3MICT


Вступ............................................................................................................................................................................................... 5

1.        Розвиток системних уявлень та необхідність виникнення системного
підходу 6

1.1.                          Сучасні уявлення про склад загальної теорії систем................................................................................ 6

1.2.                          Історія розвитку системних уявлень............................................................................................................... 7

1.3.                          Основні напрямки системних досліджень................................................................................................... 8

1.4.                          Передумови та необхідність виникнення системного підходу........................................................... 9

1.5.                          Предмет системного аналізу........................................................................................................................... 11

2.        Основні поняття системного аналізу............................................................................................................. 14

2.1.            Принципи системного підходу.................................................................................................................... 14

2.2.            Поняття системи, навколишнього середовища, мети, декомпозиції,
елементу, функції, стану, процесу
.................................................................................................................................... 17

2.3.            Поняття та класифікація структур систем. Особливості структурно-
топологічного аналізу.......................................................................................................................................................... 20

2.4.            Види потоків в системах. Діаграми потоків даних................................................................................ 28

3.        Класифікація та властивості систем................................................................................................................ 32

3.1.                           Загальт тдходи до класифікації систем...................................................................................................... 32

3.2.            Класифікація КІС за принципом функціонування............................................................................... 34

3.3.            Поняття складності та масштабності систем............................................................................................ 34

3.4.            Властивості складних систем........................................................................................................................... 36

3.5.            Класифікація систем за способом керування.......................................................................................... 37

4.        Моделювання в системному аналізі................................................................................................................ 38

4.1.            Моделювання як спосіб наукового пізнання та його призначення в С А.
Поняття адекватності моделі.............................................................................................................................................. 38

4.2.            Класифікація моделей....................................................................................................................................... 40

4.3.            Кортежний запис моделі.................................................................................................................................. 42

5.        Аналіз та синтез в системних дослідженнях............................................................................................... 43

5.1.            Аналітичний підхід до дослідження складних систем......................................................................... 43

5.2.            Повнота моделі. Декомпозиція та агрегування....................................................................................... 45

5.3.                           Види агрегатів СА................................................................................................................................................ 47

5.4.                           Системні особливості моделей інформаційних систем...................................................................... 50

6.        Методологічні аспекти моделювання із застосуванням системного
підходу 53

6.1.            Аксіоматичний підхід дослідження систем............................................................................................... 53

6.2.            Метод "чорної скриньки". Невизначеність при побудові моделей "вхід-
вихід   54

6.3.            Проблеми побудови оптимізаційних моделей в системному

аналізі........................................................................................................................................................................................ 55

6.4.     Імітаційне моделювання при прийнятт1 тшень........................................................................................ 56

7.        Системні аспекти застосування стохастичного та теоретико-
множинного підходів для побудови моделей "вхід-вихід         57

7.1.            Основні задачі синтезу моделей "вхід-вихід" статичних систем на
основі експериментальних даних................................................................................................................................... 57

7.2.            Особливості стохастичного підходу.......................................................................................................... 60

3

7.3.                            Основні етапи регресійного аналізу............................................................................................................ 61

7.4.                            Методологія теоретико-множинного-інтервального підходу........................................................ 64

7.5.                            Планування насичених експериментів у випадку інтервального
представлення вихідних змінних моделей статичних систем.............................................................................. 72

7.6.                            Методологічні аспекти структурної ідентифікації моделей систем.............................................. 76

8.        Системні аспекти оптимізаційного моделювання.................................................................................... 81

8.1.                           Прийняттярішеньвумовахбагатокритеріальності................................................................................................. 81

8.2.                           Емпіричні методи встановлення важливості критеріїв........................................................................ 82

8.3.                           Прийняття рішень в умовах нечітко заданих критеріїв..................................................................... 84

9.        Особливості методологій системного аналізу........................................................................................... 87

9.1.                           Послідовність методологія-метод-нотація-засіб..................................................................................... 87

9.2.                           Методології системних досліджень.............................................................................................................. 89

9.3.                           Основні етапи розв'язування проблем в КІС. Поняття життєвого циклу
системи....................................................................................................................................................................................... 90

9.4.                           Методологія системного дослідження, орієнтована на дослідження
існуючих систем та виявлення проблем...................................................................................................................... 96

10.      Особливості методів системного аналізу................................................................................................. 100

10.1.                    Метод дерева цілей......................................................................................................................................... 100

10.2.                    Метод Дельфі.................................................................................................................................................... 103

Основна література.......................................................................................................................................................... 108

Додаткова література..................................................................................................................................................... 108

Тестові завдання............................................................................................................................................................... ПО

ВСТУП

Мета викладання дисциплiни " Системний аналіз"- ознайомити студентів з методологією дослідження таких властивостей та відношень на об'єктах комп'ютеризації які важко спостерігаються шляхом представлення цих об'єктів у вигляді цілеспрямованих систем; надати практичні навики застосування системної методології для аналізу, моделювання та проектування складних об'єктів, побудови комп'ютерних iнформацiйних систем (КIС), розв'язування інформаційних проблем в них; розвинути навики використання практичних методологiй системного аналiзу (СА) для логiко-фiзичного моделювання та проектування КIС; сформувати у майбутнiх спецiалiстiв системне мислення.

В результатi вивчення курсу студенти повиннi знати: етапи розвитку системних уявлень, основні напрямки системних досліджень, основні поняття (СА) та принципи системного підходу; системно-методологічні аспекти моделювання; методології та методи СА; методи отримання інформації для С А; основні методології проектування КІС; вміти: розрізняти проблеми, до яких застосування СА є доцільним; інтерпретувати основні поняття СА та принципи системного підходу до КІС та об'єктів комп'ютеризації; класифікувати системи та методи системного моделювання; застосовувати аналітичний та синтетичний підходи до моделювання КІС та об'єктів комп'ютеризації; побудувати життєвий цикл системи, застосовувати методології, методи та алгоритми системного аналізу для розв'язування проблем на складних об'єктах комп'ютеризації; організувати збір інформації для СА відповідно до принципів системного підходу; застосовувати методології С А при проектуванні конкретних КІС.

Даний методичний посібник включає 80% змістовних модулів курсу "Системний аналіз", який викладається для студентів, що навчаються за спеціальністю "Економічна кібернетика". Для перевірки отриманих знань в навчальному посібнику наведені тестові завдання, для проведення яких додається дискета з програмним забезпеченням, розроблена автором. Зручність такого підходу очевидна - за короткий проміжок часу є можливість об'єктивно оцінити знання достатньо великої групи студентів. Програмне забезпечення з наявними тестами може також бути використане для перевірки знань теоретичної частини студентами у процесі екзаменування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑