Тема 6. Операції банків з готівкового

обслуговування платіжного обороту клієнтів

 

Лекційні питання

1.   Сутність касових операцій та правова основа їх здійснення.

2.   Структура операційної каси та види касових операцій.

3.   Організація та порядок касового обслуговування в банках України.

4.   Порядок забезпечення банків готівкою через територіальні управління НБУ.

 

Ключові поняття та терміни

Готівка, монета, банкнота, операційна каса, приписна каса (філія), видат-кова каса, прибуткова каса, видатково-прибуткова каса, касове сховище, вечірня каса, каса перерахунку коштів, депозитарій, грошова чекова книжка, грошовий чек, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, об’ява на внесення готівки, заява на отримання готівки, зношені банкноти, сумнівні банкноти, касові операції, позабалансовий касовий ордер, фальшиві банкноти, інкасація готівки.

 

Після вивчення теоретичних матеріалів теми студент повинен знати:

-    сутність та основи готівково-грошового обігу в банківській системі;

-    правову базу щодо здійснення готівкового обігу в платіжному обороті;

-    організаційну структуру операційної каси;

-    сутність та порядок здійснення касових операцій;

-    порядок функціонування системи готівкового обігу в банках України.

 

Питання практичного заняття

1. Порядок здійснення прибуткових касових операцій у національній валюті.

2. Порядок здійснення видаткових касових операцій у національній валюті.

3. Порядок здійснення обмінних валютних операцій.

 

До практичного заняття студент має знати: правила оформлення та перевірки касових документів, порядок обслуговування клієнтів в операційній касі банку, порядок проведення обмінних операцій в іноземній валюті, порядок обслуговування фізичних осіб з допомогою пластикових карток та дорожніх чеків.

Мета заняття: поглибити теоретичні знання та набути практичного досвіду щодо оформлення, перевірки касових документів і здійснення касових операцій у національній та іноземній валютах.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-    оформляти та перевіряти касові документи;

-    проводити касові операції у національній валюті;

-    здійснювати операції купівлі-продажу іноземної валюти.

 

Завдання для проведення практичного заняття

Завдання 1

У прибутковій касі банку “Імідж” було прийнято готівку від власних клієнтів у таких ситуаціях:

-    оплату за комунальні послуги АТ “Теплокомуненерго” від п. Петренка П.П. за минулий місяць поточного року у розмірі – 240 грн;

-    торгову виручку від магазину ТОВ “Браво” у розмірі 36000 грн;

-    кошти на депозитний вклад від п. Іваненка І.І. у розмірі 2500 грн;

-    готівку від працівника банку Кота К.К. для списання коштів з його підзвіту у розмірі 130 грн;

-    кошти на переказ готівки від Сидоренка С.С. своїй матері Сидоренко М.М. у розмірі 500 грн.

Необхідно оформити та провести ці операції відповідними документами.

 

Завдання 2

У видатковій касі банку “Імідж” було видано готівку в таких ситуаціях:

-    ТОВ “Компроміс” на відрядження співробітників у господарських справах;

-    працівнику банку Петренку П.П. аванс на відрядження у сумі 480 грн;

-        вкладнику Іваненку І.І. з депозитного рахунку у розмірі 700 грн.

Необхідно оформити та провести дані операції відповідними документами.

 

Завдання 3

В обмінному пункті банку “Імідж” протягом операційного дня здійснено такі операції:

-   Іваненко І.І. купив 1000 доларів США;

-   Петренко П.П. продав 1500 доларів США;

-   Іваненко І.І. продав 500 євро;

-   Петренко П.П. купив 400 євро.

Необхідно оформити відповідні документи за цими операціями.

 

Завдання для самостійної роботи

1. З’ясуйте, як комерційні банки здійснюють контроль за виконанням касових операцій у своїх клієнтів?

2. Проаналізуйте за матеріалами “Вісника НБУ” динаміку розвитку касових операцій у банківській системі України за останні 10 років.

3. З’ясуйте особливості бухгалтерського обліку касових операцій.

 

Теми рефератів

1. Особливості здійснення касових операцій у банківській системі (на прикладі зарубіжної країни).

2. Економічна та правова база готівкового грошового обороту в Україні.

3. Організація касового обслуговування в банках України.

 

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає суть касових операцій та їх значення?

2. Якими правовими та інструктивними документами регламен-тується здійснення касових операцій у банківській системі України?

3. Які основні види касових операцій ви знаєте, охарактеризуйте їх.

4. Які основні положення організації касової роботи визначають внутрішні банківські інструкції або положення про касові операції?

5. Яку організаційну структуру має операційна каса банку?

6. Які види касових операцій з національною валютою здійснюють банки?

7. Які види касових операцій з іноземною валютою здійснюють банки?

8. Які види касових операцій з цінностями та дорогоцінними металами здійснюють банки?

9. Особливості приймання готівки в операційних касах банків.

10. В яких випадках видається готівка у касах банків?

11. Якими документами оформляються касові операції?

12. Як НБУ забезпечує готівкою комерційні банки?

 

Тестові завдання

 

1. Що з перерахованого входить до складу готівки?

а) векселя;            б) банкноти;        в) монети;      г) грошові чеки.

 

2. За рахунок приймання готівки банки забезпечують збільшення обсягів...

а) активних операцій;                       в) витрат банку;

б) пасивних операцій;                      г) власних вільних резервів.

 

3. Клієнти банку через касові операції надають своїм готівковим коштам форму:

а) кредитну;         б) депозитну;      в) розрахункову;     г) обігову.

4. За своєю суттю вечірня каса банку є:

а) видатковою;                   в) прибутково-видатковою;

б) прибутковою;                г) приписною.

 

5. Які з наступних структурних одиниць є обов’язковими в операційній касі банку?

а) сховище цінностей;      в) каса перерахунку;

б) прибуткова каса;          г) вечірня каса.

 

6. Які з наступних касових операцій здійснюються в національній валюті?

а) операції з грошовими чеками;

б) операції з векселями;

в) приймання та видача готівки;

г) купівля-продаж дорожніх чеків.

 

7. Які з наступних касових операцій здійснюються в іноземній валюті?

а) приймання та видача готівки;

б) купівля-продаж дорожніх чеків;

в) видача монети в обмін на грошові білети;

г) обмін не придатних до обігу банкнот.

 

8. Якими з перерахованих документів оформляється здача готівкових коштів клієнта в банк?

а) грошовим чеком;

б) прибутковим касовим ордером;

в) прибутковим позабалансовим ордером;

г) оголошенням на внесення готівки в банк.

 

9. Якими з перерахованих документів оформляється видача готівки юридичній особі з поточного рахунку?

а) грошовим чеком;         в) розрахунковим чеком;

б) дорожнім чеком;          г) видатковим касовим ордером.

 

10. Якими з перерахованих документів оформляється видача готівки вкладнику?

а) видатковим позабалансовим ордером;

б) видатковим ордером;

в) грошовим чеком;

г) розрахунковим чеком.

 

Література: [10, с. 122–131; 18; 34, c. 100–09; 36; 52; 53; пп. 2; 9–11; 19; 24 додатка В].

Змістовий модуль 3

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Наверх ↑