Міжнародна економічна інтеграція: передумови становлення, цілі та етапи.


Економічна інтеграція – процес економічної взаємодії країн, що веде до зближення господарських механізмів, яке приймає форму міждержавних угод і узгоджено регулюється міждержавними органами.

Передумови інтеграції.
1. близькість рівнів економічного розвитку і ступеню ринкової зрілості країн, що інтегруються.

2. географічна близькість країн, що інтегруються, наявність в більшості випадків спільного кордону та економічних зв’язків, що історично склалися. 

3. спільність економічних та інших проблем, які стоять перед країнами в галузі розвитку, фінансування, регулювання економіки, політичного співробітництва. 

4. демонстраційний ефект. Позитивні зрушення в країнах, що створили інтеграційне об’єднання, зазвичай психологічно впливає на інші країни, які бажають також приєднатися до цього угруповання, навіть не маючи для цього макроекономічних передумов;

5. “ефект доміно” останні зацікавлюються інтеграцією просто внаслідок побоювання залишитися за її межами.Þ проблеми для країн-нечленів Þ переорієнтація економічних зв’язків країн, що входять до нього, одна на одну Þ. Більшість країн певного регіону стали членами інтеграційного об’єднання


Цілі інтеграційних об’єднань.
1. використання переваг економіки масштабу. Інтеграція збільшує розміри ринку, скорочує трансакційні витрати, що, в свою чергу, дозволяє залучити прямі іноземні інвестиції.

2. створення сприятливого зовнішньополітичного середовища. Мета– посилення співробітництва країн-учасниць в політичній, військовій, соціальній, культурній та інших галузях. 

3.     вирішення задач торгової політики. Інтеграція може посилити позиції країн-членів у переговорах із СОТ.

4.     сприяння структурній перебудові економіки, передача ринкового досвіду, гарантія незворотності ринкових реформ.

5.     підтримка молодих галузей національної промисловості. 


 Етапи інтеграції:

1)    преференційні торгові угоди. Особливості: а) країни надають одна одній більш сприятливий порівняно з іншими країнами режим у торгівлі; б) збереження національних митних тарифів по відношенню до третіх країн; в) відсутність міждержавних органів управління; 

2)    зона вільної торгівлі. Особливості: а) повне усунення митних тарифів у взаємній торгівлі; б) збереження національних митних тарифів по відношенню до третіх країн; в) розповсюджується на всі товари, крім продуктів сільського господарства; г) розвиток координується на періодичних нарадах міністрів; 

3)    митний союз. Особливості: а) усунення національних митних тарифів і введення єдиного митного тарифу і єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі по відношенню до третіх країн; б) повна свобода переміщення товарів і послуг в межах митного союзу; в) створення міждержавних органів, що координують проведення узгодженої зовнішньоторгової політики; г) міждержавна рада на рівні міністрів та постійно діючий секретаріат; 

4)    спільний ринок. Особливості: а) свобода руху не лише товарів і послуг, але й факторів виробництва (капіталу і робочої сили); б) міждержавна координація економічної політики, що відбуваються на періодичних нарадах 

5)    економічний союз. Особливості: а) спільний митний тариф і свобода руху товарів і факторів виробництва; б) координація макроекономічної політики; в) уніфікація законодавства в галузі валютної, бюджетної та грошової політики; г) спільні органи, наділені не лише функціями координації та спостереження за економічним розвитком, але й прийняття оперативних рішень від угруповання в цілому; д) відмова урядів від частини своїх повноважень та частини державного суверенітету на користь наддержавних органів; 

6)    політичний союз передбачає передача національними урядами більшої частини своїх функцій у відносинах з іншими країнами наддержавним органам. Означає створення міжнародної конфедерації і втрату державами суверенності.

Екзаменаційні питання з курсу “Міжнародна економіка”

1.                Предмет, метод та місце курсу “Міжнародна економіка” в системі економічних дисциплін.

2.                Поняття світового ринку та його еволюція.

3.                Співвідношення понять “світовий ринок”, “світове господарство”, “міжнародна економіка”.

4.                Загальна характеристика міжнародної економічної системи.

5.                Групи країн у міжнародній економіці: їх загальна характеристика.

6.                МЕВ: поняття, особливості, суб’єкти, об’єкти, рівні та форми.

7.                Сутність, складові та особливості міжнародного поділу праці (МПП).

8.                Фактори, що зумовлюють участь України в МПП.

9.                Взаємозв'язок понять «інтернаціоналізація» та «глобалізація» економічного розвитку.

10.            Поняття міжнародної торгівлі та особливості її розвитку в сучасних умовах. Світовий експорт та світовий імпорт.

11.            Товарна і географічна структура міжнародної торгівлі та зрушення, що в ній відбуваються  в сучасних умовах.

12.            Товари, що торгуються, і товари, що не торгуються.

13.            Світовий ринок послуг: структура та сучасні тенденції розвитку.

14.            Динаміка і структура зовнішньої торгівлі України.

15.            Меркантилізм як спроба науково пояснити міжнародну торгівлю і як практична економічна політика.

16.            Сутність та значення класичних теорій міжнародної торгівлі.

17.            Порівняльна перевага і забезпеченість факторами виробництва: модель Хекшера-Оліна. Парадокс Леонтьєва та спроби його пояснення.

18.            Вирівнювання цін на фактори виробництва: теорема Хекшера-Оліна-Самуельсона.

19.            Теорема Рибчинського та її практичні прояви.

20.            Застосування теорії ефекту масштабу та теорії схожості переваг С.Ліндера для пояснення сучасної міжнародної торгівлі.

21.            Пояснення міжнародної торгівлі на основі теорії життєвого циклу продукту Р.Вернона та теорією конкурентних переваг М.Портера.

22.            Формування пропозиції експорту та попиту на імпорт. Встановлення світової ціни. Виграш від міжнародної торгівлі та його розподіл.

23.            Митний тариф як інструмент зовнішньоторговельної політики, основні види та функції мита. Вплив мита на економіку малої країни.

24.            Аргументи прибічників та противників мита. Економічні наслідки введення мита для великої країни.

25.            Нетарифні обмеження зовнішньої торгівлі як інструмент державної зовнішньоекономічної політики.

26.            Міжнародна передача технології: сутність, основні форми та суб’єкти світового ринку технології.

27.            Ліцензійна угода. Основні види ліцензій. Визначення ціни ліцензії в міжнародній торгівлі технологіями.

28.            Регулювання міжнародного науково-технічного обміну.

29.            Суть та причини міжнародної міграції капіталу. Співвідношення основних форм міжнародного руху капіталу.

30.            Міжнародні корпорації як суб’єкти зарубіжного інвестування.

31.            Прямі іноземні інвестиції: поняття та форми. Економічні наслідки міжнародного руху капіталу: розподіл виграшу між країнами.

32.            Міжнародні валютні, кредитні і фінансові ринки: поняття, передумови формування та особливості сучасного розвитку. Світовий валютний ринок: причини виникнення, функції та структура.

33.            Світовий ринок позичкових капіталів: причини розвитку, структура. Ринки євровалют.

34.            Міжнародний ринок фінансових деривативів: особливості сучасного розвитку.

35.            Міжнародне запозичення та кредитування: суть, причини розвитку та інструменти. Міжчасова торгівля.

36.            Сучасні тенденції на світовому ринку капіталів.

37.            Іноземне інвестування в Україні.

38.            Міжнародна міграція робочої сили: поняття, причини та напрями. Вплив міжнародної міграції робочої сили на ринок праці.    

39.            Наслідки міжнародного руху трудових ресурсів для країн-експортерів і країн-імпортерів. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили.

40.            Суть, принципи укладання та структура платіжного балансу.

41.            Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. Регулювання рівноваги платіжного балансу.

42.            Економічна політика і платіжний баланс.

43.            Поняття валюти та основні її види. Поняття, види та функції валютного ринку. Співвідношення національного та світового валютних ринків.

44.            Формування попиту і пропозиції на валютному ринку. Роль центрального банку в різних системах валютних курсів. Основні види валютних операцій.

45.            Вплив девальвації на стан валютного ринку. Вплив девальвації на чистий експорт. J-крива.

46.            Номінальний та реальний валютний курс. Паритет купівельної спроможності (ПКС). Переваги та недоліки теорії паритету купівельної спроможності.

47.            Макроекономічна політика та валютний курс.

48.            Міжнародна економічна інтеграція: передумови становлення, цілі та етапи.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑