Особливості застосування в державному секторі

1.Незалежно від того, чи проводиться аудиторська перевірка у приватному чи в державному секторі, основні принципи аудиту залишаються однаковими. Проте для аудиту у державному секторі мета й обсяг аудиту можуть відрізнятися. Часто ці фактори можуть бути пов'язаними з відмінностями в аудиторських повноваження та законодавчими вимогами або формою звітності (наприклад, від суб'єктів господарювання державного сектору можуть вимагати складання додаткових фінансових звітів).

2.Під час проведення аудиторських перевірок суб 'єктів господарювання державного сектору, аудитор повинен ураховувати конкретні вимоги будь-яких інших відповідних нормативних актів, наказів або директив міністерств, які впливають на аудиторські повноваження, а також спеціальні вимоги до аудиту, включаючи необхідність врахування питань національної безпеки). Аудиторські повноваження можуть бути конкретнішими, ніж у приватному секторі, й часто охоплюють ширший спектр цілей та більший обсяг, ніж зазвичай можуть застосовуватися до аудиту фінансових звітів у приватному секторі. Повноваження і вимоги можуть також впливати, наприклад, на ступінь свободи дій аудитора при визначенні суттєвості, звітуванні про шахрайство і помилки, а також форми аудиторського висновку. Також можуть існувати відмінності у підході та стилі аудиту. Проте ці відмінності не становлять різниці в основних принципах і процедурах.

_______________

* МСА 315 «Розуміння суб’єкта господарювання та його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень», МСА 330 «Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків» та МСА 500 «Аудиторські докази» викликали відповідні зміни до МСА 210. Ці зміни чинні для аудиту фінансових звітів за періоди, що починаються з або після 15 грудня 2004 р.; їх внесено до тексту МСА 210.

МСЗО 2410 «Огляд проміжної фінансової інформації, незалежним аудитором суб’єкта господарювання» викликав відповідні зміни в МСА 210. Ці зміни набувають чинності для аудиту фінансових звітів за періоди, що починаються з або після 15 грудня 2004 р.; їх внесено до тексту МСА 210.

МСА 700  «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення» викликав відповідні зміни до МСА 210. Набуття чинності цими змінами відкладено до часу набуття чинності запропонованим МСА 800 (Переглянутий) «Особливі міркування – аудит фінансових звітів спеціального призначення та конкретних компонентів, рахунків або статей фінансового звіту» (дату буде визначено пізніше). Змінений МСА 210 наведено в Додатку 2 до цього МСА.

Вступ

1.         Метою цього Міжнародного стандарту аудиту (МСА) є встановлення стандартів та надання рекомендацій щодо:

  а) погодження умов завдання з клієнтом;

    б) складання відповіді аудитора на прохання клієнта змінити умови
завдання на такі, що забезпечать нижчий рівень впевненості.

Аудитор і клієнт повинні погодити умови завдання. Погоджені умови
треба задокументувати в листі-зобов'язанні або в будь-якій іншій                                                                   договірній формі, яка є зручною.

Цей  МСА  покликаний  допомогти  аудиторові  в  підготовці листів-зобов'язань, які стосуються аудиторських перевірок фінансових звітів. Ці рекомендації також можна застосовувати до супутніх послуг. У разі надання інших послуг, наприклад, надання консультацій з питань оподаткування, бухгалтерського обліку або управління, може виявитися доречним складання окремих листів-зобов'язань.

У деяких країнах мета та обсяг аудиту, а також обов'язки аудитора встановлюються  законом.  Але  навіть  за  таких обставин листи-зобов'язання, з погляду аудитора, можуть містити інформацію, корисну для їх клієнтів.

Листи-зобов'язання з аудиту

5.         В інтересах і клієнта, і аудитора є доцільним, щоб аудитор (бажано до початку  проведення  аудиторської  перевірки)  надіслав клієнту лист-зобов'язання, що допоможе уникнути непорозумінь щодо завдання.
Лист-зобов'язання документує і підтверджує прийняття призначення
аудитором,  мету  та  обсяг  аудиторської  перевірки, ступінь відповідальності аудитора перед клієнтом і форму будь-яких звітів та висновків. 

Основний зміст

6.         Форма і зміст листів-зобов'язань з аудиту для різних клієнтів можуть різнитися, але в них обов'язково зазначають:

мету аудиторської перевірки фінансових звітів;

відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіті

обсяг аудиту, в тому числі посилання на чинне законодавство,   положення  або норми  професійних організацій, яких дотримується аудитор;

• форму будь-яких звітів і висновків або інший спосіб повідомлення
  результатів завдання;

• той факт, що в зв’язку з тестовим характером аудиту та іншими   властивими  аудиторській перевірці обмеженнями, разом з обмеженнями, властивими внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що навіть деякі суттєві викривлення можуть залишитися невиявленими;

• вимогу про вільний доступ до всіх бухгалтерських записів, документації та   іншої інформації, що її запитуватимуть в зв'язку з проведенням аудиту;

• відповідальність  управлінського персоналу за встановлення та   підтримання ефективного внутрішнього контролю.

7. Аудитор  може також указати в листі на:

• заходи, пов'язані з плануванням аудиту;

  • можливу  необхідність отримання від управлінського персоналу

   письмових підтверджень, які стосуються пояснень, зроблених у зв'язку з

   аудитом;

   • прохання  про підтвердження клієнтом умов завдання шляхом

    підтвердження отримання ним листа-зобов'язання;

• опис будь-яких інших листів або звітів і висновків, які аудитор планує

  надати  клієнту;

• порядок обчислення суми гонорару та форму розрахунків.

8. Якщо доречно, можна включити наступні пункти:

• домовленості про залучення в деякі аспекти аудиторської перевірки

  інших аудиторів та експертів;

• домовленості про залучення внутрішніх аудиторів, а також інших

  працівників клієнта;

• домовленості про координування роботи з попереднім аудитором, якщо

  він є, у випадку виконання першого завдання;

• будь-яке обмеження відповідальності аудитора, якщо це можливо;

• посилання на будь-які подальші угоди між аудитором та клієнтом.

   Приклад листа-зобов'язання з аудиту наведено в Додатку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑