Тема 7. Кредитні операції банків

 

Лекційні питання

1. Економічна сутність, функції та принципи кредитування.

2. Класифікація банківських кредитів.

3. Суб’єкти кредитних відносин та кредитна система.

4. Організація кредитної діяльності банку.

5. Вимоги НБУ здійснення комерційними банками кредитних операцій.

6. Основні етапи процесу банківського кредитування.

7. Форми забезпечення повернення банківських позичок.

8. Кредитний ризик та способи його мінімізації.

 

Ключові поняття та терміни

Кредит, об’єкт кредиту, суб’єкти кредиту, позичка, кредитор, позичальник, кредитні відносини, капіталотворча та натуралістична теорії кредиту, перерозподільна функція, емісійна функція, функція заміщення, контрольно-стиму-лююча функція, принцип забезпеченості, принцип платності, принцип строковості, принцип поверненності, принцип цільового використання, кредитна система, банківський кредит, державний кредит, міжнародний кредит, лізинговий кредит, споживчий кредит, комерційний кредит, короткостроковий кредит, довгостроковий кре-дит, овердрафт, кредитна лінія, консорціумний кредит, паралельний кредит, кредитний ризик, регулювання кредитних операцій, кредитоспроможність.

 

Після вивчення теоретичних матеріалів теми студент повинен знати:

-   економічну сутність, функції та принципи кредитування в банках;

-   класифікацію банківських кредитів;

-   сутність кредитної системи;

-   організацію кредитної діяльності в банківській системі;

-   вимоги НБУ до здійснення кредитних операцій комерційними банками;

-   етапи процесу банківського кредитування та їх характеристику;

-   поняття кредитного ризику та методи його мінімізації.

 

Практичне заняття 1

1. Економічні нормативи НБУ з регулювання кредитної діяльності банку.

2. Практичне засвоєння методики розрахунку нормативів регулювання кредитної діяльності комерційних банків.

3. Засвоєння методики розрахунку відсотків за наданими кредитами.

До практичного заняття студент має знати: сутність банківського кредиту, класифікацію банківських кредитів, функції кредиту, принципи кредитування, методи та фактори впливу на процентну ставку за кредит, економічні нормативи НБУ щодо регулювання кредитної діяльності банку.

Мета заняття: практичне засвоєння методики розрахунку нормативів НБУ, що регулюють кредитну діяльність банку, та відсотків за наданими кредитами.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-   розраховувати норматив Н7 – максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента;

-   визначати норматив Н8 – великих кредитних ризиків;

-   розраховувати норматив Н9 – максимального розміру кредитів, гарантій та поручництв, наданих одному інсайдеру;

-   визначати норматив Н10 – максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручництв наданих інсайдерам;

-   розраховувати відсотки за наданими кредитами.

 

Завдання для проведення практичного заняття 1

Завдання 1

За наступними показниками діяльності банку “Імідж” (у тис. грн) необхідно визначити норматив Н7 – максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента та проаналізувати результат:

-   дебіторська заборгованість – 120;

-   сформований резерв за дебіторською заборгованістю – 10;

-   кредиторська заборгованість – 90;

-   сформований резерв за кредиторською заборгованістю – 10;

-   заборгованість за строковими депозитами – 1300;

-   сформований резерв за строковими депозитами – 130;

-   надані кредити – 1500;

-   сформований резерв за кредитами – 200;

-   факторинг – 500;

-   сформований резерв за факторинговими операціями – 20;

-   лізинг – 200;

-   сформований резерв за лізинговими операціями – 10;

-   інші активи – 700;

-   сформований резерв за іншими активами – 50;

-   боргові цінні папери – 900;

-   сформований резерв за борговими цінними паперами – 90;

-   основний капітал банку – 12000;

-   додатковий капітал – 5000;

-   відвернення – 500.

Завдання 2

За наступними показниками діяльності банку “Імідж” (у тис. грн) необхідно розрахувати норматив Н8 – великих кредитних ризиків та проаналізувати результат:

-   сукупний розмір великих кредитів – 3500;

-   надані міжбанківські позики – 700;

-   отримані міжбанківські позики – 900;

-   сформовані резерви за великими кредитами – 300;

-   поточні рахунки клієнтів – 800;

-   резерви за зобов’язаннями на поточних рахунках – 20;

-   регулятивний капітал банку – 380.

 

Завдання 3

За наступними показниками діяльності банку “Імідж” (у тис. грн з розрахунку на одного інсайдера) необхідно розрахувати норматив Н9 – максимального розміру кредитів, гарантій та поручництв, наданих одному інсайдеру, та проаналізувати результат:

-    дебіторська заборгованість – 100;

-    сформований резерв за дебіторською заборгованістю – 10;

-    кредиторська заборгованість – 90;

-    cформований резерв за кредиторською заборгованістю – 10;

-    заборгованість за строковими депозитами – 1500;

-    сформований резерв за строковими депозитами – 150;

-    надані кредити – 2000;

-    сформований резерв за кредитами – 200;

-    вексельні операції – 120;

-    сформований резерв за вексельними операціями – 10;

-    інші активи – 700;

-    сформований резерв за іншими активами – 50;

-    регулятивний капітал банку – 55000.

 

Завдання 4

За наступними показниками діяльності банку “Імідж” (у тис. грн) необхідно розрахувати норматив Н10 – максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручництв, наданих інсайдерам, та проаналізувати результат:

-   дебіторська заборгованість – 100;

-   сформований резерв за дебіторською заборгованістю – 10;

-   заборгованість за строковими депозитами – 1500;

-   сформований резерв за строковими депозитами – 150;

-   надані кредити – 2000;

-   сформований резерв за кредитами – 200;

-   вексельні операції – 120;

-   сформований резерв за вексельними операціями – 10;

-   інші активи – 700;

-   сформований резерв за іншими активами – 50;

-   регулятивний капітал банку – 12000;

 

Завдання 5

Банк “Імідж” надав кредит ТОВ “Фарма” у розмірі 50000 грн терміном на 6 місяців під 17 % річних. За кредитним договором встановлена комісія за розрахунково-касове обслуговування у розмірі 2 % від суми кредиту щомісячно. Необхідно скласти графік щомісячного погашення суми кредиту, відсотків за ним та сплати комісії за розрахунково-касове обслуговування.

 

Практичне заняття 2

1. Оцінка фінансового стану позичальника.

2. Засвоєння методики визначення кредитоспроможності позичальника.

3. Визначення групи кредитної операції.

 

До практичного заняття студент має знати: основні показники діяльності позичальника для оцінки його фінансового стану, сутність рейтингової оцінки кредитоспроможності позичальника, критерії класифікації кредитних операцій.

Мета заняття: засвоїти на практиці методику визначення кредитоспроможності позичальника та оцінки його фінансового стану для прийняття рішення щодо видачі кредиту банком.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-   розраховувати показники кредитоспроможності позичальника;

-   оцінювати фінансовий стан підприємства-позичальника;

-   використовувати рейтингову оцінку кредитоспроможності позичальника.

-   визначати групу кредитної операції.

 

Завдання для проведення практичного заняття 2

Завдання 1

За балансом ВАТ ”Мрія” визначити показники платоспроможності, фінансової стійкості, платоспроможності та ефективності діяльності потенційного позичальника. Проаналізувати отримані результати щодо оптимальних теоретичних значень показників.

Завдання 2

У банк “Імідж” звернувся клієнт ВАТ “Мрія” із заявою щодо отримання кредиту. В заяві міститься наступна інформація:

-   мета – придбання сировини для випуску нової продукції;

-   сума – 20000 грн;

-   термін – 6 місяців;

-   щомісячні адміністративно-господарські витрати позичальника – 20000 грн;

-   щомісячні податкові платежі – 5000 грн;

-   заборгованість за іншими кредитами – відсутня;

-   середньомісячні надходження коштів на поточному рахунку – 30200 грн;

-   забезпечення – застава оргтехніка в сумі 30000 грн.

За проведеним аналізом грошових потоків позичальника зробіть попередній висновок щодо можливого надання кредиту ВАТ “Мрія”, якщо банк надає кредити юридичним особам під 20 % річних.

 

Завдання 3

За балансом ВАТ ”Мрія” необхідно здійснити нарахування балів за системою значень показників фінансової діяльності позичальника та визначити рейтингову оцінку для надання короткострокового кредиту. До якого класу можна віднести цього позичальника?

 

Практичне заняття 3

1. Розрахунок оптимальної для банку процентної ставки за кредитом.

2. Визначення кредитного потенціалу банку, обсягу вільних кредитних ресурсів.

3. Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики.

4. Формування пакета кредитних документів для надання кредиту.

 

До практичного заняття студент має знати: методику визначення оптимальної для банку процентної ставки за кредитом, сутність кредитного потенціалу банку, порядок розрахунку резерву під кредитні ризики, етапи банківського кредитування, процедуру оформлення пакета документів щодо надання позики.

Мета заняття: розширити знання студентів про процес банківського кредитування та засвоїти методику розрахунку резерву під кредитні ризики.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-   розраховувати оптимальну для банку процентну ставку за кредитом;

-   визначати кредитний потенціал банку;

-   здійснювати порядок оформлення пакета документів з надання кредиту;

-   визначати обсяг вільних кредитних ресурсів банку;

-   здійснювати порядок розрахунку резервів під кредитні ризики.

 

Завдання для проведення практичного заняття 3

Завдання 1

За наступними показниками діяльності банку “Імідж” визначте оптимальну процентну ставку за кредитом у сумі – 500000 грн, терміном на 6 місяців:

-    процентні витрати за залученими ресурсами – 14 % річних;

-    операційні витрати банку на обслуговування кредиту – 50000 грн;

-    норма обов’язкового резерву – 8.5 %;

-    встановлена норма прибутку від кредитних операцій – 3 %.

 

Завдання 2

Визначте кредитний потенціал та вільні кредитні ресурси банку “Імідж” за наступними показниками діяльності (у тис. грн):

-  статутний капітал – 7000;

-  загальні резерви – 1800;

-  кошти на поточних рахунках юридичних осіб – 9600;

-  кошти на поточних рахунках фізичних осіб – 4000;

-  кредити одержані від інших банків – 200;

-  норма обов’язкових резервів за коштами юридичних осіб – 7 %;

-  надані кредити – 3500;

-  інші активи – 300.

Як ви вважаєте, чи забезпечений банк кредитними ресурсами?

Завдання 3

Структура кредитного портфеля банку “Імідж” на поточну дату така (у тис. грн):

-   стандартні – 2000;

-   під контролем – 2500;

-   субстандартні – 1000;

-   сумнівні – 500;

-   безнадійні –100.

Забезпеченням за видані кредити є нерухоме майно та кошти на депозиті, що обліковується на позабалансових рахунках (у тис. грн) за:

-   стандартними кредитами (нерухоме майно) – 1200;

-   кредитами під контролем (депозити) – 2300;

-   субстандартними кредитами (нерухоме майно) – 300.

Необхідно визначити:

-   розмір чистого кредитного ризику за кожною групою кредитів;

-   розмір страхового резерву за кожною групою кредитів;

-   загальну суму страхового резерву.

 

Завдання для самостійної роботи

1. За матеріалами ”Вісника НБУ” дослідіть структуру кредитного портфеля вітчизняних банків. Визначте тенденції у зміні структури кредитного портфеля за останні 5 років.

2. Визначте за матеріалами “Вісника НБУ” за п’ять останніх років побудуйте діаграму або графік динаміки кредитів наданих в іноземній та національній валюті. Зробіть висновки.

3. За матеріалами “Вісника НБУ” за останні 5 років проаналізуйте динаміку і структуру кредитів наданих суб’єктам господарювання за галузями економіки. Проаналізуйте отриманий результат.

4. Дослідіть за статистичними матеріалами звітності у “Віснику НБУ” динаміку коливання процентних ставок за виданими кредитами протягом 10 останніх років. Зробіть відповідні висновки.

 

Теми рефератів

1. Світовий досвід кредитування малого та середнього бізнесу.

2. Сучасний ринок банківських послуг щодо кредитування населення.

3. Кредитний ризик та методи управління ним.

4. Особливості організації кредитної діяльності в банках України.

5. Способи забезпечення банківських позик: світовий та вітчиз-няний досвід.

6. Поняття та характеристика елементів кредитної системи.

7. Проблеми законодавчого регулювання кредитного механізму в Україні.

8. Розвиток банківських кредитних операцій в світі та Україні.

9. Особливості управління проблемними кредитами.

 

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає економічна сутність кредиту?

2. Які функції та форми кредиту ви знаєте?

3. Як класифікуються кредити?

4. Які принципи банківського кредитування ви знаєте?

5. За якими ознаками класифікуються банківські кредити?

6. Як ви розумієте кредитну систему?

7. Охарактеризуйте суб’єкти кредитних відносин.

8. У чому полягає регулювання кредитної діяльності банків з боку НБУ?

9. На які цілі забороняється надання банківських кредитів?

10. Що таке кредитна політика банку та її призначення?

11. У чому полягає сутність та призначення стандартів кредитування?

12. Який зміст кредитних інструкцій?

13. Як організовується кредитна діяльність комерційного банку?

14. Охарактеризуйте основні етапи процесу банківського кредитування.

15. Що таке кредитоспроможність позичальника та основні підходи до її оцінки?

16. Методика розрахунку оптимальної процентної ставки за кредитом.

17. Які основні джерела погашення кредиту?

18. У чому сутність та призначення кредитного моніторингу?

19. Як класифікуються кредити за ступенем ризику?

20. Порядок формування резервів для відшкодування втрат за кредитами.

21. Світовий досвід оцінки кредитоспроможності позичальника.

22. Що таке кредитний потенціал банку?

23. Як визначається обсяг вільних кредитних ресурсів банку?

24. Що таке кредитний ризик?

25. Чим визначаються межі кредиту як економічної категорії?

 

Тестові завдання

 

1. Яка з сфер суспільного відтворення є причиною виникнення кредиту?

а) виробництво;                                                 в) обмін;

б) споживання;                                  г) благочинство.

 

2. В яких формах проявляється кредит?

а) товарній;                                         в) капіталотворчій;

б) натуралістичній;                           г) грошовій.

 

3. Які з наведених принципів є принципами банківського кредитування?

а) заміщення грошей;                      в) повернення;

б) строковість;                                   г) емісія грошей.

 

4. Які з наведених функцій кредиту не є дискусійними?

а) емісійна;                          г) капіталізація вільних

б) заміщення;                         грошових доходів.

в) перерозподільна;

 

5. Яку роль виконують банки згідно з натуралістичною тео-рією кредиту?

а) є творцями капіталу;

б) є посередниками в кредиті;

в) є “фабриками кредиту”;

г) акумулюють вільні кошти з метою розміщення їх у позичку.

 

6. Лізинговий кредит – це відносини між кредитором і позичальником з приводу:

а) кредитування задоволення кінцевих потреб;

б) перерозподілу матеріальних фондів серед підприємств;

в) надання в оренду засобів праці;

г) використання вільних коштів для фінансування державних витрат.

 

7. Які з кредитів є кредитами, що надаються в поточну діяльність?

а) кредити за експортно-імпортними операціями;

б) кредити на придбання цінних паперів;

в) кредити на будівництво;

г) розрахунки за овердрафтом.

 

8. Овердрафт – це різновид кредиту, що надається:

а) терміном на одну добу;

б) у вигляді лімітованої суми на поточний рахунок позичальника;

в) протягом певного часу до певної, раніше визначеної, суми ліміту;

г) на будівництво та освоєння землі.

 

9. Які з перерахованих кредитів надаються в інвестиційну діяльність?

а) факторингові операції;

б) кредити на купівлю нерухомості;

в) фінансовий лізинг;

г) кредити на купівлю сировини.

 

10. Які з наведених кредитів відносяться до класифікації за ступенем ризику?

а) перманентні;                  б) гарантійні;

в) сумнівні;                         г) стандартні.

11. Які з ланок включає супрабанківська кредитна система?

а) центральний банк;        в) міжнародний валютний фонд;

б) світовий банк;                г) страхові компанії.

 

12. Що, з перерахованого, складає структуру кредитної політики банку?

а) кредитна інструкція;

б) стандарти кредитування;

в) норми обов’язкового резервування за кредитами;

г) кредитний комітет.

 

13. Які підрозділи входять у структуру кредитного департаменту?

а) комерційний відділ;

б) відділ кредитного моніторингу;

в) відділ внутрішньобанківських операцій;

г) відділ безпеки.

 

14. Що з перерахованого зазначається в кредитній заявці?

а) дата видачі кредиту;

б) мета отримання кредиту;

в) сума кредиту;

г) перелік документів, що додаються.

 

15. До показників платоспроможності позичальника відносяться:

а) рентабельність реалізації продукції;

б) коефіцієнт миттєвої ліквідності;

в) коефіцієнт фінансового левериджу;

г) коефіцієнт оборотності оборотних активів.

 

16. Які показники характеризують фінансову стійкість позичальника?

а) коефіцієнт загальної ліквідності;

б) коефіцієнт фінансового левериджу;

в) рентабельність активів;

г) коефіцієнт маневреності власних коштів.

 

17. Які з перерахованих кінцевих рейтингових оцінок у балах відповідають позичальнику класу В?

а) 2,1;                     б) 2,8;                    в) 2,0;                     г) 2,4.

18. Що з перерахованого є матеріальним забезпеченням повернення банківських позичок?

а) іпотека;                            в) застава цінних паперів;

б) гарантія;                          г) страхування.

 

19. Які з перерахованих предметів не можуть бути заставою?

а) сировина для випуску продукції у вигляді металевого профілю;

б) будівля цеху державного фармацевтичного заводу;

в) сільгоспугіддя, що знаходяться в оренді позичальника;

г) власний офіс фірми.

 

20. Який коефіцієнт резервування під кредитні ризики вста-новлений для субстандартних кредитних операцій?

а) 50 %;                 б) 20 %;                 в) 2 %;                   г) 5 %.

 

Література: [3, с. 17–29; 5; 6; 10, с. 132–169; 14; 15; 18; 19, с. 29–36; 34, с. 110–158; 36; 52; 53; пп. 1; 4; 12; 35; 41 додатка В].

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Наверх ↑