КОНРОЛЬНО-ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ.

1. Визначення логіки як науки.

2. Історичні етапи розвитку логічного знання.

3. Поняття формалізованої мови.

4. Метод формалізації та його роль в педагогічній науці.

5. Значення логіки для фахівця.

6. Абстрактне мислення.

7. Знак, види знаків. Семіотика.

8. Об’єктна мова і метамова.

9. Логічна форма міркування.

10. Визначення логіки висловлювань.

11. Мова логіки висловлювань.

12. Метод таблиць істинності.

13. Логічні сполучники та їх табличне визначення.

14. Заперечення, його умови істинності.

15. Кон’юнкція, її умови істинності.

16. Диз’юнкція, її умови істинності.

17. Імплікація, її умови істинності.

18. Еквіваленція, її умови істинності.

19. Логічні сполучники в контексті фахового мислення.

20. Закон. Закони логіки. Їх відмінність від законів окремих наук.

21. Поняття логічного закону.

22. Метод аналітичних таблиць.

23. Основні закони логіки висловлювань.

24. Закон тотожності.

25. .Закон суперечливості .

26. Закон виключеного третього

27. Закон подвійного заперечення.

28. Закони ідемпотентності.

29. Закони комутативності.

30. Закони простої контрапозиції.

31. Закони складної контрапозиції.

32. Закони асоціативності.

33. Закони дистрибутивності.

34. Закони де Моргана.

35. Відношення логічного слідування.

36. Загальна характеристика умовиводу.

37. Дедуктивні міркування.

38. Суто-умовні міркування.

39. Умовно-категоричні міркування.

40. Розділово-категоричні міркування.

41. Проста конструктивна дилема.

42. Складна конструктивна дилема.

43. Проста деструктивна дилема.

44. Складна деструктивна дилема.

45. Визначення та мова логіки предикатів.

46. Поняття логічного закону в логіці предикатів.

47. Порівняльний аналіз логіки висловлювань та логіки предикатів.

48. Модальність. Модальні висловлювання.

49. Модальна логіка, види модальних логік.

50. Можливість, теорія можливих світів та їх значення для психолого-педагогічних наук.

51. Алетична логіка.

52. Основні закони алетичної логіки.

53. Темпоральна логіка.

54. Епістемічна логіка.

55. Деонтична логіка.

56. Теоретичні міркування.

57. Практичні міркування.

58. Дія і практичні міркування.

59. Поняття про логіку дії.

60. Поняття про дію: зовнішній і внутрішній аспекти дії.

61. Структура дії.

62. Типи взаємодії, логіка взаємодії.

63. Загальна характеристика соціальних норм.

64. Мовленнєва комунікація як різновид соціальної дії.

65. Поняття про імператив.

66. Запитання як вид імперативу.

67. Види запитань.

68. Види відповідей.

69. Загальна характеристика поняття.

70. Порівнювані поняття.

71. Сумісні поняття.

72. Несумісні поняття.

73. Обмеження і узагальнення понять.

74. Поділ понять.

75. Дихотомічний поділ понять.

76. Класифікація та її види.

77. Загальна характеристика визначення.

78. Явні визначення.

79. Неявні визначення.

80. Реальні та номінальні визначення.

81. Прийоми, що подібні до визначення.

82. Значення визначення в психолого-педагогічній науці.

83. Аргументація. Структура аргументації.

84. Види суперечки.

85. Доказова та недоказова аргументація.

86. Пряма та непряма аргументація.

87. Поняття про критику.

88. Спростування як окремий випадок критики.

89. Види критики.

90. Правила та помилки щодо тези.

91. Правила та помилки щодо аргументів.

92. Правила та помилки щодо демонстрації.

93. Докази в суперечці.

94. Спростування в суперечці.

Додаткові питання.

1. Простий категоричний силогізм.

2. Аксіома силогізму.

3. Загальні правила простого категоричного силогізму.

4. Розподіленість термінів.

5. Фігури та модуси простого категоричного силогізму.

6. Скорочені силогізми.

7. Складноскорочені силогізми.

8. Логічний квадрат.

9. Індукція. Повна індукція.

10. Популярна індукція.

11. Індукція через простий перелік.

12. Індукція через відбір фактів.

13. Наукова індукція.

14. Аналогія.

15. Гіпотеза.

16. Робоча гіпотеза.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Наверх ↑