Рекомендація

Курс розрахований на один семестр і згідно з навчальною програмою складається з трьох частин:

* основні поняття економічного прогнозування;

* інтуїтивні методи прогнозування;

* екстраполяційні методи прогнозування.

Курс “Методи прогнозування” належить до професійно-орієнтованих дисциплін для спеціальності «Економічна кібернетика» і дає уяву студентам про зміст цієї наукової дисципліни, знайомить з її основними поняттями, методологією і методиками побудови прогнозів економічних явищ. Даний курс охоплює загальні початкові елементи методів прогнозування і, насамперед, найважливіші методи прогнозування соціально-економічних процесів.

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни - допомогти студентам засвоїти сукупність методів і способів розробки економічних прогнозів; оволодіти методиками розрахунку найважливіших характеристик, необхідних для побудови якісних та надійних прогнозів на основі існуючої інформації про перебіг економічних процесів; набути практичного досвіду у сфері вибору та застосування певних методів прогнозування економічних процесів.

Студент повинен знати:

* основні поняття методів прогнозування;

* основні методи, що застосовуються при прогнозуванні економічних явищ;

* існуючі класифікації методів прогнозування;

* основи методології застосування інтуїтивних методів прогнозування;

* основи методології застосування екстраполяційних методів прогнозування;

* критерії точності та надійності прогнозів;

* методи верифікації результатів прогнозування.

Студент повинен вміти:

* орієнтуватись у застосуванні на практиці методів прогнозування і засобів дослідження економічних явищ;

* отримувати прогнозні значення досліджуваних величин;

* оцінювати точність та надійність прогнозів;

* аналізувати динамічні ряди з точки зору оцінки наявності певної тенденції розвитку економічного процесу і можливості побудови якісного і надійного прогнозу.

Студент повинен мати уявлення про: прогнозування багатовимірних процесів, моделі прогнозування економічних об’єктів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Наверх ↑