Тема 9. Операції банків з цінними паперами

 

Лекційні питання

1.   Діяльність банків на ринку цінних паперів.

2.   Класифікація банківських операцій з цінними паперами.

3.   Емісійні операції банків.

4.   Інвестиційні операції банків на фондовому ринку.

 

Ключові поняття та терміни

Цінний папір, акція, проста акція, привілейовані акції, облігації, фондовий ринок, первинний фондовий ринок, вторинний фондовий ринок, біржовий ринок, позабіржовий ринок, депозитний сертифікат, інвестування, інвестиційні операції, емісійні операції, депозитарні операції, довірчі операції, трастові операції, номінальна вартість цінного паперу, балансова вартість цінного паперу, вартість купівлі-продажу цінного паперу, портфель цінних паперів, портфель цінних паперів на продаж, портфель цінних паперів в інвестиційну діяльність.

 

Після вивчення теоретичних матеріалів теми студент повинен знати:

-   сутність та види банківських операцій з цінними паперами;

-   порядок проведення банками операцій з цінними паперами;

-   методи оцінки ефективності інвестиційних операцій банків;

-   нормативи регулювання інвестиційної діяльності банків.

 

Питання практичного заняття

1. Порядок здійснення банком емісійних операцій.

2. Порядок здійснення інвестиційних операцій.

3. Визначення ефективності банківських інвестиційних вкладень.

4. Розрахунок нормативів НБУ щодо інвестиційної діяльності банків.

 

До практичного заняття студент має знати: суть емісійних та інвестиційних операцій банків з цінними паперами, порядок формування портфеля цінних паперів на інвестиції, методику визначення ефективності банківських інвестиційних вкладень, методику розрахунку нормативів НБУ щодо інвестиційної діяльності банків.

Мета практичного заняття: поглибити теоретичні знання та набути практичного досвіду щодо визначення ефективності банківських інвестиційних вкладень та економічних нормативів інвестиційної діяльності банків.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-   визначати ефективність операцій з цінними паперами;

-   розраховувати та аналізувати нормативи НБУ щодо інвестиційної діяльності.

 

Завдання для проведення практичного заняття

Завдання 1

У портфелі банку “Імідж” знаходиться пакет купонних облігацій номінальною вартістю 500 тис. грн із терміном погашення через три роки і 20 % річним купоном. Визначте середню ринкову норму доходу пакета облігацій, якщо ринкова ціна пакета облігацій на даний момент – 400 тис. грн.

 

Завдання 2

У портфелі банку “Імідж” знаходиться пакет облігацій із строком погашення через три роки, що оцінюється на даний момент в 50 тис. грн. Як зміниться ринкова ціна пакета облігацій, якщо норма дохідності на ринку грошових вкладень знизилась від поточного рівня дохідності з 16.5 до 14 % річних.

 

Завдання 3

Банк “Імідж” інвестує на придбання акцій ВАТ “Нафтопереробний завод” 500 тис. грн. Визначте норматив інвестування в цінні папери за даною установою, якщо відомо наступне щодо діяльності банку:

-   регулятивний капітал – 35 млн грн;

-   цінні папери у портфелі банку на продаж – 250 тис. грн;

-   цінні папери у портфелі банку на інвестиції – 1 млн грн;

-   створений резерв під знецінення цінних паперів – 50 тис. грн;

-   вкладення в капітал дочірніх установ – 100 тис. грн.

 

Завдання 4

Банк “Імідж” інвестував на придбання акцій юридичних осіб – 22 млн грн. Визначте норматив загальної суми інвестування в цінні папери, якщо відомо наступне щодо діяльності банку:

-   регулятивний капітал – 35 млн грн;

-   цінні папери у портфелі банку на продаж – 250 тис. грн;

-   цінні папери у портфелі банку на інвестиції – 1 млн грн;

-   створений резерв під знецінення цінних паперів – 50 тис. грн;

-   вкладення в капітал інших банків – 600 тис. грн;

-   вкладення в капітал дочірніх установ – 100 тис. грн.

Завдання 5

Банк “Імідж” 20.05 минулого року купив 20000 акцій номінальною вартістю 2 грн ВАТ “Нафтопереробний завод” за ринковою ціною на суму 50000 тис. грн. 15.03 поточного року банк отримав дивіденди за даним пакетом акцій у розмірі 12 % річних. У зв’язку з тим, що в поточному році ціна на акції ВАТ “Нафтопереробний завод” зросла до 5 грн за акцію банк продав весь пакет акцій через брокера на біржі заплативши йому 3 % від загальної суми пакета акцій комісійної винагороди. Визначте загальну суму доходу банку після проведення цих операцій.

 

Завдання для самостійної роботи

1.   За матеріалами “Вісника НБУ” за останні три роки проаналізуйте обсяг і динаміку вкладень банків у цінні папери. Побудуйте необхідні діаграми та зробіть висновки.

2.   Проаналізуйте за матеріалами “Вісника НБУ” структуру інвестиційного портфеля банків України. Побудуйте діаграму та зробіть висновки.

3.   З’ясуйте особливості бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами.

 

Теми рефератів

1. Операції комерційних банків з державними цінними паперами.

2. Депозитарна діяльність комерційних банків.

3. Сутність, роль та значення банківських інвестицій.

4. Порядок здійснення емісійних операцій банків.

5. Розвиток довірчих операцій комерційних банків в Україні.

6. Управління банківськими ризиками при здійсненні операцій з цінними паперами.

7. Порядок створення резервів для покриття збитків від інвестиційної діяльності банків.

 

Питання для самоконтролю

1. Як організовано фондовий ринок?

2. Якими правовими та інструктивними документами регламен-тується діяльність комерційних банків на фондовому ринку?

3. Які види цінних паперів купуються та продаються на фондовому ринку?

4. Як функціонують біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів?

5. За якими групами класифікуються банківські операції з цінними паперами?

6. Дайте характеристику учасників фондового ринку.

7. Що таке портфель цінних паперів банку та як здійснюється управління ним?

8. У чому полягає сутність інвестиційних операцій комерційних банків?

9. Які види вартості цінних паперів ви знаєте?

10. Як розраховується ринкова вартість акції з постійним темпом приросту дивідендів?

11. Які основні показники дохідності облігацій ви знаєте?

12. Як розраховується ринкова вартість облігації з постійним купонним доходом?

13. Які показники дохідності акцій ви знаєте?

14. Що таке дюрація та як вона визначається?

15. Які категорії цінних паперів ви знаєте та як визначається їх ринкова вартість?

16. Як класифікуються цінні папери за ступенем ризику?

17. Яка залежність існує між дохідністю та ризиком цінних паперів?

18. У чому полягає сутність емісійних операцій банків з цінними паперами?

19. Як банки здійснюють клієнтські або довірчі операції з цінними паперами?

20. Якими нормативами НБУ регулює інвестиційну діяльність банків?

 

Тестові завдання

 

1. На які групи поділяються інвестори?

а) біржові;                                           в) позабіржові;

б) індивідуальні;                                г) інституційні.

 

2. Хто з наведених категорій є професійними учасниками ринку цінних паперів?

а) інвестори;                                       в) брокери;

б) банки;                                              г) дилери.

 

3. Вторинний ринок цінних паперів складається з ринку...

а) позабіржового;                             в) інституційного;

б) банківського;                                 г) біржового.

 

4. За строками залучення інвестиційного капіталу цінні папери поділяються на...

а) капітальні;                                       в) муніципальні;

б) похідні;                                            г) грошові.

 

5. Які з перерахованих інструментів можуть мати обіг на ринку цінних паперів в Україні?

а) векселі;                                            в) акредитиви;

б) бони;                                               г) облігації.

 

6. За якою з моделей організований фондовий ринок в Україні?

а) банківською;                                  в) європейською;

б) змішаною;                                      г) небанківською.

 

7. Банківські інвестиції за складом бувають вкладанням в...

а) облігації;

б) статутний капітал;

в) боргові зобов’язання;

г) портфельні придбання цінних паперів.

 

8. Що з наведеного є цілями банківських інвестицій?

а) забезпечення незалежності банку;

б) забезпечення ліквідності банку;

в) мінімізація банківських ризиків;

г) забезпечення дохідності.

 

9. Які з видів інвестиційної політики проводять банки на фондовому ринку?

а) агресивну;                                      в) демократичну;

б) консервативну;                             г) кредитну.

 

10. Які з наступних операцій є емісійними операціями з цінними паперами?

а) андерайтинг;

б) брокерські операції;

в) випуск депозитних сертифікатів;

г) депозитарні операції.

 

11. Які з наступних операцій є інвестиційними операціями з цінними паперами?

а) консалтинг;

б) арбітражна дилерська діяльність;

в) купівля акцій на термін більше року;

г) реєстраторська діяльність.

 

12. Які з наступних операцій є клієнтськими операціями з цінними паперами?

а) андерайтинг;                  в) випуск депозитних сертифікатів;

б) емісія векселів;              г) депозитарні операції.

13. Яких видів бувають акції?

а) прості;                              в) іменні;

б) складні;                            г) привілейовані.

 

14. Яких видів бувають облігації?

а) прості;                              в) дисконтні;

б) іменні;                             г) на пред’явника.

 

15. Власник привілейованих акцій має право:

а) голосу у вирішенні питань діяльності банку;

б) гарантованого одержання дивідендів;

в) керувати розподілом майна банку при ліквідації;

г) на одержання частини майна банку у разі його ліквідації.

 

16. Які з цінних паперів входять до складу портфеля ЦП на продаж?

а) мають короткий термін дієздатності до року;

б) мають термін дієздатності більше року;

в) вкладені в дочірні компанії;

г) вільно обертаються на ринку.

 

17. За якими з наступних принципів формується портфель інвестиційних пропозицій?

а) оперативна реструктуризація портфеля цінних паперів;

б) урахування конкретного стану мікро- та макросередовища;

в) урахування пропозицій інвестора;

г) урахування можливих відхилень реальних характеристик від планових.

 

18. Які з категорій цінних паперів мають найменший ризик та найменший дохід?

а) ощадні сертифікати;

б) облігації;

в) привілейовані акції;

г) державні зобов’язання.

 

19. Який додатковий процент коригування розрахункової ринкової вартості встановлено для класу емітента “В”?

а) 10;                      б) 20;                      в) 50;                      г) 5.

 

Література: [4–6; 10, c. 170–185; 16; 18; 30; 34, с. 211–270; 36; 52; 53; пп. 2; 3; 5; 6; 18; 32 додатка В].

Змістовий модуль 4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Наверх ↑