янця-подільського основними механізмами залучення інвестицій в економіку міста є: 1) плановість та прогнозованість розвитку економіки міста; 2) інвестиційна рада; 3) інвестиційний паспорт міста; 4) щорічний ярмарок інвестиційних проектів; 5) кам'янець- подільський інвестиційно-промисловий парк; 6) конкурс на право оренди земельних ділянок; 7) конкурс на право відтворення втраченої історичної забудови у старому місті.

Пропонуємо розширити даний перелік додавши систему організаційних та податкових пільг для інвесторів, які за результатами конкурсного відбору будуть вкладати кошти у розвиток туристичної сфери міста. При чому розміри та структура пропонованих пільг мають носити індивідуальний характер, тобто варіюватися залежно від складності робіт, що плануватимуться, від прибутковості напряму, в якому здійснюватиметься інвестування (чим нижча рентабельність проекту для інвестора, тим більше пільг має йому надаватися), від тривалості реалізації інвестиційної пропозиції та від пріоритетності проекту, що розглядається для розвитку міста (чим вищий пріоритет реалізації того чи іншого завдання, тим більша система пільг має надаватися). Оскільки, на сьогоднішній день інвесторам не надаються жодні пільги, дана пропозиція є актуальною, особливо для іноземних інвесторів, які через зазначені вище труднощі не бажають здійснювати інвестування в економіку міста. Проте на шляху впровадження даного механізму лежить ряд перешкод, основна з яких відсутність законодавчих підстав для надання вищезазначених пільг. Для її розв'язання на території кам'янця-подільського пропонуємо створити туристичну спеціальну економічну зону, яка сприятиме вкладанню коштів на пільгових умовах в розвиток туристичної галузі міста.

Пропонуємо розглянути наступну систему завдань, які сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості туристичної сфери міста.

1. Покращити процес інформування. Необхідно покращити роботу над формуванням веб-порталу різними мовами із пакетом інформаційних матеріалів для інвесторів. Також доцільно збирати інвестиційні пропозиції та щорічно видавати інвестиційний довідник. Пропозиції в туристичній сфері доцільно розміщувати окремо і надавати їм більшої популяризації. Слід регулярно проводити інвестиційні ярмарки та форуми, на яких буде здійснюватися пошук інвесторів.

2. Запровадити систему супроводу інвестора. Створити окремий структурний підрозділ із залучення інвестицій і здійснювати забезпечення адміністративного супроводу інвестора, забезпечення стабільних умов та оперативне розв'язання проблемних питань. Має бути сформована команда професіоналів, завданням яких буде надання допомоги організаційного характеру, в здійсненні економічних розрахунків, у підготовці альтернативних варіантів та прийнятті рішень. Підготувати пакет інформаційних матеріалів економіко- аналітичного характеру для інвесторів, щодо доцільності, ефективності, рентабельності майбутнього проекту. Можливе створення дорадчого комітету із залучення інвестицій при міському голові, що складатиметься з представників міської ради, її виконавчих органів спільно із бізнес-асоціаціями.

3. Створити нові інвестиційні продукти. Необхідними завданнями у даному напрямі є завершення розробки генерального плану міста, в якому будуть виділені земельні ділянки для створення і ведення бізнесу, систематичне оновлення інвестиційного паспорту міста та здійснення пошуку нових інвестиційних проектів, особливо в напрямку розвитку туристичної сфери. Підготовка ділянки для нових об' єктів готельного та ресторанного господарства, а також індустрії розваг є важливою умовою процесу підготовки туристичної зони європейського типу.

4. Налагодження співпраці з іншими організаціями. Співпраця з урядовими та громадськими організаціями, зацікавленими у підтримці та покращені позитивного туристичного іміджу міста, як інвестиційного центру, налагодження і підтримка зв'язків з міжнародними інвестиційними фондами та девелоперськими компаніями, торгово-економічними представництвами, торгово-промисловими палатами, посольствами та консульствами інших держав в україні дозволить вирішити одні з найгостріших проблем

Залучення інвестицій в економіку міста.

Таким чином, враховуючи значний туристичний потенціал і перспективи розвитку міста кам'янець- подільський, можна зробити висновок, що ефективна реалізація перелічених стратегічних та оперативних цілей дозволить подолати існуючі проблеми розвитку туристичної сфери міста, підвищити його інвестиційну привабливість, збільшити надходження до бюджету, покращити соціально-економічне забезпечення населення та вивести його на якісно новий рівень на міждержавному ринку туристичних послуг.

Література

1.                Гуляєв в.г. организация туристической деятельности: учебное пособие. - м.: нолидж, 1996. - 312 с.

2. Комплексна програма розвитку туристичної галузі міста кам'янця-подільського на 2005-2015 роки. Додаток до рішення сесії міської ради від 28.04.2005р. № 6. - м. Кам'янець-подільський, 2005 р. - 116 с.

3. Лужанська т. Ю., кампов н.с. оцінка фінансового механізму інвестиційної діяльності підприємств туристичної галузі на регіональному рівні // фінансова система україни. Збірник наукових праць. Випуск 9. Ч. 4. - острог: „національний університет „острозька академія", 2007. - 368 с.

4. Мальська м. П., худо в.в., цибух в.і. основи туристичного бізнесу: навч. Посіб. - к.: ценр навчальної літератури. - 2004. - 272с.

5.Про туризм: закон україни від 15 вересня 1995 р. № 324/95-вр // ввр україни, 1995. - № 324.

6. Стратегічний план економічного розвитку м. Кам'янець-подільський. Підготовлено комітетом стратегічного планування. Ухвалено 45 сесією кам'янець-подільської міської ради 14 березня 2006 р. - м. Кам' янець-подільський, 2006 р. - 22 с.

7. Феєр в.п. основні аспекти фінансового підходу до оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності туристичної галузі регіону // фінансова система україни. Збірник наукових праць. Випуск 9. Ч. 4. - острог: „національний університет „острозька академія", 2007. - 368 с.

8.Менеджмент туристичної індустрії: навч. Посіб. / школа і.м. та ін. - чернівці: книги ххі, 2005. -

498с.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51  Наверх ↑