ТЕМА 03. Цивільне право як галузь права.

2.1. Питання теми та основні терміни

1. Поняття, предмет, метод цивільного права України.

2. Принципи, система і джерела цивільного права.

3. Суб’єкти цивільного права.

4. Поняття правоздатності і дієздатності, види.

5. Об’єкти цивільного права.

6. Характеристика представництва і довіреності.

7. Позовна давність.

><Основні терміни теми: довіреність, договір, майнові відносини, недієздатність, об’єкти цивільних правовідносин, особисті немайнові відносини, правовідносини., суб’єкти цивільно – правових відносин, угода, фізична особа, цивільна відповідальність, цивільна дієздатність, цивільна правоздатність, цивільне право, цивільно – правова відповідальність, цивільно – правові відносини, юридичні особи.

2.2. Інформаційні матеріали теми

1. Поняття, предмет, метод цивільного права України.

Наше суспільство вступило в такий етап, коли дозріли глибокі якісні зміни в продуктивні сили й відповідає цьому вдосконаленню виробничих відносин. Для вдосконалення цих відносин наша держава використовує різні засоби і методи.

Одним із таких засобів являється цивільне право.

Термін “Цивільне право” охоплює хоч і взаємозв’язані між собою, але не тотожні поняття. Необхідно розрізняти цивільне право як галузь права, галузь цивільного законодавства і галузь правової науки. При цьому особливо повинно бути виділено поняття цивільного права зважаючи на основні значення.

Право в цілому представляє собою сукупність встановлених і санкціонованих державою норм які повинні регулювати і охороняти відношення в суспільстві. Але це не проста, а систематизована сукупність норм. Вона поділена на певні галузі в залежності від специфіки норм і регулюючих відносин.

Однією з таких галузей в системі права є цивільне право.

Цивільне право регулює відносини з участю громадян виходячи з особистих і суспільних інтересів.

Єдність всіх частин (галузей) права будується на тому, що основу економічної системи складає власність на засоби виробництва в формі приватної, державної та колективної. Все це в цілому складає одно ціле політичної і господарської організації нашого суспільства. В цьому і являється цілісність системи права.

Цивільне право входить в загальну систему права самостійною галуззю права. Будучи тісно зв’язані між собою, галузі права розділяються при допомозі об’єктивних критеріїв предмета і метода правового регулювання.

Предмет – цивільно-правового регулювання в нашому суспільстві складає майнові і особисто не майнові відносини, які складаються між громадянами, громадянами і організаціями, і між організаціями. Про це говориться в ст. 1-2 ЦК України.

Майнові відносини – це волеві економічні відношення між людьми і між колективом по володінню, користуванню і розпорядженню майновими благами.

Цивільне  право регулює не всі, а тільки частину майнових відносин – тільки ті які зв’язані з багатокористуванням. Інші майнові відносини регулюються такими галузями права: (адміністративне, фінансове, трудове і інш.).

Немайнові особисті відношення – це відношення по приводу немайнових благ, які не мають грошової або майнової оцінки, але вони не відокремлююються від особистості людини або колективу. Цивільне право регулює деякі особисті немайнові відношення, зв’язані з майновими:

а) особисті немайнові  відносини зв’язані з майновими – це авторство на витвір літератури, мистецтва, науки, відкриття;

б) особисті немайнові відносини на зв’язані з майновими – це честь, здоров’я, достоїнство.

Учасниками цивільних правовідносин можуть бути:

а) державні, колективні організації між собою;

б) громадяни з державними і колективними організаціями;

в) громадяни між собою.

Під методом прийнято розуміти підхід до рішення задачі сукупність фондів і прийомів забезпечуючих їх рішення. Оскільки цивільне право входить в систему права, то і воно виконує певні функції.

Такими функціями являються:

1. Охоронна функція;

2. Функція регулювання;

3. Виховна функція.

Це основні функції цивільного права. Сутність їх зводить до вимог добросовісного виконання громадянами і організаціями своїх прав і обов’язків, неухильного виконання законів, до стимулювання потрібного суспільству поведінки, призупинення правопорушень.

З вищевказаного можна дати визначення що таке Цивільне право – це сукупність правових норм регулюючих на початках юридичної рівності майнових відносин організацій і громадян, а також зв’язані з ними особисто не можливі відносини.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  Наверх ↑