16. Складові сучасної інфраструктури міжнародних економічних відносин та їх загальна характеристика.

Учасники МЕВ діють як відносно незалежні суб’єкти. Але всі вони знаходяться під впливом середовища МЕВ- різноманітних факторів (демографіч, економіч, природні, науково-техніч, політич, культур і т. ін.), які потребують від діючих осіб корегування своїх дій. Розрізняють: Фактори прямого впливу — безпосеред впливають на операції суб’єктів МЕВ, та зазнають такої ж дії від учасників МЕВ (постачальники, трудові ресурси, закони та установи держ регулювання, споживачі, конкуренти). Фактори побічного впливу — не мають без посеред значення для функц-вання суб’єктів МЕВ, але відбиваються на їх діях (стан ек-ки країни, міжнар події, соц-культурні фактори і т.д.).

Різноманітність зовнішніх факторів вимагає їх структуризації. Найбільш доцільною є систематизація факторів за такими ознаками — політико-правові, економічні, соціально-культурні, інфраструктурні. Таким чином, під середовищем МЕВ розуміють зовн по відношенню до суб’єктів МЕВ політико-правові, економіч, соц-культурні та інфраструктурні чинники.

Особливостями середовища МЕВ є:

Взаємозв’язок політич, правових, соц-культурних, економіч та інфраструктурних елем середовища;

Відносна невизначеність середовища, що потребує інформованості, аналізу та розуміння різних подій від суб’єктів МЕВ з подальшим рішенням щодо можливості впливу на фактори середовища або необхідності пристосування до них;

Динамічне протиріччя — з одного боку, середовищу МЕВ притаманна стабільність, яка обумовлена економіч, політико-правовою, та соц-культурною стабільністю країн, а з ін — динамічність та рухливість (розвиток інтеграційних процесів, інформаційно-комунікаційних систем).

Інфраструктурне середовище пронизує та впливає на розвиток всіх ін умов функц-вання суб’єктів МЕВ. Найважл складовими елементами інфраструктури МЕВ є:

-Міжнародний транспорт;

-Міжнародні інформаційно-комунікаційні системи.

Транспортна частина охоплює всі існуючи транспортні засоби та транспортні шляхи світу. Розв транспорту є однією з передумов поглиблення процесу міжнар інтеграції оск сприяє зменшенню відстаней у сучас світі.

Основа розвитку інфраструктурного середовища МЕВ — інформаційно-комунікаційні системи. Інформаційно-комунікаційні системи — сукупність засобів збирання, збереження, обробки та передачі інформації. Сучасні засоби передачі інформації, що базуються на супутниковому зв’язку дозволяють передавати будь-які обсяги інформації на будь-яку відстань в короткі відрізки часу. Форм-ня на їх основі глобальних інформаційних систем (Інтернет) стає найважливішим сучасним фактором розвиткуМЕВ. Такі системи стають новим “віртуальним” середовищем глобальних ек відносин.

В матеріал вигляді інформаційно-комунікаційні системи в МЕВ — це мережі інформаційних агентств, що розташовані по всьому світу, які збирають інформацію, класифікують її, кодують та передають користувачам. Найбільш впливовими міжнар інформаційними агентствами є: Рейтер, Доу-Джонс Телерейт, Блумберг.

17. Міжнародні економічні відносини. їх принципи та рівні розвитку.

МЕВ- с-ма ек. зв'язків з приводу в-ва, розподілу, обміну і споживання продуктів, що вийшли за рамки нац. кордонів, одна із форм міжнар відносин. МЕВ опосередковують здійснення інших форм міжнародних відносин.

Основними формами МЕВ:

Міжнар торгівля — обмін товарами та послугами між державно оформленими нац госп-вами;

Міжнар рух капіталу — переміщення капіталу між країнами світу в пошуках сфери найб вигідного його вкладання.

Міжнар міграція робї сили — переміщення між країнами працездатного насел переважно з ек причин.

Реалізація різноманітних форм МЕВ їх суб’єктами здійснюється на тому чи іншому рівні, які розрізняються, залежно від ступеню інтенсивності їх взаємодії:

Економічні контакти — це найпростіші ек зв’язки, які мають епізодичний х-р і регулюються переважно одиничними угодами, контрактами;

Взаємодія — стійкі ек зв’язки на основі міжнар угод і домовленостей, які складені на тривалий час;

Співробітництво — міцні ек зв’язки, на осн спільних, попередньо вироблених і узгоджених намірів, які закріплені в угодах довгострок х-ру;

Міжнародна ек інтеграція — це рівень розвитку МЕВ, коли в процесі інтернаціоналізації госп життя відбув переплетіння економік двох або більше країн і проводиться узгоджена політика з елементами нац регулювання.

Залежно від того, які ек суб’єкти беруть участь в МЕВ, можна виділити відносини на наступних рівнях:

підприємство -- підприємство

підприємство -- держава (державна установа)

підприємство -- окрема людина (домогосподарство)

держава -- окрема людина (домогосподарство)

Крім того можливі відносини за участю між нар організацій:

міжнар орг-ція -- підприємство

міжнар орг-ція -- окрема людина (домогосподарство)

міжнар орг-ція -- держава (державна установа)

Ек відносини між країнами повинні будуватися на певних нормах, принципах.

-суверенітет;

-територіальна цілісність і політична незалежність держав;

-суверена рівність всіх держав;

-ненапад та невтручання, мирне співіснування;

-взаємна та справедлива вигода;

-рівноправ’я та самовизначення народів;

-мирне врегулювання суперечностей;

-усунення несправедливості внаслідок застосування сили;

-добросовісне виконання міжнародних зобов’язань;

-поважання прав і основних свобод людини;

-відсутність прагнення до гегемонії та сфер впливу;

-сприяння міжнародній соціальній справедливості;

-міжнародне співробітництво з метою розвитку;

-вільний доступ до моря і від нього для не морських країн.

Принципи зовнішньоек д-сті України визначені у ЗУ“Про зовнішньоек діяльність”:

суверенітет народу України;

свобода зовнішньоек діяльності суб’єктів;

юридична рівність і недискримінація;

верховенство закону;

рівний захист інтересів укр та зарубіжних суб’єктів;

еквівалентність обміну, недопустимість демпінгу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57  Наверх ↑