Тема 1. Процес становлення, сутність,

правова база та основні функції банківської діяльності

 

Лекційні питання

1.  Історія виникнення, становлення та розвитку банків.

2.      Економічна сутність банку як посередника на фінансовому ринку.

3.  Побудова банківської системи та класифікація комерційних банків.

 

Ключові поняття та терміни

Жиророзрахунок, жиробанк, банкнота, комерційний банк, центральний банк, банківська система, інвестиційний банк, ощадний банк, іпотечний банк, універсальний банк, спеціалізований банк, парабанківські фінансово-кредитні установи, трансформаційна функція, емісійна функція, трансформація ризиків, трансформація строків, трансформація обсягів, просторова трансформація, унітарні банки, пайові банки, кооперативні банки, концентрація банків

 

Після вивчення теоретичних матеріалів теми студент повинен знати:

-    сутність банку та його роль у сучасній економіці;

-    функції та завдання банківської діяльності;

-    історичний процес становлення та розвитку банків;

-    організаційно-правові аспекти розвитку банківської системи України;

-    класифікацію комерційних банків.

 

Питання практичного заняття

1. Сутність та роль банків в умовах ринкової економіки.

2. Правова база діяльності комерційних банків в Україні.

3. Структура банківської системи України та функції банків.

4. Концептуальні підходи до класифікації банків.

 

До практичного заняття студент має знати: сутність понять “банк” та “банківська система”, структуру банківської системи України, організаційно-правову форму банку, функції банків, роль банків у ринковій економіці, класифікацію банків.

Мета заняття: розвиток економічного мислення та загального уявлення про банки, банківську систему та їх вплив на розвиток економіки країни.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-   використовувати правову базу про діяльність банків;

-   користуватись матеріалами статзвітності з діяльності банків;

-   аналізувати основні показники діяльності банківської системи в цілому.

 

Завдання для самостійної роботи

1. За матеріалами ”Вісника НБУ” побудуйте діаграму динаміки росту кількості банків за останні 5 років.

2. Визначте за матеріалами “Вісника НБУ” кількість банків з іноземним капіталом на початок поточного року.

3. За матеріалами “Вісника НБУ” побудуйте діаграму, що відображає структуру іноземного капіталу в банківській системі України.

 

Теми рефератів

1. Особливості функціонування сучасних банківських систем.

2. Становлення та розвиток банківської системи України.

3. Роль іноземного капіталу в банківській системі України.

4. Банківська система України в умовах інтеграції до Євросоюзу.

5. Місце та роль банків у ринковій інфраструктурі.

6. Правова база діяльності комерційних банків: суть, основні елементи.

7. Суть, види та розвиток банківських послуг у банківській системі України.

8. Види та функції комерційних банків.

 

Питання для самоконтролю

1. Що сприяло виникненню перших банків та як вони вплинули на розвиток економіки та суспільства?

2. У чому полягає сутність системи жиророзрахунків?

3. Які функції банківcької діяльності ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

4. Як вплинуло на розвиток банківської справи введення в обіг “зобов’язань золотоковалів”?

5. Яка структура банківської системи України?

6. Чому банк є посередником на грошовому ринку?

7. Дайте визначення банку. У чому проблематика визначення банку?

8. У чому полягає економічна сутність банку?

9. За якими ознаками класифікуються банки? Наведіть приклади.

10. Якими законами регулюється банківська діяльність в Україні?

11. Які банківські операції та послуги пропонує універсальний банк?

12. Чому серед фінансових посередників ключове місце займають банки?

13. Дайте характеристику посередницьких операцій банківської діяльності?

14. Чому правовий підхід на дає змогу визначити сутність банку. Наведіть приклади?

15. Що таке банківська система?

 

Тестові завдання

 

1. Що з наведеного є особливістю банківської діяльності?

а) функціонування у сфері обліку;

б) функціонування у сфері обміну;

в) функціонування у галузі виробництва;

г) здійснення банківських операцій.

 

2. Постійний обіг банкнот забезпечив:

а) банк Венеції у 1171 році;

б) Стокгольмський банк;

в) Французький банк у 1694 році;

г) Англійський банк.

 

3. Яка з наведених систем розрахунків є сутністю жиророз-рахунку?

а) безготівкових розрахунків;

б) безготівкових розрахунків між клієнтами в межах одного банку;

в) безготівкових розрахунків між клієнтами різних банків;

г) готівкових розрахунків між різними банками.

 

4. Французьким словом “banque” в стародавні часи називали:

а) міняйла;                           в) власника капіталу;

б) лавку міняйли;               г) скриню міняйли.

 

5. Які з переваг отримали підприємці завдяки жиророзрахункам?

а) зменшились обсяги боргових зобов’язань;

б) можливість зберігати свої активи в дорогоцінних металах;

в) збільшився власний капітал;

г) збільшились обсяги реалізованого товару.

 

6. Яка з перерахованих особливостей банківської діяльності визначає банк фінансовим посередником:

а) функціонування в сфері обміну;

б) функціонування в сфері виробництва;

в) облікова діяльність;

г) функціонування в галузі інформації.

 

7. Які з перерахованих фінансових посередників мають найбільший вплив на грошовий обіг?

а) банки;                                              в) кредитні спілки;

б) страхові компанії;                         г) лізингові компанії.

 

8. Який з комплексів посередницьких операцій є базовим в банківській діяльності?

а) обмін валюти, приймання вкладів, надання позичок;

б) приймання вкладів, надання позичок, проведення розрахунків;

в) збереження цінностей, приймання вкладів, проведення розрахунків;

г) проведення розрахунків, надання позичок, обмін валюти.

 

9. Які з перерахованих функцій виконують банки?

а) трансформаційна;                        в) ощадно-капіталотворча;

б) платіжно-розрахункова;             г) кредитно-інвестиційна.

 

10. На макроекономічному рівні банк є:

а) інформаційним центром;           в) підприємством;

б) посередником;                              г) емісійним центром.

 

11. Що є інструментами зовнішнього правового впливу на діяльність банків?

а) статут;                                              в) накази;

б) закони України;                            г) внутрішні інструкції.

 

12. Банківська система України за своєю структурою є:

а) однорівнева;                                  в) дворівнева;

б) трирівнева;                                     г) багаторівнева.

 

13. Що є інструментами внутрішнього правового впливу на діяльність банків?

а) статут;                                              в) закони України;

б) нормативні документи НБУ;     г) Конституція України.

 

14. Які з перерахованих банків є державними?

а) Укрінбанк;                                      в) Укрпромбанк;

б) Укрексімбанк;                               г) Укрсоцбанк.

15. На мікроекономічному рівні банк є:

а) інформаційним центром;           в) підприємством;

б) посередником;                              г) емісійним центром.

 

16. Які з приведених класифікаційних ознак банків відповідають критерію за формою власності?

а) змішані;                                           в) спеціалізовані;

б) регіональні;                                    г) іпотечні.

 

17. Які з приведених класифікаційних ознак банків відповідають критерію за колом здійснюваних операцій?

а) іноземні;                                         в) універсальні;

б) акціонерні;                                     г) інвестиційні.

 

18. Які з приведених класифікаційних ознак банків відповідають критерію за спеціалізацією?

а) змішані;                                           в) спеціалізовані;

б) іпотечні;                                          г) універсальні.

 

19. Які з приведених класифікаційних ознак банків відповідають критерію за організаційно-правовою формою?

а) іноземні;                                         в) іпотечні;

б) акціонерні;                                     г) ощадні.

 

20. В якому році з’явився перший акціонерний банк?

а) 1171; б) 1661; в) 1694; г) 1799.

 

21. Іпотечні банки здійснюють:

а) мобілізацію довгострокових вкладень для надання кредитів;

б) надання довгострокових позик під заставу землі та нерухомості;

в) збереження вкладів населення;

г) споживче кредитування населення.

 

Література: [4–6; 10, с. 11–29; 14; 15; 18, с. 3–46; 34].

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Наверх ↑