КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПІД ЧАС АУДИТУ ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ

ІНФОРМАЦІЇ

Знання відповідної галузі, в якій працює клієнт.

Вміння застосовувати професійне судження.

Розуміння політики та процедур контролю якості фірми.

Виконання завдання

Партнер з завдання несе відповідальність за спрямування, нагляд та виконання завдання з аудиту у відповідності до професійних стандартів та вимог законодавчих та регуляторних органів, та відповідності висновку, що надається, наявним обставинам.

Партнер з завдання спрямовує виконання завдання з аудиту через інформування членів групи з завдання стосовно:

а)         їх відповідальності;

б)        природи бізнесу суб'єкту господарювання;

в)         питань, пов'язаних з ризиком;

г)         проблем, що можуть виникнути; та

д)         детального підходу до виконання завдання.

Відповідальність групи з виконання завдання включає дотримання належного рівня об'єктивності та професійного скептицизму, та виконання членами своєї частини роботи у відповідності до такого етичного принципу, як належна ретельність. Члени групи з завдання заохочуються до обговорення складних питань з більш досвідченими членами групи. Члени групи з завдання підтримують між собою відповідне спілкування.

Важливо, щоби всі члени групи із завдання розуміли цілі роботи, яку вони повинні виконати. Відповідна робота в групі та підготовка необхідні для надання допомоги в чіткому розумінні цілей роботи менш досвідченими членами групи із завдання.

Нагляд складається з:

Відслідковування ходу виконання завдання.

Розгляду знань та компетентності окремих членів групи із виконання завдання, оцінки, чи мають вони достатньо часу для виконання своєї роботи, чи розуміють вони свої інструкції, та чи виконується робота у відповідності до запланованого підходу до завдання.

Розгляду важливих питань, що виникли під час виконання завдання, оцінки їх важливості та відповідного коригування запланованого підходу.

Ідентифікації питань, щодо яких необхідні консультації або розгляд більш досвідченими членами групи під час виконання завдання.

25.       Обов'язки по перевірці розподіляються таким чином, що більш
досвідчені члени групи із виконання завдання, включно з партнером із
завдання, перевіряють роботу, виконану меш досвідченими членами
групи із виконання завдання. Ті, хто виконує перевірку, розглядають,
чи:

а)         виконувалась робота у відповідності до професійних стандартів
та законодавчих і регуляторних вимог;

б)        виносилися на додатковий огляд важливі питання;

в)         проводилися відповідні консультації, та чи документувалися та
застосовувалися отримані в результаті висновки;

г)         є необхідність в перегляді природи, часу та обсягу робіт, що
виконуються;

д)         підтримує виконана робота висновки, що їх було досягнуто, та
чи відповідно вона задокументована;

е)         отримані достатні та відповідні для складання звіту докази; та

ж)        було досягнуто цілей процедур виконання завдання.

До надання аудиторського звіту партнер з завдання повинен впевнитись шляхом перевірки документації з аудиту та обговорення з групою з завдання, що під час аудиту були отримані достатні відповідні аудиторські докази, що підтверджують зроблені висновки та аудиторський звіт, що буде надаватись.

Партнер з завдання проводить перевірку своєчасно на відповідних етапах виконання завдання. Це дозволяє своєчасно вирішити важливі питання позитивно для партнера з завдання до надання аудиторського звіту. Перевірка покриває критично важливі питання суджень, особливо тих, що стосуються складних або сумнівних моментів, ідентифікованих під час виконання завдання, значних ризиків та інших моментів, що на думку партнера з завдання є важливими. Партнер з аудиту може не перевіряти всю документацію з аудиту. Тим не менш, партнер документує обсяг та час перевірки. Питання, що виникають внаслідок подібної перевірки, мають бути вирішені позитивно для партнеру з перевірки.

Якщо новий партнер з завдання призначається на аудит безпосередньо під час виконання завдання, він повинен перевірити роботу, виконану до дати зміни партнера. Процедури перевірки повинні бути достатніми, щоби надати новому партнеру з завдання впевненість, що робота, яка була виконана на дату перевірки, була відповідно спланована та виконувалась відповідно до професійних стандартів та вимог законодавчих та регуляторних органів.

Якщо у виконанні завдання з аудиту задіяний більш, ніж один партнер, важливо, щоб відповідальність кожного партнера була чітко визначена та зрозуміла для членів групи з завдання.

Консультації

30.       Партнер з завдання повинен:

а)         нести відповідальність за те, щоби група з завдання
проводила відповідні консультації зі складних чи сумнівних
питань;

б)        бути впевненим, що члени труни з завдання проводили
відповідні консультації під час виконання завдання як з
членами групи, так і іншими спеціалістами відповідного
рівня на фірми та за її межами;

в)         бути впевненим, що природа, обсяг та висновки, отримані
під час таких консультацій, відповідно задокументовані та
узгоджені з консультантами; та

г)         визначити, чи були впроваджені висновки, отримані в
результаті консультацій.

Для ефективності консультацій з іншими професіоналами їм необхідно надати всі важливі факти, що допоможе їм надати кваліфіковану пораду з технічних, етичних чи інших аспектів. Процедури консультування вимагають консультуватися тільки з особами, що мають відповідні знання, досвід та стаж на фірмі (чи, при необхідності, за її межами), з важливих технічних, етичних чи інших аспектів, та відповідно документувати й застосовувати висновки, що є результатом консультацій.

Для групи з виконання завдання може виявитись необхідним провести зовнішні консультації, наприклад, якщо коли фірма не має відповідних внутрішніх ресурсів. Вони можуть скористатися консультативними послугами,  що  надаються  іншими  фірмами,  професійними  та регуляторними організаціями, або комерційними організаціями, що надають відповідні послуги з контролю якості.

33. Документування консультацій з іншими професіоналами щодо складних чи спірних питань повинно узгоджуватися як з особою, яка потребувала консультації, так і особою, що надала консультацію. Документування повинно бути достатньо повним та детальним для розуміння:

а)         питання, стосовно якого була необхідна консультація; та

б)        результатів консультації включно з прийнятими рішеннями,
основою для таких рішень та їх застосуванням.

Розбіжність в думках

Якщо виникає розбіжність в думках між групою з завдання, консультантами та, якщо це прийнятно, між партнером з завдання та особою, що здійснює перевірку контролю якості виконання завдання, група з завдання має слідувати політиці та процедурам фірми стосовно розгляду та вирішення питань розбіжності у думках.

Якщо це необхідно, партнер з завдання інформує членів групи з завдання, що вони можуть виносити питання, щодо яких виникла розбіжність в думках, на розгляд партнера з завдання або інших керівників фірми, яких це стосується, без остраху покарання.

Перевірка контролю якості виконання завдання

36.  Для аудиту фінансової звітності зареєстрованих на біржі суб'єктів господарювання партнер з завдання повинен:

а)         визначити, чи було призначено особу, що проводить
перевірку контролю якості виконання завдання;

б)        обговорити важливі питання, що виникли під час
виконання завдання з аудиту, включаючи ті питання, які
було ідентифіковано під час перевірки контролю якості
виконання завдання, з особою, що проводить перевірку
контролю якості виконання завдання; та

в)         не надавати аудиторський звіт до закінчення перевірки
контролю якості виконання завдання.

Для інших завдань з аудиту, де виконується перевірка контролю якості виконання завдання, партнер з завдання повинен виконувати вимоги, викладені в підпараграфах (а)—(в).

В тих випадках, коли на момент початку виконання завдання перевірка контролю якості виконання завдання вважається непотрібною, партнер з завдання відслідковує зміни в обставинах, які можуть викликати необхідність в проведенні такої перевірки.

Перевірка контролю якості виконання-завдання включає об'єктивну оцінку:

а)         важливих суджень, зроблених групою з завдання; та

б)        висновків, яких було досягнуто при складанні
аудиторського звіту.

Перевірка контролю якості виконання завдання включає обговорення з партнером із завдання, перегляд фінансових звітів або іншої інформації з предмету та звіту та, особливо, розгляд відповідності висновку. Вона також включає вибіркову перевірку робочих документів, що стосуються важливих суджень, які було зроблено групою з перевірки, та висновків, до яких дійшла група. Обсяг перевірки залежить від складності завдання та ризику, що звіт може не відповідати обставинам. Така перевірка не зменшує відповідальність партнера із завдання.

Перевірка контролю якості виконання завдання з аудиту фінансових звітів зареєстрованих на біржі суб'єктів господарювання включає розгляд таких питань, як:

Оцінка групою з завдання незалежності фірми щодо конкретного завдання.

Значні ризики, які були ідентифіковані під час виконання завдання, та дії у відповідь на ці ризики.

Судження, особливо щодо суттєвості та важливих ризиків.

Чи проводилися відповідні консультації з питань, які викликали розбіжність в думках, або інших складних чи сумнівних аспектів, та яких висновків було досягнуто в результаті цих консультацій.

Важливість та місцезнаходження виправлених та невиправлених викривлень, ідентифікованих під час виконання завдання.

Питання, які необхідно довести до керівництва та найвищого керівництва та, якщо це необхідно, до інших сторін, наприклад, регуляторних органів.

Чи відображають відібрані для перевірки робочі документи роботу, виконану щодо важливих суджень, та підтримують зроблені висновки.

Відповідність звіту, який буде надано.

Перевірка контролю якості виконання завдання, що не є аудитом фінансової звітності зареєстрованих на біржі суб'єктів господарювання може в залежності від обставин включати всі або лише деякі з цих аспектів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑