Рекомендація

Сучасне суспільство характеризується значними потоками інформації, обробка та обмін якими вимагає застосування новітніх інформаційних технологій. Інформаційні технології все більше проникають у сфери виробництва, навчання та побуту. Допомогти оволодіти основами цих технологій, навчити використовувати їх основні засоби – комп’ютери і покликана дисципліна "Інформатика та комп’ютерна техніка".

Викладання дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка" ставить за мету:

- оволодіння студентами сучасними інформаційними технологіями обробки, обміну та пошуку інформації, з тим, щоби використовувати їх в подальшому навчанні та в професійній діяльності;

- розвиток алгоритмічного способу мислення та оволодіння методами розробки алгоритмів та програм.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- основні поняття інформатики (інформація, повідомлення, правило інтерпретації, алгоритм, виконавець тощо);

- загальну будову персонального комп’ютера, призначення та принципи роботи його основних вузлів і периферійних пристроїв, основи роботи в комп’ютерних мережах та Internet.

- структуру інформації на дисках та в мережах;

- різновиди програмного забезпечення, їх призначення та основи роботи з ними.

- технології розробки алгоритмів та програм;

- структуру програми на мові Паскаль, синтаксис та семантику її складових.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- користуватись комп’ютером, периферійними пристроями, локальними мережами;

- здійснювати основні види робіт з файлами та каталогами;

- користуватись найбільш вживаними офісними програмами;

- користуватись сервісними програмами;

- організовувати ефективне збереження інформації;

- здійснювати пошук інформації в Internet;

- розробляти алгоритм розв’язку задачі за її математичним чи формальним описом;

- створювати та налагоджувати програми розв’язання задач на мові Паскаль за розробленими алгоритмами.

Знання інформатики та комп’ютерної техніки необхідні при вивченні будь-якої дисципліни, зокрема і циклу економічних дисциплін. Оперативна обробка економічної інформації через її великі об’єми не мислима без застосування комп’ютерів та сучасних технологій обробки інформації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Наверх ↑