ЗАЛІК

1. Що прийнято розуміти під маркетингом.

2. Яка взаємодія між поняттями “нужда”, “потреба”, “запити”, “попит”, “товар”, “обмін”, “угода”, “ринок”.

3. Як можуть співіснувати і поєднуватися елементи комплексу маркетингу

4. Яка роль маркетингу в задоволення потреб клієнтів.

5. Що являє собою маркетинг в системі управління господарською діяльністю фірми-товаровиробника, фірми-посередника.

6. Що таке стратегія маркетингу і яку роль в ній відіграють: продукт, ціна, стимулювання збуту, збут.

7. Що таке “маркетинг-мікс”

8. Як історично склалися концепції управління маркетингом.

9. Як сьогодні трактуються цілі маркетингу.

10. Види маркетингу стосовно різних ознак класифікації.

11. В чому полягає протиріччя та відмінність між розвитком маркетингу у світовому співтоваристві та в Україні у розрізі дії факторів середовища маркетингу.

12. Що являє собою маркетингова інформаційна система.

13. З яких етапів складається маркетингове дослідження.

14. З яких джерел можна збирати вторинну маркетингову інформацію, її переваги і недоліки.

15. Характеристика первинної інформації, її переваги і недоліки.

16. Які питання охоплює план збирання первинної маркетингової інформації.

17. Які методи використовуються при збиранні первинної та вторинної маркетингової інформації.

18. Поняття ринку та основні ознаки його класифікації.

19. Які фактори впливають на поведінку покупця на споживчому ринку.

20. Характеристика психологічних факторів впливу на кінцевих споживачів.

21. Ієрархія споживчих потреб по А. Маслоу та її використання у мотивації споживачів.

22. Які особисті фактори впливають на поведінку споживачів на ринку.

23. З яких етапів складається процес прийняття рішення про покупку кінцевим споживачем.

24. Основні відмінності між споживчим ринком і ринком організацій-споживачів.

25. Що таке «сегментація ринку».

26. Найпоширеніші принципи сегментації споживчого ринку.

27. Найпоширеніші принципи сегментації ринку товарів промислового призначення.

28. Маркетингові стратегії охоплення ринку.

29. Які фактори необхідно враховувати при виборі стратегії охоплення ринку.

30. Переваги та недоліки застосування стратегій охоплення ринку у розрізі різних умов функціонування фірми.

31. Цільовий ринок та позиціювання товару на ринок: механізм взаємозв’язку та принципи.

32. Специфіка товару як об’єкта маркетингової діяльності, три рівні товару.

33. Як класифікують товари широкого вжитку.

34. Як класифікують товари промислового призначення.

35. Сутність асортиментної політики фірми.

36. Процес розробки нового товару.

37. Сутність концепції життєвого циклу товару, її практичне застосування.

38. Характеристика етапів життєвого циклу товару з позиції застосування різних маркетингових механізмів.

39. Стратегії товарної політики: механізм їх застосування щодо різних цілей підприємства та концепції життєвого циклу організації.

40. Стратегії використання товарних марок.

41. Види та функції упаковки, проблеми її використання.

42. Механізм визначення конкурентоспроможності товару

43. Місце і роль ціни в системі маркетингу.

44. Характеристика основних цілей підприємства і стратегії ціноутворення.

45. Взаємозв’язок між видами цін і характером товароруху.

46. Основні фактори, що впливають на процес ціноутворення.

47. Взаємозв’язок між типом ринку, поведінкою споживача і стратегією ціноутворення.

48. Вплив еластичності попиту на формування цінової політики підприємства.

49. Види цін та цінових стратегій підприємства і залежності від дії ціноутворюючих факторів.

50. Можливі стратегії фірми щодо співвідношення параметрів “ціна-якість”.

51. Узгодження методів і цілей ціноутворення та процес встановлення ціни в залежності від типу ринку.

52. Узгодження методів і цілей ціноутворення та процес встановлення ціни в залежності від поведінки і характеристик споживача.

53. Види знижок та політика кредитування в залежності від цілей ціноутворення та характеристики товарної номенклатури.

54. Визначення та основні складові політики просування, її зв’язок з іншими складовими “маркетингу-мікс”.

55. Функції маркетингових каналів розподілу, їх основні характеристики.

56. Взаємозв’язок між цілями підприємства і вибором інтенсивності каналу розподілу.

57. Взаємозв’язок між характеристиками товару і вибором інтенсивності каналу розподілу.

58. Вид каналу розподілу в залежності від характеристик споживачів.

59. Конфлікти в каналах розподілу, та шляхи їх вирішення.

60. Управління каналами розподілу та оцінка їх ефективності.

61. Критерії вибори та характеристики основних посередників.

62. За яких обставин доцільно залучати оптових і роздрібних посередників.

63. Характеристика логістичних систем розподілу.

64. Поняття комунікації, її цілі та зв’язок з елементами “маркетингу-мікс”.

65. Основні складові маркетингових комунікацій підприємства.

66. Реклама, іі види, функції, особливості застосування на різних етапах життєвого циклу товару.

67. Засоби стимулювання збуту, особливості їх застосування стосовно різних категорій споживачів.

68. Класифікація факторів, що зумовлюють використання персонального продажу.

69. Порівняння переваг та недоліків різних засобів впливу маркетингової комунікації.

70. Пропаганда її види та наслідки застосування щодо фірми.

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑