Рекомендація

Логіка як самостійна наука має багатовікову історію. У найзагальнішому розумінні логіка відображає закономірності виникнення, існування та розвитку речей і явищ об’єктивного світу, здатність людини відображати цей світ за допомогою послідовного, обґрунтованого мислення, у спеціально-науковому розумінні – це спеціальна навчальна дисципліна та, нарешті, особлива наука, що вивчає мислення.

Велика заслуга у розвитку логіки як науки належить Аристотелю, започаткував так звану традиційну логіку. Символічна (математична) логіка відкрила нові форми міркування. Поєднання у одному курсі традиційної та символічної логік складає певну складність не тільки для студента, але і для викладача, оскільки ще недавно фундаментальні проблеми символічної логіки не розглядались у курсі традиційної логіки. Традиційна логіка аналізує мислення, зокрема такі його форми як поняття, судження та умовивід (міркування), а символічна логіка досліджує мову, її смисловий зміст, оскільки у ній йдеться вже не лише про форми мислення, а про терміни і висловлювання мови.

Гуманітарна освіта настійно вимагає нового аналітичного мислення, що базується на розумінні сучасних формальних методів пізнання, але які, водночас, є доповнюючи до так званих змістових методів організації та побудови наукового знання. Невіддільною складовою культури нації є мова, ментальність, отже, логіка, як наука про форми та власне процес мислення, допоможе студенту дисциплінувати мислення, оволодіти точним стилем сучасного наукового мислення, виявити та сформувати витончений мовний смак, чуття та загальну філософську культуру.

Після опанування курсу "Логіка" студент оволодіває як загальним розумінням фундаментальних проблем сучасної науки, до яких віднесено загальну теорію та методологію науки, так і основними проблемами сучасної формальної логіки. До останньої віднесено модальну логіку, логіку запитань та відповідей, теорію гіпотези, теорію соціальної дії, теорію ймовірностей, теорію багатозначності тощо

Дистанційний курс навчання з „Логіки” складений у відповідності до навантаження денної (стаціонарної) форми навчання, являє собою розгалужену структуру текстових документів, що включають відповідні рівні логіко-математичного числення. Курс поділений на два модулі, кожен з яких підрозділяється на теми, які, у свою чергу, містять лекційний матеріал, вправи, контрольні завдання та тести для самоперевірки. До кожного модулю додається словник відповідних термінів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Наверх ↑