Характер документації з аудиту

1          Як визначено в МСА 220 "Контроль якості під час аудиту історичної фінансової інформації".

2          Виконані аудиторські процедури включають планування аудиту, як описано в МСА 300 "Планування аудиту фінансових звітів".

7. Документація з аудиту може існувати у формі даних на папері, електронних або інших носіях. До її складу входять, наприклад, аудиторські програми, аналізи, меморандуми з окремих питань, стислі описи важливих аспектів, листи-підтвердження та листи-пояснення управлінського персоналу, контрольні листи та листування (включаючи електронне) стосовно важливих питань. Якщо це вважається за необхідне, до складу документації з аудиторської перевірки можуть входити виписки чи копії документів суб'єкта господарювання, наприклад, важливі та конкретні контракти та угоди. Тим не менш, документація з аудиторської перевірки не замінює облікові записи суб'єкта господарювання. Документація з аудиторської перевірки з конкретного завдання з аудиторської перевірки збирається в аудиторський файл.

8. Як правило, аудитор вилучає з документації з аудиторської перевірки попередні проекти робочих документів та фінансових звітів, нотатки, що відображають його неповні або попередні міркування, попередні копії документів, в яких були виправлені друкарські або інші помилки, та дублікати документів.

Форма, зміст та обсяг документації з аудиту

9.         Аудитор повинен підготувати документацію з аудиту таким
чином, щоби досвідчений аудитор, який не мав попереднього
відношення до аудиторської перевірки, зрозумів:

а)         характер, час та обсяг аудиторських процедур, виконаних
для відповідності вимогам МСА та законодавчим і
регуляторним вимогам;

б)        результати аудиторських процедур та отримані аудиторські
докази;

в)         важливі питання, які виникли під час аудиту, та висновки
щодо цих питань.

10.       Форма, зміст та обсяг документації з аудиту залежать від таких
чинників, як:

характер аудиторських процедур, які слід виконати;

ідентифіковані ризики суттєвих викривлень;

ступень судження, потрібного під час виконання роботи та оцінки її результатів;

важливість отриманих аудиторських доказів;

характер та обсяг ідентифікованих винятків;

потреба документувати висновок або основу для висновку у разі, якщо їх важко визначити, розглядаючи документацію про виконану роботу або отримані аудиторські докази;

методологія та використаний інструментарій аудиторської перевірки.

Однак документування кожного питання, що його розглядає аудитор під час аудиту, не потрібне і не можливе практично.

11.       Усні пояснення аудитора самі по собі не є достатнім підтвердженням
роботи, виконаної аудитором, чи висновків, до яких він дійшов, але їх
можна використовувати для пояснення або уточнення інформації, що
міститься в документації з аудиторської перевірки.

Документація про розпізнавальні ознаки конкретних статей або питань, що перевіряються

Документуючи характер, час та обсяг виконаних аудиторських процедур, аудитор повинен записувати розпізнавальні ознаки конкретних статей або питань, що перевіряються.

Запис ідентифікуючих ознак має кілька цілей. Наприклад, це надає змогу аудиторській групі звітувати про свою роботу та полегшує розгляд винятків або суперечностей. Розпізнавальні ознаки варіюються залежно від характеру аудиторської процедури та статті або питання, що перевіряється. Наприклад:

щодо детального тесту замовлень, зроблених суб'єктом господарювання, аудитор може ідентифікувати документи, обрані для тестування , за їх датою або номерами;

щодо процедури, яка вимагає відбору або розгляду всіх даних статей генеральної сукупності, що перевищують конкретну суму, аудитор може записувати обсяг процедури та ідентифікувати генеральну сукупність (наприклад, всі журнальні записи, що перевищують визначену суму, з реєстру);

щодо процедури, що вимагає систематичного відбору з генеральної сукупності документів, аудитор може ідентифікувати відібрані документи, шляхом запису їх джерела, вихідної точки та інтервалу вибірки (наприклад, систематична вибірка звітів про відвантаження з журналу відвантажень за період з 1 квітня по 30 вересня, починаючи зі звіту номер 12345 та відбираючи кожний 125 звіт);

щодо процедури, яка вимагає запитів до конкретного персоналу суб'єкта господарювання, аудитор може записати дати запитів, прізвища та посадові обв'язки персоналу суб'єкта господарювання;

щодо процедури спостереження, аудитор може записати процес або предмет, які спостерігались, відповідних осіб, їх належну відповідальність, а також де та коли проводилося спостереження.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑