5. Баланс грошових доходів і витрат населення.

Для розрахунків грошових доходів складають баланс грошових доходів і витрат населення. Цей баланс відображає обсяг і джерела грошових надходжень, обсяг і структуру їхніх витрат, співвідношення між грошовими доходами населення, роздрібним товарообігом, обсягом платних послуг і заощаджень (див. Табл.4).

На підставі балансу визначають рівень забезпечення населення готівкою, задають головні параметри для розрахунку показника емісії грошей. Баланс характеризує середній рівень достатку населення, дає змогу визначити реальні доходи, загальний обсяг платоспроможного попиту, розрахувати показники інфляції тощо.

Інформацію для розробки балансу надають Міністерство статистики, Міністерство фінансів, Національний банк. Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, інші позабюджетні державні та суспільні фонди, які є учасниками готівкового грошового обігу.

Таблиця 4 Баланс грошових доходів і видатків населення

 

Показники

Звіт

Очікуване виконання (оцінка)

Проект

Доходи

1. Доходи робітників і службовців підприємств та організацій

2. Доходи від підприємницької діяльності, спрямовані на особисте споживання

3. Грошові доходи колгоспників (членів селянських спілок)

4. Надходження від продажу продуктів сільського господарства

5. Трансфертні платежі

6. Надходження з фінансової системи

7. Гроші, одержані за переказами з-за кордону

8. Інші доходи

Перевищення витрат над доходами

Видатки і заощадження

1. Купівля товарів і оплата послуг

2. Обов'язкові платежі та добровільні внески

3. Приріст вкладів, придбання облігацій та інших цінних паперів

4. Придбання акцій і нерухомості

5. Гроші, відправлені за кордон

6. Інші витрати і збереження

Усього грошових видатків і заощаджень

Перевищення доходів над видатками

 

У процесі розрахунку грошових доходів робітників та службовців підприємств і організацій враховують грошові доходи населення, одержані в державних, кооперативних, спільних, орендних, акціонерних, приватних підприємствах і громадських організаціях, в інших установах, закладах, фондах тощо, а також доходи від підприємницької діяльності.

Стаття "Грошові доходи колгоспників (членів селянських спілок)" охоплює грошові доходи членів сільськогосподарських, риболовецьких колгоспів, а також заробітки працівників, залучених до сільськогосподарських робіт у колгоспах.

Розраховуючи надходження від продажу продуктів сільського господарства, враховують виторг від продажу сільгосппродуктів заготівельним організаціям у порядку державних закупівель, а також такі надходження: від продажу продукції сільського господарства державним підприємствам і організаціям для потреб торгівлі, промислової переробки і громадського харчування (крім держзакупівель); від продажу продуктів сільського господарства споживчій кооперації за домовленими цінами, продуктів сільського господарства на колгоспному ринку; від продажу худоби і сільськогосподарської продукції колгоспам та державним господарствам.

До статті "Трансфертні платежі" входять усі види одержуваних пенсій, допомог, стипендій та інших видів соціального забезпечення, отриманих через бюджет, спеціально створені соціальні позабюджетні фонди та інші джерела.

Надходження з фінансової системи охоплюють грошові виплати з державного страхування, позики, виграші, погашення позик, дивіденди, марку під час купівлі-продажу валюти тощо.

До складу витрат належать усі грошові витрати населення на придбання товарно-матеріальних цінностей, оплати послуг, купівлю цінних паперів, сплату обов'язкових податків і зборів.

До статті "Придбання товарів і оплата послуг" входять грошові витрати населення на закупівлю товарів у державній і недержавній торгівлі, на колгоспних ринках; на оплату послуг, наданих державними, громадськими, приватними та іншими підприємствами, які займаються обслуговуванням населення. До обов'язкових платежів та добровільних внесків належать грошові витрати населення на сплату податків, платежів зі страхування, внесків до різних фондів і організацій, повернення кредитів, позик та інших добровільних і обов'язкових платежів.

Стаття "Приріст вкладів, придбання облігацій та інших цінних паперів" відображає грошові витрати населення, спрямовані на приріст вкладів в ощадних та комерційних банках, придбання державних облігацій, сертифікатів.

До статті "Придбання акцій і нерухомості" належать грошові витрати населення на придбання акцій державних, приватних суб'єктів господарської діяльності, а також нерухомості

УЗАГАЛЬНЕННЯ

1. Метою державного регулювання рівня доходів та споживання є гарантоване забезпечення прожиткового мінімуму громадян.

2. Засобами і умовами реалізації державного соціального захисту є прийняття відповідних законодавчих актів, визначення показників соціально-економічних нормативів рівня життя населення, реалізація соціальних цільових комплексних програм, вдосконалення системи оподаткування тощо.

3. Головною формою державного регулювання соціального розвитку та доходів і споживання населення є розробка системи показників, що характеризують матеріальні основи, стан і розвиток рівня життя населення. Найважливішим показником є номінальні і реальні доходи населення.

4. Основою системи державного регулювання добробуту і доходів населення є показники соціальних гарантій населенню: мінімальний споживчий бюджет, межа малозабезпеченості, мінімальні рівні оплати праці та ін.

5. Для розрахунків грошових доходів складають баланс грошових доходів і витрат населення, який відображає обсяг і джерела грошових надходжень, обсяг і структуру витрат, співвідношення між грошовими доходами населення, роздрібним товарообігом, обсягом платних послуг і заощаджень.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які заходи вживає держава для забезпечення соціального захисту населення?

2. Наведіть визначення поняття “рівень життя населення” та показники, які його характеризують.

3. Назвіть показники зведеного плану підвищення рівня життя та соціального розвитку.

4. Яка різниця між номінальними та реальними доходами населення? Як здійснюється розрахунок кінцевих (реально використовуваних доходів населення) ?

5. Які показники є основою системи державного регулювання добробуту і доходів населення?

6. Назвіть головний соціальний критерій, який визначає межу бідності і реальний рівень життя населення.

7. За рахунок чого формуються і як використовуються суспільні фонди споживання?

8. Для чого складається і що відображає баланс грошових доходів і видатків населення?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑