Тема 16. Електронні таблиці MS Excel: Побудова діаграм. Географічні карти

Діаграми

 Excel дозволяє подавати числові дані в графічному вигляді - у вигляді діаграм. Графічне представлення використовують тоді, коли необхідно "одним поглядом" охопити всі дані, виділити тенденцію.

 Excel дозволяє використовувати 14 різних стандартних типів діаграм і 20 нестандартних типів. Крім того, кожний стандартний тип містить від двох до семи різних видів (чи форматів). Таким чином, програма надає широкі можливості для графічного подання числової інформації.

 Діаграми можна створювати на окремих діаграмних листах або вставляти у робочі листи.

Класифікація діаграм

Всі діаграми, як сказано вище, можна поділити на типи в залежності від їх форми і від того, які дані і в який спосіб використовує та чи інша діаграма. Кожний тип діаграм має декілька видів (форматів).

Перерахуємо стандартні типи діаграм:

- кругові діаграми;

- кільцеві діаграми;

- діаграми з областями;

- лінійчаті діаграми;

- гістограми;

- графіки;

- точкові діаграми;

- поверхневі діаграми;

- біржові діаграми;

- пелюсткові діаграми;

- бульбашкові діаграми;

- конічні, циліндричні та пірамідальні діаграми.

 Тепер розглянемо основні стандартні типи діаграм більш детально.

Кругові діаграми

 Кругова діаграма являє собою круг або диск, що поділений на сектори у відповідності до величини даних. Чим більше площа сектора, тим більше значення величини, що їй відповідає.

 Кругові діаграми використовують, коли потрібно показати вклад тієї чи іншої величини в загальну суму. Так, для прикладу розглянемо побудову діаграми, що відображає прибутки компаній, що виробляють мікропроцесори, від реалізації мікропроцесорів. Дані взяті умовні.

Нехай відомо, що за 19** рік прибутки компаній Intel, AMD, Cirix та Motorolla від продажу мікропроцесорів склали відповідно:

 

Формуємо робочий лист:

Побудову відповідної діаграми за цими даними здійснюємо так:

- виділяємо комірки А1:А5 і В1:В5, що містять назви фірм і об’єми продаж;

- натискаємо на кнопку Мастер диаграмм  на панелі інструментів. В результаті, на екран буде виведено діалогове вікно Мастера диаграмм:

 

- вибираємо тип діаграми в вікні Тип (зліва) – Круговая, а в вікні Вид (справа) потрібний вид (формат) діаграми, і натискаємо кнопку Готово.

 В результаті, на робочому листі з’являється прямокутник з діаграмою всередині:

 

 Прямокутник з діаграмою можна переміщувати по робочому листу захопивши його мишею. Можна також легко змінити розмір діаграми, клацнувши мишою на прямокутнику, що містить діаграму. Тоді в вершинах і сторонах прямокутника з’являються маркери – маленькі чорні квадратики. Захопивши мишою маркер і переміщуючи його у відповідну сторону, тим самим змінимо розмір діаграми. Зміна розміру і положення діаграми стосується, звичайно, не тільки кругових діаграм, а й діаграм всіх інших типів.

 Як видно з побудованої діаграми, для заголовка діаграми автоматично використовується перший рядок другого стовпця, що містить дані. Назви фірм (з першого стовпця) відображаються в легенді діаграми. На діаграмі сектори відповідають різним фірмам і зафарбовуються різними кольорами. Відповідність між кольорами і назвами фірм і вказується в легенді. Якщо встановити вказівник миші на сектор діаграми, то біля вказівника з’явиться надпис, що містить назву фірми, об’єм продаж в тис.дол., а також кількість відсотків, яку складає об’єм продаж по відношенню до сумарного об’єму.

 Можна, якщо потрібно, доповнити діаграму підписами значеннь (абсолютних або у відсотках). Ці підписи можна проставити біля секторів (дольок) діаграми або розмістити в легенді.

 Таку зміну формату діаграми можна здійснити в два способи.

1) Клацнути правою клавішею миші на малюноку діаграми. В результаті на екрані з’являється діалогове вікно Формат ряда данных. Клацаємо мишею на вкладці Подписи данных:

 

На вкладці в розділі Подписи значений вибираємо одну з можливостей: Нет, Значение, Доля, Категория, Категория и доля. Пункт Размеры пузырьков доступний лише для бульбашкової діаграми.

 Вибір пункту Нет призводить до побудови діаграми без підписів. Така діаграма була зображена вище. Вибір пункту Значение призводить до побудови діаграми, в якої біля кожного сектора стоїть значення того даного, що цьому сектору відповідає. Вибір пункту Доля дозволяє зобразити біля кожного сектора діаграми відсоток, який займає сектор відносно площі цілого круга. За допомогою пункту Категория можна вивести біля кожного сектора назву відповідного даного. В розглянутому прикладі це назва фірми (дані з 1-го стовпця). Пункт Категория и доля об’єднує відповідні пункти разом. Тобто, в нашому випадку, вибір цього пункту призведе до того, що біля кожного сектора буде стояти відсоток і назва фірми.

 За бажанням, цю інформацію можна виводити як біля секторів, так і в самій легенді. Для цього потрібно встановити відповідно позначки біля Линии выноски (і/або) Ключ легенды.

2) Другий спосіб добавити підписи до діаграми полягає в клацанні правою клавішею миші на області прямокутника, де немає елементів діаграми (заголовка, самої діаграми, легенди). Біля вказівника миші з’являється меню, з якого потрібно вибрати пункт Параметри диаграммы. Вибір цього пункту призводить до відкриття однойменного вікна, де є вкладка Подписи данных. Робота з цією вкладкою цілком аналогічна роботі з однойменною вкладкою описаною вище:

 Приклад діаграми, що побудована за допомогою вибору пункту Категория и доля

на вкладці:

 

Тепер розглянемо наступну задачу. Припустимо, що в нас є дані по об’єму продаж мікропроцесорів за два роки, і необхідно побудувати дві кругові діаграми, які б відображали долю, яку займає та чи інша фірма від загальної кількості продаж.

 Звичайно, ми можемо записати дані за кожний рік на окремих робочих листах і побудувати на них відповідно окремі діаграми. Але ми розглянемо випадок побудови діаграми, коли дані подані у вигляді

Побудову кругової діаграми для 1998 року легко здійснити, як було описано вище, - виділити елементи в стовпцях А і В і натиснути кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів. Щоби побудувати кругову діаграму для 1999 року, необхідно виділити дані в стовпцях А і С. Стовпці А і С нє є суміжними, тому їх виділення слід здійснити так:

 - виділити стовпець А;

 - натиснути клавішу Ctrl і утримуючи її виділити стовпець С.

Наступні дії такі самі, як і у випадку побудови діаграми для 1998 року.

Кільцеві діаграми

 Дані про продажі за два чи більше років не завжди зручно відображати у вигляді окремих кругових діаграм, особливо, коли ми хочемо співставити ці дані по роках. Одним з зручних способів, що дозволяє сумістити дані по роках в одній діаграмі, є застосування кільцевих діаграм. Виділивши зразу дані стовпців А, В, С (див. попередній приклад), натиснувши кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів, і вибравши Кольцевые диаграммы, отримаємо кільцеву діаграму. Внутрішнє кільце відповідає 1998, а зовнішне – 1999 рокам. Як видно з діаграми, на ній нійбільш зручно зрівнювати дані 1-ї та останньої фірм в списку. – Півкільця, які їм відповідають, починаються або закінчуються в одній точці (лежать на одному промені проведеному з центру). Як і в випадку з круговими діаграмами, до кільцевих діаграм також можна додати надписи. Це здійснюється точно в такий самий спосіб.

 

Лінійчаті діаграми

Лінійчаті діаграми можуть відображати дані в декілька способів.

Так, продаж мікропроцесорів за 1998 рік за допомогою лінійчатої діаграми можна відобразити у вигляді горизонтальних прямокутників, висота яких пропорційна прибутку фірми. Виділивши дані стовпців А, В, отримаємо діаграму

 

По осі Х відкладені об’єми продаж в тис. доларів, а по осі Y – назви фірм.

Виділивши стовпці А, В, С (назви фірм, дані за 1998р., дані за 1999р.), отримаємо таку діаграму:

Верхні прямокутники кожної пари відповідають прибутку за 1999 рік, а нижні – прибутку за 1998 рік. Кожна пара відповідає певній фірмі.

 За допомогою лінійчатих діаграм можна відобразити і сумарні прибутки за два роки, вибравши відповідний вид лінійчатої діаграми. Така діаграма утворюється з попередньої вистроюванням прямокутників пар, що відповідають прибуткам однієї фірми, в один прямокутник.

Лінійчаті діаграми можна використовувати подібно до кругових таким чином, що прямокутник розбивається на частини, площа (довжина) яких пропорційні величині даних. Для побудови такої діаграми виділимо дані за 1998 рік, і клацнемо мишею на кнопці Мастер диаграмм. В діалоговому вікні Мастер диаграмм виберемо тип – Линейчатая, а вид – Линейчатая диаграмма, нормированная на 100%. Натиснувши кнопку Далее, в новому вікні Мастера диаграмм вказуємо розміщення рядів даних – Ряды в: строках:

 

після чого клацаємо на кнопці Готово. В результаті отримуємо діаграму:

 

Дані за два роки при використанні цього виду лінійчатих діаграм, якщо вказувати розміщення рядів в стовпцях, відобразяться так (для цього, звичайно, потрібно перед побудовою діаграми виділити дані за два роки):

 

Якщо ж вказати розміщення рядів даних в рядках, то одержимо діаграму

 

Гістограми

Діаграми типу Гістограми цілком подібні до лінійчатих діаграм, за тим лиш виключенням, що прямокутники розміщуються не горизонтально, а вертикально, - у вигляді стовпців. Приклад діаграми типу Гістограма приведено нижче:

Діаграми з областями

 Відобразимо прибутки фірм за допомогою діаграм з областями. Виділивши дані за 1998 рік (разом з назвами фірм) і вибравши діаграму з областями виду Диаграмма с областями (після вибору виду потрібно зразу натиснути кнопку Готово), отримаємо:

 Якщо виділити дані не тільки за 1998, а й за 1999 рік, тобто за два роки, то вибираючи знову діаграму виду Диаграмма с областями, одержимо діаграму:

 

На цій діаграмі ми бачимо розподіл прибутків лише за 1999 рік. Область за 1999 рік повністю закрила область, що відповідає 1998 року. Ми можемо змінити порядок слідування областей на діаграмі, помістивши область, що відповідає 1998 року наперед. Для цього потрібно помістити вказівник миші на область і клацнути правою клавішею. В меню, що з’являється вибираємо пункт Формат ряда данных; в однойменному вікні - вибираємо вкладку Порядок рядов, -

 

Виділяємо на вкладці один з років, наприклад 1998 рік, і натискаємо кнопку Вниз, після чого – кнопку ОК. Діаграма набере наступного вигляду:

 

Вибираючи діаграму з областями виду Диаграмма с областями с наложением, ми отримаємо діаграму, де на одну область зверху буде накладена інша. Верхній контур діаграми буде визначати сумарний прибуток за два роки:

Діаграми типу Графік

 Діаграми типу Графік аналогічні до діаграм з областями, тільки область під графіком не заповнюється кольором:

Слід відмітити, що використовуючи такий тип діаграми не вдасться побудувати графік, як ми привикли його розуміти в математиці, наприклад графік функції y=x2 . Для побудови графіка функції слід скористатись типом діаграми – Точкова.

Точкова діаграма

 Побудуємо графік функції  на проміжку від = -2 до = 3 з кроком 0,5. Для цього сформуємо робочий лист

В стовпець А заносимо значення з кроком 0,5. Для цього достатньо занести тільки два перших значення: -2 і –1,5, після чого виділивши їх, захопити мишею за маркер в правому нижньому куті прямокутника, що обмежує виділені значення. Рухаючи маркер вниз (утримуючи натиснутою ліву клавішу миші), до комірки А12 включно, ми, тим самим, автоматично заповнимо перший стовпчик. Для занесення даних в стовпець В, достатньо записати в комірку В2 формулу (=А*А) і скопіювати її в решту комірок (В3:В12).

 Після виділення даних побудову діаграми здійснюємо точно так само, як і попередніх, вибравши тип Точечная.

 

Географічні карти

 Крім діаграм Excel дозволяє працювати з географічними картами. Запас географічних карт міститься в самому Excel. Стандартно русифікований Excel поставляється з трьома картами – Європа, Росія і Країни світу. Для вставки карти в робочій лист потрібно натиснути на кнопку Карта, на якій зображено глобус, на панелі інструментів - .

 Може виявитись, що такої кнопки там немає. Тоді її слід встановити, вибравши Сервис ÞНастройка ÞКоманды. Після цього на вкладці, виділити категорію Вставка в вікні Категории, а в вікні Команды, - знайти значок Карта. Захопивши цей значок мишею, переміщуємо його панель інструментів.

 Після того, як кнопка Карта натиснута, курсор миші набуває вигляду хрестика. Встановивши його в ту точку робочого листа, де повинний знаходитися лівий верхній кут карти, натиснувши і не відпускаючи ліву клавішу миші, переміщуємо його в ту точку, де повинний знаходитися правий нижній кут карти. На екрані з’являється прямокутник, і вікно, в якому виведено список доступних карт:

 

Після того, як ми клацнемо мишею на імені потрібної карти, і на кнопці ОК, в робочому листі, в прямокутнику, з’явиться вибрана карта. Так, вибравши Європу, матимемо:

 При цьому звичайна панель інструментів Excel буде замінена на панель інструментів для роботи з картами:

 

Ці інструменти призначені для редагування карти, - нанесення на неї своїх позначок та надписів, зміщення карти відносно прямокутника, зміни масштабу карти. Коли всі необхідні зміни зроблено, то клацнувши мишею поза прямокутником з картою, ми повернемось до звичних панелей інструментів Excel.

 Розглянемо кнопки для редагування карти більш детальніше.

Перша кнопка (за замовчуванням натиснута), з стрілочкою, називається Выбор элементов. Коли натиснута ця кнопка, то вказівник миші має такий самий вигляд, як і на кнопці. Якщо при натиснутій кнопці Выбор элементов двічі клацнути мишею на карті, то виводиться меню

 

Позначками відмічаються ті об’єкти, які ми хочемо, щоби були зображені на карті. Виділивши в списку, наприклад, Автодороги Европы, можна задати і колір, яким цей об’єкт буде зображатися на карті. Для цього, потрібно поставити відмітку в кружок Другой і вибрати колір зі списку, що розкривається (нижче).

 Масштаб карти (тим самим збільшити або зменшити карту, - при цьому розміри прямокутника залишатимуться незмінними) можна задати за допомогою вікна Масштаб карты. Наприклад, якщо ми хочемо вставити карту не всієї Європи, а тільки України, то можна змінити масштаб, - з 100% на 550%. Але Україна може не потрапити в прямокутник на робочому листі, виділений нами під карту. В цьому випадку потрібно перемістити (зсунути) карту в середині прямокутника. Для цього можна скористатись кнопкою Перенос  або сусідньою з нею кнопкою Указание центра карты . Якщо клацнути на кнопці Перенос, то вказівник миші набуде вигляду долоні. За допомогою цієї долоні і переміщуємо карту (утримуючи натиснутою ліву клавішу миші). Якщо клацнути на кнопці Указание центра карты, то вказівник миші набуває Х-подібної форми. Якщо тепер клацнути мишею на довільній точці карти, то карта переміститься так, що ця точка стане центром прямокутника.

 

За замовчуванням, столиці зображуються за допомогою знака долара, а великі міста, - за допомогою знака оклику. Взагалі, це, для нас, є не зовсім звичним. При бажанні можна змінити значки для позначення міст.

 Розглядаючи карту України, можна відмітити, що ті, хто складав карту, знають (окрім Києва) лише такі міста, як Одеса, Донецьк, Львів, Кривий Ріг та Ялта. Але, то не є великою проблемою, оскільки на карті можна самому зробити відмітки міст і їх підписати. Для цієї мети служать кнопки Вывод подписей объектов , Нанесение надписей , Нанесение флажков . Детально ми не будемо це розглядати, а натомість розглянемо, як відобразити деяку економічну інформацію на карті.

 Припустимо, що ми хочемо відобразити на карті результати продаж виробів фірми по країнах. Для цього потрібно спочатку сформувати робочий лист, Причому, в першому стовпці повинні знаходитись назви країн. Для русифікованої версії Excel, назви країн повинні бути написані великими літерами і на російській мові. Отже, припустимо, що ми маємо наступні результати діяльності деякої фірми Х-ПРО по продажу персональних комп’ютерів марки Andrew по країнах:

 

Далі, виділивши два стовпці з даними і натиснувши кнопку Карта, будуємо прямокутник, куди Excel вставить карту. Оскільки, перераховані країни є відображеними зразу на двох картах, - Європа і Країни світу, то Excel запропонує вибрати, яку саме з двох карт необхідно вставити.

 В вставлених картах, Excel, за замовчуванням, розфарбує країни різним тоном в залежності від кількості продаж. Так Росія буде на карті дуже темною, оскільки на Росію приходиться сама велика кількість продаж, а Франція не буде взагалі зафарбована, бо на Францію приходиться сама мала кількість продаж.

 

При вставці карти в виділений прямокутник, в цьому випадку на екран виводиться спеціальна панель інструментів:

За допомогою цієї панелі можна задати спосіб відображення кількісного показника потрібної величини на карті. Можна відображати кількісну характеристику густиною точок (чим більше показник – тим більше точок нанесено на території країни), величиною кружків, за допомогою гістограми, за допомогою значків різної величини, що Excel розміщує на території цих країн. Більш детально ми не будемо, зупинятись на питаннях, пов’язаних з використанням карт. Відмітимо лише, що крім карт, Excel містить ще деякі дані про країни світу. Ці дані зберігаються в файлі Mapstasts.xls, який знаходиться в каталозі (папці)

Program Files\ Common Files\ Microsoft Shared \Datamap\Data.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Наверх ↑