70. Особливості аудиту фінансової звітності акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій. 

Особл-ті пров-ня аудиту АТ, крім КБ і п-в – інституціон.інвесторів, пров-ся відпов.до вимог держ.комісії з ЦП і фонд.ринку щодо ауд.перевірки ВАТ (крім КБ і п-в – інституці-он.інвесторів), Цей док-т визначає перелік питань, на підставі яких незалежні ауд-ри або АФ пов.підтвердити повноту та достовір-ть бух.звіт-ті ВАТ та сформувати на цій основі висновки про їх реальний фін.стан. Аудит акціонерних товариств в основному здійснюється так само, як і на інших підприємствах, проте має певні особливості, обумовлені специфікою організації та господарської діяльності цих товариств. Колективна форма приватної власності, яка є основою функціонування акціонерних товариств, потребує чіткого державного регулювання і нагляду за діяльністю акціонерних товариств. Згідно із законодавством України, акціонерні товариства підлягають щорічному обов’язковому аудиту. Метою проведення аудиту акціонерних товариств є: підтвердження повноти і достовірності фінансової звітності; захист прав власності акціонерів шляхом розкриття об’єктивної фінансово-економічної інформації про діяльність товариств; визначення реального фінансового стану товариств незалежним експертом. При проведенні аудиту акціонерних товариств необхідно з одного боку додержуватись загально прийнятих методів та методичних прийомів, а з іншого — враховувати особливості створенні і функціонування товариств. Перш за все, це особливості формування, руху власного капіталу товариства, необхідність персоніфікованого обліку акціонерів, що повинно бути відповідно відображено в обліку і звітності. Необхідно також враховувати особливості використання прибутку на формування резервного капіталу та виплати дивідендів, а також особливості виплат процентів по облігаціях, їх емісії та погашення. Крім того, згідно з вимогами Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (надалі ДКЦПФР) при проведенні аудиту акціонерних товариств обов’язковим є проведення аналізу фінансового стану товариств з використанням методу коефіцієнтів поряд із підтвердженням достовірності показників фінансової звітності. Вимогами ДКЦПФР визначено перелік питань, які повинні бути перевірені аудитором, але методика проведення аудиту повинна відповідати МСА. Проте аудитору дано право не включати до висновку ті питання, які несуттєві для діяльності підприємства, і водночас включати додатково інші питання, які він вважає доцільним. Ці вимоги розроблені відповідно до нормативів АПУ. Під час проведення перевірки незалежний аудитор подає засновнику такі відомості про аудиторську фірму: назва аудиторської фірми, номер свідоцтва в Національному реєстрі України, число і місяць його видачі АПУ; назва документа "Аудиторський висновок про достовірність бухгалтерської звітності та аналіз фінансового стану ВАТ "назва товариства"; місце проведення; відомості про аудитора: прізвище, ініціали, номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора АПУ, масштаб перевірки (законодавчі акти); методи, які використовуються під час перевірки; перелік документів для здійснення аудиторської перевірки. Основні відомості про емітента: найменування емітента, код ЕДРПОУ, організаційно-правова форма емітента, номер свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва, орган, що видав свідоцтво, поточний рахунок, основні види діяльності, кількість акціонерів, кількість власників облігацій, чисельність працівників, остання дата опублікування інформації про діяльність емітента, назва друкованого органу, тираж, дата виплати дивідендів та ін. Особливості аудиту акціонерних товариств враховуються на стадії його планування, проведення аудиту та п ідготовки аудиторського звіту і висновку. Аудиторський висновок, який складається за результатами аудиту фінансової звітності завжди буде мати модифіковану форму в зв’язку з обов’язковою наявністю додаткового розділу, присвяченому результатам аналізу фінансового стану акціонерного товариства та підприємства — емітента облігацій. Аудиторський висновок за результатами аудиту фінансової звітності акціонерних товариств подається суб’єктами господарювання до Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, як було відмічено в обов’язковому порядку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  Наверх ↑