Відповідальність за фінансові звіти

33. Тим часом як аудитор несе відповідальність за формування та висловлення думки стосовно фінансових звітів, відповідальність за складання та подання фінансових звітів згідно зі застосовною концептуальною основою фінансової звітності є відповідальністю управлінського персоналу8 суб'єкта господарювання при здійсненні нагляду особами, яким довірено найвище управління9. Аудит фінансових звітів не позбавляє управлінський персонал або найвищий управлінський персонал від їхньої відповідальності.

34. Термін "фінансові звіти" означає структуроване подання фінансової інформації, до складу якої зазвичай входять примітки, що додаються, зроблені на основі облікових записів та призначені для інформування про економічні ресурси або зобов'язання суб'єкта господарювання на певну дату або про. зміни в них протягом періоду часу відповідно до концептуальної основи фінансової звітності. Цей термін може означати повний пакет фінансових звітів, а також й окремий фінансовий звіт, наприклад, баланс або звіт про доходи та витрати та відповідні пояснювальні примітки.

35. Вимоги концептуальної основи фінансової звітності визначають форму та зміст фінансових звітів, та склад повного пакету фінансових звітів. Для деяких концептуальних основ фінансової звітності один фінансовий звіт, такий як звіт про рух грошових коштів, та пов'язані з ним пояснювальні примітки становитимуть повний комплект фінансових звітів. Так, наприклад, Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для державного сектора (МСБОДС) "Фінансова звітність за касовим методом бухгалтерського обліку" встановлює, що первинний фінансовий звіт — це

_______

8 Термін "управлінський персонал" вживається в цьому МСА для позначення осіб, що несуть відповідальність за складання та подання фінансових звітів. Залежно від законодавчої бази в конкретній юрисдикції можуть бути доречними інші терміни.

9 Структури управління варіюються в різних країнах, відображаючи культурне та правове середовище. Отже, відносна відповідальність управлінського персоналу та найвищого управлінського персоналу може варіюватись залежно від юридичної відповідальності в конкретній юрисдикції

звіт про надходження та виплати грошових коштів, якщо суб'єкт господарювання державного сектору складає та подає свої фінансові звіти відповідно до цього МСБОДС. З іншого боку, фінансові звіти, складені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), призначені надавати

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання. Згідно з МСФЗ повний пакет фінансових звітів складається з балансу, звіту про прибутки та збитки, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів, приміток, що містять стислий

опис суттєвих аспектів облікової політики, та інших пояснювальних приміток.

36. Управлінський персонал несе відповідальність за визначення

концептуальної основи фінансової звітності, яку слід застосовувати для складання та подання фінансових звітів. Управлінський персонал відповідає також за складання та подання фінансових звітів відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової . звітності Відповідальність управлінського персоналу включає:

- розробку, впровадження та здійснення внутрішнього контролю складання та подання фінансових звітів, що не містять суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилок;

- вибір та застосування відповідних облікових політик;

- здійснення попередніх облікових оцінок, які є обгрунтованими за обставин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑