ТЕМА 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ.

1. Сутність державної науково-технічної політики.

2. Економічна та соціальна ефективність нової техніки.

3. Склад та зміст програми розвитку науки і техніки.

Основні терміни теми: економічний та соціальний ефект нової техніки, сума річного економічного ефекту, зведені витрати, державна науково-технічна програма, державне замовлення, державна науково-технічна експертиза, патентно-ліцензійна діяльність, метрологія, стандартизація та сертифікація продукції.

1.Сутність державної науково-технічної політики

Розвиток науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства та підвищення добробуту населення. Цим зумовлена потреба державної підтримки науки як джерела економічного зростання і складової національної культури та освіти. Цілеспрямована політика у забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки дає змогу повніше задовольняти соціальні, економічні, культурні та інші потреби суспільства.

Науково-технічна політика визначає основні цілі, форми та методи діяльності держави у науково-технічній сфері.

Науково-технічна діяльність охоплює фундаментальні й прикладні наукові дослідження, а також доведення її наслідків до стадії практичного використання.

Державна науково-технічна політика покликана:

1) створювати сучасну інфраструктуру науки;

2) готувати науково-технічні кадри;

3) надавати державне фінансування та пріоритетне матеріально-технічне забезпечення фундаментальних досліджень, довготермінових державних науково-технічних програм;

4) підтримувати пріоритетні напрямки розвитку науки та техніки;

5) вести статистику з науково-технічній сфері;

6) забезпечувати створення ринку науково-технічної продукції;

7) оцінювати науково-технічний рівень досліджень, нових технологій і техніки;

8) проводити експертизу науково-технічних проектів;

9) налагоджувати науково-технічне співробітництво з іншими державами.

 Основними завданнями державного регулювання розвитку науки та техніки є:

1) прискорення темпів НТП, що є необхідною умовою підвищення ефективності виробництва, нарощування темпів підйому економіки та вдосконалення її структури, підвищення життєвого рівня населення;

2) підвищення ефективності НТП, що вимагає скорочення термінів теоретичних досліджень, конструкторських та технологічних розробок, прискорення освоєння та впровадження нової техніки у виробництво;

3) вдосконалення планування розвитку науки та техніки, оскільки державний план повинен стати потужним важелем НТП.

Державне планування розвитку науки та техніки зосереджено на вирішенні таких проблем:

1) реалізація головних напрямків НТП, державних цільових науково-технічних програм міжгалузевого характеру;

2) на розвиток міжгалузевих науково-технічних комплексів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑