Тема 3. Порядок створення та організація діяльності банків

 

Лекційні питання

1.   Класифікація операцій комерційних банків.

2.   Порядок реєстрації комерційних банків в Україні.

3.   Ліцензування банківської діяльності.

4.   Організаційна структура комерційного банку.

 

Ключові поняття та терміни

Активні операції, пасивні операції, кредитні операції, розрахунково-ка-сові операції, депозитні операції, інвестиційні операції, емісійні операції, міжбанківські операції, комісійні операції, посередницькі операції, засновницькі операції, заява про реєстрацію банку, установчий договір, статут банку, протокол установчих зборів, економічне обґрунтування та мета створення банку, висновок аудиторської фірми, установчі документи, комісія з питань нагляду та реєстрації банків, ліцензування діяльності комерційних банків.

 

Після вивчення теоретичних матеріалів теми студент повинен знати:

-    основні види банківських операцій;

-    загальний механізм здійснення банківських операцій;

-    порядок створення та реєстрації комерційних банків;

-    основи ліцензування банківських операцій;

-    організаційну структуру комерційного банку.

 

Питання практичного заняття

1. Суть та класифікація банківських операцій.

2. Порядок створення і реєстрації банків.

3. Порядок ліцензування банківської діяльності.

 

До практичного заняття студент має знати: суть пасивних операцій, порядок формування статутного капіталу, поняття банківських зобов’язань, суть активних операцій, організаційно-правову фор-му банку, порядок створення, реєстрації та ліцензування банку.

Мета заняття: поглиблення теоретичних та набуття практичних знань щодо структурування банківських операцій за економічним змістом, засвоєння порядку створення, реєстрації та ліцензування банків.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-    аналізувати та визначати, які кошти банку відносяться до пасивів чи активів;

-    аналізувати та робити висновок щодо можливості створення банку;

-    використовувати законодавчі та нормативні документи при вирішенні питань реєстрації банку та ліцензування банківської діяльності.

 

Завдання для проведення практичного заняття

Завдання 1

Діяльність банку “Прогрес” на поточний момент характеризується такими показниками (в тис. грн):

-      кошти на поточних рахунках суб’єктів підприємництва – 45000;

-   вклади до запитання фізичних осіб – 36000;

-   міжбанківські кредити – 8000;

-   кредити, надані іншим банкам, – 10000;

-   кредити, надані суб’єктам підприємництва, – 80000;

-   строкові депозити – 25000;

-   кошти бюджету та позабюджетних фондів – 2000;

-   вкладення в цінні папери – 4000;

-   кредити, надані фізичним особам – 3000;

-   кошти на коррахунку в НБУ – 7000;

-   кошти в операційній касі банку – 3000.

Необхідно визначити, які показники діяльності відносяться до активних і пасивних операцій та відповідно яка їх величина. Яка структура активів та пасивів банку?

Завдання 2

У територіальне управління НБУ подано пакет документів щодо реєстрації акціонерного банку “Претендент”. За даними установчого договору, підписаного засновниками банку та засвідченого відбитками печаток до складу засновників увійшли:

-    ВАТ “Комбайновий завод” – 40 % статутного капіталу;

-    ЗАТ “Кондитерська фабрика” – 30 % статутного капіталу;

-    Кредитна спілка “Альянс” – 20 % статутного капіталу;

-    Агропідприємство “Агротехніка” – 10 % статутного капіталу.

Кошти для формування статутного фонду, у повному обсязі всіма учасниками перераховано на накопичувальний рахунок. Як, на вашу думку, чи задовольнить НБУ дане прохання щодо реєстрації банку?

 

Завдання 3

В територіальне управління НБУ подано пакет документів щодо реєстрації акціонерного банку “Претендент”. За даними установчого договору, підписаного засновниками банку та засвідченого відбитками печаток до складу засновників увійшли:

-   ВАТ “Нафтопереробний завод” – 35 % статутного капіталу;

-   ЗАТ “Взуттєва фабрика” – 25 % статутного капіталу;

-   політична партія “Реформи і порядок” – 15 % статутного капіталу;

-   агропідприємство “Агрохімія” – 25 % статутного капіталу.

Кошти для формування статутного фонду, у повному обсязі всіма учасниками перераховано на накопичувальний рахунок. Як, на вашу думку, чи задовольнить НБУ дане прохання щодо реєстрації банку?

 

Завдання для самостійної роботи

1. За матеріалами ”Вісника НБУ” визначте сучасну нумерацію операцій, на які НБУ надає банкам банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій.

2. Проаналізуйте за матеріалами “Вісника НБУ”, які банківські операції можуть виконувати вітчизняні банки за наданими ліцензіями.

3. За матеріалами “Вісника НБУ” визначте, скільки банків зареєстровано, мають банківську ліцензію, виведено з Державного реєстру банків та скільки знаходиться на ліквідації.

4. Дослідіть за матеріалами рекомендованої літератури світовий досвід реєстрації та ліцензування банківської діяльності.

 

Теми рефератів

1. Особливості реєстрації та ліцензування банківської діяльності (на прикладі зарубіжної країни).

2. Сучасні банківські продукти, послуги та операції вітчизняних банків на фінансовому ринку.

3. Оптимальна організаційна структура комерційного банку – запорука ефективного здійснення банківських операцій.

 

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає суть головного принципу банківської діяльності?

2. Як можна класифікувати банківські операції за економічною сутністю?

3. В якій формі здійснюються внески до статутного капіталу банку?

4. Які юридичні та фізичні особи не можуть бути засновниками та акціонерами комерційного банку?

5. Як можна класифікувати банківські операції за функціональною ознакою?

6. За рахунок яких джерел формується статутний капітал банку?

7. У чому полягає головна мета ліцензування банківської діяльності?

8. Який порядок державної реєстрації банків?

9. Особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом.

10. Який механізм прийняття рішення щодо видачі ліцензії?

11. Які відмінності у порядку створення та реєстрації підприємств і банків ви знаєте?

12. В яких випадках НБУ має право відмовити засновникам у реєстрації банку?

13. Який порядок прийняття рішення щодо видачі ліцензії?

14. В яких випадках НБУ має право відмовити банку у видачі ліцензії?

15. Які встановлено основні умови видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій?

16. Які операції є виключно банківськими з метою ліцензування?

17. Для здійснення яких операцій в НБУ необхідно отримати письмовий дозвіл?

18. Який порядок державної реєстрації філій банків?

19. Яка структура Плану рахунків бухобліку комерційного банку?

 

Тестові завдання

 

1. Які з перерахованих грошових коштів входять в склад активних операцій?

а) кредити, отримані в інших комерційних банках;

б) кошти в операційній касі банку;

в) кредити, надані юридичним особам;

г) кошти вкладників.

2. Які з перерахованих категорій учасників можуть бути засновниками банку?

а) громадські та благодійні організації;

б) юридичні і фізичні особи;

в) юридичні особи, в яких банк має істотну участь;

г) держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів.

 

3. Які з перерахованих грошових засобів входять до складу пасивних операцій?

а) кредити отримані в інших комерційних банках;

б) статутний капітал;

в) кредити надані юридичним особам;

г) кошти на коррахунках в інших банках.

 

4. В яких випадках банк має право розпочинати банківську діяльність?

а) за умови реєстрації в державному реєстрі банків;

б) отримання письмового дозволу НБУ;

в) отримання банківської ліцензії;

г) отримання банківської ліцензії та письмового дозволу НБУ.

 

5. Які з перерахованих органів банку є контрольними?

а) правління банку;                           в) ревізійна комісія;

б) загальні збори акціонерів;          г) спостережна рада.

 

6. В яких з випадків НБУ може відкликати банківську ліцензію комерційного банку?

а) порушення порядку державної реєстрації банку;

б) порушення законодавчої та нормативної бази, що призвели до значної втрати активів та неплатоспроможності банку;

в) якщо банк протягом одного року після отримання ліцензії не здійснив ні однієї операції;

г) якщо банк не подав вчасно річної звітності в НБУ.

 

7. Для створення місцевого кооперативного банку необхідний статутний капітал у розмірі:

а) 1 млн євро;                     в) 3 млн євро;

б) 5 млн євро;                     г) сума визначається засновниками.

 

8. На основі яких документів здійснюють діяльність банківські філії?

а) статуту банку;

б) договору про кореспондентські відносини між банками;

в) банківської ліцензії;

г) положення про філію та дозволу банку на здійснення операцій.

 

9. Які з перерахованих особливостей притаманні Плану рахун-ків бухобліку комерційного банку?

а) мультивалютність;

б) наявність управлінського обліку;

в) моновалютність;

г) наявність позабалансового обліку.

 

10. Який з принципів є головним щодо управління банківською діяльністю?

а) розподіляй та володарюй;

б) клієнтів менше – операцій та послуг більше;

в) купуй дорого – надавай якісно;

г) купуй дешевше – продавай дорожче.

 

Література: [2, с. 109–116; 4; 6; 10, с. 51–74; 16, с. 50; 18; 34, c. 5–29; 36, c. 7–12; 52; 53; пп. 8; 14; 15; 21; 26; 37 додатка В].

 

Змістовий модуль 2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Наверх ↑