ТЕМА 02. Загальні положення адміністративного права як галузі права.

2.1. Питання теми та основні терміни:

1. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання.

2. Джерела адміністративного права України.

3. Управління як  об’єкт адміністративного права.

4. Поняття форм і методів державного управління.

5. Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців.

6. Основи адміністративного процесу.

7. Адміністративні правопорушення: поняття, ознаки та склад правопорушення.

8. Адміністративна відповідальність: види адміністративних стягнень.

Основні терміни теми:  адміністративна відповідальність, адміністративне затримання, адміністративне право, адміністративне правопорушення ( проступок ), адміністративне стягнення, адміністративний арешт, адміністративний процес, державне управління.

2.2. Інформаційні матеріали теми

1. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання.

Адміністративне право являє собою окрему галузь правової системи України, що покликана регулювати особливу групу суспільних відносин. Головною особливістю є те, що вини виникають, розвиваються і приймають своє існування у сфері державного управління у зв’язку з організацією та функціонуванням системи виконавчої влади на всіх рівнях управління в державі.

Свій регулятивний вплив на суспільні відносини адміністративне право здійснює через управління і цим упорядковує відповідні відносини в державі та суспільстві. Основна увага приділяється саме тим відносинам, які виникають із виконанням завдань і функцій державно-управлінської діяльності, тобто передбачається необхідність наявності відповідного суб’єкта виконавської влади. Крім того, потрібна практична реалізація юридично владних повноважень, що належать зазначеним суб’єктам.

Отже,  визначивши предмет адміністративного права, слід брати до уваги: сферу державного управління, що охоплює будь-які аспекти державно-управлінської діяльності; наявність у ній суб’єкта виконавчої влади, необхідність практичної реалізації завдань, наданих суб’єктам виконавчої влади для впровадження ними державно-управлінської діяльності. На сучасному етапі залежно від особливостей їх учасників вирізняють такі види управлінських відносин, що виникають, розвиваються і припиняють існування:

- між суб’єктами центральних, місцевих органів виконавчої влади;

- між суб’єктами виконавчої влади, які знаходяться на однаковому організаційно правовому рівні та безпосередньо на пов’язані між собою підпорядкуванням;

- між суб’єктами виконавчої влади і порядкованими їм державними підприємствами, організаціями, установами;

- між суб’єктами виконавчої влади і виконавчими органами місцевого самоврядування;

- між суб’єктами виконавчої влади та недержавними господарськими й соціально-культурними; об’єднаннями, підприємствами, установами;

- між суб’єктами виконавчої влади і громадськими об’єднаннями.

Предмет регулювання адміністративного права охоплює коло однорідних суспільних відносин, до яких необхідно віднести:

- управлінські відносини внутрішнього організаційного характеру, що склались у процесі діяльності інших органів державної влади;

- управлінські відносини, в межах яких безпосередньо реалізуються завдання, функції та повноваження виконавчої влади;

- управлінські відносини, що виникають за участі суб’єктів місцевого самоврядування;

- управлінські відносини організаційного характеру, що виникають усередині системи громадських організацій.

Отже, адміністративне право є окремою галуззю права, що складає систему правових норм, покликаних регулювати суспільні відносини управлінського характеру в сфері державно-управлінської діяльності органів виконавчої влади.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  Наверх ↑