МСА 230 Документація з аудиту

(чинний для аудиту фінансової інформації за періоди, що починаються з 15 червня 2006 р. або пізніше)

ЗМІСТ

Параграф

Вступ  1—5

Визначення   6

Характер документації з аудиту     7—8

Форма, зміст та обсяг документації з аудиту       9—24

Формування остаточного аудиторського файлу           25—30

Зміни в документації з аудиту за виняткових обставин після дати      31—32
аудиторського висновку

Дата набрання чинності     33

Додаток: конкретні вимоги до документації з аудиту та рекомендації в інших МСА

Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 230 "Документація з аудиту" слід читати в контексті "Передмови до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг", яка визначає застосування та статус МСА.

МСА 230 обумовив відповідні зміни до МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд історичної фінансової інформації, а також інші завдання з надання впевненості та супутні послуги", МСА 200 "Мета та загальні принципи аудиту фінансових звітів" та МСА 330 "Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків". Відповідні зміни до МСКЯ 1, МСА 200,330 внесено в текст цих стандартів.

Вступ

Метою цього Міжнародного стандарту аудиту (МСА) є встановлення положень та надання рекомендацій щодо документації з аудиторської перевірки. Додаток надає перелік інших МСА, що містять вимоги до документації стосовно предмета аудиту та рекомендації.

Аудитор повинен своєчасно формувати аудиторську документацію, яка забезпечує:

а)         достатній та відповідний запис основи для аудиторського
висновку;

б)        докази того, що аудиторська перевірка виконана відповідно
до МСА та застосовних законодавчих та нормативних
вимог.

Своєчасна підготовка достатньої та відповідної документації з аудиторської перевірки допомагає підвищити якість аудиту та дозволяє провести ефективну перевірку огляду та оцінку отриманих аудиторських доказів та висновків, зроблених аудитором до завершення складання аудиторського висновку. Ймовірно, що документація, підготовлена під час виконання роботи є більш точною, ніж документація, підготовлена в подальшому.

Відповідність вимогам цього МСА та іншим конкретним вимогам до документації інших доречних МСА є зазвичай достатньою для досягнення цілей параграфа 2.

На додаток до цих цілей документацію з аудиту використовують для багатьох інших цілей, включаючи:

а)         допомогу аудиторській групі в плануванні і виконанні
аудиторської перевірки;

б)        допомогу членам групи, відповідальним за нагляд, в керуванні
роботою аудиторів та нагляді за нею, а також виконанні
обов'язків з перевірки якості відповідно до МСА 220 "Контроль
якості під час аудиту історичної фінансової інформації"";

в)         надання можливості аудиторській групі звітувати про свою
роботу;

г)         збереження запису питань постійної важливості для майбутніх
аудиторських перевірок;

д)         надання можливості досвідченому аудиторові виконувати
перевірку та огляд1 контролю якості відповідно до МСКЯ 1
„Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд
історичної фінансової інформації, а також інші завдання з
надання впевненості, та надають супутні послуги";

е)         надання можливості досвідченому аудиторові проводити
зовнішні перевірки відповідно до застосовних законодавчих,
нормативних або інших вимог.

Визначення

6.   У цьому МСА:

а)         «Документація з аудиту» означає запис виконаних аудиторських
процедур2, отриманих відповідних аудиторських доказів та
висновків, яких дійшов аудитор (іноді також використовуються
такі терміни, як «робочі документи» або «робоча
документація»);

б)        «Досвідчений аудитор» означає особу (незалежно від того, чи є
він внутрішнім або зовнішнім аудитором для фірми), яка має
достатнє розуміння: і) процесів аудиту, іі) МСА та відповідних
законодавчих та регуляторних вимог; ііі) середовища бізнесу, в
якому здійснює діяльність суб'єкт господарювання; іу) питань
аудиту та фінансової звітності, що стосуються галузі суб'єкта
господарювання.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑