2. Концепція соціально-економічної політики України.

Концепція – це основна ідея будь-якої теорії, система поглядів на певне явище, а також спосіб їх розуміння, тлумачення та сприйняття. Розглядаючи будь-яку важливу справу, особливо на державному рівні, насамперед треба дати концентроване вираження ідеї, теорії, їх розуміння та практичної реалізації. У цьому випадку концепція має бути розроблена для виконання двох важливих завдань: по-перше, формування цілісної системи економічного прогнозування та планування в Україні, по-друге, соціально-економічного розвитку на довго,- середньо- та короткостроковий період, що формується перед початком роботи над планом або прогнозом.

Концепція соціально-економічного розвитку включає загальне уявлення про стратегічні цілі та пріоритети, про економічну політику держави та її найважливіші напрями, про засоби реалізації визначених цілей. Концепція розглядається та затверджується Кабінетом Міністрів України. У ній дається визначення політики держави щодо найважливіших економічних процесів, які імовірно, відбудуться в країні в майбутньому і формується ставлення до них держави в особі законодавчої та виконавчої влади.

Стратегічною метою України за умов трансформації, спрямованої на поєднання механізмів ринкового саморегулювання й державного регулювання, є побудова соціально орієнтованої ринкової економіки. Цей напрямок є вітчизняним трактуванням загальносвітової тенденції руху до пост індустріальної цивілізації, який має бути здійсненим еволюційним шляхом.

Стратегія соціально-економічної політики України на сучасному етапі викладена в посланні Президента України до Верховної Ради України “Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004р.р.” Визначальними пріоритетами на цей період проголошено такі.

1. Створення необхідних передумов для прискореного зростання економіки. Пріоритетом економічної політики має стати досягнення щорічних темпів зростання ВВП нарівні 6-7%. Лише такі темпи є достатніми для реалізації невідкладних завдань соціальної сфери, досягнення відчутних зрушень у підвищенні життєвого рівня населення і насамперед малозабезпечених громадян.

2. Розробка та реалізація державної політики, спрямованої на розвиток інноваційної (інновація англ. Innovation – нововведення) моделі економічного зростання, утвердження України як високотехнологічної держави. Україна має для цього вагомі об’єктивні передумови: наявність висококваліфікованих трудових ресурсів, сучасну мережу навчальних закладів тощо.

3.Здійснення активної аграрної політики, яка має спрямовуватися на якнайшвидше подолання кризових процесів, забезпечення необхідної адаптації підприємств АПК до умов ринкової кон’юнктури, зміцнення їх фінансового стану, утвердження в перспективі України як держави з високоефективним експортоспроможним сільським господарством.

4.Перебудова соціальної сфери. Особливо важливим пріоритетом є подолання існуючого нині штучного зниження вартості робочої сили, а також неприпустимо низького рівня соціальних витрат.

Найважливішим засобом формування і реалізації стратегії соціально-економічного розвитку є державне регулювання економіки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑