1.3. Основні напрямки системних досліджень

Людвіг фон Берталанфі виділяє наступні три основні тенденції в ЗТС: наука про системи; системна технологія; системна філософія.

1.                         Наука  про  системи  досліджує  застосування  системних
концепцій у фізичних, суспільних науках та науках про поведінку
емпіричним чином. Увага зосереджується на науковому вивченні цілого
та  цілісності  на  противагу  до  поелементного,  редукціоністського
підходу.  Реалізуються спроби  оцінки рівнів  складності та способів
взаемодй  i  взаємних  стосунків  між  компонентами  системи,  що
аналізується.  Широко  використовуються  математичні  моделі  для
визначення подібності та ізоморфізмів в різних видах систем.

2.                       Системна технологія розглядає проблеми, що виникають у
промисловості  та  суспільстві,  які  можна  досліджувати  шляхом

застосування теорії систем. У системному аналізі, науці про управління, дослідженні операцій, інформатиці та промисловш шженерй концепцй ЗТС трансформуються при пошуку практичних розв'язань конкретних проблем.

3. Системна філософія намагається концептуалізувати взаємні зв'язки та взаємні залежності між теоріями, що сформульовані в різних сферах наукових досліджень, є спробою об'єднати розділи традиційної науки в межах філософських концепцій загальних систем.

Особливо слщ вщзначити розвиток системної технології стосовно технічних систем, що дозволило започаткувати новий науковий напрямок -системотехніку. Системотехніка виникла у США на початку 50-х років і описує своєрідні «правила поведінки» інженера, що конструює складні системи. Основними завданнями системотехніки є:

         виявлення та описання найзагальніших системних характеристик
та  закономірностей,  що  не  залежать  від  конкретного  типу
технічних комплексів;

         розроблення  експериментальних  методів,  що  дозволяють  з
достатнім рівнем достовірності та за умови прийнятного об'єму
pecypciB оцінити теоретичні концепції;

         розроблення методів реалізації принципів системотехніки при
створенні та використанні конкретних систем.

Розвиток основних тенденцій в ЗТС спричинив виникнення системології. Вона розглядається як «комплекс понять і концепцій, що стосуються і системного підходу, і системного аналізу, і загальної теорії систем, і системотехніки, і теорй iepapxi4HHx систем», тобто є поєднанням «науки про системи» та окремих аспектів «системної філософії».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑