34. А-т необоротних активів. Методика в орг-ція.

Основна мета А-ту операцій з НА є встановлення: 1) достовірність первин док-тів відносно руху НА, 2) повнота і своєчасність відображення первин бух даних в зведених облікових регістрах, 3) правильність ведення б/о НА та його прийнята облікова політика, 4) достовірність відображення стану у звітності п-ва, тобто відповідність методики обліку та оподаткування операцій з НА з чинним закон-вом. Основні завдання: 1) встановлення правильності док-ного оформлення надходжень, переміщень, використ та спис НА, 2) перевірка збережен та ефектив використання НА, 3) визнач строку корисної експлуатації ОЗ та інших матер і нематер активів, 4) перевірка правильності нарахування зносу інших матер і нематер активів, 5) підтвердження достовірності відобраз в б/о первіс, ліквідац варт ОЗ, а також результати їх переоцінки, 6) доцільність проведення ремонту ОЗ, правильність відобраз в б/о понесених витрат. Предмет – господар процеси та операції пов’язані з наявністю, рухом і використ ОЗ та інших матер і нематер активів. Об’єкти: 1. щодо елементів облікової політики: 1) первин док-ти з обліку НА, 2) список осіб, які мають право підписувати док-ти з обліку НА, 3) порядок контролю матер-відповідал осіб, 4) порядок оцінки іпереоцінки НА, 5) порядок зносу НА, 6) порядок обліку витрат по ремонту. 2. щодо операцій з обліку НА: ОЗ,  інші НА, знос НА, довго строк фін ін вест, кап ін вест, довго строк деб заборг,  гудвіл (негативний). Джерела інф-ції: 1. первин док-ти з обліку НА, 2. наказ про облік політику п-ва  з додатками, 3. облік регістри що використ для відобраз господар операцій з обліку НА, 4. акти (висновки) контролюючих служб, 5. звітність. Основним способом вивчен операц з НА – фактичний контроль. Фактичний контроль- визнач факт наявності ОЗ, інших НА перевірка правил утримання та експлуатац, справедлива (ринк) варт. Якісному  А-ту НА пердує якісно проведена інвентаризація. Після якої переходять до док-льної перевірки операцій з ОЗ, інших НА: перевірка правильності віднесення активів п-ва до ОЗ, ін НА, НмА, перевірка достовірності корисної експлуатації НА (наказ про облік політику ,1-20рр), перевірка правильності визначення ліквідаційної варт НА (наказ про облік політику); перевірка правильності оприбуткуван НА шляхом порівняння даних б/о з даними первин док-тів: а) шляхи надходжень НА, б) наявність комісії з приймання НА, в) наявність договорів купівлі-продажу, г)правильність первин варт в актах прийман-передачі, д)наявність матер-відповідал осіб, чи укладені з ними договори. На що необхідно звернути увагу при А-ті: 1) переоцінка, яка проводиться на дату балансу, 2) амортизація і її нарахування, 3) облік витрат на ремонт НА, 4) облік орендованих об’єктів, лізинг операції, 5) вибуття об’єктів (порівнян з первин док-ми), 6) нарахув ПДВ, особливо при продажу НА та відобраз дох і витрат, що виник в ході таких операцій, 7) операції з фін ін вест, 8) операц з кап ін вест
35. Які питання необхідно внести до програми аудиту нематеріальних активів.

Метою аудиту нематеріальних активів є встановлення дотримання підприємством методики обліку вимогам, які визначено П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Досліджуються питання документального оформлення наявності об’єктів нематеріальних активів, правильності відображення їх початкової балансової вартості, організації аналітичного і синтетичного обліку нематеріальних активів, нарахування їх амортизації і зносу. До програми аудиту нематеріальних активів слід віднести такі питання, як:

1.Перевірка даних регістрів обліку нематеріальних активів з даними головної книги

2.Перевірка санкціонування операцій з нематеріальними активами

3.Перевірка документів на право власності нематеріальних активів

4.Перевірка оприбуткування нематеріальних активів за первісною вартістю:придбаних за грошові кошти; виготовлених (створених);придбаних в обмін на подібні або неподібні активи;отриманих безкоштовно.

5.Перевірка відображення в обліку нарахування амортизації нематеріальних активів

6.Перевірка складу нематеріальних активів з метою виявлення витрат, які не можуть бути капіталізовані як нематеріальні активи

7.Перевірка відображення в обліку витрат на удосконалення нематеріальних активів, підвищення їх можливостей та строку корисного використання, які сприяють збільшенню первісне очікуваних в майбутньому економічних вигод

8.Перевірка документального оформлення та своєчасного відображення в обліку операцій з вибуття нематеріальних активів

9.Перевірка списання недоамортизованої частини нематеріальних активів при їх ліквідації

10.Перевірка документального оформлення та відображення в обліку переоцінки нематеріальних активів

11.Перевірка документального оформлення та відображення у обліку результатів інвентаризації нематеріальних активів

12. Перевірка повноти розкриття інформації по нематеріальних активах в примітках до фінансової звітності

36. Аудит грош коштів. Методика і орг-ція.

Основна мета: 1) встанов достовірних даних щодо наявності та руху грош коштів, 2) правильність веден обліку коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облік політики п-ва, 3) достовірність відобраз залишків грош кошт у звітності п-ва. Головні завдання: а) наявність і збереження готівки в касі, б) вивчен законності і доцільності здійсн операц з грош кошт та грош док-ми, в) перевірка законності відкриття р-ків у банку, г) своєчасність обробка отриманих виписок банків, д) стан грош кошт на р-ку в б/о на день проведення А-ту з даними виписок банку і згідно балансу п-ва, е) виявлення напрямів використ грош кошт, ж) оцінка стану синтет і аналіт обліку грош кошт і розрахунків. Предмет – фін-господар операції і процеси які пов’язані з рухом грош кошт, а також відносини що виникають на п-ві та за його межами. Джерела інформації: 1) первин док-ти з обліку грош кошт та розрахунків, 2) облікові регістри, що використ для відображення операц з обліку грош кошт, 3) Головна книга, 4) звітність. А-т грош кошт та розрахунків слід розпочинати з факт інвентаризації – виявлення недостачі або лишку грош кошт та встанов відповідних правопорушень. Об’єкти інвентаризації: 1. готівка (нац та інозем валюта), 2. ЦП (акції, облігації), 3. грош док-ти (чеки, акредитиви, талони на паливо, векселі), 4. бланки суворої звітності, 5. залишки на р-ках в банках. Потім документальна перевірка. Необхідно з’ясувати при перевірці касових операцій: 1) наявність кас звітів, прибут і видат док-тів, 2) дотриман кас дисципліни, 3) ліміт залишку каси, наявність, повнота і своєчасність оприбут грош кошт, 4) правильне застосув курсу валют, використ курсових різниць, 5) умови зберігання грош коштів; 6) наявність договору з касиром про матер відповідальність, 7) законність спис грош кошт у вадатки по касі, 8) перевірка записів в кас книзі і звітах касира, 9) достовірність відобраз операц з готівкою в б/о і звітах. Перевірка банківських операцій: 1) які р-ки відкриті по п-ву, 2) наявність виписок з кожного банк р-ку , 3) якість і достовірність виписок б-ку, наявність додатків до них, 4) записи за р-ми в б-ках, 5) Дт та Кт обороти по грош кошт, 6) порівнян залишку заборг на балансі на поч. періоду, що підлягає А-ту з кожного виду розрахунків з актами взаємоперевірки, 7) законність проведення операцій по  кожному виду розрахунків.

37. Організація аудиту грошових коштів та мет-ка його проведення.

Важливою складовою аудиторської перевірки фінансово-господарського стану підприємства є аудит грошових коштів, який проводиться за такими напрямками: аудит касових операцій; аудит операцій на поточному рахунку; аудит операцій на валютному та інших рахунках у банках.

Досліджуючи ці напрямки, можна зробити висновок про доцільність та ефективність використання грошових коштів клієнтом.

У процесі аудиту операцій з грошовими коштами необхідно здійснити такі процедури :

1) ознайомитися з умовами зберігання готівки та інших грошових документів у касі;

2) вивчити фактичний порядок документального оформлення операцій з надходження і вибуття грошових коштів, ведення касової книги та книги реєстрації грошових документів, обліку касових операцій;

3) установити законність і достовірність операцій з надходження і списання коштів з банківських рахунків та правильність їх відображення.

4) перевірити дотримання встановленого порядку зберігання чекових книжок, виписки чеків і отримання по них готівки;

5)              перевірити дотримання порядку документального оформлення надходження грошей до каси та їх видачі;

6)              перевірка дотримання ліміту каси;

7)              перевірка своєчасності та повноти оприбуткування грошових коштів;

8)              перевірка стану обліку касових операцій;

9)              перевірка  відповідності сум залишків і оборотів по виписках банку сумам в доданих первинних документах, облікових реєстрах та звітності;

10)          перевірка правильності використання грошових коштів суворо за цільовим призначенням;

11)          перевірка своєчасності розрахунків з бюджетом, цільовими фондами та іншими контрагентами;

12)          перевірка величини, характеру і динаміки дебіторської і кредиторської заборгованостей та причин їх утворення. Перевірка рах-в підпр-ва, відкритих в банкахПеревірка правил-ті відображу-ня інф-ї про грош кошти в фін звітності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  Наверх ↑